Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Диссертационная работа:

Скуратович Ірина Миколаївна. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть аннотацию
смотреть литературу
Аннотация к работе:

АНОТАЦІЇ

Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню проблем зародження і розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель, парадигми виникнення і становлення видів, способів, методів, засобів, що використовувалися при організації державного управління на території сучасної України у 1920-1930-х рр.; виявленню на підставі історико-правового аналізу історії формування адміністративно-територіального поділу, його становлення, еволюції та тенденцій розвитку, певних об’єктивних закономірностей процесу створення ефективної системи державного регулювання суспільних відносин в Україні для використання її позитивних елементів у сучасному законотворчому процесі, а також на практиці.

Здійснено аналіз розвитку загальних і спеціальних теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до проблем адміністративно-територіального устрою і його взаємозв’язку і взаємовпливів з організацією державного управління. Досліджені генезис, система, принципи і характерні особливості розвитку територіально-адміністративного поділу українських земель, відслідковані його еволюція, розвиток правових форм, методів, способів і засобів, що використовувалися при організації державного управління у законодавстві Київської Русі, удільних князівств періоду феодальної роздробленості Русі, Литовсько-Руської держави, Польщі, Речі Посполитої, Російської імперії, Української Народної Республіки, Української держави П.Скоропадського, УСРР.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальний поділ, державне управління, національно-державний устрій, місцеві органи державної влади, державне управління, місцеве самоврядування.

Скуратович И.Н. Административно-территориальное устройство Украины в 1920-1930-х гг. и его влияние на организацию государственного управления: историко-правовое исследование. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2005.

Диссертация посвящена исследованию проблем зарождения и развития административно-территориального деления украинских земель, парадигмы возникновения и становления видов, способов, методов, средств, используемых при организации государственного управления на территории современной Украины в 1920-1930-х гг.; выявлению на основании историко-правового анализа истории формирования административно-территориального деления, его становления, эволюции и тенденций развития, определенных объективных закономерностей процесса создания эффективной системы государственного регулирования общественных отношений в Украине для использования его положительных элементов в современном законотворческом процессе, а также на практике.

Осуществлен анализ развития общих и специальных теоретико-методологических подходов отечественных и зарубежных ученых к проблемам административно-территориального устройства, его взаимосвязи и взаимовлияния с организацией государственного управления. Исследованы генезис, система, принципы и характерные особенности развития территориально-административного деления украинских земель, отслежены его эволюция, развитие правовых форм, методов, способов и средств, используемых при организации государственного управления в законодательстве Киевской Руси, удельных княжеств периода феодальной раздробленности Руси, Литовско-Русского государства, Польши, Речи Посполитой, Российской империи, Украинской Народной Республики, Украинской державы П.Скоропадского, УССР.

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административно-территориальное деление, государственное управление, национально-государственное устройство, местные органы государственной власти, государственное управление, местное самоуправление. 

Skuratovich I.N. Administrative-territorial system of Ukraine in 1920s -1930s and its influence on the organization of the governmental regulation: historical-legal research. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of jurisprudence on a specialty 12.00.01 – the theory and history of state and law; the history of political and law doctrines. Jaroslav Mudriy National Law Academy of Ukraine, Kharkov, 2005.

The thesis is devoted to the research of issues concerning the origin and development of administrative and territorial division of Ukrainian lands, paradigms of origin and formation of kinds, methods and means, used for organization of the governmental regulation on the territory of contemporary Ukraine in 1920s-1930s; on the basis of the historical-legal analysis revelation of the history of administrative and territorial division formation, its evolution and progress trends, specific objective mechanisms of the creation process of an effective system of governmental regulation of public relations in Ukraine in order to apply its positive elements in a contemporary legislative process and practice.

The analysis devoted to the development of general and special theoretical and methodological approaches of foreign scientists to elucidating the issues of administrative-territorial system, its correlations and interference with the organization of governmental regulation, has been carried out. The genesis, the system, the principles and the characters of the development of the territorial and administrative division of Ukrainian lands have been investigated, evolution of this development has been traced as well as of the development of legal forms, methods, means and instruments, used in the process of governmental regulation organization in the legislation of the Kievskaya Russ, appanage princedoms of the feudal division period in Russ, Lithuanian-Russian State, Poland, Rech Pospolitaya, the Russian Empire, the Ukrainian National Republic, the Ukrainian Power P.Skoropadskiy.

Key words: administrative-territorial system, administrative and territorial division, governmental regulation, national-governmental system, local organs of government, public administration, local government. 

Литература к работе:

Абдулатипов Р.Г. и др. Федерализм в истории России: В 3-х кн. – М.: Изд-во Верховного Совета РФ, 1993. – кн.3 – 596 с.

Административное деление СССР с указанием произошедших территориальных изменений сравнительно с 1914 г. // Энциклопедический словарь «Гранат». – Т.40. – С. 39-43.

Административно-политическое строение Союза ССР: Материалы о территориальных преобразованиях с 1917 по 1 июля 1925 г. – Л.: Госиздат, 1926. – 812 с.

Административно-территориальное деление Союза ССР. – Изд. 9-е. – М.: Изд-во НКВД СССР, 1930. – 689 с.

Административно-территориальное деление XVI-XX вв. // История отечества с древнейших времен до наших дней: Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 1999. – С. 559-565.

Административно-территориальное деление РСФСР: Справочники 1945, 1950, 1954, 1960, 1972, 1981, 1986 гг.

Административно-территориальное деление Союза ССР и список важнейших населенных пунктов. С хронологическим перечнем постановлений об изменении границ губерний, областей, республик с 1917 до 1929 г. – 8-е изд. – М.: НКВД СССР, 1929. – 320 с.

Административно-территориальное деление Союза ССР на 15 июля 1934 года. – М.: Изд-во «Власть Советов», 1934. – 711с.

Административно-территориальное деление Союза ССР. – Изд. 10-е: По данным на 15 ноября 1930 г. – М.: Изд-во НКВД СССР, 1930. – 802 с.

Административно-территориальное деление Союза ССР: Краткий справочник на 1 сентября 1935 г. – М.: Изд-во «Власть Советов», 1936. – 435с.

Административно-территориальное деление СССР: Справочники за 1930, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1947, 1951, 1955, 1958, 1960, 1962, 1963, 1965, 1967, 1971, 1980, 1983, 1987 гг.

Актуальні проблеми державного управління. – Х., 2002. – №3 (14); 2003. – №2 (16).

Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. – Изд. 2-е. – М.: Изд-во экономической литературы, 1963. – 489 с.

Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. – М.: Госпланиздат, 1959. – 453 с.

Андреевский И.Е. О наместниках, волостелях и губернаторах. – СПб., 1884. – 313 с.

Антонович В.Б. Очерк истории Великого княжества Литовского // Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. – К.: Тип. Н. Федорова, 1885. – Т.1. – 452 с.

Аракелян А.А. Демократический централизм – основа управления социалистической промышленностью. Серия ІІІ. – М.: Изд-во «Знание», 1957. – №13. – 48 с.

Арсеньев К. Статистические очерки России. – СПб., 1848. – 596 с.

Аскеров А.А. Очерки советского строительства. – М.: Изд-во МГУ, 1953. – 260 с.

Бабкін В.Д. Правова держава та захист прав людини // Правова держава: Зб. наук. праць / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Ін Юре, 1998. – Вип.9. – С. 5-9.

Багалей Д.И. Магдебургское право в Левобережной Малороссии // Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1892. – Март. – С. 25-51.

Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации Степной окраины Московского государства: Изд. Императ. о-ва истории и древностей российских. – М.: Университетская тип., 1887. – 614 с.

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – Изд. 4-е. – СПб. – Киев – Харьков, 1903. – 435 с.

Бантыш-Каменский Д.Н. Источники малороссийской истории. – М., 1858. – Ч.1. – 532 с.

Барахтян В.А., Павловский Р.С. Создание и развитие советского административно-территориального устройства // Ученые записки Харьковского юридического института. - Х., 1957. Том XI. – Вып. 1. –– С. 98-100.

Березовчук М.Д. Комітети бідноти і комнезами України в історіографії // Український історичний журнал. – 1976. – №1. – С. 137-144.

Бишаев М.А., Федорович М.М. Организация управления промышленным производством. – М.: Госполитиздат, 1961. – 57 с.

Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция. 1719-1720 гг. – М., 1902. – 221с.

Боднарук Т.І. Західно-руське право: дослідники і дослідження / Відп. ред. І.Б.Усенко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 158 с.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994. – 123 с.

Бойко І.Д. До питання про державність українського народу в період феодалізму // Український історичний журнал. – 1968. – №8. – С. 27-38.

Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К.: АН УРСР. Ін-т історії, 1963. – 216 с.

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 568 с.

Боплан Г.Л.де. Опис України / Пер. з франц., передмова і прим. Я.І.Кравця. – Львів: Каменяр, 1990. – 277 с.

Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

Борисенко В.Й. Українська держава у другій половині XVII ст. // Київська Старовина. – 1994. – №5. – С. 2-7.

Борисов Б.Л. Местные органы государственной власти европейских стран народной демократии. – М.: Госюриздат, 1955. – 368 с.

Бочарніков Д. Київська Русь: від демократії союзу племен до федерації // Нова політика. – 1997. – №1. – С. 53-55.

Бочарніков Д.І. Чи дійсно юридичне право було єдиним інструментом державного управління суспільством Київської Русі? // Право України. – 1997. – №11. – С.109-110.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993. – 432 с.

Бугай Н. Ф. Чрезвычайные органы советской власти: Ревкомы. 1918-1921. – М.: Наука, 1990. – 320 с.

Буцевицький В.С., Морозов О.А. Політична автономія українських земель у складі Великого князівства Литовського у другій половині XIV – першій половині XV ст. // Вісник Сумського державного університету. – 1996. – №2. – С.144 – 146.

Вальская Б.А. Обзор опытов районирования России с конца XVIII в. по 1861 г. // Вопросы географии. – М., 1950. – Сб.17. – С. 139-201.

Василенко М.П. Правне положення Чернігівщини за польської доби (1618-1648 рр.) // Чернігів і Північне Лівобережжя. – К.: ВУАН, 1928. – С. 290-301.

Вачнадзе Г. Справочник областей, республик, краев и округов Российской Федерации. – М., 1995. – 598 с.

Велика історія України: У 2-х т. – Т.2. / Передм. д-ра І.П. Крип’якевича; Зладив М.Голубець. – К.: Глобус, 1993. – Т.2. – 400 с.

Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.

Веселовский С.Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв.: Историко-социологическое исследование о типах внегородских поселений. – М.-Л.: Соцэкгиз, 1936. – 166 с.

Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі і Литві: У 2-х ч. – Львів: Друк. наук. т-ва ім. Т.Шевченка, 1903-1904. – Ч.2.– 1904. – 455 с.

Вопросы экономического районирования СССР: Сб. материалов и ст. (1917-1929 гг.) / Под общ. ред. Г.М. Кржижановского. – М., 1957. – 464 с.

Вопросы экономического районирования СССР. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Госполитиздат, 1961. – 459 с.

Воронин Н.Н. К истории сельского поселения феодальной Руси. Погост, свобода, село, деревня. – Л.: Соцэкгиз, 1935. – 75 с. (Известия ГАИМК. – Вып. 138).

Воронов Ю.М. К вопросу об управлении и государственной территории Древней Руси // Некоторые проблемы исследований социокультурной среды: Сб. науч. трудов. – Иваново, 1995. – Вып.1. – С. 42-44.

Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Советская Россия, 1991. – 624 с.

Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. В 3-х т. – Т.1. 1620-1647 годы. – М.: АН СССР, 1953. – 586 с.

Временник Императорского Общества истории и древностей Российских при Моск. ун-те. – Кн.19. – М., 1854. – Отд. ІІ. – 598 с.

Всемирная история: В 24-х т. – Т.9. Начало возрождения. – Минск: Литература, 1996. – 455 с.

Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917гг. / Сост. Д.И. Раскин. – М., 1998. – Т.1. – 434 с.

Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917-1967): Справочник (по материалам государственных архивов). – М., 1971. – 328 с.

Ганжа О., Захарчук Б., Боєчко В. Кордони України: історія та проблеми формування (1917-1940 рр.) // Український історичний журнал. – 1992. – № 1. – С. 67-78.

Ганжа О., Захарчук Б., Боєчко В. Про кордони без претензій // Пам’ятки України. – 1991. – № 2. – С. 17-18, 51.

География России: Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 1998. – 800 с.

Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. – М.: ЮКЭА, 2002. – 347 с.

Гончаренко В.Д. Всеукраинские съезды Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их роль в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве УССР (1917-1937 гг.): Историко-правовое исследование: Дисс. … д.ю.н. – Харьков, 1991. – 575 с.

Гончаренко В.Д. Законодательное закрепление новой экономической политики в Украине (1920-е гг.) // Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. – Харьков, 1996. – Вып.31. – С. 9-17.

Гончаренко В.Д. Компетенция Всеукраинского съезда Советов // Проблемы правоведения. – 1976. – Вып.33. – С. 49-56.

Гончаренко В.Д. Правотворческая деятельность Всеукраинских съездов Советов // Проблемы правоведения. – 1986. – Вып.47. – С. 43-48.

Гончаренко В.Д. Сессионная форма контроля Верховного Совета УССР за деятельностью органов государственного управления // Проблемы соц. законности: Респ. межвед. науч. сб. – Вып.25. – Харьков, 1995.– С. 22-28.

Гончаренко В.Д. Укрепление командно-административной системы управления и ее негативное влияние на общественно-политическую жизнь Украины (сер. 60-х – начало 80-х гг.) // Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. – Харьков, 1995. – Вып.30. – С. 68-74.

Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й. Земельне законодавство Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1995. – №2. – С. 52-60.

Горєлов М. «Класократична» версія // Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996. – С. 55-72.

Городецкий Е.Н. Рождение советского государства. - 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – 348 с.

Горский А.А. «Земли» и «волости» (К вопросу о территориально-политической структуре Древнерусского государства) // Образование Древнерусского государства: Спорные проблемы / Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто (Москва, 13-15 апреля 1992 г.: Тезисы докладов. – М.: РАН. Ин-т российской истории, 1992. – С. 15-17. 

Горский А.А. Политические центры восточных славян и Киевской Руси: проблемы эволюции // Отечественная история. – 1993. – №6. – С. 157-162.

Горский А.А. Русь в конце Х – начале ХІІ века: территориально-политическая структура («земли» и «волости») // Отечественная история. – 1992. – №4. – С. 154-161.

Государственное и муниципальное управление: Справочник. / Под ред. Н.И.Глазуновой и др., – М., 1997. – 247 с.

Государственное устройство // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1975 гг. – М., 1975. – Т.1. – С. 43-117.

Государственность России: Словарь-справочник. / Сост. О.Ф.Козлов, В.Ф.Янковая: В 2-х кн. – Кн.2. – М., 1998. – 812с.

Государственный аппарат СССР, 1924 - 1928 гг. – М.: Статиздат, 1929. – 367с.

Государство и управление в США. – М.: Госюриздат, 1985. – 343с.

Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. – М., 1913. – Т.1. Реформа 1727 г. Областное деление и областные учреждения 1727-1775 гг. – 472 с.

Гошко Т.Д. Нариси з історії Магдебурзького права в Україні XIV – початок XVII ст. – Львів: Афіша, 2002. – 255 с.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995. – 321 с.

Греков Б.Д. Киевская Русь. – 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1953. – 568 с.

Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. – М.-Л.: АН СССР, 1946. – 962 с.

Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II. – СПб., 1910. – 387 с.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. – К., 1996. – 341с.

Гришин З. Вопросы ликвидации функционалки и обезлички в организации труда // Реконструкция госаппарата и борьба с бюрократизмом. – М.: Изд-во «Власть советов» при Президиуме ВЦИК, 1931. – С. 68-72.

Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К.: АН УСРР, 1931. – Т.ІХ. – Кн.2. – 1592 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11-ти т., 12-ти кн. / П.С. Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – Т.5. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII віків. – 2-ге вид. – 1998. – 704 с.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Либідь, 1991. – 98 с.

Грушевський М.С. Якої ми хочемо автономії і федерації // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. – К., 1992. – С.111-132.

Губерния // Большая советская энциклопедия. – Изд. 3-е. – М., 1972. – Т.7. – С.425.

Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Гурбик А.О. Сільська громада в Україні XIV-XVIII ст.: еволюція основних суспільно-територіальних форм // Український історичний журнал. – 1997. – №5. – С. 67-79.

Гурвич С. Административно-территориальное устройство и население СССР // Власть Советов. – 1928. – № 9. – С. 5-6.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVIII – XVIII ст.: кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. – 222 с.

Данилевич В.Е. Время образования Слободских черкасских полков // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. – М., 1909. – С. 31-43.

Данилевич В.Е. Из истории управления Слободской Украиной в XVII столетии (К биографии острогожского черкасского полковника И.С. Саса). – Харьков, 1906. – 197 с.

Добронравов А.А. Состав и территория РСФСР сравнительно с довоенным временем: Поуездное исчисление территории Европейской части РСФСР. – Л., 1926. – 76 с.

Довженок В.Й. Характерні риси феодалізму в Київській Русі // Український історичний журнал. – 1970. – №12. – С. 36-44.

Довнар-Запольский М.В. К истории Люблинской унии // Киевская Старина. – 1896. – №2. – С. 51-87.

Договорная окончательная грамота у речки Поляновки // Отечественные записки. – СПб., 1836. – Т. 41. – С. 17-312.

Дорошенко Д.І. Історія України. 1917-1920: У 2-х ч. – Ужгород, 1932. – Ч.2. – 432 с.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х томах. Том 1 (до половини XVII століття). – Репринтне видання: Варшава: УНІ, 1932; Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. – К.: Глобус, 1992. – 318 с.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів: Світ, 1991. – 694 с.

Древнерусские княжества Х-ХІІІ вв.: Сб. статей. / Л.Г. Бескровный и др. – М.: Наука, 1975. – 303 с.

Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – 2-е изд. – М.: Изд-во юрид. кн. скл. «Право», 1908. – 509 с.

Дэн В.Население России по пятой ревизии. – М., 1902. Т.1. – С. 129-228, 243-375 (приложение III «Изменения АТД России за 1775-1897 гг. по губерниям»).

Дяченко М.Т. Етапи заселення Слобідської України в XVII – першій половині XVIII ст. // Український історичний журнал. – 1970. – №8. – С. 41-51.

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1983. – 332 с.

Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. (Первая половина XIX века). – М.: Мысль, 1981. – 250 с.

Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К., 2000. – 514 с.

Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802-1917 гг.: Историко-правовое исследование. – М.: Наука, 1983. – 149 с.

Ефремова Н.Н. Судоустройство России в XVIII – первой половине XIX вв.: Историко-правовое исследование. – М.: Наука, 1993. – 192 с.

Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII – XVIII ст.). – Харків: Право, 2002. – 176с.

Жигло А.Н. Реформы административно-территориального устройства России в ХХ в.: Историко-географический анализ: Автореф. дисс. … канд. географ. наук. – СПб., 1992. – 21с.

Жириновский В.В. Новое устройство России. – М., 1999. – 104 с.

Заремба С.З. Возз’єднання України з Росією у висвітленні українських літописців другої половини XVII – першої половини XVIII ст. // Український історичний журнал. – 1978. – №10. – С. 43-52.

Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

Заставний Ф.Д. Діаспора кримських татар, проблема їх повернення на батьківщину, створення кримської автономії // Українська діаспора. – Львів, 1990. – С. 112-118.

Заставный Ф. Д. Куда плывешь, Крым? // Ратуша. – 1991. – 20-21 травня.

Зверинский В.В. Указатель изменений в распределении административных единиц и границ Империи с 1860 по 1887 г. // Стат. Врем. Российской Империи. – Серия III. – Вып.19. – СПб., 1887.

Звіздецький В.А. Письмове повідомлення початку ХІ ст. німецького архієпископа-місіонера Бруно про Русь у світлі нових археологічних досліджень // Український історичний журнал. – 1987. – №6. – С. 119-124.

Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI вв. / Отв. ред. В.И. Буганов; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1988. – 348 с.

Зібрання Узаконень Української Соціалістичної Радянської Республіки. Офіційне видання. – Х.-К., 1922-1937.

Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание: История созыва и политического крушения. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1976. – 362 с.

Из опыта работы совнархозов и развития хозяйства районов. – М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. – С. 52-63.

Иконников С.Н. Создание и деятельность объединенных органов ЦКК-РКИ в 1923-1934 гг. – М., 1971. – 480 с.

Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата. – М.-Л.: Наука, 1966. – 302 с.

Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. – М., 1965. – 237 с.

История государства и права Украинской ССР: В 3-х т. / АН УССР. Ин-т гос-ва и права; Редкол.: Б.М. Бабий (отв. ред.) и др. – К.: Наукова думка. – 1987. – Т.2. – 347 с.

История государственного управления в России. / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1997. – 452 с.

История отечественного государства и права. / Под ред. О.И. Чистякова. – Ч.II. – М., 1997.

История Советской Конституции в документах. 1917-1956. – М., 1957. – 543с.

История Украинской ССР: В 10-ти т. – Т.2. Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы. (Вторая половина ХIII – первая половина XVII вв.) / Редкол.: И.С. Слабеев (отв. ред.) и др. – К.: Наукова думка, 1982. – 592с.

Івакін Г. Мандри і спогади Абу Халіда. [Про Давню Русь та м. Київ] // Наука і суспільство. – 1977. – №7. – С. 38-39.

Історія держави і права України: Академічний курс: У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – Т.2. – 580с.

Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В.А. Смолія. – Т.2. / В.Ф. Верстюк, О.В Гарань, В.М. Даниленко та ін. – К.: Україна, 1995. – 494с.

Кабузан В.М. Заселення і освоєння Таврійської губернії у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 1969. – №12. – С. 85-90.

Калашников В.М. Україна XVII ст. очима ірландського вченого // Український історичний журнал. – 1995. – №2. – С. 123-144.

Кампо В. Чи будуть сформовані нові громади? // Воля. – 2003. – 1 жовтня. – №8(8).

Карева М. Состав съездов Советов, исполкомов и Советов // Советское государство. – 1934. – № 6. – С. 29-37.

Карр Э. История Советской России. Кн.1: Том 1 и 2. Большевистская революция. 1917-1923. Пер. с англ. / Предисл. А.П. Ненарокова. – М.: Прогресс, 1990. – 768 с.

Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV ст. Магдебурзького права // Право України. – 1996. – №9. – С. 82-84.

Клименко В. Українська гетьманська держава 1918 року: місце в українській революції // Нова політика. – 1996. – №4. – С. 60-67.

Климовський С.І. До питання про „обмеженість” магдебурзького права середньовічного Києва // Український історичний журнал. – 1997. – №4. – С. 76-81.

Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. – Т.1. – М., 1987. – 834 с.

Ковальський І.С. Генеральний опис 1765-1769 рр. – джерело для вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні // Український історичний журнал. – 1962. – №2. – С. 97-101.

Ковальський І.С. Проведення Генерального опису в Переяславському полку (1765-1786рр.) // Український історичний журнал. – 1960. – №6. – С. 131-135.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760-1830). – К., 1996. – 278 с.

Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.  

Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения (ноябрь 1917г – декабрь 1991). – М., 1994. – 324 с.

Коржихина Т.П., Сенин А.С. История российской государственности. – М., 1995. – 422 с.

Коржихина Т.П., Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление и механизм действия // Вопросы истории. – 1993. – № 7. – С. 25-38.

Корицкий Э.Б. и др. Советская управленческая мысль 1920-х годов: Краткий именной справочник. – М.: Экономика, 1990. – 712 с.

Корицкий Э.Б. Советская управленческая мысль 1920-х годов: Поиски и находки. – М.: Экономика, 1991. – 472 с.

Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України. – 2001. – №3. – С. 47-52.

Коротков Ю.Н. Губерния // Отечественная история. Энциклопедия. – М., 1994. – Т.1. – С. 649-650.

Костюк Г. Сталінізм в Україні: Ґенеза і наслідки. – К.: Смолоскип, 1995. – 508 с.

Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині XIV – першій чверті XV ст. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 213 с.

Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча // Український історичний журнал. – 1997. – №4. – С. 19-28.

Котляр М.Ф. Деякі дискусійні проблеми історії Київської Русі // Український історичний журнал. – 1988. – №5. – С. 38-50.

Котляр М.Ф. Формування Волинської землі // Волинь. – 1995. – №2. – С. 36-54.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. (1898-1986). – Изд. 9-е, доп. и испр. – Т. 3. – М: Политиздат, 1984. – 712 с.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Изд. 7-е.– М: Госполитиздат, 1953-1954. – Ч. 1. – 918с.; Ч. II. – 897 с.

Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.: ARC – UKRAINE, 1996. – 793с.

Кубійович В. Положення, границі й територія України // Енциклопедія Українознавства: У 2-х т. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. – Т. 1.– С. 23-29.

Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 154 с.

Кульчицький В.С. Органи державного управління Галичиною за Конституцією 1867 року // Вісник Львівського ун-ту. – Сер. юридична. – 1966. – С. 31-39.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів: Світ, 1996. – 296 с.

Кульчицький С. Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919-1928). – К.: Основи, 1996. – 396 с.

Кульчицький С.В. Проблема кордону між Україною і Польщею в радянській політиці 1919-1921 рр. // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – К., 1993. – С. 187-199.

Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М., 1987. – 129 с.

Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України. / За ред. Б.Д. Лановика. – 2-ге вид, перероб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 574 с.

Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. / За ред. Б.Д. Лановика. – К.: Вікар, 1999. – 576 с.

Лапко И.М. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569-1586 гг.). – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – 780 с.

Лацис О.Р. Экономическая централизация и централизм управления: Проблемы взаимосвязи. – М.: Наука, 1987. – 152 с.

Лащенко Р.М. Лекції з історії українського права. Ч.2. Литовсько-польська доба. – Прага, 1923-1924. – К.: Україна, 1998. – 254с.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – Изд. 5-е. – М.: Политиздат. – Т.т. 5, 23, 24, 26, 45.

Леонтович Ф.И. Очерки истории Литовско-Русского права. Образование территории Литовского государства. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1894. – 393 с.

Лепенко Н.О. Генеральний опис 1765-1769 рр. – джерело для вивчення земельних мір Лівобережної України // Український історичний журнал. – 1983. – №2. – С. 134-137.

Лепешкин А.И. Местные органы власти Советского государства (1917-1920 гг.). – М.: Госюриздат, 1957. – 284с.

Лешков В.Н. Разделение России на губернии по указам Петра Великого и Екатерины II. – М., 1859. – 241с.

Ливанцев К.Е. История государства и права феодальной Польши XIII-XIV вв. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. – 317 с.

Линниченко И.А. Юридические формы шляхетского землевладения и судьба древнерусского боярства в Юго-Западной Руси. – Б.м., Б.и., Б.г. – 178с.

Лівчак Б. Переяславська угода // Визвольний шлях. – 1980. – №3. – С. 338-350.

Ложкін В. З історії встановлення кордонів України в 20-х роках XX століття // Пам’ятки України. – 1991. – № 2. – С. 14-19.

Лужин А.В. Административно-территориальное устройство Советского государства. – М.: Юрид. лит., 1969. – 172 с.

Любавский М.К Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского Статута. – М., 1892. – 433 с.

Мавродин В.В. Советская историография Древнерусского государства // Вопросы истории. – 1967. – № 12. – С. 53-72.

Мавродин В.В. Советская историография социально-экономического строя Киевской Руси // История СССР. – 1962. – № 1. – С. 52-74.

Макаренко В.П. Революция и власть: размышления политолога. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1990. – 208 с.

Макогон С.О., Ткач А.П., Цвєтков В.В. Розвиток радянської державності на Україні. – К.: Політвидав України, 1966. – 148 с.

Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. – Харьков: Тип. А.Дарре, 1902. – 205 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра; Генеза, 1996. – 1024 с.

Мандел Э. Власть и деньги: Общая теория бюрократии. – М., 1992. – 277 с.

Маркевич А.И. Географическая номенклатура Крыма как исторический материал // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. – Симферополь, 1928. – Т.2. – С. 17-32.

Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. – К.: Вища школа, 1989. – 179 с.

Мау В. Реформы и догмы. 1914 – 1929 гг. Очерки истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. – М., 1993. – 327 с.

Махнова Г.П. Ход и результаты административно-территориальной реформы 1775-1785 гг. в России // Вопросы географии. – № 83. – М., 1970. – С. 133-147.

Махнова Г.П. Чисельність і склад українського населення Росії в 60-х рр. XVIII ст. // Український історичний журнал. – 1965. – №2. – С. 111-116.

Медушевский А.Н. Развитие аппарата управления России в первой четверти XVIII в. // История СССР. – 1983. – №6. – С. 136-143.

Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Формирование сети раннегородских центров и становление государства (Древняя Русь и Скандинавия) // История СССР. – 1986. – №5. – С. 67-68.

Менделеев Д.И. Фабрично-заводская промышленность и торговля России. – СПб., 1893. – 391с.

Меріме П. Богдан Хмельницький / Пер. з франц. Я. Кравця // Історичні постаті України: Історичні нариси. – Одеса: Маяк, 1993. – 367 с.

Мильков Ф.Н. Физико-географический район и его содержание. – М., 1956. – 312 с.

Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. – СПб., 1905. – 678 с.

Мироненко О.М. Національне питання і спроби Української Центральної Ради нового адміністративного поділу України // Мала енциклопедія етнодержавознавства. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра; Генеза, 1996. – С. 330.

Мироненко О.М. Світоч української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Академія правових наук України. – К., 1995. – 328 с.

Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. / За ред. О.М. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.

Михайлина П.В. З історії соціально-економічного життя українських міст (кінець XVI – перша половина XVII ст. // Український історичний журнал. – 1969. – №11. – С. 66-72.

Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование. – М., 1967. – 127 с.

Мишко Д.І. Про розвиток міського ремесла на Україні в XV – першій половині XVI ст. // Український історичний журнал. – 1963. – №3. – С. 67-72.

Мишуга І. Державна адміністрація на Україні. – Кам’янець-Подільський, 1919. – 127 с.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія. / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К., 1998. – 911с.

Моця О.П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – 1996. – №4. – С. 41-49.

Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К.: Знання, 2000. – 662 с.

На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Под общ. ред. В.В. Журавлева. – М.: Политиздат, 1990. – 477 с.

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К.: Укр. письменник, 1993. – 413 с.

Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР. 1917-1936 гг. / Под ред. А.В. Чернова. – М.: Моск. гос. архивный ин-т, 1962. – 752 с.

Немцев В.А. Об использовании конкретно-социологического метода для изучения вопросов административно-территориального деления // Некоторые вопросы социологии и права: Материалы научно-теоретической конференции «Конкретно-социологические исследования правовых отношений». – Иркутск, 1967. – С. 232-233.

Никольский Н.М. История русской церкви. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1985. – 320 с.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.-Л.: АН СССР, 1950. – 692 с.

Носова Н.П. Управлять или командовать? Государство и крестьянство Советской России (1917-1929 гг.). – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 347 с.

Область // Большая советская энциклопедия, 3-е изд. – М., 1974. – Т.18. – С. 541-557.

Оболонский А.В. Человек и государственное управление. – М.: Наука, 1987. – 254 с.

Огієнко І. Українська церква. – К.: Наукова думка, 1993. – 257 с.

Озара В. Кадры управления, их подбор и подготовка // Вопросы экономики. – М., 1973. – №9. – С. 111-117.

Основы Советского государства и права. – М.: Госюриздат, 1952. – 368с.

Останній гетьман: Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873-1945 рр. / Центр суспільних досліджень ім. В.Липинського. Ін-т української археографії АН України. О. Лупанов, О.Отт-Скоропадська, Г.Папакiн, – К.: Академпрес, 1993. – 400 с. 

Отечество: Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 1999. – 799 с.

Отчет I Всемолдавского съезда Советов рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов (19-23 апр. 1925 г.). – Балта, 1925. – 492с.

Очерки истории СССР. Период феодализма IX-XV вв.: В 2-х ч. – Ч.II. / Под ред. Б.Д. Грекова – М.: АН СССР, 1953. – 847 с.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К.: Основи, 1995. – 187 с.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К.: Ґенеза-Довіра, 1996. – 211 с.

Павловский Р.С., Шафир М.А. Административно-территориальное устройство Советского государства. – М.: Госюриздат, 1961. – 215 с.

Пайпс P. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421 с.

Паньонко І.М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI – 1775р.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01). – Львів, 2000. – 18 с.

Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 180 с.

Пашуто В.Т. Галицко-Волынская Русь времен Даниила Романовича // Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. – 1941. – №67. – Сер. ист. наук. – Вып.7. – С. 25-82.

Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – М.: АН ССР, 1950. – 331с.

Первое советское правительство: Октябрь 1917 – июль 1918. – М.: Политиздат, 1991. – 461 с.

Переписка между Россиею и Польшею в государствование царя Михаила Федоровича // Чтения О-ва истории и древностей российских. – 1862. – Кн.IV. – Отд. ІІ. Материалы отечественные. – 529 с.

Петров А.В. Княжеская власть на Руси Х-ХІІ вв. в новейшей отечественной историографии (1970-1980) // Проблемы отечественной и всеобщей истории. – 1983. – Вып.7. – С. 82-90.

Петровський М. Надання Ніжину Магдебурзького права у 1625 р. // Чернігів і Північне Лівобережжя. – К.: ВУАН, 1928. – С. 301-315.

Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М., 1997. – 257 с.

Підсумки виборчої кампанії 1925-1926 рр. – X., 1926. – 210с.

Повесть временных лет. / Под. ред. Д.С. Лихачева. – Ч.1. Текст и перевод. – М.-Л.: АН СССР, 1950. – 823 с.

Покровский С.А. Киевская Русь в работах советских историков // Советская книга. – 1946. – № 3-4. – С. 18-27.

Политологические проблемы теории государства: Сб. статей. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1993. – 96 с.

Полное собрание законов Российской империи: В 45-и т. (1649-1825). – Изд. 1-е. – СПб.,1830.

Польская Правда ХІІІ века // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. / Под ред. В.М. Корецкого. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 737-747.

Попсуй В. Безпосереднє самоврядування – перший крок. – Сєвєродонецьк: РЦТГЛ, 2000. – 78 с.

Портнов В.П., Славин М.М. Этапы развития советской Конституции (Историко-правовое исследование). – М.: Наука, 1982. – 308 с.

Правовое положение министерств СССР. – М.: Юридическая литература, 1971. – 296 с.

Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. – М., 1903. – 537 с.

Проданюк Ф.М. Внутрішня політика Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1919 року): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 1997. – 22 с.

Прокаев В.И. Основы методики физико-географического районирования. – Л., 1967. – 411с.

Регионы России: Справочник. – 1-е изд. – М., 1998. – 1132 с.

Регіон у системі нових економічних і правових відносин: Матер. Всеукр. наук. конф. (Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 1997 р.). / Упоряд. проф. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 1998. – 180 с.

Резолюції Всеукраїнських з’їздів Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. –X., 1932. – 531с.

Ржевский В.А. Территориальная организация Советского государства. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1966. – 261с.

Рихтер Д. Административное деление России // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, 1899. – Т. 54. – С. 211-213.

Ричка В.М. З історії формування державної території Давньої Русі (ІХ – перша третина ХІІ ст.) // Український історичний журнал. – 1985. – №9. – С. 82-91.

Ричка В.М. Про адміністративно-територіальний устрій давньоруських земель у ХІ – ХІІ ст. // Український історичний журнал. – 1983. – №2. – С. 94-100.

Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9-ти т. / Под. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984 - 1994.

Румянцев В.А. Высшие государственные структуры Украинской Народной Республики периода Директории // Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб.; Пред. редкол. В.Я. Таций. – Вып.31. – Харьков, 1996. – С. 17-27.

Румянцев В.А. Некоторые вопросы законодательства о местных Советах УССР в период новой экономической политики // Актуальные проблемы правовой реформы. – К., 1990. – С. 23-25.

Румянцев В.А. Организация и компетенция ВУЦИК по положению от 12 октября 1924 г. // Проблемы соц. законности: Респ. межвед. науч. сб. – Вып.18. – Харьков, 1986. – С. 19-24.

Румянцев В.А. Перестройка местных Советов Украины в связи с переходом к новой экономической политике // Правовая реформа и проблемы ее реализации: Матер. науч.-практ. конф. – Краснодар, 1989. – С. 23-32.

Рум`янцев В.О. Виникнення Центральної Ради та її перетворення на орган самоврядування України // Актуальні проблеми державного управління. – Харків, 2002. – №3 (14). – С. 26-34.

Рум`янцев В.О. До питання про форму української держави доби Директорії // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1996. – №7. – С. 35-41.

Рум`янцев В.О. Конгрес трудового народу – пошук форми української держави // Актуальні проблеми державного управління. – Харків, 2003. – №2 (16). – С. 43-47.

Рум`янцев В.О. Українська державність в 1917-1922 рр.: національно-демократична і радянська альтернатива: Дис. ... д.ю.н. – Харків, 1998. – 373 с.

Рум`янцев В.О. Українська державність у 1917-1922 рр. (форми і проблеми розбудови). – Харків: Основа, 1996. – 212 с.

Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М.: АН СССР, 1948. – 816 с.

Савич А.А. Деулинское перемирие 1618 г. // Ученые записки Моск. гос. пед. ин-та. – 1939. – Т.4. – Сер. историч. – Вып.2. – С. 2-17.

Саломаткин А.С. Административно-территориальное устройство Российской Федерации: Вопросы теории и практики. – М.: Манускрипт, 1995. – 204 с.

Саратов И.Е. Муравский шлях через «Дикое поле» // Памятники Отечества. – 1980. – №2. – С. 30-35.

Сас П.М. Правовое положение и административное устройство феодальных городов // Феодальные города Украины в конце XV – 60-е гг. XVI вв. – К., 1989. – С. 153-187.

Саушкин Ю.Г. Основные идеи русской классической географии дореволюционного периода // Вопросы географии. – М., 1948. – Сб.9. – С. 29-48.

Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л.: Наука. Ленингр. отд., 1983. – 375 с.

Сенин А.С. Министерство путей сообщения в 1917 году: Краткий исторический очерк. – М.: ГОСНИТИ, 1993. – 170 с.

Середньовічна Україна: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Наукова думка, 1994. – 151с.

Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – 5-е вид. – Авгсбург: Видавництво Петра Павловича, 1946. – 118с.

Скакун О.Ф. Питання держави і права в філософії Г.С. Сковороди // Право України. – 1995. – №2. – С. 49-51.

Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2000. – 704 с.

Скрипилев Е.А. Всероссийское Учредительное собрание: Историко-правовое исследование. – М.: Наука, 1982. – 216 с.

Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний поділ УРСР в 1920-1930-х рр. і його впливи на місцеве самоврядування: Тези виступу // Місцеві органи державної влади та самоврядування: історико-правовий аспект: Матеріали ХІ історико-правової конференції / Міжнародна асоціація істориків права; Національний університет внутрішніх справ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Сумська філія Національного університету внутрішніх справ (суми, 16-18 квітня 2004 р.). – Суми, 2004. – С.6.

Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України і 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження. – Харків: Видавець СПД ФО Н.М. Вапнярчук, 2004. – 192 с.

Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій УСРР початку 30-х рр. ХХ століття як відображення співвідношення автономістсько-федералістичних й унітарних започаткувань у державно-правовому устрої СРСР: спроба теоретичного та історико-правового аналізу: Тези виступу // Історико-правові проблеми автономізму та федералізму: Матеріали Х історико-правової конференції / Міжнародна асоціація істориків права; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського; Кримський науково-освітній центр Київського університету права; Національний університет внутрішніх справ. Севастополь, 22-24 вересня 2003 р. – Сімферополь, 2003. – С.13.

Слюсаренко А.Г, Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – 192с.

Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII-XVIII вв. – Харьков: Харьк. гос. ун-т, 1964. – 211с.

Снегирев В. Административное деление и учреждения дореволюционной России по периодам // Энциклопедический словарь «Гранат», 1938. – Т.36. – Ч.6. – Приложение 1. – С. 1-7.

Собрание Законов Союза Советских Социалистических Республик (СЗ СССР) (1924-1937) – официальное издание Управления делами Совета Народных Комиссаров СССР.

Собрание Узаконений РСФСР (СУ РСФСР) (1917-1938) – официальное издание для опубликования декретов и постановлений Всероссийского съезда Советов, ВЦИК, СНК РСФСР, Совета рабочей и крестьянской обороны, Совета труда и обороны.

Советская историческая энциклопедия: В 16-ти т. – Т.3. – М.: Советская энциклопедия, 1963. – 975 с.

Советы, съезды Советов и исполкомы: Материалы к изучению советской системы управления. – М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1924. – 428 с.

Современные проблемы природного районирования: Сб. статей. – М., 1975. – 334с.

Солдатенко В. Соціально-політичні альтернативи революційної доби і проблема української державності // Вісник Академії Наук України. – 1994. – № 7-8. – С. 48-53.

Солдатенко В.Ф. Українська революція: Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 976 с. 

Солдатенко В.Ф. «…І дати всеросійським справам спокій» // Віче. – 1993. – №8. – С. 125-135.

Солдатенко В.Ф. Дискусії навколо кордонів України напередодні і вході Берестейської мирної конференції // Проблеми соборності України в ХХ столітті. – К., 1994. – С. 62-70.

Соловьев К.А. Эволюция форм легитимации государственной власти в древней и средневековой Руси. IX – первая половина XIV вв. // МИЖ. – 1999. – № 1. – Январь-февраль.

Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси XI-XIII вв. // Материалы по истории государства и права СССР. – Вып.1. – М., 1948. – С. 1-87.

Список губерний и уездов РСФСР (с числом волостей). – М., 1921. – 120 с.

Список губерний и уездов РСФСР, ССР Белоруссии и УССР: На 5 мая 1922 г. – М., 1922. – 209 с.

Срезневский И.И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени её заселения до преобразования в Харьковскую губернию. – Изд. 2-е. – Харьков: Ун. тип., 1883. – 212 с.

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 апреля 1960 года. – Изд. 10-е. – М., 1961. – 787с.

СССР: национально-государственное устройство (конституционные основы): К 60-летию образования СССР. / Под ред. В.В. Евгеньева, М.Г. Кириченко, В.А. Пертцика. – М.: Юрид. лит., 1982. – 304с.

Сталин И. В. Сочинения. – М.: Госиздат, 1952. – Т.т. 2, 4, 13.

Степанков В.С. Гетьманство Івана Виговського: соціально-політична боротьба і проблема державного будівництва (серпень 1657 – вересень 1659 рр.) // Середньовічна Україна. – К., 1994. – Вип.1. – С. 88-108.

Степанков В.С. Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648-1657 рр.): Автореф. дис. ... докт. істор. наук у формі наук. доповіді / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 68 с.

Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Академический курс: В 2-х т. – Т.1. V – начало ХХ вв. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 752 с.

Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия...: Полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете, 1906-1911 гг. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 411с.

Стрекопытов С.П. Государственное руководство наукой в СССР (1936-1958 гг.). – М.: РГГУ, 1991. – 92 с.

Сулькевич С.И. Административно-политическое строение СССР. – Л., 1924. – 127 с.

Съезды Советов в документах. 1917-1936. – М., 1937. – Т. III. – 812с.

Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879-1929 гг. История и личность: Пер. с англ. / Общ. ред. и послеслов. В.С. Лельчука. – М.: Прогресс, 1991. – 480 с.

Таранов А.П. Історія Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 179 с.

Терлецький О. Історія української держави: У 2-х т. – Т.2. Козацька доба. – Львів: Наук. т-во ім. Т.Шевченка, 1924. – 343с.

Территориальное и административное деление Союза ССР. – М., 1925-1926. – 463с.

Тимощук О.В., Таран П.Є. Кримськотатарська політико-правова думка кінця XVIII – початку ХХ ст.: особливості генезису та автономістські процеси еволюції. – Сімферополь-Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 176 с.

Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918). – Київ; Львів, 1996. – 342 с.

Ткач А.П. Общественный и государственный строй Украины периода народно-освободительной войны и воссоединения Украины с Россией (1648-1654): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук (12.00.01). / Киев. гос. ун-т. – К., 1958. – 16 с.

Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

Толочко П.П. Польща і Русь: спроба створення потестарних структур // Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. праць / АН УРСР. Ін-т історії. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 10-23.

Точка І.М. Адміністративно-територіальний устрій Радянської України в 1932 р.: погляд з сучасних позицій: Тези виступу // Сучасні проблеми права, державної безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства: Матеріали секції №9 першої обласної конференції молодих науковців „Тобі, Харківщино, пошук молодих” (Харків, 19-20 березня 2002 р.). – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 19-21.

Точка І.М. Адміністративно-територіальні реформи в Українській СРР у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. і їх оцінка у працях правників цього періоду // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 59. – С. 19-25.

Точка І.М. Закріплення в Конституції СРСР 1924 р. права союзної республіки на конституційні протести: Тези наук. повідомл. // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності: Матеріали доповідей та повідомлень учасників наукової конференції молодих учених (Харків, 20-21 грудня 2001 р.). – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 21-23.

Точка І.М. Здійснення адміністративно-територіальної реформи в УСРР у 1920-1930-і рр.: Тези виступу / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 13-14 лютого 2003р.). – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І Франка, 2003. – С. 103-104.

Трайнин И.П. Вопросы территории в государственном праве // Известия Академии наук СССР. Отд. экономики и права. – М., 1947. – № 4. – С. 37-55; №6. – С. 21-42.

Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Магістралі й глухі кути Української революції // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). – Запоріжжя, 1998. – С. 3-64.

Тхор В.І. Рецепції німецького права у міському самоврядуванні слов’янських земель на прикладі міст Волині // Слов’янський вісник. – 1998. – Вип.1. – С. 90-98.

Уманский Я.Н. Советское государственное право. – М.: Госюриздат, 1959. – 495 с.

Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г. // Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9-и т. – Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 167-320.

Федоров К.Г. Союзные органы власти (1922-1962 гг.). – М.: Юридическая литература, 1963. – 189 с.

Физико-географическое районирование СССР. – М., 1960. – 197с.

Физико-географическое районирование СССР: Характеристика региональных единиц. – М., 1968. – 542с.

Формирование административно-командной системы. 1920-1930-е годы: Сб. статей. – М.: Наука, 1992. – 237с.

Фроянов И.Я. К вопросу о городах-государствах в Киевской Руси // Город и государство в древних обществах: Сб. статей. – Л., 1982. – С. 126-140.

Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 322 с.

Фроянов И.Я. Начала Русской истории. Избранное. / Отв. ред. Ю.Г. Алексеев. – М.: Издательский Дом «Парад», 2001. – 923 с.

Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 269 с.

Харишин М.В. Українська церква між двома уніями (1569-1596 рр.) // Український історичний журнал. – 1996. – №4. – С. 21-29.

Хорев Б.С. Проблемы городов: (Урбанизация и единая система расселения в СССР). – М.: Мысль, 1975. – 232 с.

Цвік М.В. Про сучасне праворозуміння // Вісник Академії правових наук України. – Харків: Право, 2001. – №4(27). – С. 3-13.

Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВОВУ). Фонд Р-2. Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Оп.1. Спр. 90, 92, 552; Оп.2. Спр. 130, 131, 135, 139, 429, 465, 698; Оп.3. СПр. 493, 522; Оп.4. Спр. 427, 430, 431; Оп.5. Спр. 392; Оп.7, Т.1. Спр. 262, 473; Оп.7, Т.2. Спр. 1407, 1415, 1419; Оп.7, Т.3. Спр. 2629; 2628, 2622, 2620, 2840, 2838, 2833; Оп.7, Т.4. Спр. 3822, 3811, 4048, 4049, 4050; Оп.7, Т.5. Спр. 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5041, 5641, 5643.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). Фонд 1. Центральний комітет комуністичної партії України. Оп.6. Спр. 101, 102, 103, 124, 125, 126, 127, 679, 680, 683, 692, 716, 717, 916, 917, 1060, 1078, 1083, 1084, 1106.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (ЦДІАУК). Фонд 35. Ковельський магістрат. Спр. 322, 323, 324, 325. Фонд 39. Каменецький магістрат. Спр. 211, 233. Фонд 51. Генеральна Військова канцелярія. Спр. 2891. Фонд 54. Друга Малоросійська колегія. Спр. 347, 348, 359, 711. Фонд 62. Київський городовий магістрат. Спр. 522, 523. Фонд 94. Полтавська полкова канцелярія. Спр. 387, 388. Фонд 108. Чернігівська полкова канцелярія. Спр. 402, 403, 404. Фонд 203. Черкаський магістрат. Спр. 92, 93, 94, 95. Фонд Ф.229. Архів Коша Нової Запорізької Січі. Спр. 372. Фонд 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернаторства. Спр. 278, 601. Фонд 1469. Сосницька городова ратуша. Спр. 23, 24, 25.

Цыпин В. История Русской православной Церкви, 1917-1990 гг. – М.: Московская Патриархия, 1994. – 254 с.

Чепелкин М.А., Дьякова Н.М. Исторический очерк формирования государственных границ Российской империи (2-ая половина XVII – начало XX вв.). – М., 1992. – 232 с.

Чистяков О.И. Национально-государственное строительство в РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 178 с.

Шабульдо Ф.М. Включення Київського князівства до складу Литовської держави у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал. – 1973. – №6. – С.78-84.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х рр.: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993. – 243 с.

Шафир М.А. Административно-территориальное устройство Советского государства. – М.: Наука, 1983. – 176 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.

Щербак В. Нова влада: (До початку формування козацької старшини) // Неопалима купина. – 1995. – №5-6. – С. 187-192.

Экономическое районирование России: Доклад Госплана на III сессии ВЦИК. – М.: Изд-во ВЦИК, 1922. – 97 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – М.: Госполитиздат, 1957. – 391 с.

Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового етапу розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992. – 307 с.

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М.: Госюриздат, 1949. – 544 с.

Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська Старовина. – 1993. – №3. – С. 77-85.

Яневський Д.Б. Директорія УНР як міф // Український історичний журнал. – 2000. – №1. – С. 115-122. 

I Всероссийский съезд Советов: Постановления и резолюции. – М., 1921. – 574 с.

VIII Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, 17-20 січня 1924 р. – X., 1924. – 692с.

XIII Всеукраинский съезд Советов: Стенографический отчет. – Харьков, 1935. – 778с.

Bosl K. Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter // Handbuch der deutschen Geschichte. – Bd.1. – Stuttgart, 1973. – 961s.

Ganshof F. L. Qu’est – ce gue la feodalite? – Bruxeles, 1957. – 433p.

Members of the Russian Federation // Eastern Europe and the CIS. 1997. 3-d ed. – London, 1996, pp. 666-694.

Mitteis H. Das Lehnrecht und Staatsgewalt. – Weimar, 1958. – 612s.

Problemy regionalizacji fizyczno-geograficznej. – Warsz., 1968. – 321s.

Theoretische Probleme der physisch-geographischen Raumgliederung. – Brat., 1972. – 272s.  

Подобные работы
Мармазов Василь Євгенович
Система місцевого управління у Великобританії (історико-теоретичне дослідження)
Білоконь Микола Васильович
Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалах Лівобережної України): історико- правове дослідження
Довбня Володимир Анатолійович
Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917 - 1920 років
Настасяк Ірина Юріївна
Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772-1848 рр.)
Мішина Наталя Вікторівна
Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження.
Мичко Микола Іванович
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
Задихайло Олена Анатоліївна
Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект)
Доценко Олександр Сергійович
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах
Пальчиков В’ячеслав Іванович
Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти
Чорна Людмила Олексіївна
Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net