Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Левчишена Оксана Михайлівна. Реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.). : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У комплексі розбудови Української держави на основі інноваційної моделі розвитку особливого значення набуває система вищої школи, забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою. Освітня галузь як сфера економічної і соціальної діяльності підпорядкована законам ринкових відносин. У зв’язку з цим нагальною потребою є створення системи надання освітніх послуг, побудованих на нових організаційно-економічних засадах. Саме тому система освіти має постійно оновлюватися та вдосконалюватися з тим, щоб надавати належні послуги суспільству. У цьому закладено найбільш потужний резерв соціально-економічного розвитку України, забезпечення її конкурентних переваг у глобалізованому співтоваристві.

Україна, щоб вийти на перші позиції соціально-економічного розвитку, не може бути поза процесами глобалізації та тенденцій світового розвитку, міжнародного ринку праці. Тому на державному рівні необхідно забезпечувати організацію освітніх послуг з урахуванням нових вимог до вищої освіти, до підготовки фахівців. Важливою передумовою входження України в європейський простір є глибоке розуміння суті Болонського процесу, системна і послідовна модернізація вищої освіти у відповідності із передовими європейськими стандартами та з використанням надбань національної вищої школи. Дослідження процесу реформування вищої школи України в умовах її самостійного розвитку, що супроводжується соціально-економічними змінами у державі, дає змогу виявити позитивний досвід та прорахунки, які виявлено в цьому напрямі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової тематики кафедри історії та культури України “Соціально-політичне життя України в ХХ-ХХІ століттях” та кафедри фінансів “Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти” ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Метою дисертаційної роботи є узагальнення набутого досвіду реформування вищої школи України на основі принципів і завдань Болонського процесу.

Досягнення цієї мети вимагає постановки та вирішення таких основних завдань:

- проаналізувати стан наукової розробки теми та встановити джерельну базу дослідження;

- простежити типи та мережу вищих навчальних закладів (ВНЗ) України;

- з’ясувати рівень фінансового забезпечення вищої освіти України та його наслідки;

- дослідити процес реформування вищої школи на основі Болонського процесу;

- визначити тенденції чисельності студентів та особливості підготовки фахівців із вищою освітою;

- провести ґрунтовний аналіз складу науково-педагогічних працівників, розкрити особливості їх підготовки в умовах реформування вищої школи;

- сформулювати практичні рекомендації щодо подальшої діяльності вищої школи України як чинника структурних зрушень в умовах ринкової трансформації суспільства.

Об’єктом дослідження є сучасна система вищої школи України.

Предмет дослідження – реформування вищої школи в умовах демократизації та ринкової трансформації українського суспільства.

Хронологічні межі дисертаційного дослідження охоплюють 1996-2007 рр. Нижня межа обумовлена прийняттям Конституції України (червень 1996 року.), верхня – 2007 роком, проміжним етапом перманентних змін у системі вищої школи, що характеризується першими результатами реформування ВНЗ.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України в її сучасних державних кордонах.

Методи дослідження. Робота базується на загальнотеоретичних та специфічних методах наукового пізнання, складовими яких стали методи аналізу і синтезу, порівняльних і співставних характеристик. Їх застосування дало змогу синтезувати загальне та особливе в досліджуваному явищі, показати його сутність, динаміку змін, сприяти розкриттю поставлених завдань.

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі законодавчих та нормативних документів, архівних і матеріалів досліджуваного періоду та отриманні наукових висновків, які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему – реформування вищої школи України на основі Болонського процесу в умовах соціально-економічних змін.

Вперше узагальнено основні напрями реформування вищої школи України в умовах демократизації суспільства та запровадження ринкових відносин. У роботі відображено реформування вищої школи України в контексті вимог Болонського процесу. На основі узагальненого досвіду висловлено пропозиції щодо вдосконалення в Україні законодавчої і нормативної бази, спрямованої на поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою і наближення її до європейських стандартів. Розкрито наслідки оптимізації мережі закладів освіти, запровадження безперервної системи навчання, перехід до ступеневої системи навчання, впровадження нової системи контролю якості навчання, створення нормативно-правового поля освіти; відображено динаміку змін ВНЗ на основі їх державної акредитації.

Обґрунтовано фактори, які впливають на прагнення студентів отримати вищу освіту. Проаналізовано динаміку змін у складі науково-педагогічних працівників ВНЗ та показано шляхи їх поповнення.

Розширено джерельну базу дослідження за рахунок залучення до наукового обігу значної кількість нових документів та статистичних матеріалів.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її результати можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з історії України, історії освіти та культури; при читанні спецкурсів з української історії, історії педагогіки; при підготовці довідково-бібліографічних видань з історії вищої школи України.

Особистий внесок здобувача полягає в науковому узагальненні реформування вищої школи та висвітленні його значення для соціально-економічного розвитку нашої держави.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: “Вища освіта України і Болонський процес” (м. Переяслав-Хмельницький, 2005 р.), “Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти” (м. Ужгород - м. Сніна (Словаччина), 2006 р.), “Вища освіта України в умовах трансформаційних перетворень” (м. Київ, 2006 р.), “Інтеграційні процеси в системі вищої освіти” (м. Прага (Чехія), 2007 р.), “Реформування системи вищої освіти в Україні” (м. Переяслав-Хмельницький, 2007 р.), “Суспільство знань й соціально-економічні зміни в країнах з ринковою економікою” (м. Рига (Латвія), 2008 р.), “Міжкультурна освіта” (м. Варшава (Польща) 2008 р.), “Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою” (м. Переяслав-Хмельницький, 2009 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлені автором у колективній монографії та 11 статтях, з них 5 статей опубліковано у фахових виданнях, загальним обсягом 6,8 друк. арк.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації 176 сторінок, повний обсяг дисертації 240 сторінок. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (19 сторінок, 225 позицій), 45 додатків ( 42 сторінки).

Подобные работы
Сергійчук Олена Миколаївна
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953-1964 рр.
Кузнєцова Людмила Василівна
Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років (Іст.-політ. аспект)
Ніколіна Інна Іванівна
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття.
Соловйов Юрій Іванович
Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.)
Красножон Неоніла Григорівна
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.)
Борисов Владислав Леонідович
Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.
Петренко Ірина Миколаївна
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917рр.)
Сасімов Анатолій Анатолійович
Вища школа радянської України (1928-1939 рр.)
Огаренко Віктор Миколайович
Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х - 2001 рр.)
Хмельовський Петро Михайлович
Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net