Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Дошкільна педагогіка

Диссертационная работа:

Денисенко Нінель Федорівна. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Запоріжжя, 2002. - 505арк. - Бібліогр.: арк. 367-400.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. У період перебудови освіти в Україні фізичне виховання підростаючого покоління є важливим напрямком у роботі педагогів шкіл та дошкільних навчальних закладів. Головним призначенням фізичного виховання як соціальної системи в Україні є реалізація мети суспільства у формуванні всебічно розвиненої особистості (Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті).

Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі здійснюється всією системою різноманітних організаційних форм (щоденні заняття фізкультурою, ранкова гімнастика, рухливі ігри) та ефективними засобами (загартуванням, харчуванням, режимом, гігієнічними процедурами) (Е.Вільчковський, Т.Дмитренко, О.Кенеман, М.Кистяковська). Воно сприяє фізичному розвитку дітей, розвитку в малят фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості), формуванню постави, зміцненню здоров`я, яке є найціннішим надбанням цивілізованого суспільства. Впливає на інтелектуальний розвиток дітей, їхнє морально-вольове, трудове, естетичне виховання (Є.Аркін, Є.Вавілова, Є.Вайнбург, Е.Вільчковський, Л.Гримак, Т.Дмитренко, Ю.Змановський).

Багатогранний вплив фізичного виховання на дітей дошкільного віку та реальний його стан у дошкільних навчальних закладах породжує ряд проблем. За останні роки однією з головних є проблема управління як розвитком спорту в цілому, так і діяльністю окремих організацій, у тому числі й закладів освіти: шкіл, дошкільних і позашкільних.

Складність її рішення полягає в тому, що поряд із піднесенням значущості ефективного управління розвитком спорту ця проблема є однією з найбільш не вивчених, оскільки до 90-х років головну увагу вчені приділяли проблемам “технології” тренувального процесу, формуванню рухових умінь і навичок у дітей (Н.Жмарьов). Разом з тим накопичений досвід у виробництві, економіці говорить про те, що прогрес у сфері людської діяльності можливий лише за умови паралельного вдосконалення технології тренувального процесу й удосконалення управління ним (Н.Жмарьов, Т.Круцевич]. Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, як складова дошкільної освіти, не має винятків з цього правила. Його ефективність також пов`язана з удосконаленням системи управління.

Гуманістичні тенденції становлення й розвитку системи фізичного виховання дітей були закладені ще у філософських судженнях Сократа, Платона, Аристотеля, Я.Коменського, Й.Песталоцці, Д.Лонна, Ж.Руссо, Г.Сковороди, військово-фізичній підготовці запорозьких козаків, філософії громадянськості В.Сухомлинського, працях лікарів, прогресивних громадських діячів, педагогів, учених, фізіологів: Л.Волкова, Е.Дементьєва, Е.Покровського, В.Платонова, К.Ушинського та ін. Педагогічні та наукові засади проблем управління системою фізичного виховання учнів початкових класів почали розглядатися з 50-х років (Г.Богданов, А.Борисенко, Е.Вільчковський, М.Козленко, Т.Круцевич, С.Цвек).

Загальній теорії управління присвячені роботи Н.Андріанова, В.Афанасьєва, Ф.Аунапу, Д.Гвішіані та ін. В умовах реформування освіти в Україні з`явилися наукові дослідження з різних проблем управління закладами освіти (В.Бегей, В.Бондар, Є.Бондаренко, Л.Даниленко, М.Закорченна, В.Звєрєва, В.Крижко, В.Кузь, Є.Павлютенков).

Методологічне значення для сприйняття та апробації в практиці управління закладами освіти мають праці М.Анжієвського, В.Бондаря, В.Вітінш, В.Голікова, К.Золотар, В.Коваль, Б.Кобзаря, Ю.Конаржевського, В.Маслова, В.Пікельної, П.Свідерської, Н.Сунцова, В.Сухомлинського та ін.

Аспекти теоретико-методологічного обґрунтування методів управління відображено в дослідженнях В.Глушкова, Б.Гурней, А.Колесова, В.Синенко, П.Третякова, Н.Яковлєва. Проблемам психології управління в закладах освіти присвячені праці Н.Коломінського, С.Максименка, Р.Шакурова.

Разом із цим, аналіз праць багатьох учених і практиків (завідувачів дошкільних навчальних закладів) свідчить про те, що проблема управління системою фізичного виховання дітей досі не стала предметом спеціального дослідження. Не виявлено сутність і принципові особливості програмно-цільового управління, не проаналізовано критерії оцінки системи фізичного виховання дітей, показники ефективності цього управління. Це призводить до того, що у практиці управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах мають місце суттєві недоліки, а саме: існуюча система управління не завжди буває адекватною об`єкту управління; розвиток управляючої системи відстає від розвитку дошкільного навчального закладу, в ній відбуваються не системні, а локальні зміни, які не дають бажаного ефекту. Отже, виникає протиріччя між потребою дошкільного навчального закладу в програмно-цільовому управлінні системою фізичного виховання дітей і відсутністю розробки та обґрунтування теоретичних засад і технології управління. Між необхідністю оновлення дошкільного навчального закладу, вдосконалення управління системою фізичного виховання дітей і відсутністю належного рівня професійно-управлінської компетенції завідувачів. Між необхідністю вирішувати складні нестандартні завдання та потягом працювати “по-старому”, інтелектуально-психологічною непідготовленістю керівників дошкільних навчальних закладів і діяльністю в умовах оновлення освіти.

Актуальність програмно-цільового управління системою фізичного виховання і необхідність його теоретичної розробки й визначили тему дисертаційного дослідження “Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів”.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематичного плану досліджень Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у процесі розробки теми “Професійне становлення педагогічних працівників”. Тема затверджена науково-методичною радою Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 5 від 10.12.1999 р.) та закоординована Радою з координації в АПН України (протокол № 2 від 20.02.2001 р.).

Мета дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні теоретичних засад і технології управління дошкільним навчальним закладом (на матеріалі системи фізичного виховання дітей).

Об`єкт дослідження: система управління закладами освіти.

Предмет дослідження: управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу щодо системи фізичного виховання дітей.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні того, що управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів набуває ефективності, якщо його технологія ґрунтується на теоретичних засадах, які відображають специфіку системного, структурно-функціонального управління та яка забезпечить підвищення рівня професійно-управлінської компетенції завідувача з фізичного виховання дітей.

Загальна гіпотеза знаходить свій прояв у робочих гіпотезах, а саме: управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів буде ефективним за умов:

опанування керівниками дошкільних навчальних закладів технології структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей, методами програмно-цільового управління;

високого та достатнього рівня професійно-управлінської компетенції завідувача дошкільного навчального закладу щодо керівництва системою фізичного виховання дітей;

передбачення перспективи розвитку головних управлінських функцій керівником дошкільного навчального закладу;

забезпечення керівника дошкільного навчального закладу інформацією щодо стану фізичного виховання дітей.

Визначена мета й сформульована гіпотеза дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

1.Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.Дослідити та оцінити впровадження структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей у практичну діяльність завідувача дошкільного навчального закладу як чинника підвищення рівня його професійно-управлінської компетенції.

3.Визначити поняття, структуру, критерії, показники та рівні професійно-управлінської компетенції керівника дошкільного навчального закладу.

4.Розробити модель системи фізичного виховання дітей-дошкільників як специфічного об`єкта управління.

5.Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність технології структурно-функціонального, програмно-цільового управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів.

6.Розробити науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до поставлених завдань були використані методи дослідження:

а) теоретичні: аналіз літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів з питань управління закладами освіти, нормативно-правових документів з питань управління закладами освіти, їхнього розвитку, системи фізичного виховання дітей, перспективного педагогічного досвіду керівників, інструкторів фізичної культури з управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах;

аналіз тестових матеріалів керівників дошкільних навчальних закладів щодо управління системою фізичного виховання дітей (річного планування, інформаційного банку проблем, управлінських рішень, системи контролю тощо);

систематизація теоретичних положень щодо системно-структурного управління закладами освіти та системою фізичного виховання дітей;

порівняння існуючого управління системою фізичного виховання дітей із теоретичними положеннями системно-структурного управління;

моделювання (графічне): системи фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів; структури управління закладами освіти; структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей; інформаційної системи в управлінні фізичним вихованням дітей; вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень; системи виконання управлінських функцій; перспективного планування фізичного виховання дітей; системи навчально-виховної роботи з фізичного виховання дітей; формування рухових умінь і навичок, загартування; системи методичної роботи та медико-педагогічного контролю в дошкільному навчальному закладі; моделювання (вербальне): технології системного, структурно-функціонального управління фізичним вихованням дітей дошкільних навчальних закладів;

моделювання кількісних показників: професійно-управлінської компетенції з фізичного виховання дітей керівників дошкільних навчальних закладів; професійно-педагогічної компетенції педагогів з фізичного виховання дітей; фізичного розвитку дітей, їхньої рухової підготовленості та стану здоров`я;

узагальнення теоретичних і дослідних даних;

б) емпіричні: анкетування, опитувальні бесіди, інтерв`ю керівників дошкільних навчальних закладів з питань управління системою фізичного виховання дітей; анкетування батьків щодо організації фізичного виховання дітей у родині;

контрольні тести щодо встановлення рівня професійно-управлінської компетенції керівників дошкільних навчальних закладів з фізичного виховання дітей; контрольні заняття з фізичного виховання дітей для виявлення стану виконання Базового компонента (“Фізичне Я”);

складання карток і алгоритмів перевірок стану фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах;

експертні оцінки управлінської діяльності керівників дошкільних навчальних закладів після впровадження структурно-функціональної технології;

спостереження педагогічної діяльності інструкторів фізичної культури, вихователів груп щодо реалізації цілей і завдань Базового компонента (“Фізичне Я”);

хронометрування моторної щільності фізкультурних занять з метою виявлення рухової активності дітей, рівня їхньої рухової підготовленості; пульсометрія для виявлення біометричних показників дітей (частоти серцевих скорочень) як складової фізичного розвитку; плантографія щодо виявлення вигину стопи в дітей як показника рівня їхнього фізичного розвитку; антропометрія (маса тіла, зріст, обсяг грудної клітини) для виявлення рівня фізичного розвитку дітей;

констатуючий експеримент щодо виявлення наявності системного методу в управлінні фізичним вихованням дітей; формуючий експеримент щодо перевірки ефективності технології структурно-функціонального, програмно-цільового управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Експериментальні дані оброблялися за допомогою методів математичної статистики, аналізувалися вербально та графічно.

Методологічні та теоретичні засади дослідження становлять:

філософські положення про взаємозв`язок фізичної досконалості з духовністю особистості (Платон, Аристотель, Я.Коменський, Ж.Руссо, Г.Сковорода);

основні положення системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів (В.Афанасьєв, Ф.Аунапу, Д.Гвішіані, Ю.Конаржевський);

теорія системного, структурно-функціонального управління (С.Батишев, В.Бондар, В.Голіков, Н.Горбунов, М.Захаров, В.Кузь, І.Золотар, П.Свідерська, О.Орлов, В.Пікельна, Є.Павлютенков, М.Поташник та ін.);

концептуальні положення теорії управління закладами освіти (М.Анжієвський, В.Бондар, В.Маслов, В.Пікельна, Н.Сунцов та ін.), психолого-педагогічної науки в галузі професійної підготовки керівників закладів освіти (В.Бондар, Г.Васильєва, І.Кобітіна, В.Крижко, Л.Міщик, В.Симонов, С.Сисоєва, Т.Сущенко та ін.);

теоретичні узагальнення та висновки щодо управління системою фізичного виховання учнів початкових класів (Г.Богданов, А.Борисенко, Е.Вільчковський, М.Козленко, Т.Круцевич, С.Цвек);

положення Конституції України про освіту, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, а також нормативно-правові документи, зокрема Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України.

Наукова новизна і теоретична значущість результатів дослідження:

представлена принципово нова, теоретично обґрунтована модель і технологія структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей завідувача дошкільного навчального закладу, яка сприяла реалізації цілей та завдань Базового компонента (“Фізичне Я”);

розроблені та науково обґрунтовані: критерії (операційно-технічні, мотиваційні, рефлексивні), показники і рівні професійно-управлінської компетенції завідувача, його заступника (високий, достатній, середній) та професійно-педагогічної компетенції вихователів, інструкторів фізичної культури дошкільного навчального закладу; методики вивчення рівнів опанування управлінською діяльністю завідувачами дошкільних навчальних закладів, професійної компетенції інструкторів фізичної культури (вихователів), фізичного розвитку, рухової підготовленості, стану здоров`я дітей;

подальший розвиток дістали: структура управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу (функції, методи, принципи); програмно-цільове управління в системі фізичного виховання дітей дошкільного навчального закладу (узгоджені цілі, завдання, форми роботи за підсистемами, виявлені та визначені його особливості); психолого-педагогічні та методичні засади управлінської діяльності завідувача дошкільного навчального закладу;

визначено сутність теоретичних понять, які поглиблюють розуміння процесу управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів;

обґрунтовано положення щодо пріоритету системного, структурно-функціонального, програмно-цільового управління в умовах реформування системи фізичного виховання дітей на гуманістичних засадах і реалізації головних спрямувань Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, цілей, завдань Базового компонента;

адаптовані теоретичні ідеї системного методу керівництва закладами освіти до управління фізичним вихованням дітей керівником дошкільного навчального закладу;

теоретично обґрунтовано зміст підготовки завідувача до програмно-цільового управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. Виявлено особливості формування управлінського процесу в системі фізичного виховання дітей залежно від рівнів їхньої професійної компетенції;

визначено: умови ефективності структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей; закономірності підвищення рівня професійно-управлінської компетенції завідувача дошкільного навчального закладу та рівня професійно-педагогічної компетенції інструкторів фізичної культури (вихователів), встановлено її вплив на фізичний розвиток дітей, їхню рухову підготовленість, стан здоров`я;

розкрито можливості використання технології структурно-функціонального управління в системі фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів інших модифікацій (школа – дошкільний навчальний заклад, санаторний дошкільний навчальний заклад).

Практична значущість дослідження визначається тим, що розроблено і впроваджено:

навчально-тематичні плани і програми зі спецкурсу та навчального курсу “Теоретичні засади та технологія управлінської діяльності завідувача дошкільного навчального закладу” (на матеріалі системи фізичного виховання дітей) для курсів післядипломної педагогічної освіти (для керівників методичних об`єднань, завідувачів, методистів, інструкторів фізичної культури, інспекторів рай (міськ) відділів освіти, керівників творчих груп районів і міст);

навчально-тематичні плани і програми професійно-педагогічної та професійно-управлінської підготовки завідувачів та педагогів з фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (для кураторів і координаторів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти);

збірник науково-методичних матеріалів з теми “Будьте здорові, діти!” (для завідувачів, методистів, інструкторів фізичної культури, вихователів дошкільних навчальних закладів);

програми “Фізичний розвиток, здоровий малюк”, “Будь здоровий, малюк!” (на допомогу інструкторам фізичної культури та вихователям дошкільних навчальних закладів), “Гартуємо тіло і дух” (для завідувачів дошкільних навчальних закладів);

методичні рекомендації з: медико-педагогічного контролю щодо системи фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (для завідувачів дошкільних навчальних закладів), управління системою оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах (для завідувачів, методистів, інструкторів фізичної культури та вихователів), управління науково-методичною роботою щодо фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (на допомогу методистам).

Особистий внесок автора полягає в:

аналізі, узагальненні теоретичних положень щодо системного, програмно-цільового управління закладами освіти;

розробці, обґрунтуванні та впровадженні: теоретичних засад і технології управління дошкільним навчальним закладом (на матеріалі системи фізичного виховання дітей), методичних рекомендацій для завідувачів, інспекторів рай(міськ)во щодо управління системою фізичного виховання дітей, які слугували змістом наповнення практичних занять з керівниками-практиками, методик вивчення стану системного, програмно-цільового управління фізичним вихованням дітей (констатуючий і формуючий експерименти);

побудові моделей структури управлінської діяльності завідувача дошкільного навчального закладу, системного управління у дошкільному навчальному закладі (на матеріалі фізичного виховання дітей), управління системою фізичного виховання дітей;

виявлені та обґрунтовані поняття, структура, критерії, рівні професійно-управлінської компетенції завідувача, професійно-педагогічної компетенції педагогів дошкільного навчального закладу з фізичного виховання дітей;

безпосередньому здійсненні всього обсягу експериментальної роботи, аналізу її результатів, їх апробації та впровадженню.

Експериментальна база дослідження: дошкільні заклади №№ 281, 280, 199, 290, 205, 107 м.Запоріжжя, № 8 м.Енергодара та контрольні дошкільні заклади №№ 295, 188, 184, 6, 144 м.Запоріжжя, №№ 5, 15 м.Енергодара Запорізької області.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи впродовж 1994-2002 років.

На першому етапі (1994-1995 рр.) вивчався стан визначеної проблеми в її теоретичному та прикладному аспектах. Було розроблено програму та модель дослідження, висунуто загальну (часткову) гіпотезу, сформульовано мету, об`єкт, предмет і завдання дослідження, визначено програму подальшої експериментальної роботи.

На другому етапі (1995-2000 рр.) були розроблені та теоретично обґрунтовані концепція, методики дослідної роботи, виконана основна експериментальна частина дослідження: здійснений аналіз наявності системного структурно-функціонального, програмно-цільового управління фізичним вихованням дітей у Запорізькій області в експериментальних і контрольних дошкільних закладах; визначено поняття, структуру професійно-управлінської компетенції керівників дошкільних навчальних закладів з фізичного виховання дітей, розроблені її критерії, показники та рівні; розроблено технологію системного, структурно-функціонального управління фізичним вихованням дітей у дошкільних навчальних закладах; систематизовані і проаналізовані результати експериментальної роботи, здійснено узагальнення основних експериментальних даних у теоретичному й технологічному аспектах, а також впроваджено результати дослідження в педагогічну практику дошкільних навчальних закладів, педагогічних училищ і педагогічних вузів, методичну роботу районних і міських науково-методичних кабінетів.

На третьому етапі (2000-2002 рр.) остаточно проаналізовано матеріали формуючого експерименту, внесено корективи у формулювання концептуальних підходів, систематизовано й узагальнено дослідний матеріал, зроблені висновки щодо реалізації завдань дослідження та підтвердження загальної і часткової гіпотези; визначено ефективність технології структурно-функціонального управління, її вплив на рівень професійно-управлінської компетенції завідувачів шляхом впровадження в практику роботи інших дошкільних закладів; перевірено стан здоров`я дітей, фізичний розвиток та їхню рухову підготовленість; викладено результати наукового дослідження в монографії та дисертації.

Достовірність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій, застосуванням комплексу методів, адекватних об`єкту, предмету, меті та завданням дослідження, аналізом значної кількості наукових, психолого-педагогічних і навчально-методичних джерел з теми дослідження; статистичними методами обробки експериментальних даних; поєднанням кількісного і якісного аналізу здобутих результатів, позитивними наслідками впровадження технології структурно-функціонального управління, тривалістю дослідно-експериментальної роботи.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні концептуальні положення і рекомендації щодо управління системою фізичного виховання дітей впроваджувались у: дошкільних навчальних закладах Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Донецької та інших областей України; системі перепідготовки завідувачів, методистів, інструкторів фізичної культури (вихователів) дошкільних навчальних закладів у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; системі вищої та середньої професійної підготовки майбутніх працівників дошкільних навчальних закладів Бердянського державного педагогічного інституту та Запорізького педагогічного училища, системі науково-методичної роботи із завідувачами, методистами, інструкторами фізичної культури (вихователями) дошкільних навчальних закладів Хортицького, Орджонікідзевського, Ленінського, Комунарського, Шевченківського, Жовтневого, Заводського районів м.Запоріжжя, в м.м. Енергодарі, Бердянську, Мелітополі та в районах сільської місцевості: Запорізькому, Вільнянському, Василівському, Оріхівському, Пологівському.

Протягом усього періоду теоретико-експериментальної роботи автор особисто брала участь в апробації та практичній реалізації розроблених положень і рекомендацій, займаючись науковою, викладацькою, навчально-методичною, організаційною діяльністю під час перепідготовки дошкільних працівників на курсах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти і його філіях, а також у процесі надання науково-консультативної, методичної допомоги аспірантам, завідувачам, методистам, інструкторам (вихователям) дошкільних навчальних закладів Запорізької області, міським і районним відділам освіти.

Основні положення та результати дослідження доповідалися на шести Всеукраїнських і Міжрегіональних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях у мм. Запоріжжі (1999 р., 2002 р.), Одесі (1996 р.), Умані (1996 р.), Черкасах (1998 р.), Тернополі (1997 р.)

Автор безпосередньо брала участь в організації двох Всеукраїнських конференцій з проблеми дослідження (1999, 2002 рр., м. Запоріжжя).

За матеріалами дослідження організовано і проведено особисто автором п`ять обласних семінарів–практикумів для завідувачів дошкільних навчальних закладів, шість занять обласної творчої групи для інструкторів фізичної культури, два заняття обласного семінару для інспекторів рай(міськ)во, п`ятнадцять районних семінарів (1998-2002 рр.).

Результати дослідження впроваджено в дошкільних навчальних закладах № 145 (довідка № 12 від 04.09.2001), № 154 (довідка № 18 від 05.09.2001), № 182 (довідка № 15 від 06.09.2001), № 208 (довідка № 110/22 від –7.09.2001), № 262 (довідка № 18 від 20.03.2002) м. Запоріжжя, № 48 м. Мелітополя (довідка № 25 від 19.03.2002), у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 201 від 10.09.2001).

Публікації. Результати дослідження висвітлені у 55 наукових і науково-методичних працях загальним обсягом 61,0 друкований аркуш, із яких: 1 одноосібна монографія, 6 навчальних програм (з-поміж них 3 одноосібних), 17 брошур і методичних розробок (з-поміж них 9 одноосібних), 28 статей (з-поміж них 22 одноосібних), 3 тези доповідей. У науково-фахових виданнях України надруковано 32 публікації автора, 2 брошури (“Будь здоровим, малюк!”, “Будьте здорові, діти!”) рекомендовані науково-методичною комісією з дошкільної педагогіки та психології Міністерства освіти і науки України як науково-методичні посібники для дошкільних навчальних закладів (протокол № 1 від 19.02.1997 р., протокол № 2 від 21.07.1999 р.).

Подобные работы
Врочинська Людмила Ігорівна
Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї.
Мартиненко Олена Володимирівна
педагогічні умови Формування хореографічних умінь дітей 5-6 річного віку у дошкільних закладах.
Печенко Інна Петрівна
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів ("Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад")
Прокопенко Валентина Іванівна
Підготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі роботи навчально-виховного комплексу дошкільний заклад - загальноосвітня школа І ступеня - гімназія)
Науменко Тетяна Сергіївна
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки.
Фасолько Тетяна Степанівна
Виховання відповідальної повідінки у дітей старшого дошкільного віку
Фасолько Тетяна Степанівна
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
Маршицька Вікторія В'ячеславівна
Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
Маршицька Вікторія Вячеславівна
Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
Грама Ніна Григорівна
Теоретико-методичні засади фахової підготовки педагога-вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net