Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка диссертаций
Услуги
Цена, скидки, сроки
Оплата и гарантии
Мои заказы
Правила работы
Для авторов
Отзывы
Доставка литературы
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Т.М. Дорохова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 15 с.: рис. — укp.
Аннотация: Проаналізовано результати спостереження пульсуючих зірок нижньої частини смуги нестабільності (СН) з використанням методів астросейсмології. Основну масу спостережень одержано на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ "Астрономічна обсерваторія" ОНУ з використанням 0,8 м телескопа та двоканального фотометра. Показано, що астроклімат цього району є одним з кращих у Середній Азії та придатний до спостережень зірок нижньої частини СН.<$E0. sup roman m 005>.

Текст работы:


АНОТАЦІЇ.


Дорохова Т. М. Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.03.02  - астрофізика, радіоастрономія.- Одеський національний університет, Одеса, 2003

В дисертації проаналізовано спостереження пульсуючих зірок нижньої частини СН методами астросейсмології. Основна  маса спостереженнь  отримана на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ „Астрономічна обсерваторія” ОНУ з використанням 0.8 м телескопа і двоканального фотометра, що були спроектовані і виготовлені в  НДІ АО ОНУ. Показано, що астроклімат цього району є одним із кращих  у Середній Азії і придатний до  спостереженнь зірок нижньої частини СН. 

Приведені результати аналізу спостережень 3-х зірок у рамках тривалих міжнародних кооперативних программ:

- 4 Гончих Псів, типу δ Щита, для якоі за допомогою наших даних було поліпшене спектральне вікно і зменшений рівень шуму, підтверджено 34 частоти, виявлених у частотному спектрі; 

- VW Овна, для якої поєднані спостереження трьох обсерваторій і знайдене нове, більш надійне 5-тичастотне розвинення кривоі блиску, зроблений висновок про належність зірки  до типу λ Волопаса

- у складному частотному спектрі roAp  зірки γ Малого Коня знайдено 4 частоти пульсацій,  показана амплітудна і частотна змінність на  шкалі часу менш доби.

Докладно описані методи спостережень, обробки й аналізу даних, адаптовані до міжнародних астросейсмологічних стандартів.

У результаті  програми пошуку та дослідження roAp зірок у північній півкулі неба, відкрито осцілляції Ap зірки HD99563 високих обертонів низьких ступінів, установлено належність HD99563 до типу roAp зірок, для 4-х зірок установлено приналежність до типу noAp зірок.

У результаті програми пошуку та дослідження пульсацій у зірок  типу  λ Волопаса з надійно встановленою належністю до типу виявлена мультиперіодичність зірки HD221756, підтверджена відсутність змінності зірок HD204041 і HD38545 з рівнем шуму, відповідно, 0.m003 и 0.m005.


Ключові слова:  нестаціонарні зірки,  зірки ранніх спектральних класів, пульсуючі зірки,  фотометрія.


Dorokhova T.N. Asteroseismology of the low instability strip stars: the observational aspect. Manuscript. Thesis for a doctors degree by speciality 01.03.02 astrophysics, radioastronomy. Odessa National University named by I.I. Mechnikov, Odessa, 2003

Observations of the low instability strip stars have been analyzed by using the asteroseismology techniques in the dissertation. The principal part of the observations were obtained at the Mt. Dushak-Erekdag Observatory  of Odessa National University by using the dual-channel photometer  and 0.8 m telescope which has been constructed at NSI “Astronomical Observatory “ ONU. It is shown the sky seeing of  the Mt. Dushak-Erekdag is one of the best in Central Asia and suitable for low instability strip stars observations.

The results of observations in the 3 prolonged international cooperative programs:

- for 4 Canum Venaticorum, δ Scuti type,  the spectral window has been improved, the noise level has been reduced by using our data, the 34 detected frequencies have been confirmed;

- the observations of VW Ari obtained in 3 observatories have been united, the reliable 5-frequencies solution of the light curve has been obtained, the conclusion has been done that the star  belongs to the  λ  Boo stars;

- in the complicated frequency spectrum of roAp star γ Equ 4 frequencies has been identified, the amplitudes and frequencies variability of a day time scale is revealed.

As a result of the roAp survey in the northern hemisphere of the sky  low degree high overtone  oscillations of Ap star  HD99563 were discovered, the star has been related to  roAp stars; 4 Ap stars have been related to (nonoscillating) noAp stars.

As a result of the search program of the pulsation activity of “bona fide” λ  Bootis type stars the multi-frequency solution have been obtained for the star HD221756, the nonvariability of HD204041 and HD38545 was confirmed, with the noise level 0.m003 and 0.m005.


Keywords: variable stars, early-type stars,  oscillations, techniques photometric.


Дорохова Т. М. Астросейсмология звезд нижней части полосы нестабильности: наблюдательный аспект. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02  - астрофизика, радиоастрономия.- Одесский национальный университет, Одесса, 2003

В диссертации представлены результаты исследования методами астросейсмологии пульсационной активности звезд типа δ Щита,  λ Волопаса и  roAp звезд, которые традиционно относят к  нижней части полосы нестабильности диаграммы Герцшпрунга-Рессела.

Основная масса наблюдений, проанализированных в работе,  получена на высокогорной станции Душак-Эрекдаг НИИ АО ОНУ в Средней Азии. Для наблюдений  использованы двухканальный фотометр и 0.8 м телескоп системы Ричи-Кретьена, спроектированные и изготовленные в НИИ АО ОНУ при участии автора.  Показано, что астроклимат горы Душак-Эрекдаг является одним из лучших в Средней Азии. Приведены также, полученные по наблюдениям хорошо исследованных roAp звезд, частотные и спектральные  характеристики атмосферной прозрачности, доказывающие ее пригодность для высокоточных наблюдений звезд нижней части ПН.

Рассмотрены результаты исследования пульсаций 3-х звезд нижней части ПН в рамках длительных кооперативных международных программ:

  1. Проэволюционировавшей звезды типа δ Щита 4 Гончих Псов, для которой нами получено 81.3 часа  высокоточной фотометрии. В результате улучшено спектральное окно, понижен уровень шума с 8 до 5 тысячных звездной величины, выявлены дополнительные пики в частотном спектре звезды на отдельных временных интервалах.  Подтверждено 34 значимых частоты, это наибольшее количество выявленных частот для звезд ГП.
  2. Звезды VW Овна, которая входит в двойную систему BDS1269. Автором впервые объединены наблюдения трех обсерваторий: Ксинлонг (Китай), Душак-Эрекдаг и Тейде (Испания, Тенериф). Получено более надежное  5-ти частотное разложение кривой блеска на основе 164.9 часа наблюдений. Исходя из анализа характеристик пульсаций звезды, впервые сделан вывод о ее принадлежности  к типу  λ Волопаса, который снимает некоторые противоречия предыдущих результатов.
  3. roAp звезды γ Малого Коня, для которой нами было получено 38 часов непрерывной одноканальной фотометрии в международной наблюдательной кампании 1992 года. Впервые отождествлены 4 частоты пульсаций звезды на фотометрическом материале. Впервые показано, что в частотном спектре звезды наблюдается переменность амплитуд составляющих частот на временной шкале менее суток. 

Подробно описаны методы наблюдений, обработки и анализа данных, адаптированные к международным астросейсмологическим стандартам.

Кроме того, в работе рассмотрены задачи поиска новых объектов для астросейсмологического изучения.

Даны результаты обзора roAp звезд в северном полушарии неба: создана регулярная программа поиска roAp звезд на основании фотометрических и спектральных признаков, определяющих возможную принадлежность звезд классов A-F к  этому типу переменности; открыта низкостепенная высокообертонная переменность Ap звезды HD99563 и установлен факт принадлежности HD99563 к типу roAp звезд; выявлено отсутствие высокообертонной переменности у 4-х пекулярных звезд  классов A-F и установлен факт их принадлежности к типу (неосциллирующих)  noAp звезд.

Начата программа поиска и исследования пульсирующих звезд  типа  λ Волопаса. В рамках этого обзора подтверждено отсутствие переменности звезд HD204041 и HD38545 с уровнем шума 0.m003 и 0.m005, соответственно; обнаружена мультипериодичность в частотном спектре звезды HD221756, что ставит ее в ряд важных для астросейсмологии объектов.

Ключевые слова:  нестационарные звезды,  звезды ранних спектральных классов, пульсирующие звезды,  фотометрия.
Страница: 1  Страница: 2 

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2012.
info@lib.ua-ru.net