Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка диссертаций
Услуги
Цена, скидки, сроки
Оплата и гарантии
Мои заказы
Правила работы
Для авторов
Отзывы
Доставка литературы
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України) 2004 год

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.01 / М.В. Бевз; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 32 с. — укp.
Аннотация: Розроблено методологічні засади збереження та регенерації архітектурно-розпланувальних заповідних районів історичних міст. Показано важливість робіт з містобудівної реставрації для практики збереження та відтворення цінних архітектурно-розпланувальних комплексів історичних міст України. Запропоновано критерії оцінки пам'ятокових містобудівних комплексів. Створено еволюційну систематизацію архітектурно-розпланувальних та функціональних комплексів західноукраїнських міст. Розроблено аналітичні (інвентаризації, ідентифікації, верифікації, багатокритеріальної оцінки, паспортизації) та синтезуючі (ревалоризації, реабілітації, музеєфікації) методики робіт з регенерації історичних містобудівних комплексів. Визначено принципи та методи науково-проектних робіт з регенерації. Наведено методологічні засади та проектно-праксеологічну модель проектної діяльностї для збереження та регенерації історичних міст. Запропоновано новий алгоритм розв'язання науково-проектних завдань стосовно збереження та регенерації.

Текст работы:


СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ


1. Бевз М. Збереження історико-містобудівної спадщини: актуальні завдання сьогодні // Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУЛП. № 278. Львів: ДУ Львівська політехніка”, 1994. С. 113115;

2. Бевз М. Урбаністичні трансформації центральної частини міста Львова у ХІХХХ ст. // Архітектура Галичини ХІХ-ХХ століть. Львів: ДУ Львівська політехніка”, 1994. С. 51-68;

3. Кравцов В., Максимюк Т., Бевз М. О реконструкции садово-паркових комплексов в условиях реконструкции сложившегося ландшафта города // Резервы прогресса в архитектуре и строительстве. Вестник ЛПИ. Львов: ЛГУ обьед. Вища школа”, 1981. № 145. С. 8183.

4. Бевз Н.В., Криворучко Ю.И. Потребительская ценность территории общегородского центра // Резервы прогресса в архитектуре и строительстве. Вестник ЛПИ. Львов:  изд-во Свiт”, 1990. 243. С. 9395.

5. Бевз М. Містобудівні принципи організації пішохідних зон у центрах великих історичних міст // Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ЛПІ. Львів: Світ”, 1991. №252. С. 123125.

6. Бевз М. Порівняльний аналіз  містобудівних параметрів пішохідних зон центрів великих європейських міст // Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ЛПІ. Львів: Світ”, 1992. № 252. С. 8182.

7. Bevz M., Verbovezki J. The centre of Zbarazh (Ukraine) // DHV Speсial Awards. Amersfort (Holland): DHV Beheer BV, 1992. P. 810.

8. Бевз М. Проблема збереження різночасових містобудівних історичних комплексів у архітектурній тканині міста // Урбаністично-архітектурні проблеми міст Галичини. Збірн. наук. праць. Львів: ДУЛП, 1996. С. 2127.

9. Bevz M. Das Stadtzentrum Lembergs wurde in die Liste Des UNESKOWelterbes aufgenommen // Osterreichischen-ukrainische rundschau. Wien, 2000. № 9 (38). С. 5153.

10. Бевз М. Історико-містобудівні основи проекту реґенерації історичного центру Львова як памятки Всесвітньої культурної спадщини // Архітектура. Вісник ДУЛьвівська політехніка”. 1999. № 375. С. 1218.

11. Бевз М. Становлення історико-містобудівних досліджень в Галичині // Вісник ДУЛП. Архітектура. Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у містознавстві. № 379. Львів, 1999. С. 2937.

12. Бевз М. Магдебурзьке право та урбаністичний уклад приватного міста-резиденції (на прикладі м. Жовкви) // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 7. Київ, 2000. С. 6875.

13. Бевз М. Збереження історичного розпланувального укладу в проектах реґенерації заповідних територій історичних міст // Вісник НУЛьвівська політехніка”. Архітектура. Львів, 2000. №410. С. 6269.

14. Бевз М., Оконченко І. Оборонна архітектура міст XVII ст. та її збереження (на прикладі Львова) // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Сборник научных трудов. Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Одесса: Астропринт”, 2000. Вип. 2. С. 173186.

15. Бевз М. Проблеми реґенерації заповідних територій історичних міст // Вісник НУЛьвівська політехніка”. Архітектура. Львів, 2001. №429. С. 146155.

16. Бевз М. Львів у Списку Всесвітньої культурної спадщини // Памятки України. Історія та культура. Київ, 2001. № 12. С. 27.

17. Бевз М., Бевз В., Лукомський Ю., Петрик В. Успенський собор Давнього Галича: історія вивчення, проблеми збереження та консервації // Памятки України. Історія та культура. Київ, 2001. № 4. С. 3035.

18. Бевз М., Оконченко О., Оконченко І. Дослідження будинку на вежі по вул. Василіанській у м. Жовкві // Вісник  НУ „Львіська політехніка. Архітектура. Львів, 2002. №439. С. 128134.

19. Bewz M. Miasto Uhnow w rejonie sokalskim na Wolyniu historyczny rozwoj i problemy ochrony dziedzictwa kulturowego // Szanse i zagrozenia rozwoju przestrzennego miast i regionow przygranicznych. Krakow: Instytut projektowania miast i regionow, 1995. S. 5155;

20. Bevz M. Lwow: analiza rozwoju miasta pomiedzy prowicja i metropolja // Krakow i Lwow w cywilizacji Europejskiej. Krakow: Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2003. S. 195198.

21. Bevz Mykola. Shovkva and Brody „ideal towns” of Late Renaissance Period. The ukrainian interpretation of the conceptual idea from Pietro Cattaneo's treatise // Fondazione Romualdo Del Bianco News from Florence. Florence, 2003. N. 5, May.  P. 2122.

22. Бевз М. Маловідомі приклади з історії міст Галичини // Наукові зошити кафедри Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів.  Нові матеріали з дослідження памяток архітектури та містобудування. Львів: Державний унт Львівська політехніка”, 1993. № 1. С. 1636;

23. Bevz M., Pryssiashnyj K . Unteranchung von Ziegelbauten in den architektonischen Denkmalern der Kreisstadt Zowkwa in der Ukraine  // Cegla w architekturze Srodkowo-Wschodniej Europy. Historia. Metody badan. Konserwacja. Malbork, Torun, 1998. S. 148162.

24. Бевз М. Транспортно-функціональні передумови реґенерації центральної історичної частини міста Львова. Організація транспортного руху та пішохідних зон // Урбаністично-архітектурні проблеми міст Галичини. Збірн. наук. праць / Під ред. Б. Черкеса, М. Бевза. Львів: ДУ Львівська політехніка”, 1996. С. 1320.

25. Бевз М. Збереження та реґенерація історичних центрів міст в західній та центрально-східній Європі // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сб. науч. трудов. Архитектурное наследство и дизайн. Одесса: ОГАСА, 2003. Вып. 4. С.  152169.

26. Бевз М. Центр великого історичного міста: шляхи подолання кризи // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у м. Львові. Праці секції мистецтвознавства. Т. CCXXVII. Львів: НТШ, 1994. С. 317326.

27. Бевз М. Самоврядування та архітектурний розвиток приватних резиденціональних міст в Галичині у XVIIXVIII  cт. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.  Адміністративний устрій та самоврядування в Україні XVIIXVIII ст. Вип. VII. Запоріжжя: Тандем”, 1999. С. 3238.

28. Бевз М., Петрик В. Містобудівельна структура ранньосередньовічного Перемишля // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Держ. пед. ун-т, 2002. Вип. VI. С. 5366.

29. Бевз М., Петрик В. Дрогобич на карті Ф. фон Міґа // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Дрогобицький держ. Педагогічн. Ун-т, Вимір”, 2001. Вип. V. С. 330336.

30. Бевз М. Історичні міста Галичини: проблеми вивчення і збереження // Записки Наукового Товариства імені Шеченка. Праці Комісії архітектури та містобудування. Львів: НТШ, 2001. Т. CCXLI. C. 84112.

31. Бевз М. Проблема дослідження, систематизації та охорони розпланувальних укладів історичних міст (на матеріалах Галичини) // Народознавчі зошити. Львів, 2000. №2 (32). С. 237251.

32. Бевз М., Оконченко І. Оборонний фактор у розвитку міст XVII ст. (на прикладі Львова) // Народознавчі зошити. Львів, 2000. Зошит 2 (32). С. 362364.

33. Бевз М.В., Оконченко І.В. Дослідження розпланувальних характеристик та стильових ознак проектів бастіонових укріплень Львова XVII ст. // Вісник НУ Львівська політехніка”. Архітектура. Львів, 2000. №410. С. 5362.

34. Бевз М. Традиційна житлова забудова малих міст та містечок. До питання вивчення та збереження // Вісник. Укрзахідпроектреставрація”. Число 4. Львів: 1996 . С. 4146;

35. Бевз М. Студії архітектурно-містобудівного розвитку міста Белза XIXX ст. // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація”. Львів, 2002. Число 12. С. 3067.

36. Бевз М., Лінда С., Мартинюк-Медвецька А. Дослідження камяниці на пл. Ринок, 12 у Львові // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація”. Львів, 2002. Число 12. С. 157164.

37. Бевз  М. Жовква ренесансне „ідеальне” місто. Українська реалізація концептуальної ідеї з трактату  П'єтро Катанео / В кн.: Історична, мистецька, архітектурна спадщина Жовкви. Проблеми охорони, реставрації, використання. ЖовкваЛьвів: 1998. С. 36 43;

38. Бевз М. Цінна розпланувальна структура міст як обєкт збереження та охорони // Екологія культури: історія, традиції, сучасність. Львів: Львівськ. обл. організація УТОПІК, 1990. с. 34;

39. М. Бевз. „Hic sunt Leones”. Доля архітектурного ансамблю площі А. Міцкевича у місті Львові // Назустріч. Львів: 1998. №1. Березень. С. 13 (16 с.);

40. Бевз М. Завдання реґенерації урбаністично-архітектурного комплексу міста Бережан // Архітектурний вісник. Львів, 2002. №2 (15). С. 3844.

41. Бевз М. Розпланувально-просторові системи історичних міст, їх ідентифікація та збереження (міста Підгайці та Бучач) // Архітектурний вісник. Львів, 2002. №34 (16). С. 4648.

42. Bevz Mykola. Squares, Streets and Parks Laid Out in the Nineteenth Centure  in Lviv as a New City Centre. Identification, Protection and Restoration Issues // International Conference „What Do We Do to Save the Beaty of Histоric Cities: Panoramas-Green Areas-Squares-StreetsGardens”. Reports. - Wroclaw: 2000. P. 3132;

43. Bevz M. Classicismo nell' architettura delle citta dell' Ucraina Occidentale negli anni trenta // Рublicazioni del Centro Internazionale di Studi di Architettura „Andrea Palladio”. Seminario „Classicizmi nell Architettura degli anni trenta in Europa.”. Vicenza: CISA, 1991. 2 c.

44. Sadovyi A., Drul O., Bevz M. City of Lviv “Destination”and Architectural-Space Development // Problem of Preservation and Regeneration of Inner City in Lviv. To the Concept of Urban Development of Lviv. Lviv: Institute of City Development, 2002. P. 129 137.

45. Mykola Bevz. The Problems of Preservation and Adaptation of historical Centres of Towns in Ukraine // The Transformation of the City Space on the background of political-economic Changes in Central Europe. Кrakow: University of Technology, Institute of Urban Design, 2002. P. 143152.

46. Cherkes B., Bewz M. The historic Towns of Ukraine: the Communist Past and Today's Reality (based on the example of Lviv) // Papers of International symposium „Protection and Management of UNESCO Cultural World Heritage in East-Central Europe”. Warsaw, 1994. P. 2428;

47. Bevz Mykola. Historyczne miasta jako objekty zabytkowe w Ukrainie Zachodniej // Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji. Miedzynarodowa konferencja Konserwatorska. Materialy konferencyjne. Krakow, 2000. S. 106.

48. Бевз М. Актуальні проблеми ревалоризації центру міста Львова // Урбаністичноархітектурні проблеми міст Галичини. Зб. тез 1-ої укр.-пол. наук.-практ. конф. 1014 червня 1992 р. Львів: ЛПІ, 1992. С. 1719;

49. Бевз М. Актуальні проблеми дослідження історії містобудування в Україні // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування. Зб. тез наук. конф. Рівне: 1993. С. 176177;

50. Бевз М. Магдебурзьке право та урбаністичний уклад приватного міста-резиденції XVIIXVIII  cт. (на прикладі міста Жовкви) // Самоврядування в Києві: історія та сучасність. Матеріали міжнародної конференції. Київ, 2000. С. 166175.


АНОТАЦІЯ

Бевз М.В. Методологічні основи збереження та реґенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури. Спеціальність 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація памяток архітектури. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2004.

       

У дисертації розроблено методологічні засади збереження та реґенерації архітектурно-розпланувальних заповідних районів історичних міст. Дослідження проведено на прикладі історичних міст західноукраїнського реґіону. Показано актуальність робіт з реґенерації (містобудівної реставрації) для практики збереження та відтворення цінних архітектурно-розпланувальних комплексів історичних міст України. Опрацьовано критерії оцінки памяткових містобудівних комплексів. Розроблено еволюційну систематизацію архітектурно-розпланувальних та функціональних комплексів західноукраїнських міст. Розроблено аналітичні (інвентаризації, ідентифікації, верифікації, багатокритеріальної оцінки, паспортизації) та синтезуючі (ревалоризації, реабілітації, музеєфікації) методики робіт з реґенерації історичних містобудівних комплексів. Визначено принципи та методи науково-проектних робіт з реґенерації. Сформовано методологічні основи і проектно-праксеологічну модель проектної діяльності для збереження та реґенерації історичних міст. Запропоновано новий алгоритм вирішення науково-проектних завдань зі збереження та реґенерації, враховуючи нові соціально-економічні умови.

Ключові слова: історичне місто, заповідний архітектурний комплекс, методологічні основи збереження і реґенерації заповідних районів.

АННОТАЦИЯ

Бевз М.В. Методологические основы сохранения и регенерации заповедных архитектурных комплексов исторических городов (на примере Западной Украины). Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры. Специальность 18.00.01. Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.   Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 2004.


       В дисертации разработано методологические основы сохранения и регенерации архитектурных заповедных районов исторических городов. Исследование проведено на примере исторических городов западноукраинского региона. Работы по регенерации (градостроительной реставрации) предлагается базировать на выявлении исторических градостроительных комплексов”, которые могут существовать параллельно или “накладываться” в структуре города. Выполнен анализ развития западноукраинских городов в ХХХ веках. и разработана эволюционная систематизация их архитектурно-планировочных и функциональных комплексов. Разработаны критерии и сформированы историко-градостроительные основы работ по сохранению и регенерации заповедных комплексов. Разработаны аналитические (инвентаризации, идентификации, верификации, многокритериальной оценки, паспортизации) и синтезирующие (ревалоризации, реабилитации, музеефикации) методы работ по регенерации исторических градостроительных комплексов. Определены принципы и методики научно-проектных работ по регенерации. Сформирована праксеологическая модель исследовательской и проектной деятельности по регенерации исторического города. Разработанный алгоритм научно-проектного процесса по сохранению и регенерации заповедных комплексов исторических городов учитывает новые социально-економические условия.

Ключевые слова: исторический город, заповедный архитектурный комплекс, методологические основы реґенерации и сохранения заповедных районов.


ANNOTATION

Bevz M.V.  The Methodological Bases for the Preservation and Regeneration of Prоtected Architectural Zones of Historical Towns (The Example of Western Ukraine).  Manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Architecture by Specialty 18.00.01, “Theory of Architecture, Restoration of Monuments of Architecture,” Kharkiv State University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, 2004.


Problems related to the regeneration and preservation of sites of historic towns are the topic and subject of experimental studies in this research.  The question of protecting historic towns in Western Ukraine, and the tasks of preserving and regenerating assembled architectural-planning systems are considered in the first part of this research.  The appraisal and the needs of towns for the development of historic preservation are presented in 20 selected towns:  Lviv, Ivano-Frankivsk (Stanislav), Buchach, Zhovkva, Berezhany, Peczenizsyn, Kukyziv, Zhuriv, Halych.  Additionally, information is provided about 300 towns that once existed on the territory that currently Western Ukraine.  It demonstrates the necessity to perfect the methods of regeneration in preserving the sites of towns.  Criteria for using methods of regeneration were presented.  The term regeneration in Ukrainian architecture means the reproduction of the lost part of historic towns or their centers, including the urban planning-spatial structure, the compositional quality, returning their functional activity and rebuilding architectural objects on the original place as a copy or a new version, but within the old spatial borders. The author shows that the historic city or town is completed in conventional urban complexes.  Each of these complexes has its own value base: the time of creation, the historic urban-planning structure and architectural objects, urban authenticity, historical art and architectural value, the urban compositional role in the town, and so forth.  Thus, regeneration as urban restoration must provide each complex with its historic conditions. Historical-urban bases for the preservation and regeneration of works are: the evolution systematization of architectural-planning complexes of Western Ukrainian towns; the types of urban spaces in historical parts of towns (during different times of construction); the functional character of urban spaces (squares, streets, blocks and yards).

       The basis of historic urban complexes are created for the organization of educational and design works for the preservation and regeneration of protected architectural complexes, which are based on „historical urban complexes” and are the main instrument of the object.  Methods and methodological works for the identification and verification of historical urban complexes” in the system of protected historic areas of the city are created. So are methods of identifying qualities for architectural monuments in historical urban complexes, forming a conceptual model for categorizing qualities of monuments and historic urban complexes, and methods for the preservation and regeneration of preserved architectural complexes of historic cities were also developed.

Determined within the dissertation were the main principles of scientific and design works for the regeneration of historical parts of towns; the principle of reproduction of historical planning system of towns; the principle of reflection of compositional-imaging systems of town; the principle of preserving and reproducing planning-spatial system of blocks, which is included in new buildings but limited by traditional conditions of the architectural environment; the principle imitation of the traditional functional system of the town; the principle of reproducing the old metrical-planning system of the town; the principle of preserving the historic „5th elevation” of town.

Also created were the analytical (inventory, identification, verification, multi-criteria valuation, passport calculation of urban monuments) and synthesis (revalorization, rehabilitation and museum-action) methods of the regeneration of historical-urban complexes:

- the scheme to effectively organize the scientific-project complex of works with the preservation and regeneration of protected regions of historic cities, taking into consideration the new social-economic conditions;

- the result of the investigative work in the dissertation in the development and correction of the contents of definitions for the educational field and regeneration of protected architectural complexes, recommendations made and realization of proposed methods or practical works for urban projects in historic cities. 

Key words: historic town, the architectural and planning system of town, the preservation of traditional town environment, regeneration of protected urban zones.


Страница: 1  Страница: 2 

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2012.
info@lib.ua-ru.net