Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Киричук Олександра Степанівна Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)2001  
Кметь Василь Федорович Львівська єпархія у XYI- на початку XYII століття2001  
Колісник Костянтин Едуардович Проведення політики українізації на Харківщині в 1923-1932 роках2001  
Королько Андрій Зіновійович Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича2001  
Кривдіна Інна Борисівна Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976- початок 90-х років)2001  
Кучик Олександр Сергійович Україна в зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.)2001  
Лазуренко Валентин Миколайович Заможне селянство України в умовах НЕПу2001  
Липинський Віталій Володимирович Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки2001  
Лисенко Андрій Андрійович Отаманські формування на Лівобережній Україні в другій половині 1918- 1919рр.2001  
Лободаєв Володимир Миколайович Українське Вільне козацтво (1917-1918 рр.)2001  
Маковский Виталий Викентьевич Земельный вопрос в Крымской АССР и практика его разрешения в 1920-х годах2001  
Мартинюк Ярослава МиколаївнаСтановление и деятельность органов местного самоуправления на Волыни (1919-1939 гг.).2001  
Мартинюк Ярослава Миколаївна Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.)2001  
Марутян Рена Рубенівна Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева2001  
Маслійчук Володимир Леонтійович Козацька старшина слобідських полків другої половини XYII- першої третини XYIII ст.2001  
Михненко Анатолій Михайлович Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.2001  
Муляр Анатолій Миколайович Сільське населення Правобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.: чисельність, станова стратифікація та економічне становище2001  
Нестеров Олександр Васильович Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919 р.)2001  
Огаренко Віктор Миколайович Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х - 2001 рр.)2001  
Окаринський Володимир Михайлович Український скаутський рух (1911-1944рр.)2001  
Олешко Петро Степанович Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.2001  
Павко Анатолій Іванович Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.2001  
Павлишин Олег ЙосиповичФормування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 -- червень 1919 рр.).2001  
Павлишин Олег Йосифович Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)2001  
Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.2001  
Патриляк Іван Казимирович Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект)2001  
Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.2001  
Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно- політичному русі України у другій половині ХІХ століття2001  
Плаксій Тамара Миколаївна Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть2001  
Пономаренко Світлана Євгенівна Культурно-освітні організації Волині 1921-1939 рр.2001  
Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.2001  
Савчук Надія Олександрівна Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659 - поч. 1663 рр.)2001  
Свідерська Наталія Юріївна Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.)2001  
Синявська Олена Олександрівна Історик О.І.Маркевич: життя та творчість2001  
Смуток Ігор Іванович Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI- XVIII ст.2001  
Стародубець Галина Миколаївна Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940- серпень 1943 рр.)2001  
Старченко Наталія Петрівна Становище жінки-шляхтянки на Волині другої половини ХVІ - початку ХVІІ ст.: майновий та правовий аспекти2001  
Стремецька Вікторія Олександрівна Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.2001  
Струк Зоряна Ігорівна Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.)2001  
Сурмач Оксана Іванівна Греко- Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941- 1944 рр.)2001  
Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини ХІІІ - середини ХVІ ст.2001  
Тучинський Віталій Анатолійович Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток2001  
Фельбаба Михайло Михайлович Історія проекту "Української радянської енциклопедії" у контексті політики "Українізації" (1927-1934 рр.)2001  
Фролов Микола Олександрович Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття2001  
Хойнацька Людмила Михайлівна Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943- 1950 рр.)2001  
Хридочкин Андрей Викторович Общественно-политические взгляды В.Н.Каразина2001  
Цибуленко Лариса Олександрівна Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття2001  
Чмихова Валентина Іванівна Діяльність Верховної Ради України в умовах незалежності (березень 1990 - січень 2000 рр.)2001  
Шаповалов Георгій Іванович Судноплавство у духовному житті населення України (з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.)2001  
Шевчук Жанна Анатоліївна Мовна політика в Україні (кінець 50-х- початок 90-х рр. XX ст.)2001  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net