Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика професійної освіти

Диссертационная работа:

277. Приходько Валентин Миколайович. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність та доцільність дослідження. Розбудова громадянського суспільства, зміна соціально-економічних умов поряд із позитивними явищами в державі спричинили і цілу низку негативних, що позначилися на сім'ї. Особливе занепокоєння викликають сім'ї, неспроможні забезпечити належний рівень сімейного виховання, і в яких створюються передумови протиправної поведінки дітей. Сьогодні в Україні нараховується більше 100 тис. неблагополучних сімей, у яких виховується близько 1,1 млн. дітей.

Актуальність професійної підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання визначається насамперед соціальним замовленням. Загальновідомо, що саме превентивне виховання передбачає науково обґрунтовані і своєчасно вжиті заходи, спрямовані на запобігання асоціальної поведінки молоді, збереження, підтримку та захист нормального життя та здоров’я дітей із неблагополучних сімей.

Превентивна педагогіка потребує фахівців, які здатні залучати дітей до системи загальнолюдських цінностей, здійснювати попередження відхилень у поведінці, забезпечуючи таким чином, у роботі з конкретною сім'єю та особистістю своєчасну превенцію різного роду відхилень – соціальних , моральних, педагогічних.

У зв'язку з цим підготовка фахівців, здатних до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей, залишається актуальною. Особливо це стосується соціального педагога, головною метою діяльності якого є створення умов для саморозвитку, самоствердження особистості, стимулювання молоді до активної життєдіяльності. Проте реальний аналіз роботи соціальних педагогів свідчить про їх недостатню підготовку щодо превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей. Саме тому, професійна підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання повинна стати предметом спеціальної уваги науковців, хоча деякі аспекти цієї проблеми вже висвітлювались в окремих дослідженнях.

Теоретико-методологічні засади діяльності вищої школи, зокрема, її спрямованості на підготовку педагогічних кадрів нової формації на засадах компетентісно-орієнтованого підходу розв’язуються у працях В.Г.Кременя, І.Д.Беха, С.У.Гончаренка, М.Б.Євтуха, І.А.Зязюна, О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, Н.І.Селіверстової, Л.В.Кондрашової, В.І.Лозової, А.О.Реана та ін.

Значним внеском у педагогіку і методику професійної освіти стали праці, пов’язані з розробкою і впровадженням педагогічних технологій у неперервній педагогічній освіті (А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, С.О.Сисоєва, Л.Є.Сігаєва, О.М.Пєхота, Я.В.Цехмістер та ін.), професійною придатністю як сукупністю психологічних і психофізіологічних особливостей людини (К.А.Абульханова-Славська, І.Д.Багаєва, Н.М.Буринська, Л.П.Добровольська, О.А.Дубасенюк, Р.І.Хмелюк, Л.М.Карамушка, З.Н.Курлянд, Л.М.Мітіна, В.А.Моляко, А.І.Павленко, В.Г.Панок, В.В.Рибалка, Т.С.Яценко та ін.).

В наукових дослідженнях В.М.Алфімова, М.І.Босенко, В.М.Оржеховської, М.П.Лещенко, Т.В.Іванової, В.В.Пилипчука, Н.П.Пихтіної, О.І.Пилипенка, Е.О.Помиткіна, В.Г.Слюсаренка та ін., приділяється увага теоретичним та практичним аспектам підготовки педагогів – розробці моделі підготовки, створенні професіограм педагога відповідно до спеціалізації, а також прикладним аспектам – пошуку ефективних технологій підготовки педагогів, розробці шляхів та способів формування готовності до окремих видів діяльності. Проблеми професійної підготовки соціальних педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей досліджували М.І.Алексєєва, О.О.Гуляр, Ф.К.Думко, З.Г.Зайцева, І.Д.Звєрєва, Г.М.Лактіонова, О.В.Максимович, В.Г.Постовий, Н.О.Соловйов, М.І.Шилова, М.М.Фіцула, Н.Ю.Максимова, О.О.Романовська, Ю.М.Якубова та ін.

Водночас проведений нами аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що рівень розробленості проблеми підготовки педагогів до превентивного виховання є недостатнім. Одним з таких напрямків, що потребує ґрунтовного осмислення, є дослідження психолого-педагогічних умов підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

Актуальність цієї проблеми і необхідність її розв'язання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження - ”Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами дослідження. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Запорізького державного університету (№7/00 номер держрегістрації 0100V001732). Тема дисертації затверджена науково-технічною радою Запорізького державного університету 27 грудня 2000р., протокол №3, узгоджена на засіданні бюро Ради з координації досліджень у галузі педагогіки та психології України 19.06.2001 р., протокол № 6.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей з неблагополучних сімей.

Мета дослідження полягає у виявленні, науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці змісту, педагогічних умов і технологій підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що у зв'язку із змінами суспільного розвитку і їхнім впливом на особистість, зростатиме питома вага превентивного виховання в структурі загальної виховної діяльності суспільства. При цьому вагомими є такі педагогічні засади формування у майбутніх педагогів професійної готовності до превентивного виховання:

відбір і структурування змісту теоретичної і практичної підготовки з урахуванням принципів інтегративності, системності і наступності;

використання сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток спеціальних у вмінь і навичок, допомогу особистості у вирішенні нею як педагогічних, так і соціальних проблем на основі системи цінностей;

підвищення наукового рівня педагогічної майстерності у здійсненні превентивної роботи;

вдосконалення традиційних і нетрадиційних форм і методів даного напряму виховання.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання підвищиться, якщо врахувати реальні умови превентивної діяльності, забезпечити кваліфікаційний і професійний розвиток особистості майбутнього фахівця, спрямувати форми та методи діяльності на розвиток умінь і навичок професійної та особистої взаємодії.

Загальну гіпотезу конкретизовано у таких робочих гіпотезах:

якщо майбутні педагоги оволодіють знаннями, технологією й інструментарієм роботи з дітьми із неблагополучних сімей, то значно підвищиться результативність підготовки;

якість формування професійної готовності до превентивного виховання підвищиться, якщо в особистісно орієнтованій підготовці використовувати інноваційні педагогічні технології;

якщо здійснювати педагогічну взаємодію зі спеціалістами соціальних служб для молоді, у справах неповнолітніх, кримінальної міліції, служб соціального захисту населення, то це надасть можливість зробити процес підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання більш результативним.

Відповідно до об'єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження визначені такі завдання:

  1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та на практиці підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей, визначити основні концептуальні підходи до поняття “превентивне виховання” у вітчизняній та зарубіжній літературі.

  2. Виявити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей.

  3. Визначити критерії та рівні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

  4. Здійснити експериментальну перевірку педагогічних технологій ефективності підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей.

  5. Розробити програму спецкурсу „Превентивна педагогіка”, методичні рекомендації з впровадження результатів дослідження у практику роботи вищих навчальних закладів.

Методологічну основу дослідження становлять: основні положення теорії та практики превентивної педагогіки і психології; системного підходу до цілісності педагогічних процесів та явищ; концептуальні положення особистісно зорієнтованого навчання та виховання, взаємодії усіх соціальних інститутів та особистості у досягненні позитивних результатів виховання; положення державних документів, що визначають стратегію створення нової системи професійної освіти в Україні.

Теоретичною основою дослідження стали положення і висновки наукових праць, що розкривають: особливості професійної підготовки у вищому навчальному закладі (В.І.Бондар, Г.П.Васянович, П.М.Воловик, Р.С.Гуревич, О.А.Дубасенюк, В.А.Козаков, Е.Е.Карпова, Л.В.Кондрашова, О.Г.Кучерявий, В.В.Ягупов та ін.), зокрема підготовки соціальних педагогів (В.Г.Бочарова, Л.Г.Коваль, Л.І.Міщик, Л.Є.Нікітіна, М.І.Приходько, В.М.Сидоров, І.М.Трубавіна, І.Валліманн, Ф.Г.Шервиш); наукові положення теорії та практики особистісно орієнтованого підходу до навчання й виховання дітей з девіантною поведінкою (М.А.Алемаксін, Ю.М.Антонян, Л.С.Волинець, М.О.Двойменний, В.А.Лелеков, А.С.Макаренко, Уолтер Лоренц, А.Менегетті, Е.Ш.Натанзон, В.О.Сухомлинський, В.М.Оржеховська, І.С.Якиманська та ін.), програми Національна доктрина розвитку освіти в Україні, “Діти України”, Концепції національного, громадянського та превентивного виховання.

Для реалізації визначених завдань у роботі використовувалися такі методи дослідження: теоретичні – (аналіз, синтез, зіставлення, систематизація, класифікація, узагальнення); емпіричні – (спостереження, опитування, констатуючий та формуючий експерименти, вивчення й аналіз документації (навчальні плани, програми); статистичні: математична обробка результатів експериментальної роботи та їх інтерпретація.

Організація та основні етапи дослідження. Дослідження в теоретичному і експериментальному аспектах відбувалось упродовж шести років у три етапи.

На першому етапі (1998-1999 рр.) проводилось вивчення й аналіз стану проблеми дослідження, аналіз досвіду роботи вищих навчальних закладів; було визначено об'єкт, предмет, мету, завдання дослідження, сформульовано гіпотезу, методи дослідницької роботи; здійснено аналіз праць філософів, психологів, педагогів стосовно проблеми.

На другому етапі (1999-2000 рр.) розроблялась програма і методика дослідження; визначалися перспективні шляхи і напрями удосконалення підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності; проведено констатуючий експеримент.

На третьому, завершальному етапі (2000-2004 рр.) у ході формуючого експерименту перевірялись основні положення гіпотези, використовувались різноманітні форми та педагогічні технології формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до виховання дітей із неблагополучних сімей, здійснювався кількісний і якісний аналіз отриманих даних, їх теоретичне осмислення та оформлення результатів проведеного дослідження, обґрунтування висновків.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось у Запорізькому державному університеті, Бердянському державному педагогічному університеті, Мелітопольському державному педагогічному університеті, Запорізькому педагогічному коледжі, Нікопольському інституті Запорізького державного університету, Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх школах №№ 13, 36, 67, 75 і школах-гімназіях №№ 47, 103 м. Запоріжжя, притулку “Довіра”.

Розв'язання визначених у дослідженні завдань здійснювалося на масиві випадкового добору респондентів, котрими стали 25 директорів загальноосвітніх шкіл міста й області, 40 вчителів початкових і старших класів, вихователів груп подовженого дня, притулків, 60 неблагополучних сімей, 120 дітей із таких родин, 6 спеціалістів міських і районних центрів соціальних служб м. Запоріжжя, 279 студентів, 16 соціальних педагогів і психологів шкіл міста й області.

Наукова новизна дослідження: вперше теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічну технологію професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання; визначено та науково обґрунтовано зміст та структуру поняття “превентивне виховання”, “неблагополучна сім’я”; визначено основні критерії готовності та компетентності майбутніх педагогів до превентивної діяльності; введено в обіг поняття „готовність до превентивного виховання”; вдосконалено методику використання педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей; подальшого розвитку набули положення щодо ефективності педагогічних умов підготовки, а також положення щодо методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: узагальнено провідні концептуальні положення щодо сутності, мети, змісту, форм та методів превентивного виховання, визначено місце превентивної діяльності в сучасній системі педагогічної практики; обґрунтовано перспективні напрями вдосконалення організації процесу підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання за умов свідомого використання здобутих знань, форм і прийомів превентивної діяльності, правильного застосування наукових принципів й методів у роботі з дітьми із неблагополучних сімей.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що: зміст і результати наукового дослідження можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації при укладенні навчальних планів і програм, спецкурсів, розробленні методичних рекомендацій, спецкурсів з теорії та методики професійної освіти у системі підвищення післядипломної освіти; розроблено авторську програму спецкурсу „Превентивна педагогіка”; підготовлено методичні рекомендації для учителів, класних керівників, організаторів позакласної, позашкільної виховної роботи та директорів шкіл „Технології превентивного виховання у навчальному закладі”; розроблено моніторинг технології підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

Впровадження результатів дослідження проводилось в навчально-виховних закладах Запорізької області (довідка № 02 / 761 від 19.06.2002р.), Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 37 від 03.02.2004 р.), Нікопольському інституті ЗДУ (довідка № 21 від 04.02.2004 р.), Бердянському державному педагогічному університеті, Мелітопольському державному педагогічному університеті (довідка № 3309 від 01.12.2003 р.), Запорізькому педагогічному коледжі (довідка № 05 від 06.01.2004 р.), загальноосвітніх школах № 13, 36, 75, 67 і гімназії юридичного профілю № 47 Заводського району м.Запоріжжя (довідка 128 від 07.12.2002 р.), дитячому оздоровчому центрі “Молода гвардія” ВАТ “Запоріжсталь” (довідка № 23/31 від 03.02.2003р.).

Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні необхідності професійної підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання; уточненні понять “превентивне виховання”, “превентивна діяльність”, “превентивна дія”, “неблагополучна сім’я”, визначенні змісту та структури професійної готовності майбутніх педагогів до превентивної діяльності; обґрунтуванні та розробленні навчального плану і робочої програми дисципліни „Превентивна педагогіка”; у реалізації програм “Життя на розпутті”, ”Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” (лист Міністерства освіти і науки України від 06.09.2001 р. № 2/3-4-229); консультуванні та забезпеченні методичними матеріалами адміністрації шкіл, вчителів, організаторів позакласної роботи, соціальних педагогів, батьків з неблагополучних сімей; безпосередній організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, у розробці програми дослідження підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

У наукових працях, які виконані у співавторстві дисертанту належать результати досліджень, що стосуються уточнення термінів і понять з превентивного виховання, особистісно зорієнтованої моделі морально-духовної підготовки соціальних педагогів.

Вірогідність здобутих результатів і висновків дисертаційного дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень, використанням комплексу методів і методик, адекватних поставленій меті та завданням; поєднанням кількісного і якісного аналізу значного обсягу теоретичного й емпіричного матеріалу; ефективністю процесу підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

На захист виносяться:

  1. Теоретично обґрунтовані педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми із неблагополучних сімей.

  2. Критерії та рівні професійної готовності майбутніх педагогів до превентивної діяльності.

  3. Експериментально перевірені педагогічні технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей.

  4. Програма спецкурсу „Превентивна педагогіка”, методичні рекомендації з впровадження результатів дослідження у практику роботи вищих навчальних закладів.

Апробація результатів дослідження здійснювалася під час виступів і доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях: “Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості” (м. Київ, 2001р.), “Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої та вищої освіти” (м. Полтава, 2001р.), ”Сучасні підходи реформування освіти” (м. Кіровоград, 2001р.), “Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього” (м. Мелітополь, 2001р.), Безпека життя і діяльності та здоров’я учнівської молоді (м. Бердянськ, 2002р.), „Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах: соціологія, психологія, педагогіка” (м. Київ, 2004), міжнародній конференції “Психологія на межі віків: наука, практика, викладання” (м. Тула, 2000р.), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Юрію Анатолійовичу Конаржевському “Теорія і практика управління – керівнику-практику XX віку” (м. Санкт-Петербург, 2002р.), регіональній науково-практичній конференції “Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи” (м. Одеса, 2001р.), регіональній науково-практичній конференції “Соціальна педагогіка: досвід практики студентів” (м. Запоріжжя, 2002р.), Всеукраїнських педагогічних читаннях „Проблема української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича” (Івано-Франківськ, 2004); обговорювалися у процесі дослідно-експериментальної роботи на засіданнях кафедри управління і соціальної педагогіки Запорізького державного університету, нарадах керівників шкіл міста й області, методичних об’єднаннях вчителів, батьківських зборах впродовж 2000-2004 років.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 17 публікаціях, з них 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 5 - у збірниках матеріалів конференцій.

Подобные работы
Грама Ніна Григорівна
Теоретико-методичні засади фахової підготовки педагога-вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей
Боднар Лілія Василівна
Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання
Чубук Руслан Валентинович
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю.
Нестеренко Вікторія Володимирівна
Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя
Березан Валентина Ігорівна
Підготовка майбутнього педагога до естетичного виховання школярів засобами сучасної музики масових жанрів
Галаманжук Леся Людвігівна
Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників
Васильєва Марина Петрівна
Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога
Іванова Любов Анатоліївна
Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів- організаторів у Міжнародному дитячому центрі "Артек"
Одарій Валерій Васильович
Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності
Пащенко Світлана Юріївна
Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net