Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка та управління народним господарством

Диссертационная работа:

Жилінська Людмила Олександрівна. Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Сьогодні перед вітчизняними машинобудівними підприємствами стоїть ряд складних завдань, зумовлених нестабільністю розвитку економіки: адаптація діяльності підприємства до ринкових умов господарювання, визначення цілей діяльності та стратегії їх досягнення, пошук споживачів і нових ринкових можливостей, фінансових коштів. Вирішення цих і багатьох інших завдань висуває нові вимоги до форм і методів управління та планування, які повинні враховувати зміни, що мають місце в зовнішньому середовищі, і гнучко реагувати на них.

Реалізація цих вимог визначає необхідність перебудови системи управління, формування механізму адаптаційного розвитку підприємств з метою досягнення фінансових результатів і конкурентних переваг. Головною умовою адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються, може слугувати формування системи стратегічного планування, яка забезпечує раціональніше використання усіх видів ресурсів, сприяє послідовній розробці й реалізації управлінських рішень, орієнтує на підвищення стійкості підприємств в умовах ринку.

Проте, як показує аналіз практичної діяльності на деяких промислових підприємствах, планова діяльність зазвичай зводиться лише до поточного короткострокового планування, а питання стратегічного планування залишаються без належної уваги. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема теоретичного обґрунтування формування системи стратегічного планування й вирішення методичних і практичних завдань її реалізації на машинобудівних підприємствах.

Вирішення питань розробки ефективної системи стратегічного планування на промислових підприємствах привертає увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Л. Андрєєвої, І. Ансоффа, Б. Альстренда, І. Бланка, І. Булєєва, П. Друкера, К. Кінга, Д. Кліланда, Г. Мінцберга, А. Наливайко, С. Оборської, В. Пастухової, Т. Пітерса, Ф. Роджерса, С. Салиги, А. Семенова, А. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Уотермена, Є. Уткіна, Р. Фатхудинова, Д. Хассі, З. Шершньової та ін.

Вище зазначеними науковцями вирішено теоретичні і прикладні завдання, що сприяли вдосконаленню стратегічного управління, планування, управлінської стратегії й політики. Разом з тим у виконаних дослідженнях не знайшли достатнього відображення питання щодо формування системи стратегічного планування на машинобудівних підприємствах. Є потреба в систематизації й уточненні складу принципів, які мають бути покладені в основу створення системи стратегічного планування. Виникає необхідність в узагальненні наявних методик планування й розробці єдиного підходу до змісту стратегічного плану. Необхідно вдосконалити методи економічного обґрунтування стратегічних планів, оскільки існуючі показники ефективності побудовані з порушенням основоположних принципів.

Необхідність теоретичного обґрунтування, розробки практичних рекомендацій щодо формування системи стратегічного планування, наявність невирішених науково-методичних питань її організації та функціонування визначили вибір теми, цілі, завдання, структуру й основні напрями дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки було отримано в межах науково-дослідної теми Класичного приватного університету “Розробка методів підвищення ефективності виробництва на основі стратегічних планів” (державний реєстраційний номер 0106U000728), в якій автору належить розвиток теоретико-методичних та практичних підходів щодо формування системи стратегічного управління та економічного обґрунтування стратегічних планів машинобудівних підприємств.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження теоретичних основ стратегічного планування, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи стратегічного планування на машинобудівних підприємствах.

Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання:

– узагальнити теоретичні основи стратегічного планування на машинобудівних підприємствах;

– уточнити підсистеми стратегічного планування на машинобудівних підприємствах;

– систематизувати принципи стратегічного планування машинобудівних підприємств;

– розвинути основи оцінювання стратегічного планування машинобудівних підприємств;

– провести аналіз практичного досвіду стратегічного планування на вітчизняних машинобудівних підприємствах;

– визначити склад, зміст і методи побудови інформаційної бази стратегічного плану машинобудівного підприємства;

– обґрунтувати основні принципи оцінювання ефективності стратегічних планів підприємств;

– удосконалити існуючі методи оцінювання економічної ефективності стратегічних планів машинобудівних підприємств.

Об’єктом дослідження є процес стратегічного планування на машинобудівних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади формування системи стратегічного планування на машинобудівних підприємствах.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, теорії менеджменту та стратегічного управління, які висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних науковців. Правове поле дослідження становлять чинні законодавчі та нормативні документи, що регламентують діяльність промислових підприємств. Інформаційною базою роботи є результати проведених автором наукових досліджень, офіційні статистичні матеріали.

У процесі дослідження було використано такі методи: логічного узагальнення – при формуванні висновків, визначенні теоретичних основ стратегічного планування та методів прогнозування показників діяльності підприємства (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.2); системного підходу – при виявленні особливостей управління на машинобудівних підприємствах, визначенні методів прогнозування, виборі критеріїв оцінки ефективності стратегічного планування, обґрунтуванні структури й змісту стратегічного плану, проектуванні інформаційної бази стратегічного планування (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.2), економіко-математичного моделювання – для вдосконалення методів економічного обґрунтування стратегічних планів на підприємствах машинобудування (підрозділ 3.3), статистичні методи – при проведенні аналізу показників господарської діяльності підприємств машинобудування (підрозділ 2.1).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

вперше:

– розроблено метод оцінки економічної ефективності стратегічних планів, що враховує накопичений обсяг випускаємої продукції, в грошовому чи натуральному виразі, як результат господарської діяльності підприємства, а нагромаджені витрати – як витрати в процесі цієї діяльності. Використання нагромадженого результату й витрат дає змогу доповнити інформаційну базу аналізу використаного виробничого потенціалу та обґрунтувати потреби в активах підприємства;

удосконалено:

– систему стратегічного планування на машинобудівних підприємствах, яка, на відміну від існуючих, охоплює всі підсистеми, що підвищують ефективність її функціонування: інформаційне забезпечення, прогнозування варіантів розвитку зовнішніх подій, оцінювання й вибір стратегічних рішень, організаційно-методичне забезпечення процесу планування, сукупність усіх планів підприємства, оцінювання ефективності реалізації стратегічних планів;

– класифікацію принципів стратегічного планування, яка, на відміну від існуючої, враховує особливості діяльності машинобудівних підприємств та інтегрує управлінські процеси через систематизацію за трьома групами: всезагальні, загальні й конкретні;

– метод розрахунку періоду окупності авансованих інвестицій, який, на відміну від існуючого, враховує особливості кругообігу необоротних і оборотних активів підприємства та оснований на рівності нагромадженого обсягу реалізації й авансованих нагромаджених інвестицій;

набули подальшого розвитку:

– теоретичні засади оцінювання системи планування машинобудівних підприємств залежно від ступеня нестабільності зовнішнього середовища, що враховують разом з існуючими такі характеристики: популярність події, темп змін, передбачуваність, методи планування, види управління;

– методичні принципи оцінювання економічної ефективності стратегічних планів підприємства, які, на відміну від прийнятих, основані на врахуванні спрямованості на досягнення головної мети підприємства, врахуванні терміну стратегічного планування, особливостей кругообігу необоротних та оборотних активів підприємства, що дає змогу обґрунтувати управлінські рішення.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації методичні та практичні підходи й отримані результати є основою формування системи стратегічного управління на машинобудівних підприємствах.

Запропоновані автором пропозиції щодо можливості використання системи стратегічного управління знайшли застосування в практичній діяльності на ВАТ “ЗЗВА” (довідка № 988 від 26.09.2008 р.). Розроблені методичні підходи економічного обґрунтування стратегічних планів підприємства впроваджені на ЗАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” (довідка № 967/1-16 від 23.10.2008 р.).

Теоретичні висновки та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи розвитку машинобудівної промисловості використані Міністерством промислової політики України при розробці Концепції розвитку промислового комплексу України на період до 2017 р. (довідка № 878 від 06.10.2008 р.).

Науково-методичні розробки та рекомендації щодо вдосконалення системи стратегічного планування на машинобудівних підприємствах використані Запорізькою обласною державною адміністрацією при реалізації Програми стабілізації та розвитку промислового комплексу Запорізької області на період до 2010 р. (довідка № 1205 від 08.09.2008р.).

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Класичного приватного університету при викладанні навчальних дисциплін “Основи менеджменту”, “Стратегічне управління” (довідка № 2396 від 11.09.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки дисертації, що виносяться на захист, розроблено автором особисто і відображено в наукових працях.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати наукового дослідження, висновки та пропозиції доповідалися, обговорювалися й одержали схвалення на науково-практичних конференціях: ХV Міжнародній наукової конференції молодих науковців “Наука та вища освіта” у ГУ “ЗІДМУ” (м. Запоріжжя, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства” (м. Дніпропетровськ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (м. Київ, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); конференції “Управління сьогодні і завтра” (м. Хмельницький, 2008 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 13 наукових працях, з них 8 – у наукових фахових виданнях та 5 тезах конференцій. Загальний обсяг публікацій – 4,22 др. арк., з яких особисто автору належать 3,93 др. арк.

Подобные работы
Гура Ольга Леонідівна
Прогнозування у системі планування розвитку промислового підприємства
Несторишен Ігор Васильович
Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування
Расулова Уляна Сергіївна
Оперативне планування на торговельному підприємстві
Войтович Наталія Володимирівна
Удосконалення стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств
Євтухова Світлана Миколаївна
Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств
Шаповалова Світлана Михайлівна
Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства.
Нападовська Лілія Анатоліївна
Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі
Шевців Любов Юліанівна
Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств
Михайличенко Наталя Миколаївна
Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства
Шишова Олена Борисівна
Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net