Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка диссертаций
Услуги
Цена, скидки, сроки
Оплата и гарантии
Мои заказы
Правила работы
Для авторов
Отзывы
Доставка литературы
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Ю.О. Молчанова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто проблеми соціально-психологічного підвищення ефективності управлінської діяльності в державних установах та організаціях за умов реформування системи державної служби в Україні. Проаналізовано основні напрями підвищення ефективності управління в системі державної служби. Виділено основні критерії соціально-психологічної ефективності управління та розкрито їх зміст. Висвітлено соціально-психологічні умови ефективності управлінської діяльності в державних установах та організаціях, наведено їх основні характеристики. Викладенно підходи щодо здійснення практичної консультаційної роботи з питань управління, розроблено етапи впровадження системи психолого-управлінського консультування як засобу підвищення ефективності процесу управління на державній службі.

Текст работы:


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


  1. Молчанова Ю. Вимоги до особистості керівника в контексті розвитку сис­те­ми державного управління // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред В.І.Лугового, В.М.Князєва. К.: Вид-во УАДУ, 2000. Вип. 2. В 4 ч.: Ч. ІV. С. 403-407.
  2. Молчанова Ю. Професійна трансформація особистості керівника та її вплив на за­гальну ефективність управління організацією // Вісн. УАДУ. 2001. № 4. С. 362-369.
  3. Молчанова Ю. Теоретичні основи впровадження психолого-управ­лінського кон­суль­тування в державних установах та організаціях // Вісн. НАДУ. 2004. № 4. С. 60-67.
  4. Молчанова Ю. Сутність та основні характеристики соціально-психо­ло­гічного підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби // Упр. сучас. містом. 2004. № 10-12 (16). С. 32-39.
  5. Молчанова Ю. Ефективність управлінської діяльності в системі дер­жавної служби: соціально-психологічний аспект // Вісн. НАДУ. 2005. № 1. С. 427-434.
  6. Молчанова Ю. Роль особистості керівника в системі державного управління // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 99: Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2000. С. 116-121.
  7. Молчанова Ю. Психологічна готовність керівника до управління як передумо­ва здійснення управлінської діяльності // Суспільні реформи та ста­нов­­лення грома­дянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 30 трав. 2001 р.: У 2 т. К.: Вид-во УАДУ, 2001. Т. 2. С. 343-345.
  8. Молчанова Ю. Деякі аспекти підготовки державних службовців в контексті європейського вибору України // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 29 трав. 2002 р.: У 2 т. К.: Вид-во УАДУ, 2002. Т. 2. С. 155-157.
  9. Молчанова Ю. Психолого-управлінське консультування в державних уста­новах та організаціях як засіб підвищення ефективності їх діяльності // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управ­ління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. К.: Вид-во НАДУ, 2004. Т. 1. С. 350-351.
  10. Понеділко В., Бутівщенко С., Молчанова Ю. Методика вивчення та аналізу потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців // Підвищення ква­лі­фікації державних службовців: вивчення потреби та організація навчання: Зб. наук. пр. / Кол. авт. К.: Вид-во УАДУ, 2000. С. 24-65. Авторські с. 38-62.


АНОТАЦІЇ


Молчанова Ю.О. Соціально-психологічні умови підвищення ефектив­ності управлінської діяльності в системі державної служби. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управ­ління за спеціальністю 25.00.03 державна служба. Національна ака­демія державного управління при Президентові України. Київ, 2006.

У дисертації розглядаються проблеми соціально-психологічного під­ви­щення ефективності управлінської діяльності в державних установах та організаціях в умовах реформування системи державної служби в Україні.

Визначено, що управлінська діяльність є практичним аспектом реалізації процесу управ­ління, її субєктивним компонентом. Проаналізовано основні напрями під­ви­щення ефективності управління в системі державної служби. Виділено основні критерії соціально-психологічної ефективності управління та розкрито їх зміст. На підставі теоретичних висновків та результатів соціо­ло­гічного дослідження систе­ма­ти­зовано со­ціально-психологічні умови ефек­тив­ності управлінської діяльності в державних уста­новах та організаціях, визна­чено їх основні характеристики. У дисертації адаптовано підходи щодо здій­снення практичної консультаційної роботи з питань управління, розроблено етапи впровадження системи психолого-управ­лін­ського консультування як засобу підвищення ефективності процесу управління на дер­жавній службі.

Ключові слова: управлінська діяльність, ефективність управління, соціаль­но-психо­логічні умови ефективності, організаційно-комунікативна структура управ­ління, психологічна готовність особистості, професійна трансформація особистості, керів­ництво, індивідуалізація управління, система державної служби.


Молчанова Ю.А. Социально-психологические условия повышения эффек­тив­ности управленческой деятельности в системе государственной службы. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государ­ственного управления по специальности 25.00.03 государственная служба. Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. Киев, 2006.

В диссертации рассматриваются проблемы социально-психологического повы­шения эффективности управленческой деятельности в государственных учрежде­ниях и организациях в современных условиях реформирования системы госу­дарственной службы в Украине.

Определено, что управленческая деятельность выступает как практический аспект реализации процесса управления. Ее структурными компонентами являют­ся обще­управленческий (функции планирования, организации, контроля), со­циаль­но-психо­ло­гический (функции мотивации, коммуникации, руководства) и собст­венно управ­ленческий (функции принятия и реализации управленческих ре­ше­ний).

В работе обосновано, что эффективность управления это социально-эконо­­ми­ческая категория, которая отображает результат совершения управ­ленческих дей­ст­вий через максимально возможную реализацию руководителем в профессио­нальной деятельности своего личностного, социального и профес­сионального потен­циалов при одновременном удовлетворении потребностей всех участников управ­ления. Важ­ной составляющей данной категории является ее социально-пси­хологический ком­­понент. На этой основе эффективность управленческой дея­тельности рассмот­рена как социально-психологическая; критериями определены уровень социально-психологической эффективности организации и уровень социально-психо­ло­гичес­кой эффективности субъектов управленческого процесса.

В системе государственной службы социально-психологическая эффектив­ность управ­ления реализуется через систему социально-психологических условий по­вы­шения эффективности управленческой деятельности: организа­цион­но-ком­му­ника­тив­ных, личностных и проекционных. Организационно-ком­му­никатив­ные условия пред­ставлены организационной и коммуникативной струк­турами управ­ления; лич­ностные условия психологической готовностью лич­­­ности к реали­зации управ­ле­ния и профессиональной трансформацией лич­но­сти; проекционные условия рассмотрены как процесс руководства, который, в свою очередь, представлен сти­лем руководства и индивидуализацией управ­ления.

Проведенное социологическое исследования показало, что действенным спо­собом повышения эффективности управленческой деятельности в системе госу­дарственной службы может стать организация психолого-консультационной работы по вопросам теории и практики управления. На этой основе было раз­ра­ботано основ­ные этапы организации психолого-управленческого консультиро­вания в госу­дарственных учреждениях и организациях. Описано, что первый этап предполагает определение цели, принципов, функций, задач и направлений психолого-управ­ленческого консультирования; второй этап непосредственного создания в струк­туре государственных учреждений и организаций консуль­­тационных под­раз­де­лений, а также реализацию соответствующих форм и методов практической кон­суль­тационной работы по вопросам управления.

Ключевые слова: управленческая деятельность, эффективность управ­ления, социально-психологические условия повышения эффективности, орга­ни­зационно-коммуникативная структура управления, психологическая готов­ность личности к управ­лению, профессиональная трансформация личности, руководство, индивидуа­лизация управления, система государственной службы.


lchanova J.O. Social and Psychological Prerequisites of the Efficiency Development of the Managerial Activity in the System of Public Service. Manuscript.

Thesis to seek candidates degree in public administration on the specialty 25.00.03 Public Service. National Academy of Public Administration, Office of President of Ukraine. Kyiv, 2006.

The issue of the social and psychological prerequisites of the efficiency development of the managerial activity in the system of public service in state organizations in the conditions of the reforms has been scientifically analyzed.

It has been defined that managerial activity is the practical aspect of the managerial process realization, one of its subjective components. The main ways of the efficiency development of the managerial activity in the system of public service have been analyzed. The contents of the main criteria of the social and psychological efficiency of management have been highlighted and scientifically proved. On the basis of the theoretical conclusions as well as results the social and psychological prerequisites of the efficiency development of the managerial activity in the system of public service in state organizations have been structured and their main characteristics have been scientifically proved. The approaches to the realization of the practical consulting work on managerial issues have been adopted; theoretical and methodological backgrounds of the psychological consulting as one of the approaches to the efficiency development of the system of public service have been developed and suggested.

Key words: the managerial activity, the efficiency of management, social and psychological prerequisites of the management efficiency, the organizational and communicative structure of management, the psychological readiness of the personality, the professional transformation of the personality, management, the individualization of management, the system of public service.


Страница: 1  Страница: 2 

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2012.
info@lib.ua-ru.net