Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Механізми державного управління

Диссертационная работа:

61. Ромат Євгеній Вікторович. Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико- методологічний аспект): дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. На межі ХХ-ХХІ століть реклама, що традиційно є однією з найважливіших форм соціальних та масових комунікацій, трансформувалася в якісно нову царину суспільно-економічної системи. Сферою її широкого застосування стали економіка, політика, вирішення соціальних проблем, формування ідеології й життєвих стандартів, суспільні відносини. За цих умов стає нагально необхідним аналіз економічної, соціальної, політичної, ідеологічної, освітньої (навчальної), культурної (естетичної) та психологічної ролі реклами в сучасному суспільстві. Вивчення цієї проблеми дає змогу дійти висновку, що виробництво й розповсюдження реклами безпосередньо зачіпає інтереси практично всіх українських громадян. Поширення реклами стосується реалізації багатьох положень Конституції України, зокрема прав громадян Української держави на життя, збереження здоров’я, отримання об’єктивної інформації, свободи творчості, володіння результатами своєї інтелектуальної діяльності, використання державної мови та мов національних меншин, що проживають в Україні тощо.

Слід зазначити, що однією з найважливіших сфер функціонування реклами на сьогоднішній день залишається економіка. За умов постіндустріального (інформаційного) суспільства, що сформоване в деяких економічно розвинутих країнах світу, пріоритетними сферами стають освіта, наукові дослідження, комунікації, управління фінансами й збутова діяльність, а основою всієї технологічної бази – новітні інформаційні технології. Збирання та виробництво інформації змінюють свою роль, з допоміжних функцій виробництва трансформуючись у великі галузі економіки, в яких безпосередньо створюється нова вартість. Подібне перетворення повною мірою стосується й реклами як активної складової частини соціально-інформаційного середовища. Створення й розповсюдження реклами трансформується з однієї з багатьох складових інфраструктури національної економіки в її повноцінну галузь. Про це свідчать і значні обсяги коштів, що складаються в інтегрований рекламний бюджет. Наприклад, загальносвітовий річний обсяг рекламних витрат оцінюється в понад 1,2 трлн доларів США. В Україні загальні інвестиції в рекламу дорівнювали в 2003 р., за оцінками експертів, понад 2,5 млрд гривень, і цей показник постійно зростає. Проте слід зазначити, що обсяг рекламних витрат у розрахунку на одного громадянина в Україні набагато нижче, ніж відповідні цифри не тільки в економічно розвинутих країнах, а й у найближчих держав-сусідів. Це свідчить про великі резерви розвитку рекламної галузі української економіки. Принципове зростання ролі реклами, підвищення її впливу на розвиток економіки, стан здоров’я суспільства й приватне життя громадян потребують формування системи адекватного та ефективного зовнішнього державно-громадського контролю за рекламною діяльністю. Головною ланкою цієї системи є система державного управління рекламою.

Актуальність формування теоретико-методологічної бази державного управління рекламною діяльністю в Україні зумовлюється, передусім, відсутністю на поточний момент її комплексного системного дослідження. Лише окремі питання державного управління рекламною діяльністю, і переважно останнім часом, почали привертати увагу вчених і спеціалістів. Дисертаційне дослідження ґрунтується на фундаменті теоретичних і методологічних положень, нагромаджених у галузях науки державного управління, менеджменту, маркетингу, теорії комунікацій, економічної історії.

Аналізу проблем маркетингу присвячено праці відомих українських і зарубіжних авторів: І.Ансоффа, М.Бейкера, С.Г.Божука, А.В.Войчака, С.С.Гаркавенко, В.Г.Герасимчука, Ф.Котлера, А.І. Кредисова, Т.Левітта, Т.Д.Маслової, А.Ф.Павленка, М.Портера, Е.Райса, А.В.Старостиної та інших.

Дослідження у сфері маркетингових комунікацій, у тому числі реклами як складової цієї системи, відображено в роботах таких відомих українських і зарубіжних учених, як: Д.Аакер, Р.Батрі, Дж.Бернетт, С.Блек, С.Бродбент, Н.О.Гасаненко, Н.В.Головкіна, А.Дейян, Ф.Джефкінс, Н.І.Добробабенко, І.В.Крилов, Т.І.Лук’янець, В.Л.Музикант, С.Моріарті, Г.Г.Почепцов, І.Я.Рожков, К.Ротцол, І.Сендидж, Н.В.Старих, А.Троадек, У.Уелс, В.В.Ученова, З.Фегеле, В.Фрайбургер, О.А.Феофанов, Н.Фостер та інші.

Методологічні підходи, розроблені в галузях науки менеджменту й маркетингу, використовуються в роботах, що безпосередньо стосуються проблем формування систем менеджменту й маркетингу в сфері державного управління. Серед відомих українських і зарубіжних авторів публікацій з цієї тематики слід назвати таких вчених і фахівців, як С.Н.Андрєєв, В.М.Бебик, С.Блек, М.Ф.Головатий, Н.В.Головкіна, Т.І.Ляпіна, Л.Н.Мельниченко, Т.Г.Морозова, В.Л.Музикант, Д.В.Ольшанський, Г.Г.Почепцов, А.І.Радченко, Л.М.Руїс Мендісабель, І.Ю.Слісаренко, Л.Н.Федотова, Ю.П.Шаров, Г.В.Щокін та інші.

Проблемам вивчення реклами як соціального явища, фактора соціального життя, питанням регулювання рекламної діяльності, зокрема нормативно-правового, історії реклами присвячено праці таких українських та зарубіжних учених і спеціалістів, як Н.П.Аржанов, Ю.В.Вольдман, І.С.Грошев, О.І.Добрянська, О.В.Єгорова-Гартман, І.В.Засєда, О.І.Зелінська, О.О.Зінченко, М.Р.Лазебник, Т.І.Краско, А.П.Ленгауер, Р.І.Мокшанцев, Ю.В.Назарова, О.Ю.Оленіна, Т.А.Пирогова, О.В.Проніна, Н.А.Саніахметова, Г.А.Свердлик, В.В.Ученова, Л.Н.Федотова, А.І.Черемнова, Р.Б.Шишка та інші.

Важливу роль у формуванні сучасної методології державного управління рекламною діяльністю відіграли роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як В.Б.Авер’янов, Р.Акофф, М.Альберт, Г.В.Атаманчук, В.Г.Афанасьєв, Т.Ю.Базаров, В.Д.Бакуменко, М.Бернард, С.Бір, В.Г.Бодров, А.С.Большаков, П.Браун, М.Вебер, Н.Вінер, О.О.Віханський, Н.І.Глазунова, В.М.Глушков, Б.Гурне, Р.Дафт, П.Друкер, В.Кнорринг, В.М.Князєв, Ю.О.Куц, Т.Левітт, О.В.Литвиненко, В.І.Луговий, А.Маслоу, М.Мескон, Г.І.Мостовий, П.І.Надолішній, Н.Р.Нижник, Г.С.Одинцова, Л.Пал, М.І.Пірен, А.В.Пікулькін, М.Портер, Я.Ф.Радиш, А.І.Радченко, У.Райс-Джонстон, Г.Райт, В.А.Ребкало, І.В.Розпутенко, О.П.Романюк, Г.Саймон, Ф.Тейлор, В.В.Тертичка, А.Файоль, Г.Форд, Ф.Хедоуорі, Ю.П.Шаров, Г.В.Щокін, В.В.Цвєтков та інші.

Незважаючи на досить велику кількість наукових праць у згаданих галузях науки, слід зазначити, що проблеми державного управління рекламною діяльністю ще не були до цього часу предметом комплексного розгалуженого наукового аналізу. Також адекватно неопрацьовані в сучасній вітчизняній науковій літературі питання структурування цієї системи й формування її моделей. Не досить вивченими залишаються засади формування державної рекламної політики, розвитку інституційних систем державного управління рекламною діяльністю, питання співвідношення системи державного управління з іншими елементами системи зовнішнього контролю реклами, зокрема системою громадського саморегулювання реклами. Залишаються недостатньо розробленими наукові засади формування рекламної політики суб’єктів державного управління, визначення її місця в системі комунікаційної політики та загальній системі державного управління. Науковий розгляд цих проблем стикається з недостатнім формуванням новітніх підходів і технологій управління системою державного управління рекламною діяльністю, зокрема використанням у ній принципів маркетингу.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена гострою потребою у вирішенні наявних об’єктивних суперечностей між такими чинниками:

- правами, потребами й запитами українських громадян, з одного боку, та інтересами національного рекламного бізнесу – з другого;

- потребами національної економіки України та неадекватним їм розвитком української реклами;

- потребами розвитку національної реклами й перманентним відставанням відповідної нормативно-правової бази рекламної діяльності;

- корпоративними інтересами рекламістів та інших професійних спільнот (наприклад, представників виробничої сфери та сфери збуту, що виступають рекламодавцями; засобами масової інформації тощо).

Зазначене зумовило актуальність цього дослідження, що вплинуло на вибір його мети, формування завдань і робочої гіпотези.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося згідно з планом комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України за тематикою “Державне управління та місцеве самоврядування” (ДР №0200U004103). Здобувач також брав участь у проведенні науково-дослідної роботи за планами Харківського державного університету харчування та торгівлі, у тому числі госпрозрахункової тематики “Розробка рекомендацій із визначення соціально-економічної ефективності нового обладнання у громадському харчуванні” (ДР № 01900030544) та бюджетної тематики “Управління рекламою споживчих товарів та послуг у системі маркетингу”.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні сутності, змісту, функціонування, генезису державного управління рекламною діяльністю та виявленні методологічних засад її використання у процесах державного управління в Україні.

Реалізація цієї мети зумовила постановку та вирішення таких взаємопов’язаних завдань:

- проаналізувати стан вивчення проблеми державного управління рекламною діяльністю в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців;

- виявити можливості впровадження елементів зарубіжного досвіду в практику державного управління рекламою в Україні;

- охарактеризувати традиційні та сучасні підходи до вивчення понять “реклама” та “рекламна діяльність”, їх недоліки й переваги, можливості щодо використання в практиці вдосконалення системи державного управління рекламою;

- сформулювати сутність категорій “система державного управління рекламою”, “державна політика в галузі реклами”, “система громадського саморегулювання рекламної діяльності”;

- розкрити основні ролі (функції) реклами, загальні тенденції, що характеризують сучасний стан її розвитку, основні принципи державного управління й державної політики в галузі реклами;

- удосконалити комплекс концептуальних моделей державного управління рекламною діяльністю та сформулювати основні напрями трансформації моделі державного управління рекламною діяльністю в Україні;

- конкретизувати завдання, функції, структуру системи зовнішнього контролю рекламної діяльності, визначити характер її взаємовідносин із системою державного управління рекламою;

- обґрунтувати основні етапи генезису української реклами у взаємозв’язку з розвитком системи державного управління рекламою;

- провести аналіз інституційних систем державного управління рекламою в Україні та вивчити можливості поліпшення функціонування кожної з них;

- узагальнити тенденції розвитку системи громадського саморегулювання рекламної діяльності, виявити найбільш перспективні напрями взаємодії суб’єктів державного управління з цією системою;

- дослідити систему управління рекламною діяльністю суб’єктами державного управління в аспекті комунікаційного менеджменту й визначити місце реклами в загальній комунікаційній політиці цих державних закладів;

- розглянути проблеми можливого використання інструментів маркетингу в практиці державного управління;

- вивчити механізми врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у системі державного управління рекламою.

Об’єкт дослідження – рекламна діяльність в Україні.

Предмет дослідження – державне управління рекламною діяльністю в Україні.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що державне управління рекламною діяльністю в Україні має значні резерви для його вдосконалення шляхом подальшої розбудови й упровадження системи науково обґрунтованих підходів, механізмів, принципів, методів, прийомів, правил, умов ефективного функціонування та інструментів державно-управлінської діяльності.

Методи дослідження, що використовувалися здобувачем:

- системного підходу та системного аналізу – в дослідженні розвитку реклами в контексті загального соціально-економічного прогресу, у вивченні концептуальних підходів і формуванні комплексу моделей системи державного управління рекламою в Україні;

- порівняння – в аналізі стану інституційних систем державного управління та показників рекламних витрат у розрахунку на одного громадянина в Україні й зарубіжних країнах;

- абстракції та моделювання – у формуванні моделей державного управління рекламою;

- економіко-статистичного аналізу – в аналізі тенденцій зростання обсягів рекламних видатків в Україні за період з 1994 р. дотепер і змін у структурі загальнонаціонального рекламного бюджету;

- історичного та логічного аналізу – для вивчення тенденцій генезису української реклами за період із початку ХІХ ст. до цього часу;

- функціонально-структурного аналізу – при дослідженні інституційних систем державного управління рекламною діяльністю в Україні;

- контент-аналізу – при дослідженні основних підходів до реклами та нормативно-правової бази рекламної діяльності в Україні й зарубіжних державах.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена, насамперед, тим, що дисертаційна робота є першим комплексним міждисциплінарним дослідженням, в якому розроблено науково обґрунтовану цілісну методологічну концепцію державного управління рекламною діяльністю.

У дисертації вперше:

- визначено головну мету системи державного управління рекламною діяльністю в Україні й розроблено ієрархічну систему її цілей;

- сформульовано дефініції категорійно-понятійного апарату державного управління та введено в науковий обіг категорії: “система державного управління рекламною діяльністю”, “державна політика в галузі реклами”, “система громадського саморегулювання рекламної діяльності”, “маркетинг державного управління”;

- визначено основні принципи державного управління та державної політики в галузі реклами ;

- виявлено центральне протиріччя державної політики в галузі реклами та запропоновано підходи до його розв’язання;

- запропоновано систему концептуальних моделей державного управління рекламною діяльністю в Україні, призначених для формування оптимальних відношень між його елементами, та основні напрями трансформації моделі державного управління рекламною діяльністю в державі;

- проведено комплексний аналіз системи громадського саморегулювання рекламної діяльності в Україні та виявлено основні напрями взаємодії органів державного управління із цією системою;

- визначено місце реклами в системі комунікаційної політики органів державного управління.

Удосконалено:

- теоретико-методологічні засади формування комунікаційної політики державної влади, зокрема шляхом опрацювання підходів до впровадження елементів маркетингу в практику державного управління, а також у практику комунікаційної діяльності суб’єктів державного управління прийомів та методів нерекламних засобів маркетингових комунікацій (наприклад, паблік рилейшнз, прямий маркетинг, промоційні засоби тощо);

- узагальнення досвіду української реклами в контексті загального соціально-економічного розвитку.

Дістали подальшого розвитку:

- визначення основних ролей реклами в сучасному суспільстві, зокрема економічної, соціальної; політичної, ідеологічної, навчальної, психологічної, естетичної;

- загальна картина розвитку рекламної галузі та державного управління нею в Україні й зарубіжних країнах із зосередженням уваги на її особливостях та негативних тенденціях розвитку;

- комплексний аналіз національного ринку рекламних послуг в Україні, зокрема виявлено тенденції щодо динаміки обсягу інтегрованого рекламного бюджету та його структури.

- використання методичних підходів та понятійного апарату науки державного управління в дослідженні системи державного управління рекламною діяльністю в Україні та за кордоном;

- застосування положень теорії комунікацій у формуванні комунікаційної політики суб’єктів державного управління.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати дисертаційного дослідження доведено до впровадження в конкретні положення, управлінські рішення, нормативні акти. Вони використані при підготовці державних і відомчих документів, в рішеннях загальноукраїнських громадських організацій, зокрема в проектах:

- Закону України “Про рекламу”, прийнятого Верховною Радою України 19 листопада 2001 р. (довідка № 06-22/14-269 від 17.12.2002 р., видана Комітетом із питань свободи слова та інформації Верховної Ради України);

- Закону України “Про політичну рекламу” (довідка № 06-22/14-269 від 17.12.2002 р., видана Комітетом із питань свободи слова та інформації Верховної Ради України);

- Правил професійної етики в рекламі (затверджені на IV з’їзді Спілки рекламістів України 17.09.1999 р., акт про впровадження № 142 від 16.10.2003 р., виданий Спілкою рекламістів України);

- Етичного кодексу українського іміджмейкера (прийнятий установчими зборами Всеукраїнської асоціації іміджмейкерів у 2001 р., акт без номера від 29.10.2003 р., виданий Національною Спілкою журналістів України);

- чинного Закону України “Про рекламу” (прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2003 р., довідка № 06-22/15-338 від 4.11.2003 р., видана Комітетом із питань свободи слова та інформації Верховної Ради України).

Низка основних положень, висновків і рекомендацій дослідження використовується як в Україні, зокрема в навчальному процесі з підготовки та перепідготовки спеціалістів фаху 7.050.108 “Маркетинг” у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (довідка про впровадження №01-22/944 від 24.10.2003 р.), так і за кордоном, зокрема в навчальному процесі за фахом “Реклама” в Московській гуманітарно-соціальній академії (акт про впровадження № 295 від 24.04.2003 р.).

Особистий внесок здобувача полягає в комплексному дослідженні генезису та стану системи державного управління рекламною діяльністю й визначенні основних напрямів її оптимізації. Дисертація містить наукові ідеї та результати здобувача, який є безпосереднім учасником упровадження наукових та прикладних результатів дослідження.

Апробація результатів дослідження. Матеріали за результатами досліджень було оприлюднено:

а) на міжнародному рівні: VII Міжнародний науково-практичний семінар “Язык. Общение. Бизнес” (Москва, МГУ, 1996); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг: теорія та практика” (Ялта, КНЕУ, 1999); Науково-практична конференція за міжнародною участю “Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні” (Київ, УАДУ, 2001); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства” (Харків, ХНУ-ХІБМ, 2001); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування” (Запоріжжя, ЗІДМУ, 2001); ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові дослідження в Україні” (Ялта, СНУ, 2002); Науково-практична конференція за міжнародною участю “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз” (Київ, УАДУ, 2002); VII Всеросійська конференція завідувачів кафедр реклами “Практика преподавания специальных дисциплин” (Санкт-Петербург, СПГУ, 2003); Науково-практична конференція за міжнародною участю “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, УАДУ, 2003); IV Міжнародна конференція Української асоціації маркетингу “Маркетинг в Україні” (Київ, КНЕУ, 2003); Міжнародна науково-практична конференція “Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах” (Київ, НАДУ, 2004);

б) на всеукраїнських науково-практичних заходах: IV-VII з’їзди Спілки рекламістів України (1999-2003 рр.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Маркетинг та захист прав споживачів” (Донецьк, ДонДУЕТ, 2000); І Всеукраїнська науково-практична конференція “Маркетингові дослідження в Україні” (Ялта, СНУ, 2001); Всеукраїнський семінар “Регулювання розміщення зовнішньої реклами: практика, проблеми, перспективи” (Харків, 2001); І Всеукраїнська науково-практична конференція “Від лідера-особистості до держави-лідера” (Київ, 2002); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференції “Від лідера-особистості до держави-лідера” (Київ, 2003); VI Конгрес ділових, наукових і творчих кіл України (Київ, 2004).

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження опубліковано в 24 наукових працях, з них – у трьох монографіях, 21 статті у фахових наукових виданнях, журналах і збірниках. Серед публікацій, що додатково відображують результати дослідження, – 22 статті у фахових виданнях інших наукових спеціальностей, 4 підручники, 4 навчальні посібники, 8 тез доповідей – у матеріалах наукових конференцій, 31 стаття в інших періодичних виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 254,1 друкованих аркуша, з яких особисто дисертантові належить 250,7 друкованих аркуша.

Подобные работы
Гладченко Таісія Миколаївна
Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект
Козуліна Світлана Олександрівна
Механізми державного управління діяльністю закладів охорони здоров'я (організаційно-правовий аспект)
Гаман Микола Васильович
Державне управління інноваційною діяльністю в Україні
Краснейчук Алла Олексіївна
Cтановлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України
Пісьмаченко Людмила Миколаївна
Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір : механізми регулювання та контролю
Костровець Лариса Борисівна
Теоретико-методичні засади удосконалення механізмів державного регулювання зайнятості населення (регіональний аспект)
Мерзляк Анжела Віталіївна
Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект
Мерзляк Анжела Вталіївна
Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект
Мельниченко Олена Сергіївна
Вдосконалення організаційного механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспект)
Науменко Світлана Миколаївна
Механізми підвищення ефективності системи державного управління економікою: організаційно-методологічні аспекти

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net