Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Оториноларингологія

Диссертационная работа:

659. Самойленко Сергій Сергійович. Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані: дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / АМН України; Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Злоякісні новоутворення гортані складають 6-8 % загальної онкозахворюваності і 65-70 % усіх новоутворень верхніх дихальних шляхів (Д.І. Заболотний, 1997; С.М. Тимчук, 1999; Д.О. Зінченко, 2002). Значна частина хворих з інфільтративною формою росту раку гортані (60-70 %) поступає в клініку з задавненими (ІІІ-ІV) стадіями процесу (Р.А. Абизов, 2001, Д.О. Зінченко, 2002). В.Ф. Антонів (1997) визначив тенденцію до більш агресивного перебігу раку гортані, особливо в людей, що зазнали впливу радіації задовго до перших проявів хвороби і виділив окрему “блискавичну” форму росту новоутвору, коли час від перших проявів хвороби до пухлини в III-IV стадії не перевищує 1,5 місяця. Встановлено, що чим молодший вік хворого, тим більша вірогідність натрапити на інфільтративну форму росту раку гортані (Т.С. Боривкова, 1979).

Труднощі своєчасної діагностики інфільтративних (ендофітних та змішаних) пухлин гортані пов’язані, як з особливостями клінічного перебігу (бідність симптоматики, невиразність ендоскопічного малюнку), так і певним рівнем (13-16 %) хибно-негативних гістологічних висновків (М.А. Миронова, 1996; А.К. Покотиленко і співавт., 1997).

Якість лікування онкологічних хворих залежить від своєчасної та найбільш точної діагностики. Найбільш ефективними засобами точної діагностики у хворих з інфільтративним ростом пухлин верхніх дихальних шляхів є інтраскопічні дослідження, зокрема ультразвукові та радіонуклідні (А.П. Приходько, 1987; Е.Г. Матякин, 1988; Д.С. Мечов, Р.А. Абизов, 1992, 2001), але щодо ранніх стадій інфільтративного росту пухлин, ефективність цих методів ще недостатньо вивчена.

Суперечливі дані щодо вибору методу лікування хворих на ранніх стадіях раку гортані. Одні дослідники вважають доцільним лише хірургічне втручання (В.С. Погосов, 1963; А.І. Циганов, Л.А. Бухман, 1976), другі віддають перевагу променевій терапії (Г.В. Вержбицький, 1983; Е.С. Огольцова, 1984), треті, яких значно менше, – комбінованому способу лікування (П.Г. Бітюцький, 1990; Р.А. Абизов, 1997, 2001). Частота розвитку гнійно-некротичних ускладнень після реконструктивних резекцій гортані досягає 40 %, а у прооперованих хворих після променевої терапії – до 70 % (С.М. Володкевич, 1989; Д.І. Заболотний, 1997). Збільшення інтервалу між променевою терапією та операцією призводить до підвищення частоти регіонарних метастазів і до зниження показників 3-х та 5-річного виживання хворих (Е.Г. Матякин, 1989). Жоден з методів лікування цих хворих не гарантує 100 % успіх. До того ж у хворих на інфільтративний рак гортані променева терапія дає значно більший рівень ускладнень (Р.А. Абизов, 1997, 2001).

Враховуючи вищевикладене, вдосконалення лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані необхідно грунтувати на точній діагностиці, розробці нових та вдосконаленні існуючих етапів резекцій гортані, запровадженні ефективної тактики перед- та післяопераційного ведення хворих.

Таким чином, проблеми особливостей клінічного перебігу, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані є актуальними, мало вивченими, практично необґрунтовані та мають велике значення для оториноларингологів, онкоотоларингологів та хірургів-онкологів “голова-шия”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом науково-дослідних тем кафедри отоларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика: “Комплексна діагностика і контроль ефективності лікування ендофітних злоякісних пухлин гортані та глотки” (1996-2001), № держреєстрації РК 0196U010576 та “Удосконалення методів діагностики та етапів лікування у хворих з інфільтративними пухлинами верхніх дихальних шляхів”, № держреєстрації РК 0102И000989.

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики і лікування хворих на інфільтративний рак гортані І-ІІ стадій.

Завдання дослідження.

1. Вивчити особливості клінічного перебігу інфільтративного раку гортані на ранніх стадіях його розвитку.

2. Розробити оптимальний комплекс інтраскопічних досліджень і критеріїв для своєчасної топічної та диференційної діагностики інфільтративного раку гортані.

3. Оцінити ефективність лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані при застосуванні променевої терапії, хірургічних втручаннях, комбінації цих методів та удосконалити техніку основних функціональних втручань на гортані.

4. Розробити оптимальну тактику перед- та післяопераційного ведення цих хворих, враховуючі особливості клінічного перебігу та попередню променеву терапію.

Об’єкт дослідження інфільтративний рак гортані І-ІІ стадій.

Предмет дослідженняефективність гістологічних та інтраскопічних методів діагностики, хірургічного, променевого та комбінованого лікування.

Методи дослідження клінічні, гістологічні, інтраскопічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. З’ясовано ефективність різних методів діагностики та вперше розроблено програму отримання діагностичних зображень для точної (топічної та диференційної) діагностики ранніх стадій інфільтративного раку гортані (з кафедрою радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика (зав. каф. проф. Д.С. Мечов)).

Розроблено та запропоновано органозберігаючу операцію при пухлинному ураженні основи надгортанника, яка дозволяє зберегти роздільну функцію гортані (деклараційний патент на винахід за № 37569А від 15.05.2001. р. Співав. проф. Р.А. Абизов); удосконалено хірургічні етапи пластичного закриття дефектів ран при функціональних втручаннях на гортані;

Запропоновано та доведено ефективність курсу променевої терапії інфільтративних пухлин гортані на ранніх стадіях у режимі збільшення разової вогнищевої дози до 3 Грей на першому етапі розщепленого курсу променевого лікування під прикриттям радіопротекторів (кверцетин) та ентеросорбентів (ентеросгель) для подолання рентгенрезистентності;

Вдосконалена тактика перед- та післяопераційного ведення хворих на рак гортані; вперше запропоновано та доведено можливість застосування з профілактичною та лікувальною метою для упередження нагноєння рани у хворих з попередньою променевою терапією призначення гіалуронової кислоти з цинком (куріозин) в суміші з дімексидом;

Вперше статистично визначено рівень рецидивування, термін виживання та реальну ефективність променевого, хірургічного та комбінованого видів лікування хворих на рак гортані І-ІІ стадій в залежності від типу росту пухлини; вперше обґрунтована та клінічно підтверджена доцільність застосування комбінованого (оперативно-променевого) виду лікування цих хворих; вперше визначено негативний вплив променевих реакцій та ушкоджень на віддалені результати променевого лікування.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вперше в онкоотоларингології всебічно висвітлені клініко-інтраскопічні критерії діагностики та адекватна тактика лікування ранніх стадій інфільтративного раку гортані; обґрунтовано можливість проведення функціонально-щадливих втручань після попередньої променевої терапії у хворих на рак гортані.

Практичне значення наукового дослідження поповнює арсенал практикуючих отоларингологів, онкологів, радіологів, хірургів голова-шия про діагностичні можливості та оптимальний підбір інтраскопічних досліджень при диференційній та топічній діагностиці інфільтративних пухлин гортані; в результаті системного аналізу найближчих та віддалених результатів доказана необхідність комбінованого (оперативно-променевого) лікування хворих на інфільтративний рак гортані І-ІІ стадії; для упередження та ліквідації післяопераційних ускладнень запропоновано використання тампону-обтуратора; для відновлення після оперативного втручання цілісності слизової оболонки та шкіряних покровів запропоновано використання суміші гіалуронової кислоти з цинком (куріозин) та дімексидом; розроблені рекомендації по своєчасній діагностиці та адекватному лікуванню хворих на інфільтративний рак гортані; розроблено та запропоновано органозберігаючу операцію при пухлинному ураженні основи надгортанника, яка дозволяє зберегти роздільну функцію гортані.

Впровадження результатів досліджень. Результати проведених досліджень впроваджено в практику роботи Київського ООД, Київської ОКЛ, а також у педагогічний процес кафедри отоларингології КМАПО ім. П.Л. Шупика.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом проаналізована література з проблем діагностики та лікування хворих на рак гортані. Разом із проф. Р.А. Абизовим визначено напрямок досліджень, сформульовані мета та завдання. Автор самостійно виконував клінічний огляд хворих, біопсію, здійснював тематичний відбір хворих та проводив хірургічне лікування у складі операційної бригади. Автором самостійно проведено аналіз архівного матеріалу, а разом із співробітниками статистичного відділу Київського ООД проведено збір катамнестичних даних. Інтраскопічні дослідження здійснювались за безпосередньою участю дисертанта на базі відділення променевої діагностики (зав. - канд. мед. наук М.О. Косенко) та кафедри медичної радіології КМАПО ім. П.Л. Шупика (зав. - проф. Д.С. Мечов). Особисто здійснено статистичний аналіз отриманих результатів, сформульовано висновки та практичні рекомендації. Аналіз та обговорення отриманих результатів проведено спільно з науковим керівником проф. Р.А. Абизовим та проф. Д.С. Мечовим. У співавторстві з проф. Р.А. Абизовим розроблено спосіб хірургічного лікування раку гортані, а саме фіксованої частини надгортанника (деклараційний патент на винахід за № 37569А від 15.05.2001. р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені на І Українському конгресі радіологів (Київ, 1995 р.); засіданні наукового товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області (Київ, 1995 р.); VIII та IХ з’їздах оториноларингологів України (Київ, 1997 та 2000 р.); ІІ Латвійському конгресі онкорадіологів та радіотерапевтів (Свентої, Латвія, 1996 р.); VI та VIІІ Конгресах СФУЛТ (Одеса, 1996 р.; Трускавець, 2000 р.); І Наук.-практ. конф. “Біосорбційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці” (Київ, 1995 р.); Республ. наук.-практ. конф. “Світ звуків” (Київ, 1997 р.); Республ. наук.-практ. конф. “Актуальні питання оториноларингології” (Алушта, 1997 р.); щорічній обл. конф. оториноларингологів м. Чернігова (Чернігів, 1998); ХХ Інтернаціональному конгресі з радіології (Нью Делі, Індія, 1998 р.); ІІ з’їзді онкологів країн СНД (Київ, 2000 р.); III Національному конгресі геронтологів і геріатрів України (Київ, 2000 р.); Міжнар. конф. “Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині” (Київ, 2001 р.); щорічних традиційних весняних та осінніх конф. Українського наук. мед. товариства оториноларингологів (Алушта, 2001 р.; Вінниця, 2001 р.; Дніпропетровськ, 2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 35 наукових робіт, в яких викладено основні положення дисертації, з них 12 в фахових наукових виданнях (самостійно - 1, у співавторстві - 11) та 3 учбово-методичних посібника. Отримано деклараційний патент на винахід “Спосіб хірургічного лікування раку гортані, а саме фіксованої частини надгортанника” за № 37569А від 15.05.2001. р. (співав. проф. Р.А. Абизов), виданий Державним Департаментом інтелектуальної власності України та 11 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Подобные работы
Ковтуненко Олександр Васильович
Розробка реконструктивно-відновлюваль- них операцій з трансплантацією для лікування хворих на рак гортані ІІІ стадії
Ковтуненко Олександр Васильович
Розробка реконструктивно- відновлювальних операцій з трансплантацією для лікування хворих на рак гортані III стадії
Біль Богдан Назарович
Хромофлюоресцентна мікроларингоскопія та ендоларингеальна мікрохірургія передракових станів та ранніх стадій раку гортані
Ванченко В'ячеслав Миколайович
Особливості органозберігаючих і відновно-реконструктивних операцій при раку гортані Т3N0M0 в осіб похилого віку
Синицін Борис Іванович
Професійні дерматози у великому індустріальному центрі з багатопрофільним виробництвом (епідеміологія, клініка, діагностика, лікувально-профілактичні та організаційно-методичні заходи)
Александрова Марія Геннадіївна
Діагностика та лікування алергічного риніту у шахтарів Донбасу
Чащева Олена Георгіївна
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю
Сидоренко Наталія Миколаївна
Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування
Заболотна Діана Дмитрівна
Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів
Кривша Віталій Вікторович
Особливості діагностики та лікування різних форм тимпаногенних лабіринтитів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net