Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Богачик Тамара Степанівна. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У сучасній українській історичній науці помітним явищем стало зростання інтересу до всебічного дослідження окремих регіонів України у різні періоди їхньої історії. Особливе зацікавлення викликає період першої половини ХІХ ст., коли чимало земель, населених українцями, перебували в складі Російської держави. У цьому контексті недостатньо вивченою залишається доля Північної Бессарабії після її входження у 1812 р. разом з іншими бессарабськими територіями до імперії Романових.

Аналіз загального становища краю з 1812 по 1860-ті роки дає змогу простежити певні динамічні зміни в історії Північної Бессарабії – давньої української землі, яка у різні історичні епохи входила до складу різних держав. Особливістю регіону була багатонаціональна конгломерація населення, де проживала значна частина українців.

Українське населення цього історичного краю, яке мало певні відмінності та особливості у своєму розвитку, постійно відчувало спільність свого походження з іншими українськими землями. Тому звернення до малодослідженої історії українців цього регіону є перспективним напрямком дослідження і потребує всебічного аналізу.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю відтворення цілісної картини соціально-економічного розвитку і суспільних та освітніх процесів дореформеного періоду (1812-1868 рр.) у північних повітах Бессарабії, де питома частка українців у порівнянні з іншими бессарабськими землями була переважаючою.

В українській історичній науці на сьогоднішній день немає синтетичної роботи з цієї теми. Аналіз проблеми переконує, що попри значну кількість літератури низка ключових питань залишилася поза увагою науковців. Крім того, відсутні узагальнюючі чи спеціальні праці, в яких було б подано об’єктивну картину становища регіону в дореформений період. Усе це в цілому й зумовило вибір теми для дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і є складовою частиною науково-дослідної програми «Актуальні питання історії, історіографії та культури України ХVІІ-ХХ ст.». Номер державної реєстрації 0199И001874.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження: проаналізувати соціально-економічний розвиток, суспільні процеси та стан освіти Північної Бессарабії у дореформений період (1812-1868 рр.). Реалізація поставленої мети дисертації визначила розв’язання таких завдань:

з’ясувати ступінь наукової розробки проблеми;

виявити особливості становлення і розвитку виконавчих структур регіону;

здійснити комплексний аналіз демографічного розвитку регіону;

проаналізувати розвиток народного господарства, специфіку окремих районів краю і стан господарств різних категорій;

охарактеризувати економічні контакти регіону із суміжними землями;

висвітлити проблеми соціальних відносин між основними категоріями населення;

дати оцінку основним суспільно-політичним процесам регіону у дореформений період;

зробити загальний системний аналіз стану освіти краю.

Об’єктом дисертаційного дослідження є Північна Бессарабія у дореформений період як багатонаціональний регіон, в якому українці становили значну частину населення.

Предметом дослідження є головні тенденції та особливості соціально-економічного, суспільного та освітнього розвитку Північної Бессарабії у 1812-1868 рр.

Територіальні межі охоплюють Бельцький (Ясський), Сороцький та Хотинський повіти Бессарабії. Це теперішні Хотинський, Кельменецький, Сокирянський і частина Новоселицького районів Чернівецької області України та Бричанський, Окницький, Дондюшанський, Єдинецький, Ришканський, Дрокіївський, Сороцький, частина Синжерейського районів та місто Бельці Республіки Молдова.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період з травня 1812 по липень 1868 рр. Нижня межа дисертаційної роботи – входження Північної Бессарабії до складу Російської імперії. Верхня межа зумовлена проведенням селянської реформи у Бессарабії за окремим «Положенням» від 14 липня 1868 р.

Методи дослідження. Методологія дослідження являє собою сукупність універсальних принципів історичного процесу: історизму, наукової об’єктивності, комплексності, систематичності дослідження означеної проблеми. Відповідно до мети та завдань дисертації використовувалися загальнонаукові та спеціальні історичні методи. Зокрема, аналітичний та узагальнюючий, конкретно-пошуковий методи (аналіз та систематизація джерел з проблеми), проблемно-хронологічний (вивчення специфіки формування адміністративних органів управління і судово-поліцейської влади північних повітів Бессарабії впродовж досліджуваного періоду), історико-статистичний (дослідження статистичних джерел, відслідковування динаміки чисельності населення регіону, його соціальної та етнічної структури, стану основних галузей економіки), порівняльний (порівняння соціального статусу основних груп населення в різні відрізки часу), діалектичний (висвітлення подій та їх результатів у динаміці, причинно-наслідкових зв’язків з урахуванням обставин часу). Використання такого інструментарію сприяло глибшому розкриттю наукової проблеми, новому трактуванню цілої низки малодосліджених питань історичного минулого регіону.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що:

вперше в українській історіографії здійснено комплексне дослідження минулого Північної Бессарабії – історичного регіону, який у досліджуваний період значною мірою був заселений українцями;

детально проаналізовано процес формування органів управління в регіоні;

подальше вивчення отримало питання специфічних особливостей соціально-економічного розвитку краю;

певна новизна присутня також у висвітленні демографічної ситуації впродовж дореформеного періоду з особливим акцентом розвитку українського населення;

до наукового обігу введено чимало нових архівних матеріалів з досліджуваної проблеми.

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що вони доповнюють наявний теоретичний доробок з регіональної історії України, дозволяють комплексно підійти до вивчення становища Північної Бессарабії у 1812-1868 рр. Зібраний фактичний матеріал, висновки та узагальнення, представлені в роботі, можуть стати підґрунтям для подальших досліджень з історії Північної Бессарабії ХІХ ст., підготовки узагальнюючих праць, підручників і науково-методичних посібників, розробки лекційних курсів з історії західноукраїнських земель ХІХ ст., а також у науково-дослідницькій роботі студентів, музейній та краєзнавчій роботі. Частково результати дослідження вже використовуються при викладанні регіонального спецкурсу «Історія рідного краю». Випущено адаптовані до загальноосвітньої програми навчальні посібники: «Історія Північної Бессарабії для 7-11 класів» (2003 р.), «Оповідання з історії Хотинщини для 5-го класу» (2005 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, були апробовані на міжнародних, загальноукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Зокрема, на VІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Буковина – мій рідний край» (Чернівці, грудень 2004 р.); Міжнародній науковій конференції «Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів» (Чернівці, вересень 2004 р.); ІІ Міжнародному науковому семінарі «Кайндлівські читання» (Чернівці, травень 2005 р.); V Буковинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, вересень 2005 р.); Міжнародній науковій конференції «Джерела з історії Хотина та Хотинщини» (Хотин, жовтень 2005 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Вікно в європейську науку» (Чернівці, травень 2006 р.);

V Міжнародній науковій конференції «Кайндлівські читання» (Чернівці, травень 2008 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 15 публікаціях, з них 8 – у провідних наукових фахових виданнях.

Структура дисертації визначається змістом проблеми, поставленою метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків (178 сторінок), додатків (21 позиція), списку використаних джерел і літератури (386 позицій). Загальний обсяг роботи складає 238 сторінок.

Подобные работы
Зибачинський Ігор Володимирович
Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Ховрич Сергій Миколайович
Становлення та розвиток вищої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ - перші десятиріччя ХХ ст.)
Бєльський Олександр Володимирович
Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині XVIII - на початку ХХ ст.
Бородін Євгеній Іванович
Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 - 2004 рр.)
Волосник Юрій Петрович
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.
Назарчук Олександр Миколайович
Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.
Борисов Владислав Леонідович
Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.
Буравченко Руслан Всеволодович
Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Румянцева Анжеліка Євгенівна
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)
Чернишевич Олена Володимирівна
Становлення та розвиток інститут президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net