Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Фареній Ігор Анатолійович. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. : Дис... д-ра наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дисертації зумовлена ступенем наукової розробки проблем історії кооперативного руху та необхідністю вирішення сучасних економічних проблем.

У науково-пізнавальному відношенні дослідження історичного минулого кооперації Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. актуально, оскільки наукові праці, які його відображають, присвячені регіональним або галузевим особливостям кооперативної роботи, або ж розглядають її як складову хронологічно триваліших періодів – отже, в літературі відсутня цілісна картина кооперативного життя Наддніпрянщини вказаної доби. Ряд проблем кооперативного життя, зокрема організаційні проблеми кооперативних товариств, вплив кооперації на матеріальне становище населення, не знайшли предметного висвітлення. Схематично або фрагментарно відображено зародження кооперації, потребує уточнень динаміка кількості кооперативних організацій, розвиток кооперативної ідеології та ін. питання.

Розробка теми дисертації актуальна і з точки зору вирішення сучасних економічних проблем. Кооперація дрібних товаровиробників та найманих працівників, яка нині об’єднує у світі десятки і сотні мільйонів людей, – є добре випробуваною формою господарського життя. В сучасній Україні існує об’єктивна необхідність застосування кооперативних засад діяльності для боротьби з спекуляцією, фальсифікацією товарів, відсутністю доступу дрібних товаровиробників до ринків збуту і постачання. Останнє вимагає врахування світового та вітчизняного досвіду кооперативної роботи, яке, у свою чергу, потребує наукових знань з історії кооперації. Дослідження розвитку кооперативного руху в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. створює умови мобілізації пізнавально-виховного потенціалу історичних знань для підтвердження великих можливостей кооперативних форм господарювання, прикладу високого рівня соціальної активності людей та самовідданої громадської роботи діячів кооперації. З’ясування особливостей становлення кооперації у минулому також сприє виробленню рекомендацій щодо розв’язання завдань організаційної діяльності у сфері кооперативного руху на сучасному етапі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України і є складовою планової теми наукових досліджень відділу: „Влада і суспільство на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.: тенденції розвитку у контексті історії Центрально-Східної Європи” (номер державної реєстрації – 0105U000284).

Об’єктом дисертації є громадський рух за розвиток кооперації. Предмет дослідження – процес формування, діяльності та організаційні форми кооперативного руху в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період від 1850-х рр. – до лютого 1917 р. Нижня межа зумовлена появою в українських землях Російської імперії ознак присутності кооперативної роботи – проникненням ідей кооперації та виникненням організацій, що мали певні риси кооперативів. Верхній хронологічний рубіж пов’язаний із завершенням процесу становлення кооперативного руху і початком революційних подій, які внесли якісні зміни у характер розвитку кооперації.

Територіальні рамки роботи охоплюють українські етнічні землі, які у досліджуваний період входили до складу Російської імперії і відповідно до адміністративно-територіального поділу знаходилися в межах Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Катеринославської, Таврійської (крім території Криму), Херсонської губерній, а також Акерманського, Ізмаїльського та Хотинського повітів Бессарабської губернії.

Мета дисертаційної роботи – висвітлити процес зародження та основні тенденції розвитку, організаційні форми, напрямки та наслідки діяльності кооперативного руху в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

У процесі досягнення поставленої мети виконувалися такі дослідницькі завдання:

- виявити соціально-економічну основу залучення широких верств населення до кооперативної роботи;

- охарактеризувати ідеологію кооперативного руху;

- дослідити ставлення громадської думки до ідей кооперативного руху як передумови втілення їх у господарську практику;

- з’ясувати мотивацію до кооперативної роботи серед народних мас інтелігенції та роль останньої у розвитку кооперативного руху;

- показати динаміку кількісних показників розвитку кооперації, її галузеву структуру, фінансово-господарське становище та напрямки діяльності;

- висвітлити результати впливу кооперації на матеріальне становище населення;

- розкрити причини створення та значення для організаційно-господарського становища кооперації союзних утворень кооперативів;

- визначити роль з’їздів представників кооперативних організацій для розвитку кооперативного руху;

- дослідити бачення ідей кооперації селянством, показати процес їх засвоєння та встановити наскільки самодіяльною була кооперативна діяльність селянства;

- розкрити характер відносин між представниками різних суспільних прошарків у процесі кооперативної діяльності.

Наукова новизна дисертації полягає в наступному:

1. Представлена цілісна картина розвитку кооперативного руху в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст., який раніше був відображений у працях, присвячених лише його регіональним особливостям, окремим видам кооперації або ж висвітлювався як компонент триваліших хронологічних періодів.

2. На відміну від інших досліджень, у яких висвітлення кооперативного життя другої половини ХІХ ст. має фрагментарно-оглядовий характер, у дисертації представлений систематизований виклад процесів зародження кооперативного руху у даний період, включаючи соціально-економічні та адміністративно-правові умови його діяльності, розвиток ідейно-теоретичних засад кооперації, організаційне становище кооперативної мережі та її фінансово-господарську роботу.

3. Уточнені кількісні параметри розвитку кооперації, а саме: вперше показана динаміка кількості в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. ощадно-позичкових товариств, підраховано число кооперативних союзів, що діяли на початку ХХ ст., представлені дані щодо поширення промислових кооперативів та землеробських артілей. У дискусійну в історико-кооперативній літературі проблему про час зародження сільськогосподарської збуто-постачальної кооперації та її кількісні показники долучена позиція автора дисертації.

4. У дисертації подані конкретні дані про вплив кооперативних організацій на матеріальне становище населення, а саме: стримування кооперативною мережею цін на товарні та кредитні послуги, ступінь охоплення ними населення.

5. Вперше розглянуто поширення ідей кооперації серед різних категорій соціальної еліти, а також комплекс морально-етичних норм, який поділявся усім загалом працівників кооперації. Водночас розглянуті й ідеологічні протиріччя у кооперативному русі та розширено уявлення про погляди відомих діячів української кооперації М.Балліна, І.Волошиновського, В.Доманицького, М.Левитського, а ідейно-теоретичні переконання О.Беретті відображено вперше.

6. На відміну від інших праць з історії кооперації, де національні особливості кооперативного життя в Україні постають як проблема організаційно-господарської самостійності української кооперації, у дисертації розкривається ідейно-теоретичний зміст цього питання, який полягав у входженні національних цінностей до складу кооперативної ідеології. При цьому з’ясовані об’єктивні причини формування національних особливостей кооперації і переглянуто відоме в історико-кооперативній літературі положення про визначальну роль В.Доманицького у цьому процесі. У дисертації обґрунтовується першість у започаткуванні національних особливостей кооперативного руху „артільного батька” Миколи Левитського.

Водночас у дисертаційній роботі синтезовані дані щодо створення незалежних від загальноімперських кооперативних союзів всеукраїнських спілок кооперації. Доведено, що розбудова їх у передреволюційний період не була завершена лише внаслідок адміністративно-бюрократичних перешкод, а не з причин неготовності самої української кооперації до цього, чим уточнено висловлене в ряді наукових праць твердження про відсутність напередодні 1917 р. належних умов для заснування кооперативних установ загальнонаціонального масштабу.

7. Вперше досліджені типові риси поведінки селянських мас у процесі кооперативної роботи. У дисертації розкриті проблеми засвоєння селянством ідей кооперації та опанування навичками господарської діяльності на кооперативних засадах, здатність селян до управлінської роботи. При цьому показано процес подолання вироблених багатьма поколіннями стереотипів мислення хліборобів, внаслідок набуття ними нового соціального досвіду в ході участі у кооперативному житті.

8. У дисертації вперше представлений аналіз кооперативної роботи інтелігенції як соціального прошарку. Показані типові риси інтелігентів, що займалися кооперативною справою, особливості залучення до неї різних професійних груп інтелігенції, її здатність до виконання певних видів роботи.

9. Конкретизовано соціально-економічні умови розвитку кооперації та причини її стрімкого перетворення на початку ХХ ст. у масову і сталу форму господарської діяльності.

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що вони можуть бути використані в процесі створення узагальнюючих праць з історії України та економічної історії, наукової розробки питань соціальної-економічної історії, забезпеченні викладання навчальних дисциплін для студентів історичних та економічних спеціальностей університетів та кооперативних навчальних закладів. Висновки і положення дисертаційного дослідження також придатні для застосування у сфері практичної кооперативної діяльності у якості матеріалів для підготовки пропагандистко-роз’яснювальних заходів із залучення людей до кооперації та підтримки належної морально-психологічної атмосфери у середовищі кооперативних працівників шляхом ознайомлення їх з прикладами сумлінної і результативної праці у лавах кооперативного руху, кращими зразками служіння громадським інтересам, а також прогнозування реакції населення на певні прояви кооперативної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження оприлюднювалися і обговорювалися на всеукраїнських наукових форумах: ІІІ-му (Черкаси, 2001), ІV-му (Черкаси, 2002), V-му (Черкаси, 2004) та VІ-му (Черкаси, 2006) всеукраїнських симпозіумах з проблем аграрної історії, всеукраїнських наукових конференціях „Велика реформа 1861 року” (Київ – Черкаси, 2001), „Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХХ – ХХІ ст.” (Вінниця, 2004), „Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії” (Черкаси, 2004) та міжнародних наукових форумах: „Соборна Україна: історична ретроспектива” (Черкаси, 2005), „Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХІХ – ХХІ ст.” (Вінниця, 2006), а також ІІІ-х Міжнародних Гуржіївських історичних читаннях (Черкаси, 2007) та Міжнародному симпозіумі з проблем аграрної історії (Черкаси, 2008).

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені у 2-х індивідуальних монографіях автора, 27-ми статтях, опублікованих у збірниках наукових праць, що входять до переліку фахових видань з історії, затвердженому Вищою атестаційною комісією України, у 3-х виступах на конференціях, розміщених на сторінках матеріалів відповідних наукових форумів.

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження і складається із вступу, шести розділів, поділених на 19 підрозділів, та висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг тексту дисертації становить 513 сторінок, у тому числі 406 сторінок основного змісту та 107 сторінок списку джерел, що нараховує 1345 найменувань.

Подобные работы
Редькіна Ольга Анатоліївна
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття
Нарадько Андрій Валерійович
Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття)
Морозова Ольга Станіславівна
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття
Бондаренко Сергій Васильович
Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття
Петрук Наталія Павлівна
Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно- політичному русі України у другій половині ХІХ століття
Жиленкова Ірина Миколаївна
Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net