Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Волосник Юрій Петрович Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.2004  
Візер Світлана Олександрівна Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596-1686 рр.2004  
Гаврилов Володимир Миколайович Соціальне становище сільського населення у 1943-1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України)2004  
Гарат Роман Михайлович Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868-1921 рр.)2004  
Гейда Ольга СергіївнаРозвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку ХХ ст.2004  
Герегова Світлана Володимирівна Освіта в західноукраїнському регіоні (друга половина 40-х - перша половина 50-х років XX ст.)2004  
Гнот Cоломія ІванівнаДоброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії).2004  
Голець Віталій Віталійович Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)2004  
Голиш Григорій Михайлович Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941-1945 рр.)2004  
Гузенко Юрій Іванович Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)2004  
Даниленко Олександр ВікторовичУкраїнський громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925рр.)2004  
Даниленко Олександр Вікторович Український комітет у Чехословаччині (1921-1925рр.)2004  
Двойнінова Олена В'ячеславівна Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)2004  
Денисенко Володимир Анатолійович Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.)2004  
Десятніков Іван Валерійович Наймана праця у сільському господарстві України в кінці XIX - на початку XX ст.2004  
Дмитерко Олег Миколайович Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944-1950-х роках2004  
Довжук Ігор Володимирович Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)2004  
Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки XX століття2004  
Дрогомирецька Людмила Романівна Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.)2004  
Дружкова Ірина Сергіївна Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX - на початку XX ст. (історичний аспект)2004  
Дудник Валентина Михайлівна Відбудова міського господарства України у 1943-1950 рр.2004  
Дутчак Галина Онуфріївна Державна політика в Україні у галузі театрального мистецтва (1917-2000 рр.)2004  
Жулканич Неля Михайлівна Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга половина 40-х - 80 роки ХХ століття)2004  
Загребельна Ніна Іванівна Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни2004  
Зазуляк Юрій Петрович Шляхта руського воєводства у XV ст.2004  
Заруба Віктор Миколайович Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття2004  
Захарчин Наталія Геннадіївна Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській і громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.)2004  
Зема Валерій Євгенович Православні полемічні твори у Київській митрополії середини ХVІ-початку ХVІІ ст.: зміст та ідеологія2004  
Капраль Мирон Миколайович Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини)2004  
Капустян Ганна Тимофіївна Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років2004  
Карапетян Ашот Ваграмович Армяно-греческие отношения (1991-1998 гг.)2004  
Карапетян Мурад Левонович Формирование и участие армянских национальных вооруженных сил в боевых действиях в 1914-1920 гг. (Историко-военное исследование)2004  
Ковалишин Леся Володимирівна Суспільно-політична та наукова діяльність О.Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття2004  
Козубська Ольга Богданівна Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст2004  
Кондратьєв Ігор ВікторовичЛюбецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у XV-XVIII ст.2004  
Косинова Ганна ОлександрівнаХарківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.2004  
Костилєва Світлана Олександрівна Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.)2004  
Косінова Ганна Олександрівна Харківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.2004  
Куліков Володимир ОлександровичСелянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.2004  
Куниця Зоряна Михайлівна Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)2004  
Курінна Тетяна Миколаївна Розвиток благодійності на Середньому Подніпров'ї (кінець XVIII - початок ХХ ст.)2004  
Лаврут Ольга Олександрівна Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.2004  
Латиш Олена Юріївна Розвиток системи охорони здоров'я в Україні періоду Великої Вітчизняної війни2004  
Латишева Олена Володимирівна Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр.)2004  
Лисенко Алла ІванівнаЖіночий рух в Україні: економічний, політичний, соціальний та правовий аспекти (1980-2001)2004  
Лозинський Мар'ян Володимирович Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.)2004  
Ліцоєва Олена Валеріївна Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.2004  
Манвел Мамиконович Вопян Геноцид армян и Австро-Венгрия в 1915-1918 гг.2004  
Мандрик Марія ВікторівнаСтановлення ідеології інтегрального націоналізму в інтелектуальній спадщині української еміграції (1920-1930 рр.)2004  
Марчук Василь Васильович Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст.2004  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net