Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Психологічні науки
Загальна психологія, психологія особистості, історія психології

Диссертационная работа:

5. Алексєєва Тетяна Валентинівна. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

смотреть введение
Введение к работе:

У наш час центральними проблемами психології особистості стають питання формування творчої, професійно і соціально відповідальної особистості, готової до постанови й розв’язання різноманітних суспільних і професійних задач.

Актуальність обраної теми обумовлена як необхідністю перебудови системи підготовки фахівців у сучасних умовах, так і практичними завданнями досягнення якісно нового рівня професійної підготовки випускника вузу. Така необхідність пов’язана із соціально-економічними змінами, що відбуваються у нашому суспільстві, з підвищенням вимог до фахівців, до їхньої активності і відповідальності стосовно власного професійного й особистісного розвитку.

Виявлення та врахування факторів розвитку особистості студента мають сприяти зростанню ефективності процесу становлення особистості на етапі професійної освіти, а це забезпечить підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців, допоможе їм інтегруватися у різні професійні, соціальні й етнічні співтовариства з перших днів самостійної роботи, сприятиме успішності подальшого особистісного та професійного зростання.

Початковий етап професійної підготовки трактується дослідниками як етап, що визначає весь хід подальшого життя людини. На даному етапі відбувається процес адаптації до навчання у вузі, тому що саме в цей момент людина перебуває у складній ситуації засвоєння нових форм діяльності, спілкування, дозвілля, співвідносить свої сподівання з реальною дійсністю, бо це етап її розвитку як особистості і професіонала. (М.О.Амінов, Д.О.Андрєєва, Г.О.Балл, Т.М.Буякас, С.О.Гапонова, Л.К.Гришанов, М.І.Дьяченко, Л.Кандибович, Є.О.Климов, В.П.Кондратова, Л.М.Мітіна, О.О.Налчаджян, Р.О.Нізамов, О.О.Ністратов, Н.С.Пряжников, О.О.Реан, В.І.Секун, О.Р.Фонарьов і ін.).

Разом з тим залишаються маловивченими питання впливу психологічної адаптації студента на процес його професійного та особистісного розвитку в залежності від факторів та стадій адаптації, визначення напрямків за змістом цього розвитку.

Актуальною є і практична спрямованість роботи, яка пов’язана із дослідженнями динаміки розвитку особистісних та професійно значущих властивостей студента в процесі адаптації з метою організації професійної підготовки у вузі.

Методологічною основою дослідження є основні принципи вітчизняної психології: принцип єдності особистості, діяльності і свідомості (О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн), принцип системного підходу до вивчення цілісної особистості й індивідуальності (Б.Г.Ананьєв, В.П.Зінченко, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубінштейн), положення про особистість як суб’єкта активної діяльності (К.О.Абульханова-Славська, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Д.Максименко, В.В.Рибалко, С.Л.Рубінштейн, В.О.Татенко).

Теоретичною основою дослідження стали концептуальні основи теорії психологічної та соціально-психологічної адаптації людини (К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, Г.О.Балл, І.Б.Котова, О.Маслоу, О.О.Налчаджян, Г.Олпорт, Б.Д.Паригін, О.О.Реан, К.Роджерс, Є.М.Шиянов та ін.).

Мета дослідження – вивчення психологічних особливостей стадійності процесу адаптації на основі лонгітюдного дослідження.

Об’єктом дослідження є процес психологічної адаптації студентів до навчання у вузі в сучасних умовах.

Предметом дослідження виступили фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вузі.

Відповідно меті дослідження були поставлені наступні завдання:

  1. На основі аналізу існуючих напрямів та підходів до вивчення процесу адаптації визначити особливості цього процесу та фактори впливу на нього.

  2. Визначити методологічні засади та методологічні засоби емпіричного дослідження.

  3. Виділити особливості факторів адаптації студентів.

  4. Визначити прояви адаптації студентів.

  5. Проаналізувати взаємозалежність між факторами та проявами адаптації студентів. Провести їх комплексне співставлення в залежності від стадій адаптаційного процесу.

Методи дослідження.

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел, лонгітюдний метод в організації емпіричного дослідження, психодіагностичні методи для вивчення індивідуально-психологічних особливостей студентів, анкетування для визначення результативності адаптації, методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів.

Наукова новизна результатів дослідження полягає:

в подальшому поглибленні теоретичних уявлень про прояви адаптації, про характеристики стадій, форми адаптації особистості студентів у процесі навчання у вузі;

у з’ясуванні динаміки психологічних особливостей адаптації студентів від першого до четвертого курсу навчання у вузі й виділенні особливостей адаптації на початковому етапі професійної підготовки;

в аналізі співзалежності факторів та проявів процесу адаптації студентів відповідно до виділених стадій.

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання отриманих результатів під час психологічної допомоги студентам у їх особистісному та професійному зростанні, з метою удосконалення навчальних програм вузу в напрямку введення спеціальних курсів, спрямованих на особистісний розвиток студентів, на їх особистісне зростання.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Проведене дослідження проводилось згідно плану науково-дослідної теми №02БФ13-02/1 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема затверджена на засіданні Вченої ради факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т.Шевченка (витяг з протоколу №3 від 28 листопада 2003 року).

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечується низкою заходів: теоретико-методологічним обгрунтуванням вихідних положень та позицій дослідження; сукупністю випробуваних психодіагностичних методик, які адекватні меті і завданням дослідження, застосуванням кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних, наявністю репрезентативної вибірки.

Апробація результатів дослідження, представлених у формі доповідей і повідомлень, здійснювалася на науково-практичної конференції (IV Міжнародні психологічні читання “Психологія у сучасному вимірі: теорія і практика” - м.Харків,2002). Матеріали дослідження використовувалися під час проведення навчальних занять зі студентами Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Публікації. Дисертація є результатом самостій ної наукової роботи. Її зміст розкрито у чотирьох опублікованих наукових працях, які належать особисто автору. Статті надруковано у провідних фахових виданнях.

Подобные работы
Назаров Олег Олександрович
Динаміка первинної психологічної адаптації до умов навчання та служби в навчальних закладах МВС України.
Кикилик Ірина Володимирівна
Психологічні особливості актуалізації мовних здібностей у студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов
Швед Оксана Михайлівна
Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі
Герасимова Наталія Євгеніївна
Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів.
Герасімова Наталія Євгеніївна
Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів
Гребенюк Тетяна Миколаївна
Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах
Шаркова Наталія Федорівна
Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах
Тітяєв Володимир Миколайович
Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі
Сабанадзе Ірина Олегівна
Соціально- психологічні фактори дезадаптивності та її корекція у підлітків
Максимова Наталія Юріївна
Психологічні фактори узалежнення неповнолітніх від алкоголю і наркотиків та засоби його попередження

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net