Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія та методика виховання (з напрямків та сфер діяльності)

Диссертационная работа:

3. Аксьонова Олена Петрівна. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Сучасний рівень розвитку суспільства активізує наукові дослідження, які спрямовані на вирішення проблем формування і зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Реальний стан здоров’я декількох поколінь свідчить про те, що вирішення державного завдання щодо його формування залишається на декларативному рівні. За даними статистичних звітів навчальних закладів Запорізької області, кількість учнів молодшого шкільного віку, які належать до спеціальної медичної групи, становить 30 - 35 %, середнього шкільного віку аналогічної групи – 60 - 68 %.

Багатьма українськими і російськими вченими, педагогами, фізіологами, медиками (М.Амосовим, Г. Апанасенком, І. Аршавським, Е. Булич, Н.Денисенко, А. Маркоросян, І. Муравовим та іншими) було визначено унікальний вплив фізичної культури на здоров’я дитини. Однак, очевидним є те, що більшість учнів не вірять у значущість засобів фізичного виховання. Фізкультурна активність не стала для них основним компонентом способу життя. За науковими даними, причиною низького рівня здоров’я школярів вважається зниження особистої зацікавленості фізичним самовдосконаленням (А. Сватьєв, Л. Сущенко та інші).

Спираючись на теоретичні висновки ряду досліджень (Л. Волкова, Е.Вільчковського, Н.Денисенко, О. Дубогай, Т. Круцевич, Б. Шияна та інших) і на результати аналізу фізичного виховання учнів у шкільній практиці, встановлено розбіжність між реальним станом особистої фізичної культури школярів і об’єктивними вимогами суспільства, між потребою школяра у високому рівні фізичної культури та стилем педагогічної діяльності вчителів фізичної культури, який зорієнтований на виконання фіксованих нормативів. Формування фізичної культури школяра не є метою діяльності вчителів фізичної культури. Виходячи з даних суперечностей, цілі і зміст педагогічного процесу вимагають створення такої моделі фізичного виховання, яка б сприяла формуванню фізичної культури учнів, забезпечуючи їхню орієнтацію на творче зростання і фізичне самовдосконалення. У цьому контексті в умовах класно-урочної системи найбільш раціональним, на нашу думку, вважається диференційоване навчання.

Проблемі диференціації навчання учнів у процесі їхнього фізичного виховання присвячені наукові дослідження В. Арєфьєва, 1980 р.; С. Ріпи у співавторстві, 1980 р.; Т. Круцевич, 1981 р.; Л.Волкова, 1984 р.; О. Дубогай, 1986 р.; Т. Петровської, 1989 р.; Н. Москаленко, 1992 р.; Ю. Вавілова у співавторстві, 1995 р. та інших. Однак, у цих працях, як і в більшості інших, не здійснено акцент на особистісно зорієнтований підхід до учнів, який реалізується на засадах поетапного виявлення і розвитку потенційних можливостей кожного учня у процесі його усвідомленої пізнавальної активності (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, Б. Вульфов, С. Подмазін, А. Сущенко та інші). Висновки означених досліджень дозволили занести до переліку значущих для диференційованого фізичного виховання особливостей учнів такі категорії, як інтерес, мотив, рефлексія, воля. Саме тому чисельні дослідження спрямовані на вирішення проблеми формування в учнів потреби у систематичному фізичному самовдосконаленні й зазначають актуальність розробки методики фізичного виховання, адекватної потребам і можливостям кожного учня (В. Зобков, М. Козленко, О.Козленко, Б.Коссов у співавторстві., Н. Хоменко, Т. Цюпак та інші).

Недостатня розробленість проблеми формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання знижує його ефективність, обмежує штучними рамками. З приводу цього в учнів знижується інтерес до фізкультурної активності, що є причиною несформованої потреби у власному систематичному фізичному вдосконаленні.

Актуальність проблеми, недостатня методична і практична розробленість у контексті особистісно зорієнтованого підходу до її розв’язання, потреби практики зумовили вибір теми дослідження: “Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематичного плану досліджень Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППО) у процесі розробки теми “Професійне становлення педагогічних працівників”. Тема дисертації затверджена Науковою Радою ЗОІППО (протокол № 2 від 11 квітня 2003 р.) і координаційною Радою АПН України (протокол № 7, від 23. 09. 2003 р.).

Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання учнів початкової школи.

Предмет дослідження: технологія формування фізичної культури учнів початкової школи у процесі диференційованого навчання.

Мета дослідження: на основі розробленої моделі обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1) на основі аналізу проблеми формування фізичної культури учнів початкової школи в науково-методичній літературі розкрити сутність поняття “Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання”;

2) виявити стан сформованості фізичної культури учнів початкової школи в контексті диференційованого навчання;

3) обґрунтувати модель формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання і розробити відповідну технологію;

4) здійснити дослідно-експериментальну перевірку ефективності технології формування фізичної культури учнів початкової школи.

Відповідно до поставлених завдань були використані методи дослідження:

а) теоретичні: вивчення та аналіз філософської, психологічної, педагогічної, методичної літератури і узагальнення одержаної інформації з метою розкриття сутності диференційованого підходу до навчання, виховання учнів у теоретико-методичному і загально-педагогічному аспектах; аналіз та узагальнення експериментальних даних, навчальних програм, робочих планів вчителів фізичної культури для визначення історико-педагогічного аспекту проблеми диференційованого навчання учнів у процесі фізичного виховання, а також визначення дефініції “формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання”;

б) емпіричні: анкетування, бесіди, інтерв’ювання; тестування; експертні оцінки, спостереження діяльності вчителів і учнів, самоспостереження, педагогічний експеримент для визначення рівнів сформованості фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання;

в) статистичні: статистичний аналіз результатів експерименту з метою відстеження динаміки рівнів сформованості фізичної культури учнів початкової школи та встановлення наукової достовірності отриманих результатів дослідження.

Методологічну і теоретичну основу дослідження становили ідеї гуманізації освіти; висновки психолого-педагогічних досліджень з проблеми індивідуалізації та диференціації навчання, виховання учнів; результати досліджень спеціалістів у галузі фізичного виховання щодо пріоритетної ролі фізичної культури в гармонійному розвитку особистості, медиків, психологів про необхідність врахування типологічних особливостей учнів під час їхньої урочної діяльності з фізичного виховання; тлумачення здоров’я як культурної цінності в розвитку людини та суспільства; основні положення Законів України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження. Вперше науково обґрунтовано модель формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, основними компонентами якої є: види диференціації процесу формування фізичної культури учнів відповідно до показників біологічного, психічного і особистісного потенціалів їхнього розвитку; диференційовані педагогічні завдання у процесі фізичного виховання учнів відповідно до змісту навчальної діяльності; рівні формування фізичної культури учнів початкової школи. Розроблено технологію формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, яка містить: диференційовані педагогічні завдання за двома компонентами діяльності (освітнім і тренувальним); комплекс методів і засобів навчання, спрямованих на формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференціації (метод гнучкого включення, методи різночасових і різнопросторових стартових положень, метод диференційованого варіювання); систему оцінювання учнівських досягнень у процесі реалізації кожного педагогічного завдання за певними видами диференціації (за рівнем фізичної підготовленості учнів, рівнем сформованості в них рухових умінь, навичок, типом ставлення учнів до певного предмета діяльності); дістали подальшого розвитку зміст поняття “особиста фізична культура учнів”, критерії, показники і рівні сформованості фізичної культури учнів.

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що розроблені та впроваджені: програма формування фізичної культури учнів початкової школи “Наука бути здоровим”; методичний посібник “Орієнтовні плани-конспекти з фізичної культури для учнів різних вікових категорій”; циклограма професійно-педагогічної підготовки вчителів даного профілю з формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання; методичні рекомендації щодо проведення січневих і серпневих нарад з означеної проблеми (для інспекторів, методистів відділів освіти, для керівників закладів освіти, вчителів фізичної культури). Сформульовані у дисертації положення і висновки можуть бути використані в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, школах – інтернатах.

Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні, розробці та впровадженні теоретичних аспектів моделі і технології формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання; методичних рекомендацій для керівників районних методичних об’єднань вчителів фізичної культури шкіл, шкіл-інтернатів, педагогів щодо формування фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в умовах диференційованого навчання; програм, методик вивчення стану і програми дослідно-експериментальної роботи з формування фізичної культури учнів 1 – 3-х класів в умовах диференційованого навчання (констатуючий і формуючий експерименти); безпосередньому здійсненні всього обсягу експериментальної роботи, в аналізі результатів дослідження. Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці моделі технологічного проекту школи сприяння здоров’ю, у структурі якої пріоритетне місце відведено процесу формування особистої фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання (Н. Денисенко, Є. Павлютенков, М. Фролов).

Експериментальна база дослідження: експериментальні класи у загальноосвітніх школах І – ІІІ ст. № 38 Комунарського району м. Запоріжжя, № 2 м. Бердянська, с. Біленьке Запорізького району, № 3 м. Пологи Запорізької області; контрольні класи – у загальноосвітніх школах І - ІІІ ст. № 38 м. Запоріжжя, № 1 м. Пологи, № 1 м. Бердянська, с. Балабино Запорізького району. Всього дослідженням було охоплено 285 учнів.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи.

Упродовж першого етапу (1996 – 1997 рр.) теоретично осмислено проблему дослідження, визначено його об’єкт, предмет, мету, уточнено завдання і методи дослідження.

Протягом другого етапу (1997 – 2003) було проведено констатуючий і формуючий експерименти, під час яких коректувалася методика дослідження, апробувалася модель і технологія формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, циклограма професійно-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури щодо діяльності в експериментальному режимі.

На третьому етапі (2003 – 2004 рр.) проаналізовано матеріал формуючого експерименту, внесено корективи у формулювання концептуальних підходів, систематизовано й узагальнено дослідний матеріал; здійснено порівняльний аналіз кількісних і якісних показників результатів констатуючого і формуючого експериментів, виявлено закономірності динаміки показників фізичної культури учнів; зроблено висновки щодо реалізації завдань дослідження; визначено ефективність моделі, технології й організаційно-педагогічних умов формування фізичної культури учнів початкової школи; перевірено фізичний розвиток, функціональний стан організму, рівень фізичної підготовленості, сформованості рухових умінь і навичок, стан здоров’я учнів і тип їхнього ставлення до предмета діяльності в контексті формування особистої фізичної культури в умовах диференційованого навчання; викладено результати наукового дослідження в дисертації та методичних рекомендаціях.

Достовірність результатів дослідження забезпечена методичним обґрунтуванням вихідних позицій, застосуванням комплексу методів, адекватних меті, завданням, об’єкту, предмету дослідження; аналізом значної кількості наукових психолого-педагогічних, навчально-методичних джерел з проблеми дослідження; позитивними наслідками впровадження моделі й технології формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання; тривалістю експерименту.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні концептуальні положення моделі і технології формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання, циклограми професійно-педагогічної підготовки вчителів даного профілю з формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання впроваджено у загальноосвітній школі І - ІІІ ст. № 38 Комунарського району м. Запоріжжя (довідка № 16 від 20.05.2004р.), загальноосвітній школі І - ІІІ ст. № 2 м. Бердянська (довідка № 598 від 20.05.2004 р.), загальноосвітніх школах І - ІІІ ст. с. Біленьке й с. Балабино Запорізького району (довідка № 19 від 12.04.2003р.), в загальноосвітній школі 1 - ІІІ ст. № 3 м. Пологи Запорізької області (довідка № 21 від 20.05.2004 р.); на семінарах, у роботі творчої групи вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл області, системі перепідготовки вчителів фізичної культури, початкових класів при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, системі науково-методичної роботи із заступниками директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл м. Бердянська, вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл м. Бердянська, м. Мелітополя, Запорізького, Оріхівського районів Запорізької області, на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури шкіл Дніпропетровської області при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Основні положення і результати дослідження доповідалися на Всеукраїнському семінарі-практикумі з проблем фізичного виховання учнівської молоді в м. Києві (2003 рік), на Всеукраїнських конференціях у м. Запоріжжі (2003 р., 2004 р.). За матеріалами дослідження автором дисертації організовано і проведено 4 обласних семінари, 5 занять обласної творчої групи (довідка № 148 від 09.06.2004 р.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 робіт, у тому числі: сім статей у наукових фахових виданнях України; 1 – тези доповіді; 2 – методичні рекомендації; 1 – одноосібна програма; 1 – одноосібна методична розробка; дві публікації – у співавторстві (1 монографія – 1,5 друкованих аркуші авторських, 1 програма – 1,2 друкованих аркуші авторських).

Подобные работы
Кулик Іванна Василівна
Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.
Жукотинський Корнелій Костянтинович
Формування фізичної культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашкільних навчальних закладах
Лебідь Світлана Григорівна
Формування екологічної культури учнів 7-11 класів у процесі вивчення курсу екології
Пруцакова Ольга Леонідівна
Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами дидактичної гри
Кавецький Віктор Євгенович
Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах
Лупінович Світлана Миколаївна
Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів школи- комплексу естетичного виховання
Колоскина Ольга Андріївна
Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства
Люлька Василь Степанович
Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання
Панасюк Світлана Леонідівна
Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного виховання

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net