Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Політичні науки
Етнополітологія та етнодержавознавство

Диссертационная работа:

66. Пасічник Василь Миколайович. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин: дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Українсько-російські відносини є одним із головних чинників, що визначають політичні процеси та стабільність на пострадянському просторі. Рівноправний, взаємовигідний розвиток українсько-російських відносин потребує вироблення зовнішньої політики, яка забезпечила б реалізацію власних національних інтересів та дієву національну безпеку на міжнародній арені. Основою такої політики мають стати національні інтереси, усвідомлені крізь призму національних вартостей та пріоритетів. Особливу вагу в такому сенсі має національна ідея, яка формує ідеал – загальні обриси майбутньої бажаної суспільної моделі та оптимальної внутрішньої і зовнішньої політики України. Окрім геополітичного розташування, військово-стратегічного фактору, економічних інтересів обох держав, різниці в матеріальних і людських ресурсах, українська та російська національні ідеї також суттєво впливають на розвиток українсько-російських відносин. Отже, вибір теми дослідження зумовлений потребою та актуальністю вивчення впливу національної ідеї на розвиток українсько-російських відносин та з’ясування ролі української національної ідеї в налагодженні рівноправних відносин між Україною та Росією. Цей аспект функціонування національної ідеї залишається поза увагою більшості дослідників і потребує спеціального дослідження.

Перед українським суспільством після здобуття державної незалежності постало завдання сформувати адекватну стратегію національного розвитку, що сприятиме внутрішньосуспільній стабілізації та дасть змогу Україні визначити своє місце в сучасній системі міжнародних відносин. Національна ідея може стати одним із чинників визначення підходів щодо розв’язання соціально-економічних та політичних проблем перехідного періоду, завершення процесів українського націотворення, побудови національної правової держави та громадянського суспільства, модернізації суспільного життя й утвердження України як суб’єкта міжнародних відносин, перетворення її в самостійного геополітичного гравця на світовій арені. Тому сьогодні визріла потреба дослідити національну ідею, що допомогло б трансформувати українську ідею буття у стратегію інтенсивного розвитку України. Це посилює актуальність дослідження української національної ідеї в контексті українсько-російських відносин.

Мета дослідження – проаналізувати особливості функціонування національної ідеї в контексті українсько-російських відносин, експлікувавши українську національну ідею відповідно до умов системних трансформацій українського суспільства на сучасному етапі.

Щоб досягнути поставлену мету, потрібно розв’язати такі завдання:

1. З’ясувати суть національної ідеї, її структуру та функції.

2. Визначити джерела, генезу та особливості української національної ідеї.

3. На підставі компаративістського аналізу української та російської національних ідей проаналізувати їх у взаємодії та конкуренції в контексті українсько-російських відносин.

4. Визначити розвиток української національної ідеї на сучасному етапі в контексті українсько-російських відносин на міждержавному та внутрішньосуспільному рівнях.

5. Розкрити роль української національної ідеї як чинника консолідації українського народу, подолання суспільної кризи, демократизації суспільства та реалізації власної геополітичної візії України.

6. З’ясувати місце української національної ідеї у формуванні національної стратегії та зовнішньополітичного курсу України.

Об'єктом дослідження є зміст, структура та особливості розвитку національної ідеї як першооснови й способу осмислення національного буття та чинника впорядкування і вдосконалення суспільства й міжнародних відносин.

Предметом дослідження є компоненти та аспекти функціонування національної ідеї, що виступають детермінантами розвитку українсько-російських відносин; українська національна ідея як основа стратегії суспільного розвитку України в контексті взаємин з Російською Федерацією в пострадянський період.

Джерельною базою дослідження є праці представників української, російської й західної політичної думки на тему національної ідеї та українсько-російських відносин, а також праці, в яких розглянуто лише окремі аспекти цієї теми. У процесі розкриття теми дисертаційного дослідження було використано Декларацію про державний суверенітет та Конституцію України, концепції національної безпеки України і РФ, проаналізовано договірно-правову базу українсько-російських відносин, періодичну пресу, матеріали соціологічних досліджень та мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що:

– розроблено й обґрунтовано методологічну модель, яка містить такі компоненти та аспекти національної ідеї: національну ідентичність, національне покликання, національний ідеал, національні вартості та пріоритети, національні інтереси, а її реалізація забезпечується такими механізмами: національна держава, національна стратегія, національна безпека. На цій основі зроблено синтетичне визначення поняття “національна ідея”, а також розроблено категоріально-понятійну форму української національної ідеї як теоретико-методологічної системи;

– проаналізовано національну ідею як детермінанту розвитку сучасних українсько-російських відносин. Висвітлено вплив ідей, традицій, культур, систем вірувань (міфології) суб’єктів українсько-російських відносин, які в синтезованому і концентрованому вигляді представлені в українській та російській національних ідеях;

– досліджено особливості функціонування української національної ідеї в її взаємодії з російською національною ідеєю в контексті розвитку українсько-російських відносин. Це дало змогу одночасно поєднати теоретичні й прикладні дослідження, що дозволило: з одного боку, з’ясувати ознаки української та російської національних ідей та їхній вплив на розвиток українсько-російських відносин, а з іншого – подолати спрощене трактування суперечностей українсько-російських відносин, визначивши залежність цих суперечностей від характеру національної свідомості та національної ідеї українського та російського народів;

– виявлено особливості української національної ідеї, яка передбачає реалізацію етико-гуманістичного ідеалу, тобто трансформацію суспільних та міжнародних відносин згідно з християнськими принципами; з’ясовано відмінність української національної ідеї від російської ідеї, яка зорієнтована на реалізацію державно-етичного ідеалу месіанського характеру;

– встановлено взаємозв’язок раціональних та ірраціональних аспектів української національної ідеї в контексті її впливу на українсько-російські відносини. Це дало змогу, з одного боку, раціоналізувати зміст української національної ідеї, визначивши її теоретико-методологічні засади; з іншого, розкрити духовну суть української національної ідеї, її глибинну онтологічну основу, що закладається релігією та національною міфологією, не обмежуючи змісту української ідеї лише формами її соціально-політичної реалізації;

– проаналізовано й конкретизовано цикли та особливості розвитку національної ідеї українського народу в контексті українсько-російських відносин, розкрито їхній зміст. Обґрунтовано висновок про кризу української національної ідеї після здобуття політичної незалежності України на сучасному етапі та окреслено шляхи її подолання на основі звернення до української християнської традиції і наукового аналізу духовно-релігійного ідеалу “Київ – другий Єрусалим” як можливої домінанти української національної ідеї;

– розкрито роль української національної ідеї у формуванні національної стратегії випереджувального розвитку України, спрямованої на вдосконалення її суспільної моделі та забезпечення ефективного відтворення форм культурного, господарського й соціально-політичного життя української спільноти; визначено та обґрунтовано вплив української національної ідеї на формування зовнішньополітичної стратегії Української держави;

– висвітлено особливості трансформації російської національної ідеї під впливом науково-технічної (зокрема інформаційної) революції та процесів глобалізації в пострадянський період, що вплинуло на зміни сучасної політики Росії щодо України;

– розкрито вплив російського фактора на українське суспільство, що перешкоджає процесам реалізації української національної ідеї.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали цієї дисертації можуть бути застосовані в навчально-виховному та державотворчому процесах:

– розробленні курсів та спецкурсів з історії української політичної думки, етнополітології, міжнародних відносин у рамках навчальної дисципліни "Політологія", а також для розроблення спецкурсу "Українська національна ідея";

– організації навчальної-виховної роботи серед студентів навчальних закладів;

– подальшому дослідженні та формуванні сучасної інтегративної української національної концепції і національної ідеології;

– розробленні геополітичного проекту України, що ґрунтується на українській національній ідеї, як альтернативи російським геополітичним проектам, що ґрунтуються на російській імперській ідеї;

– формуванні оптимальної стратегії українсько-російських відносин, подоланні історичних імперських стереотипів та національних комплексів;

– діяльності органів державної влади та політичних партій щодо консолідації українського народу в сучасну постмодерну націю.

Апробація результатів дослідження дисертації. Результати дослідження було обговорено на засіданнях кафедр історії України та політології Українського державного лісотехнічного університету й кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету ім. І. Франка. Окремі положення і результати дослідження викладено в доповідях на зимовій сесії Методологічного університету, що функціонує при Московському громадському науковому фонді (Звенигород, Російська Федерація, 1999) та міжнародному науковому семінарі “Міжрегіональний фактор у взаємовідносинах країн СНД (Росія, Україна, Казахстан)”, який відбувся при літній сесії Методологічного університету (Таруса, Російська Федерація, 1999), на науково-практичній конференції “Українська національна ідея: реалії і перспективи розвитку” (Львів, 1999), на міжнародних наукових конференціях: “Стан і проблеми правового просвітництва в Білорусі і в Україні” (Мінськ, Білорусь, 1999), “Перехідне суспільство в Україні: досвід – проблеми – перспективи” (Львов, 1999), “Духовне відродження – основа стратегії сталого розвитку України” (Львів, 1999), “Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні” (Львів, 2000), “Національна ідея: українська перспектива” (Львів, 2003).

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових статей без співавторів, з них 6 у наукових фахових виданнях, визначених переліками ВАК України.

Подобные работы
Філоненко Роман Юрійович
Європейська інтеграція України в контексті її відносин з Російською Федерацією
Пархомчук Олена Станіславівна
Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин
Сушко Олександр Валерійович
Політичний контекст Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА). Регіональні відносини в Західній півкулі
Ситник Олександр Іванович
Особливості політичних концепцій М.Драгоманова і Д.Донцова в контексті української ідеї
Бойко Наталія Романівна
Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності
Мельник Вікторія Віталіївна
Механізми трансформації моделі українсько-польських економічних відносин у контексті стратегічного партнерства
Лепявко Сергій Анатолійович
Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595)
РАДІ МУХАММЕД РИФАЙ ХАТАМЛЕХ
Американо-йорданські відносини в контексті близькосхідного врегулювання 80-90-х років.
Шеретюк Валерій Миколайович
Православна церква Правобережної України у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця ХУІІ-ХУІІІст.
Усанова Людмила Анатоліївна
Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net