Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Горват Любов-Ірина Василівна Соціально- економічний і політичний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр.1999  
Гордієнко В'ячеслав Володимирович Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939- вересень 1945 рр.)1999  
Горюнова Евгения Александровна Социально-политические процессы в деревне Крымской АССР 1920-х годов1999  
Гуржій Олександр Іванович Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І.Скоропадського)1999  
Гусєв Віктор ІвановичБунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.).1999  
Докашенко Віктор Миколайович Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.)1999  
Качмар Володимир МихайловичПроблема украєнського унiверистету у Львовi в кiнцi ХIХ _ на початку ХХ ст.: суспiльно-полiтичний аспект.1999  
Качмар Володимир Михайлович Проблема українського університету у Львові в кінці XIX- на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект1999  
Каюк Світлана Миколаївна Задунайська Січ (1775-1828 рр.)1999  
Ковальова Наталія Анатоліївна Аграрна політика українських національних урядів (1917- 1921 рр.)1999  
Корнейко Алла Олександрівна Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (на матеріалах західних областей)1999  
Корновенко Сергій Валерійович Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921-1925 рр.)1999  
Кошель Олексій Миколайович Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо- католицької конфесій ХІХ- початку ХХ ст.1999  
Кравченко Тетяна Миколаївна Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині XIX - на початку XX ст.1999  
Кривко Ірина Миколаївна Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.)1999  
Кузьменко Володимир Борисович Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)1999  
Кушнір В"ячеслав ГригоровичГосподарство і побут населення Південо-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства.1999  
Лильо Ігор Миколайович Фінансове господарство міста Львова. 1730-1750 рр.1999  
Лисенко Олександр Євгенович Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.1999  
Литвин Микола РомановичУкраїнсько-польська війна 1918–1919 рр.1999  
Литвинюк Валентина Іванівна Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період (1921- 1939)1999  
Лобода Тетяна Михайлівна Суспільно-політична та наукова діяльність В.Г.Кравченка (1862- 1945)1999  
Лучаківська Іванна Львівна Інтелігенція західних областей України у суспільнополітичному житті (вересень 1939- червень 1941 рр.)1999  
МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧЛіберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.).1999  
Мiхеєва Оксана КостянтинiвнаКримiнальна злочиннiсть i боротьба з нею в Донбасi (1921-1928).1999  
Мельник Катерина Миколаївна Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.1999  
Мельничук Олег АнатолійовичКомитети незаміжних селян на Поділлі (1920-1933 рр.)1999  
Мисечко Анатолій Іванович Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.)1999  
Мордвинцев Вячеслав Михайлович Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XYIII в.1999  
Місевра Ірина Валеріївна Внесок ВУТ "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка в піднесення рівня національної самосвідомості громадян України (1988-1996 рр.)1999  
Міхеєва Оксана Костянтинівна Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921- 1928)1999  
Новохатько Леонід Михайлович Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті-середина 30-х рр. ХХ ст.)1999  
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929-1938 рр.)1999  
Осіпян Олександр Леонідович Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в ХІV- ХІХ ст.1999  
Павлухiна Вiкторiя ФеофанiвнаIсторичне краєзнавство Донецької областi в 50 - 90-тi роки1999  
Панишко Галина Тарасівна Велике землеволодіння на Волині: 20- 30-ті роки ХХ столітя1999  
Панфьорова Марина Анатолiєвнаїоцiально-економiчний розвиток Пiвденно-Схiдної України наприкiнцi XVIII - в першiй половинi ХIХ ст.1999  
Панфьорова Марина Анатоліївна Соціально- економічний розвиток Південно- Східної України наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст.1999  
Потильчак Олександр Валентинович Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною у роки окупації1999  
Притуляк Павло Петрович Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 - квітень 1918 рр.)1999  
Прігаріна Тетяна Вікторівна Традиційна календарна обрядовість слов'янського населення Південної Бессарабії та її трансформація протягом 20- 70-х рр. ХХ ст.1999  
Романько Ірина Іванівна Розвиток театрального мистецтва України в 1917- 1920 рр.1999  
Рубльова Наталія Степанівна Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.1999  
Русначенко Анатолій МиколайовичНаціонально-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х - початок 1990-х років.1999  
Савчук Борис Петрович Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст.- кінець 30-х років ХХ ст.)1999  
Сворак Степан Дмитрович Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільнополітичного життя другої половини 40-х- першої половини 60-х років ХХ століття1999  
Смирнов Ігор ОлександровичКочове населення на південному заході України (кінець IX - перша половина XVII ст.)1999  
Смірнов Ігор Олександрович Кочове населення на південному заході України (кінець ІХ - перша половина ХVII ст.)1999  
Сокульський Арнольд Леонідович Флот Запорозької Січі в XVI-XVIII ст.: структурна організація, технологія та військове мистецтво1999  
Соловйов Юрій Іванович Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.)1999  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net