Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка диссертаций
Услуги
Цена, скидки, сроки
Оплата и гарантии
Мои заказы
Правила работы
Для авторов
Отзывы
Доставка литературы
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.А. Познаховський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 20 с.: табл. — укp.
Аннотация: Розкрито об'єктивний характер змісту та суті поняття "оборотні активи" за умов функціонування господарських товариств. Створено систематизований класифікатор оборотних активів. Досліджено інформаційну базу аналізу даних активів та запропоновано шляхи його вдосконалення. Визначено роль методу оцінки виробничих запасів щодо підприємницької діяльності господарських товариств. Здійснено ретроспективний і перспективний аналізи оборотних активів та визначено шляхи його вдосконалення з використанням економіко-математичних методів.

Текст работы:


ОЦ = ПОгк + ПОсм + ПОгп + ПОдз, де


ОЦ тривалість операційного циклу; ПОгк період обороту середнього залишку грошових коштів; ПОсм період обороту запасів сировини і матеріалів; ПОгп період обороту середніх запасів готової продукції; ПОдз період обороту дебіторської заборгованості.

Таблиця 3

Показники фінансової стійкості та платоспроможності господарських товариств Рівненської області станом на 31.12.2004 р.Періоди обороту кожної складової оборотних активів визначено за методикою, наведеною у табл. 4.

Таблиця 4

Методика розрахунку періоду обороту окремих видів оборотних активів

за даними поточного обліку

Умовні позначення:

ГК середній залишок грошових коштів; СМ середні запаси сировини і матеріалів; ГП середні запаси готової продукції; ДО, КО відповідно дебетовий та кредитовий оборот рахунку за період; пп на початок аналізованого періоду; кп на кінець аналізованого періоду; Ор одноденний обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, товарів; ПОгк період обороту грошових коштів; ПОсм період обороту сировини і матеріалів; ПОгп період обороту готової продукції; ПОдз період обороту дебіторської заборгованості.

Алгоритм розрахунку показників базується на традиційному підході, який залежить від періодичності формування фінансової звітності і тому оперує показниками середніх сальдо оборотних активів за видами.

Для забезпечення потреб поточного управління оборотними активами фінансовому менеджеру потрібно мати інформацію про характер співвідношення між оборотами відповідних бухгалтерських рахунків як потоків господарських операцій, які виокремленні відповідним чином.

Більш репрезентативною та доречною для поточного управління оборотними активами буде інформація не тільки щодо періоду обороту кожного їх виду, але й оцінка тенденцій їх ліквідності, розрахована на підставі коефіцієнтів, алгоритм розрахунку яких наведено в табл. 5.


Таблиця 5

Методика розрахунку коефіцієнтів синхронності потоків оборотних активів


Умовні позначення:

ПГП, НГП відповідно позитивний та негативний грошовий потік; Внсм вартість сировини і матеріалів, що надійшли; Ввсм вартість використаної сировини і матеріалів; Вгп вартість готової продукції; ДЗ дебіторська заборгованість; ДО дебетовий оборот; КО кредитовий оборот; Вргп виручка від реалізації готової продукції; Ів інше вибуття готової продукції.


Це дозволить визначити динаміку задіяних в операційному циклі рахунків і забезпечить потрібною інформацією систему поточного і стратегічного менеджменту.

Застосування цієї методики дозволить господарським товариствам синхронізувати грошові потоки та забезпечити:

 1. зниження до мінімуму операційних балансів;
 2. зменшення залишку готівки в касі;
 3. зменшення банківських позик;
 4. зниження витрат за відсотками;

5) збільшення прибутків.

У роботі зазначено, що управління оборотними активами буде більш ефективним, якщо в рамках внутрішнього аналізу дослідження будуть проводитись за допомогою економіко-математичних моделей.

Господарські товариства, що зазнають обмежень, формують власну виробничу програму методом, оберненим орієнтиру, прийнятому у високо розвинутих країнах. Спочатку встановлюють, які ресурси має підприємство, а потім, спираючись на ці дані, будують виробничу програму.

З цією метою, використано симплексний метод як найпростіший і найбільш надійний. Сутність розрахунків полягає в обчисленні середньої величини обсягу виробництва і витрат за двома групами показників (постійні і змінні): всю сукупність даних групують в міру збільшення обсягу виробництва і визначають середню для кожної половини даних. Виходячи з одержаних середніх (звичайне статистичне середнє), визначають величину постійних витрат.

Знаючи величину постійної частини витрат, можна за будь-яким значенням середньої визначити змінні витрати. Потім за допомогою методу лінійного програмування перевіряється, наскільки оптимальними є асортимент і обсяг виробництва.

Виходячи з наведених розрахунків, складена математична модель виробничої програми господарського товариства, яка дає можливість визначити необхідний обсяг матеріальних ресурсів під конкретні виробничі завдання підприємства. Враховуючи математичну модель, легко скласти програму для аналізу в умовах компютерної обробки даних. 

Запропонований варіант аналізу дозволить господарюючим субєктам:

 1. підвищити достовірність даних;
 2. використати кінцеві результати аналізу в управлінні оборотними активами;
 3. збільшити конкурентоспроможність підприємства;
 4. оперативно реагувати на зміни конюнктури ринку.

Для управління грошовими ресурсами запропонована модель Міллера-Орра, яка ґрунтується на невизначеності їх руху, тобто, коли надходження та використання грошей від періоду до періоду є незалежними випадковими величинами. Сутність її полягає у встановленні верхньої та нижньої межі для залишку грошових коштів, а також у розрахунку оптимальної величини.

Згідно з цією моделлю оптимальні залишки грошових коштів (Z) розраховуються за формулою:

Z=,

де F фіксовані витрати, які повязані з операціями по цінних паперах;

        варіація щоденного чистого руху ліквідності;

i витрати із зберігання коштів на поточному рахунку (щоденна ставка доходу по ринкових цінних паперах).

Застосування даної моделі у підприємницькій діяльності господарських товариств, надасть їм можливість управляти грошовими коштами та їх еквівалентами.

Разом з тим, потрібно визнати, що в сучасних умовах на українських підприємствах безпосереднє застосування моделей управління грошовими коштами ускладнене у звязку з інфляційними процесами та недосконалістю ринку цінних паперів, але практична цінність цих моделей очевидна і впровадження їх у стратегію управління оборотними активами є доцільним.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у вдосконаленні методики обліку і аналізу оборотних активів господарських товариств, і дає змогу подати наступні рекомендації і пропозиції:

 1. Узагальнення теоретичних і практичних підходів до розуміння економічної сутності категорії “оборотні активи” дозволяє трактувати оборотні активи як сукупність економічних благ виражену у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності субєкта господарювання у вигляді оборотного капіталу. Таке визначення, у порівнянні з тим, що дається у національних стандартах обліку та науковій літературі, більш чітко визначає функціональну роль та місце оборотних активів у формуванні господарських взаємовідносин на підприємствах.
 2. Важливим завданням системи управління оборотними активами є економічно обґрунтована їх класифікація. У дисертаційній роботі на основі вивчення порівняльного аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених удосконалено класифікацію оборотних активів, яку доцільно використовувати у практиці облікової роботи господарських товариств. Рекомендовано класифікувати оборотні активи господарських товариств за такими ознаками як джерела формування оборотних активів, характер участі в операційному процесі, ліквідність, кругообіг, право власності, ступінь ризику, принцип нормування.

3. Для управління оборотними активами господарських товариств необхідна достовірна інформація, яка забезпечується за допомогою економічного аналізу.

У роботі підтримано підхід, згідно з яким спочатку проводиться аналіз формування оборотних активів, а потім аналіз його використання. Виходячи з цього, запропоновано фінансовий аналіз оборотних активів господарських товариств здійснювати в такій послідовності: на першому етапі аналізується структура та динаміка оборотних активів господарського товариства; на другому етапі вивчається динаміка оборотних активів в розрізі основних видів-запасів, сировини, матеріалів, готової продукції, дебіторської заборгованості, залишків грошових активів; на третьому етапі оцінюється оборотність оборотних активів на основі розрахунку показників тривалості обороту, коефіцієнта оборотності; на четвертому етапі визначаються потреби господарських товариств в  оборотних активах для здійснення майбутньої діяльності.

 1. Аналіз діючих методичних підходів щодо оцінки оборотних активів дав можливість виявити переваги та недоліки кожного із  запропонованих національними стандартами методів оцінки, що сприяло виробленню критеріїв вибору методу оцінки вартості списаних виробничих запасів.
 2. З метою оперативного управління виробничими запасами господарських товариств, які є субєктами малого підприємництва, облік запасів пропонується  здійснювати на одному синтетичному рахунку 20 “Виробничі запаси”, що підвищить оперативність одержання інформації і посилить контроль за їх рухом. З метою організації аналітичного обліку виробничих запасів передбачено застосування окремого аналітичного рахунку для обліку витрат на дату придбання, доставку виробничих запасів і доведення їх до стану,  придатного для подальшого використання. Ці витрати в кінці місяця за спеціальним розрахунком повинні включатись до фактичної собівартості запасів, використаних на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг).

6. Однією з основних причин виникнення простроченої дебіторської заборгованості є взаємні неплатежі. Механізм їх виникнення закладений в існуючий системі бухгалтерського обліку, а точніше, в схемі розрахунків між господарськими товариствами. З цією метою проаналізовано декілька найбільш поширених схем взаємних розрахунків між господарськими товариствами. Найбільш раціональною формою розрахунків виявилася чекова форма. Вона дає можливість підприємствам уникнути виникнення невиправданої дебіторської заборгованості і тим самим отримати додаткові грошові кошти.

7. З метою поглибленого вивчення всіх параметрів діяльності господарського товариства запропоновано використовувати систему комплексного економічного аналізу оборотних активів, який передбачає застосування двох його видів: ретроспективного аналізу, який виконується за звітний період та перспективного аналізу, який надає можливість прогнозувати майбутні фінансові показники господарюючого субєкта.

8. Аналіз оборотних активів виконано з метою оцінки ефективності їх використання та оптимізації структури. Факторний аналіз доцільно проводити за допомогою методів елімінування: метод ланцюгових підстановок; метод абсолютних різниць. При проведенні параметричного аналізу оборотних активів, на наш погляд, насамперед слід звертати увагу на такі показники: ліквідності загальної, швидкої, абсолютної; коефіцієнт фінансової незалежності; коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт ділової активності.

9. Крім традиційних методів економічного аналізу в роботі використано економіко-математичні методи та моделі. Так, на основі даних матричної моделі виробництва продукції господарського товариства поглиблено аналіз оборотних активів. Управління запасами пропонується виконувати методами лінійного програмування, найпоширенішим з яких є симплексний метод, він, з одного боку, дає змогу визначити оптимальний асортимент продукції, а з іншого, забезпечує максимальний прибуток при заданих ресурсних обмеженнях.     


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


У фахових виданнях

 1. Познаховський В.А. Формування обєктів фінансового обліку та план рахунків в умовах розвитку ринкових відносин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 1996. - №1. - С. 31-34.
 2. Познаховський В.А. Проблеми нарахування та виплати дивідендів в акціонерному товаристві // Вісник Української державної академії водного господарства.  - 1998. - №1. - С. 337-340.
 3. Познаховський В.А. Аналіз і управління дебіторською заборгованістю           // Наукові записки “Серія економіка”. Том 3. Частина 2. - Острог: Вид-во        “Острозька академія”, 2000. - С. 215-221.
 4. Познаховський В.А. Методика обліку вилучених акцій власної емісії в акціонерних товариствах // Науковий вісник Ужгородського університету. -  2001. - №8. - С. 226-229.
 5. Даньків Я.Й., Познаховський В.А. Вартісна оцінка виробничих запасів та їх значення для прийняття управлінських рішень // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2003. - №13.- С. 166 - 169. (особистий внесок здобувача: розкрито значення оцінки виробничих запасів у формуванні достовірної інформації для прийняття управлінських рішень)


В інших виданнях

 1. Познаховський В.А. Формування вартісної оцінки виробничих запасів         // Організаційно-економічні механізми розвитку: системний підхід. Зб. наук. праць. - Львів: ДНДІ “Система”, 1995 - С. 62 - 63.
 2. Познаховський В.А. Використання даних обліку в управлінні господарською діяльністю // Збірник статей за матеріалами III науково-технічної конференції. Частина 6 “Облік та аудит, регіональна економіка”. - Рівне, 1997. - С. 73-78.
 3. Познаховський В.А. Вдосконалення форм обліку в умовах розвитку малого бізнесу // Збірник статей за матеріалами III науково-технічної конференції. Частина 6 “Облік та аудит, регіональна економіка”. - Рівне, 1997.- С. 78-80.
 4. Познаховський В.А. Особливості використання облікової інформації в управлінні діяльністю господарських товариств // Вісник Рівненського державного технічного університету. - 2000. - №3. - С. 185-188.
 5. Познаховський В.А. Значення первинного обліку для формування достовірної та обєктивної інформації // Наукові записки. Збірник наукових праць. - Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. - С. 106-108.
 6. Познаховський В. А. Облікове забезпечення управління запасами в господарських товариствах // Міжнародна наукова конференція “Розвиток науки про бухгалтерський облік” - Житомир: ЖІТІ, 2000. - С. 236-240.
 7. Познаховський В.А. Системний підхід у дослідженні інформаційного середовища господарських товариств // Вісник Рівненського державного технічного університету.  - 2001. - №12 - С. 212-218.
 8. Познаховський В.А. Аналіз і управління грошовими засобами в господарських товариствах // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. - №21. - С. 73-80.


АНОТАЦІЯ

Познаховський В.А. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариствах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. - бухгалтерський облік, аналіз та аудит - Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 2005.

У дисертаційній роботі розкрито обєктивний характер змісту та сутності поняття “оборотні активи” в умовах функціонування господарських товариств. Доповнені ознаки її класифікації, які оформлені у систематизований класифікатор оборотних активів. Досліджено інформаційну базу аналізу оборотних активів та запропоновано шляхи його вдосконалення. Визначено вплив методу оцінки виробничих запасів на підприємницьку діяльність господарських товариств. Проведено ретроспективний та перспективний аналіз оборотних активів та визначено шляхи його вдосконалення на основі економіко-математичних методів.

Ключові слова: аналіз, оборотні активи, облік, оцінка, методика, система управління, фінансова звітність.
АННОТАЦИЯ

Познаховский В.А. Учет и анализ оборотных средств хозяйственных обществ. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04. бухгалтерский учет, анализ и аудит. Тернопольская академия народного хозяйства, Тернополь, 2005.

В диссертации рассмотрены теоретические, методические и практические проблемы ведения учета и анализа оборотных средств  хозяйственных обществ. Проанализирована сущность оборотных средств хозяйственных обществ как экономической категории, отражено значение его в условиях становления рыночных отношений, предложена классификация оборотных средств по различным признакам.

Доказано, что для функционирования системы управления одним из основных объектов учета являются оборотные средства. Они рассматриваются как экономические ресурсы предприятия, контролируемые в процессе его деятельности, сформированы за счет собственного капитала или заимственного капитала, владеющие производительностью и способностью аккумулировать доход вследствие оборота, на который влияют факторы времени, риска и ликвидности.

Для обеспечения пользователем более полной информации относительно диагностики его финансового состояния, прогнозирования эффективного использования активов, разработан классификатор оборотных активов. Его использование создает предпосылки к правильному выбору методической базы оценки оборотных активов на соответствующих этапах их оборота. 

Исследована информационная база анализа оборотных средств хозяйственных обществ и предложены пути его совершенствования.

В диссертационном исследовании раскрыты теоретический базис и практические аспекты методики оценки активов хозяйственных обществ в условиях рынка.

Определено влияние оценки оборотных средств на предпринимательскую деятельность хозяйственных обществ.

Предложенная методика оценки оборотных средств обеспечивает достоверную их стоимость по статьям финансовой отчетности, формирование информационной среды для принятия решений в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности хозяйственных обществ.   

Рассмотрены направления совершенствования аналитического обеспечения системы управления оборотными средствами.

В работе исследованы действующие методики анализа финансового состояния предприятий как на уровне ученых-аналитиков, так и на нормативно-законодательном уровне. Автор предлагает проводить анализ оборотных средств в четыре этапы, из которых первые два обязательны для методики использования оборотных средств, а последующие предназначены для осуществления более глубоких исследований, что возможно путем изучения соотношения отдельных статей пассива и актива баланса хозяйственных обществ.

Усовершенствованию информационной среды способствует применение предложенной методики финансового анализа, по результатам которого возможно исследование эффективности использования оборотных активов.

Разработаны и обоснованы научные положения относительно методики перспективного анализа оборотных средств.

Основные результаты исследования утверждены и рекомендованы к внедрению в деятельность исследуемых предприятий.

Ключевые слова: анализ, оборотные средства, оценка, учет, методика, система управления, финансовая отчетность.           


ANNOTATION

Poznahovsky V.A. Accounting and analysis circulating means of economy units.  Manuscript.

Dissertation for a Candidate of Economic Sciences Degree in specialty 08.06.04. Accounting, Analysis and Auditing. Ternopil Academy of National Economy? 2005.

In the dissertation the organizational and methodological problems of conducting accountancy and analysis of circulating means of economy units. The regarded directions of improvement of discount analytical provision of management system with circulating means will increase effectiveness of their management. Main results of the research had been approved before they were used in the activity of the enterprises being researched.

Practical significance of acquired results. The author has worked out the ways of improvement of informational provision in management of circulating means in economy units in the conditions of development of small and medium-size business. The use of elaborated in the process of research recommendations concerning the

questions of improvement of discount-analytical provision of the process of management of circulating means forms the organizational-methodical base of discount system of circulating means in economy units, adapted to the market conditions. It provides getting timely, detailed and exact information about the use of production reserves, operations of payment and financial resources.       

Keywords: analyses, accounting, assessment, circulating means, methods, the system of management, financial accounting.


       


Страница: 1  Страница: 2 

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2012.
info@lib.ua-ru.net