Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Психологічні науки
Юридична психологія

Диссертационная работа:

Корсун Сергій Іванович. Психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції : Дис... канд. наук: 19.00.06 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку податкової міліції, що функціонує в системі органів ДПА України, все більшого значення набуває необхідність забезпечення її оперативних підрозділів професійно придатними та високопрофесійними співробітниками.

Нормативно-правове регулювання певних аспектів даної проблеми знайшло своє відображення в Законі України “Про державну податкову службу в Україні” та в відомчих нормативних актах ДПА України (накази від 27.02.1999 р. № 98, від 15 березня 2006 року № 132, від 06.03.2007 р. № 128). Разом з тим, проблемі професійного психологічного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції, розв’язання якої дозволило б їм у подальшому успішно виконувати функціональні обов’язки у вибраній професії без шкідливої для здоров’я перенапруги, уваги приділяється недостатньо, а нормативно ці питання не врегульовані взагалі.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали теоретичні положення про біологічні основи індивідуально-психологічних та психофізіологічних відмінностей людей (В.О. Бодров, Ю.Л. Майдіков, М.В. Макаренко, В.С. Мерлін, В.Д. Небиліцин, В.М. Русалов, Б.М. Теплов), суб’єктно-діяльністний підхід до розвитку особистості (В.П. Казміренко, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.О. Татенко), загально- психологічні концепції управління в правоохоронних органах (В.Г. Андросюк, В.І. Барко, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Костицький, О.Є. Маноха, В.С. Медведєв, В.А. Некрасов, В.В. Рибалка, Г.О. Юхновець, С.І. Яковенко).

Проблемою психологічного професійного відбору працівників правоохоронних органів в тому числі і до оперативних підрозділів займалось багато науковців. Ними доведено, що психологічний відбір, як складова частина професійного відбору, суттєво відрізняється від усіх інших – освітнього, медичного, соціально-психологічного. Основне його завдання виявити стан, ступінь розвитку сукупності психічних, психофізіологічних та особистісних якостей і здібностей людини, які в найбільшій мірі відповідають вимогам тих чи інших спеціальностей, сприяють досягненню високого рівня майстерності і успішному виконанню професійних обов’язків у типових та ускладнених умовах.

Останніми роками активно досліджується питання теорії та практики професійно-психологічного відбору персоналу на службу в органи внутрішніх справ (В.Г. Андросюк, В.І. Барко, Л.І. Казміренко, Ю.Л. Майдіков, Г.О. Юхновець), кандидатів до Державної пожежної охорони України (В.В. Вареник), кандидатів на керівні посади в ОВС (Ю.Б. Ірхін), водіїв спеціального автотранспорту (Т.А. Вежновець), взаємодії оперативних підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними та контролюючими органами (В.А. Некрасов). Водночас досліджень, що стосуються безпосередньо проблеми професійного психологічного відбору кандидатів на посади працівників оперативних підрозділів податкової міліції роботі яких притаманні: різноманітність і складність професійних завдань, наявність екстремальних ситуацій, високий рівень нервово-психологічного напруження, підвищена соціальна відповідальність тощо – не проводилось взагалі. Окрім того, в системі кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів податкової міліції ДПА України, як вже зазначалось, наразі не існує нормативно встановлених критеріїв професійно-психологічного відбору кандидатів на посади працівників оперативних підрозділів.

Зазначені вище обставини, на думку автора, свідчать про актуальність обраної теми дисертації, її науково-теоретичну та практичну значимість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося згідно з напрямками визначеними Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 рр. затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767, Програмою створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 рр., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2003 р. № 356, на виконання Замовлення Державної податкової адміністрації України від 25.04.2001 р. № 26-60/1030, та відповідно до плану науково-дослідницької роботи Київського національного університету внутрішніх справ та Національного університету Державної податкової служби України. Тема роботи погоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 10 від 18.12.2007 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета полягає у науковому обґрунтуванні критеріїв професійно-психологічного відбору та формуванні на їх основі методики відбору кандидатів на посади працівників оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України. В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що успішність здійснення професійної діяльності працівниками оперативних підрозділів податкової міліції обумовлена наявністю у них відповідних професійно важливих якостей.

Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішувались такі завдання:

здійснити теоретичний аналіз сучасних підходів до проблеми професійного психологічного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції;

вивчити стан нормативного регулювання системи відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції та розробити рекомендації щодо його подальшого практичного вдосконалення;

на підставі структурно-функціонального аналізу професійної діяльності працівників оперативних підрозділів податкової міліції розробити професіограму фахівця;

спираючись на професіограму встановити професійно важливі психологічні якості працівників оперативних підрозділів податкової міліції, що необхідні для ефективного здійснення ними посадових обов’язків;

вивчити рівень розвитку професійно значимих психологічних якостей у працівників оперативних підрозділів податкової міліції та їх зв’язок з успішністю професійної діяльності;

розробити інноваційну методику проведення професійного психологічного відбору кандидатів на посади працівників оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України на підставі оцінки розвитку професійно-важливих психологічних якостей.

Об’єкт дослідження – психологічні (психофізіологічні) функції працівників оперативних підрозділів та їх зв’язок з успішністю професійної діяльності.

Предмет дослідження – психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України.

Методи дослідження обрані відповідно до поставленої мети і завдань дослідження, його об’єкта та предмета. Діалектичний метод як філософський метод аналізу явищ у їх зміні, розвитку та взаємозв’язку склав підґрунтя для комплексного використання інших наукових методів:

– історичного, логічного, системного, статистичного та порівняльно-правового – при формуванні прикладної частини дослідження та вивченні сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності податкової міліції та порядку відбору працівників до її оперативних підрозділів;

спостереження, бесіди, опитування, хронометражних досліджень, експертних оцінок, аналізу документації, стандартизованих та модифікованих опитувальників (Г. Айзенка, Леонгарда-Шмішека), програмних засобів психофізіологічного та індивідуально-психологічного тестування (апаратно-програмний комплекс “Прогноз”) – при збиранні емпіричного матеріалу;

математико-статистичні методи – для опрацювання результатів експериментальних досліджень, розробки методики професійного психологічного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції.

Дослідження проводилось в три етапи на базі оперативних підрозділів податкової міліції УПМ ДПА в Житомирській області, УПМ ДПА в Харківській області та в УПМ ДПА у м. Києві.

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування та тестування 105 практичних працівників оперативних підрозділів податкової міліції (вік 25-35 років, стаж роботи не менше 3 років), що відповідає вимогам репрезентативності. В якості експертів виступили керівники середньої та вищої ланки управління оперативних підрозділів податкової міліції м. Києва та УПМ ДПА в областях – слухачі курсів підвищення кваліфікації факультету податкової міліції Національного університету ДПС України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у дисертації обґрунтовується низка теоретичних положень та наводяться експериментальні дані які розширюють наукове уявлення про психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції. На підставі результатів проведених досліджень сформульовано ряд положень та висновків, що мають теоретичне і практичне значення, а саме:

вперше:

- розроблена професіограма діяльності та виявлені професійно важливі якості сучасного працівника оперативного підрозділу податкової міліції. Професіограма працівника оперативного підрозділу податкової міліції містить розгорнутий перелік умов та характеристик трудової діяльності в даній професії, а також професійно-важливих якостей, якими повинен володіти працівник. Професійно-важливі психологічні якості необхідні для успішного здійснення професійної діяльності наступні: високий рівень розвитку функцій пям’яті, уваги, сенсомоторної діяльності, логічного мислення, емоційної стійкості, здатності протистояти впливу стрес-факторів та уміння адаптуватись до нестандартних умов;

- установлено критерії психологічної та психофізіологічної придатності працівників оперативних підрозділів податкової міліції до здійснення професійної діяльності. Зокрема, визначено рівень розвитку психологічних показників (гіпертимності, педантичності, тривожності, екстраверсії, нейротизму, пам’яті, уваги, рівня функціональної рухливості, працездатності головного мозку, динамічності основних нервових процесів), що дають змогу прогнозувати професійну успішність працівників даної категорії;

- розроблено методику прогнозування успішності професійної діяльності працівників оперативних підрозділів податкової міліції з урахуванням їх психологічного та психофізіологічного статусу. Для отримання більш достовірного результату при використанні методики складено рівняння лінійної регресії;

удосконалено:

- комплекс методик оцінки рівня розвитку професійно важливих психологічних та психофізіологічних функцій працівників оперативних підрозділів податкової міліції;

- нормативно-правові засади регулювання методики підготовки працівників оперативних підрозділів податкової міліції спрямованої на розвиток професійно важливих якостей в ході професійної підготовки;

дістали подальшого розвитку:

- уявлення про особливості прояву індивідуально-психологічних характеристик особистості працівників оперативних підрозділів податкової міліції;

- методологічні підходи щодо організації професіографічних досліджень в системі органів подткової міліції;

- положення про доцільність та спрямованість психологічної підготовки під час професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників оперативних підрозділів податкової міліції.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі встановлених закономірностей науково обґрунтовані математичні моделі визначення успішності, підвищення психологічної надійності та зміцнення професійного ядра працівників оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України.

Результати дослідження використані при підготовці та виданні посібника “Нервова система та психічна діяльність людини”, який рекомендовано Міністерством освіти та науки в якості навчального посібника для вузів, та використовуються у навчальному процесі (акт впровадження у навчальний процес Київського національного університету внутрішніх справ від 24.06.2007 р.).

Матеріали дослідження використані при підготовці нормативних документів, наказів ДПА України: “Про організацію професійної підготовки працівників податкової міліції ДПА України у 2007-2008 навчальному році” від 20.07.2007 р. № 451; “Про організацію професійної підготовки працівників податкової міліції ДПА в областях, мм. Києві та Севастополі у 2007-2008 навчальному році” від 20.07.2007 р. № 452 (акт впровадження ДПА України від 05.09.2007 р. № 28/04-2216).

Результати дослідження були використані у ході виконання науково-дослідної роботи “Розробка методики моніторингу громадської думки щодо стану корумпованості податкових органів та впливу на ці процеси модернізації ДПС України”, що виконувалась Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету ДПС України на замовлення ДПА України (акт впровадження НДЦ ПО НУ ДПС України від 25.09.2007 р. № 308).

Видано Методичні рекомендації по професійному психологічному відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України, які використовуються у практичній діяльності управлінь податкової міліції ДПА в областях, мм. Києві та Севастополі і сприяють науково-обгрунтованому підходу до відбору кандидатів на відповідні посади (акт впровадження ДПА України від 20.11.2007 р. № 28/04-2339).

Особистий внесок здобувача. У навчальному посібнику, написаному у співавторстві з Ю. Л. Майдіковим, доробок здобувача становить 30 %.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації обговорювалися на Третій міжнародній науково-практичній конференції “Психологические тренинговые технологии в правоохранительной деятельности: научно-методическое и организационно-практические проблемы внедрения и использования, перспективы развития” (Донецьк, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Психологічні аспекти національної безпеки” (Львів, 2008).

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, відображені у навчальному посібнику (у співавторстві), восьми статтях, з яких шість – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, та у двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, восьми додатків на 35 сторінках, списку використаних джерел (240 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з них загальний обсяг тексту – 163 сторінки, що містить 14 таблиць та ілюстрований 7 малюнками.

Подобные работы
Ірхіна Світлана Миколаївна
Психологічні засади відбору до училищ професійної підготовки працівників міліції
Полудьонна Наталія Станіславівна
Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції
Корнєв Олексій Миколайович
Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів швидкого реагування міліції України
Конопльов Вячеслав Вячеславович
Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до діяльності підрозділів кримінальної міліції
Боднар Василь Євгенович
Психологічні засади діяльності дільничного інспектора міліції з профілактики насильства у сім'ї
Ірхін Юрій Борисович
Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України
Павліченко Андрій Петрович
Психологічні особливості професійної діяльності працівників підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України та шляхи її удосконалення
Оніщенко Наталія Вікторівна
Організаційно-правові та індивідуально-психологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МВС України
Тимошенко Юрій Петрович
Організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України
Куфлієвський Андрій Станіславович
Соціально-психологічні детермінанти розвитку синдрому "вигорання" серед працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net