Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка диссертаций
Услуги
Цена, скидки, сроки
Оплата и гарантии
Мои заказы
Правила работы
Для авторов
Отзывы
Доставка литературы
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Історія розвитку поштового зв'язку у Донецькій області XIX - XXI ст. 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Є. Орєхова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліжено проблеми становлення та розвитку поштового зв'язку як галузі народного господарства на території Донецької області протягом XIX - XXI ст. Висвітлено процес функціонування державної поштової служби Донеччини за часів Російської імперії. Показано прогресивний вплив земської реформи на поширення мережі поштових комунікацій та організацію поштової справи в Бахмутському та Маріупольському повітах. Визначено особливості діяльності української пошти та поштового зв'язку Донеччини у період революційних змагань 1917 - 1920-х рр. Розглянуто процес входження поштової галузі регіону до єдиної структури народного господарства СРСР та УРСР. Встановлено виключне значення поштового зв'язку Донеччини у період Великої Вітчизняної війни для радянської й окупаційної влади. Зроблено висновок, що у повоєнні часи поштова служба Донеччини перетворилася на одну з найбільших установ поштового зв'язку України. Охарактеризовано основні етапи реформування та перебудови поштового зв'язку як самостійної галузі народногосподарського комплексу незалежної України. Обгрунтовано основні напрямки та перспективи розвитку поштового зв'язку Донеччини у сучасний період. Результати наукового досліження використано під час розробки сучасної державної та регіональної політики щодо оптимізації поштової справи.

Текст работы:


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


 1. Орехова С. История Донецкой области на почтовых выпусках.  Донецк, Норд-Пресс, 2006.  64 с. (5,0 др. арк.).
 2. Добров П.В., Орехова С.Е. Почтовая связь Донбасса в годы Великой Отечественной войны // Історичні і політологічні дослідження.  Донецький національний університет.  2003.  № 3/4 (15/16).  С. 174181.
 3. Орєхова С.Є. Земська пошта Маріупольського і Бахмутського повітів Катеринославської губернії наприкінці XIX початку XX ст.// Історичні і політологічні дослідження.  Донецький національний університет.  2003.  № 5/6 (17/18)  С. 3242.
 4. Сердечная Л.В., Орехова С.Е. Формирование позитивного имиджа региона средствами современной украинской филателии // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. 2004.  №8.  С. 227231.
 5. Орєхова С.Є. Кількісний аналіз діяльності Української поштової служби на ринку поштових послуг (19942004 рр.) // Історичні і політологічні дослідження.  Донецький національний університет.  2004. № 1 (19)/2004.  С. 7080.
 6. Орехова С.Е. Военная связь в годы Великой Отечественной войны. // Історичні і політологічні дослідження.  Донецький національний університет.  2005.  № 1(23)/2005.  С. 5863.
 7. Орехова С.Е. Роль и значение связи в годы Великой Отечественной войны // Праці наукової конференції професорсько-викладацького складу Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 20032004 рр.  Донецький національний університет.  2005.  С. 5556.
 8. Орєхова С.Є. Історичний погляд на вплив І.Т.Пересипкіна на розвиток військового зв'язку СРСР у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, серія “Історія наук України”.  2005.  №77.  С. 7988.
 9. Орехова С.Е. Земская почта Мариупольского уезда // Международный филателистический журнал.  2004.  №1 (октябрь).  С. 4546.
 10. Орехова С.Е. Почтовому банкингу 225 лет // Меркурий. Всеукраинский деловой журнал.  Донецкая торгово-промышленная палата.  2005.  № 3 (171).  С. 7071.
 11. Рейніш В.П., Орєхова С.Є. Листи громадян Донбасу, вивезених до Німеччини в 19411943 рр. // Філателія України.  Українське державне підприємство „Укрпошта”.  2003.  №3(41).  С. 3637.
 12. Орєхова С.Є. Маршал військ звязку СРСР І.Т. Пересипкін // Філателія України.  Українське державне підприємство „Укрпошта”.  2004.  № 3 (47).  С. 4042.
 13. Орехова С.Е. От гонца до Интернета // Золотой Скиф.  Кардинал.  2004.  №6.  С. 65.


АНОТАЦІЯ


Орєхова С.Є. Історія поштового звязку у Донецькій області ХІХХХІ ст. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 Історія України. Донецький національний університет. Міністерства освіти і науки України. Донецьк, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі становлення, розвитку та виявлення особливостей у діяльності поштового звязку як галузі народного господарства на території Донецької області протягом ХІХХХІ ст. У роботі досліджено процес функціонування державної поштової служби на території Донецької області за часів Російської імперії. Визначено прогресивний вплив земської реформи на поширення мережі поштових комунікацій та організацію поштової справи в Бахмутському та Маріупольському повітах. Визначено особливості діяльності української пошти і поштового звязку Донецької області за часів революційних змагань 1917-1920-х рр. Простежено процес включення поштової галузі Донецької області в єдину структуру народного господарства СРСР та УРСР. Визначено виключне значення поштового звязку Донецької області під час Великої Вітчизняної війни як для радянської, так і для окупаційної влади. Зроблено висновок, що у повоєнні часи поштова служба Донецької області перетворилася (і залишається дотепер) на одну з найбільших установ поштового звязку України. У роботі визначено основні етапи реформування та перебудови поштового звязку на самостійну галузь народногосподарського комплексу незалежної України та виявлено основні напрями та перспективи розвитку поштового звязку Донецької області на сучасному етапі, що дозволяє використати висновки та узагальнення дослідження при розробці сучасної державної та регіональної політики щодо оптимізації поштової справи.

Ключові слова: іменні речі обєктів поштового звязку, знаки поштової сплати (марки, марковані конверти), мережа поштового звязку, міжнародний поштовий звязок, підприємства поштового звязку, письмова кореспонденція, послуги поштового звязку, поштовий індекс, поштовий звязок, поштовий обмін, універсальні послуги поштового звязку.


АННОТАЦИЯ


Орехова С.Е. История развития почтовой связи в Донецкой области XIXXXI вв. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 История Украины. Донецкий национальный университет. Министерство образования и науки Украины. Донецк, 2006.

Диссертация посвящена проблеме возникновения, развития и выявления особенностей в деятельности почтовой связи как отрасли народного хозяйства на территории Донецкой области в ХІХХХI вв.

При всем огромном значении, какое имеет почтовая связь в жизни всех народов, и той значительной роли, которую играет она в главных отраслях народного хозяйства, ее историческое прошлое и настоящее незаслуженно обойдено вниманием исследователей. Исторический опыт становления и развития почтового дела на примере отдельного региона Донецкой области обуславливается особенностями его социально-экономического и стратегического положения как крупного индустриального центра, что в значительной мере и определило основные тенденции и особенности организации здесь почтовой службы.

В диссертации обоснован ряд положений, отличающихся научной новизной. Установлены взаимосвязь между социально-экономическим развитием региона и расширением почтовой сети, влияние количественного и полиэтнического состава населения Донецкой области на особенности развития почты, в частности, на интенсивность предоставления услуг, прибыльность предприятия. Так, например, анализ почтовых отправлений в середине ХIХ - начале ХХ в. свидетельствует, что среди сельского населения Донецкой области преимуществом пользовалась переписка с отдаленными местностями, нежели в границах уезда или губернии, что свидетельствует о пополнении армии рабочей силы региона из крестьян нечерноземных губерний России. Они не теряли связь со своими семьями, с которыми переписывались и которым почтой отправляли заработанные деньги.

На примере Донецкой области продемонстрировано, насколько от удачного учета такого фактора, как почтовая связь, зависит успех в борьбе за власть.

В работе рассмотрена деятельность отрасли связи в годы Великой Отечественной войны: изменения в планах перевозки и доставки почты, создание военно-полевых центров, обслуживающих фронт, а также эвакопунктов в тылу страны для гражданского населения. Выполняя роль важного связующего звена в обществе в годы военного времени, почтовая связь объединяла людей, преодолевала расстояния, вселяла веру и надежду на лучшее будущее. С момента освобождения Сталинской области начала свою деятельность почтово-телеграфная служба Сталинского областного предприятия связи. Проанализированы этапы послевоенного восстановления отрасли.

В диссертационном исследовании широко используются и вводятся в научный оборот изобразительные источники знаки почтовой оплаты (марки (марки-шаговки, маркированные почтовые карточки и конверты, календарные штемпели (именные вещи учреждений почтовой связи) и картографические материалы.

Анализ источников, в том числе изобразительных, дал возможность на примере области установить причины введения на определенных исторических этапах почтовой индексации, которая явилась изобретением именно отечественной почты.

В работе определены основные этапы реформирования и перестройки почтовой связи как самостоятельной отрасли хозяйственного комплекса независимой Украины, выявлены основные направления и перспективы развития почтовой связи Донецкой области на современном этапе, что дает возможность использовать выводы и обобщения исследования при разработке современной государственной и региональной политики относительно оптимизации деятельности почты.

На основе практической значимости диссертационной работы даются практические рекомендации как для дальнейшего научного исследования проблемы, так и для усовершенствования работы местной и отечественной почты.

Ключевые слова: именные вещи объектов почтовой связи, знаки почтовой оплаты (марки, маркированные конверты), сеть почтовой связи, международная почтовая связь, предприятия почтовой связи, письменная корреспонденция, услуги почтовой связи, почтовый индекс, почтовая связь, почтовый обмен, универсальные услуги почтовой связи.SUMMARY

Orekhova S. E.

History of Postal Communications in Donetsk region of the XIX th XXI st centuries.

Dissertation for receiving scientific degree of candidate of historical sciences on specialty 07.00.01 History of Ukraine Donetsk National University. Donetsk, 2006.

The dissertation is devoted to the process of formation, development and clearing the peculiarities of the postal communication activity as a branch of national economy on the territory of Donetsk region during centuries XIX XXI. The process of formation of the postal services on the territory of Donetsk region during the period of Tsarist Russia has been under investigation in this paper. There has been defined the progressive influence of territorial reform on spreading the network of postal communications and organizations of postal affairs in Bakhmutsky and Mariupolsky areals. Peculiarities of activity of Ukrainian post and postal communication of revolutionary events of years 1917 1920 have been determined here. Then it has been also investigated  the process of including the postal branch of Donetsk region into the whole structure of national economy of the USSR and Ukrainian Soviet Socialist Republic. Here it has been market exclusive meaning of postal communication of Donetsk region the Great Patriotic War for both: soviet power and Nazi

Occupants as well. It has been made the conclusion that in afterward years postal communication of Donetsk region transformed into one of the largest enterprises of postal

communication of Ukraine and now is at the same level as well.

       In this paper there have been determined the main stages of reformation and rebuilding the postal communication as a separate branch of national economical complex of independent Ukraine, and the main directions and perspectives of the development of the postal communications of Donetsk region nowadays have been also defined here.

       All mentioned above dive us an opportunity to use the conclusions and generalized investigation under developing modern state and regional policy as to optimization the postal communications.

Key words: signs of postal paying (stamps and marked envelopes), network of postal of postal communication, international postal communications, enterprises of postal communications, written correspondence, postal index, post communication, universal services of postal communications.
Страница: 1  Страница: 2 

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2012.
info@lib.ua-ru.net