Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Занік Ярослав Михайлович. Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Процес становлення Української держави об’єктивно вимагає активного включення до його розвитку осіб, які здатні адекватно оцінювати ситуацію в країні, прогнозувати перспективи розвитку майбутнього. Саме вони – представники еліти – фактично стають провідниками нації. Історично склалося, що до її діяльності суспільство завжди виявляло значний інтерес. І сьогодні особливості життя і праці еліти також викликають наукову та практичну зацікавленість істориків, соціологів, політологів, філософів тощо.

При дослідженні різних аспектів проблеми, що стосуються національної еліти України, виникає питання, а чи завжди в українському середовищі були національно свідомі представники вищого прошарку, лідери, котрі виконували б роль провідника нації у відповідності до вимог часу: під час війн – видатні полководці, революцій – революціонери, повстань – народні ватажки, а в мирний час – культурні діячі, підприємці, меценати, фахівці з різних галузей знань тощо. До дискусійних також відносяться питання: чи відбувалися якісні зміни еліти, і, якщо відбувалися, то як проходив процес оновлення старої та становлення нової еліти, оскільки саме національна еліта – розум нації – виступала головною рушійною силою державотворення. У цьому контексті надзвичайно важливим стає дослідження традиційно усталених основ української родини – першоджерела формування елітарної особистості. В ній особа з дитячих років поглинала перші ознаки національної свідомості; у дитині виховувалися патріотизм, морально-етичні чесноти та цінності української ментальності. Паралельно із зазначеним актуальним є також вивчення впливу державної системи освіти на виховання лідерських якостей у процесі формування елітарної особистості.

Доба ринкових відносин другої половини XIX – початку XX ст. покликала до суспільного творення найбільш активних, далекоглядних, підприємливих громадян, які були організаторами і творцями нових суспільно-економічних відносин. Зусиллями цих людей за досить короткий проміжок часу економіка України стала складовою частиною не тільки загальноросійської, а й світової системи капіталістичного господарювання. Сьогодні у складних соціально-економічних умовах у країні увагу суспільної думки привертає проблема визначення соціальної ролі еліти – духовної, економічної, політичної, – на яку і покладаються сподівання населення на покращення загального становища. Соціально-історичне осмислення феномену національної еліти надає можливість на теоретичному рівні розробити певне підґрунтя, а на практичному - вирішити численні питання сучасності, від яких у значній мірі залежить повсякденне життя пересічних громадян. Це також сприятиме визначенню необхідних умов для формування нового покоління національної еліти в Україні.

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках комплексної програми, що розроблялася кафедрами історії України та всесвітньої історії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, і є складовою частиною теми «Українська еліта в історичному контексті державотворчих процесів та розвитку суспільно-політичної думки» (номер державної реєстрації 0106U000296).

Об’єктом дослідження є національна еліта України.

Предметом дисертаційного вивчення постають питання оновлення та діяльності національної еліти України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з другої половини ХІХ ст. до 1914 р.

Нижня хронологічна межа обумовлена початком проведення реформ у другій половині ХІХ ст., активним розвитком ринкових відносин у Російській імперії, у тому числі у підросійській Україні, що спричинило зміни свідомості національно-прогресивних сил держави і, відповідно, сприяло інтенсифікації формування нової еліти в Україні з різних соціальних верств, яка розпочала активну діяльність у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах. Саме у цей час почалися розходження у поглядах на національне питання серед представників національної еліти традиційних українських родів та нової еліти з різночинців. Другі були близькими до потреб українського народу, його культури та глибше відчували несправедливість завдяки соціальній диференціації суспільства, а тому виступали за вирішення питання національної свободи більш радикальними шляхами, ніж перші.

Верхня хронологічна межа обумовлена початком Першої світової війни у 1914 р., котра зупинила відповідні прогресивні зрушення у суспільстві та сприяла виникненню нових тенденцій і напрямків у суспільно-політичних та соціально-економічних процесах.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України, що входила до складу Російської імперії.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивченої джерельної бази та наукової літератури проаналізувати особливості виникнення національної еліти в Україні та визначити специфіку її діяльності у процесі державотворення.

Для реалізації зазначеної мети поставлені завдання дослідження:

виявити ступінь наукової розробки проблеми;

визначити існуючі концепції, підходи щодо змісту понять «еліта», «елітарність», «національна еліта» тощо;

проаналізувати соціально-історичні умови другої половини ХІХ ст. й розкрити їх вплив на соціальну диференціацію та на виникнення нової національної еліти з представників різних соціальних верств;

дослідити вплив родинного виховання на становлення елітарної особистості, а також значення державної освіти у набутті досвіду організаційної діяльності;

з’ясувати роль еліти у духовному розвитку українського населення;

вивчити організаційні форми та етапи діяльності національної еліти в Україні;

розкрити роль економічної еліти у вирішенні соціальних проблем, що виникли у суспільстві внаслідок процесів модернізації;

довести, що національна еліта була головним суб’єктом, котрий впливав на політизацію українського національного руху;

показати зміни політичних орієнтирів та ідеологічних векторів найактивнішої частини суспільства України на початку ХХ ст.;

проаналізувати передумови втрати національною елітою пріоритетів у створенні незалежної Української держави;

сформулювати практичні рекомендації щодо умов, при яких можливе виникнення якісно нового – ідейно-об’єднуючого та прогресивно-демократичного – покоління національної еліти в Україні.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що представлене дослідження вперше у вітчизняній історіографії на основі всебічного вивчення широкого кола виявлених архівних документів, інших джерел складає собою узагальнюючий комплексний аналіз особливостей ґенези національної еліти в Україні та специфіки її самоідентифікації у процесі державотворення протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У дисертації набуло подальшого розвитку вивчення еволюції етапів і форм організаційної діяльності національної еліти. Автор відійшов від однобічного висвітлення питання та заідеологізованих у попередні часи стереотипів оцінки ролі представників духовної, економічної та політичної еліти, що сприяло доповненню наукових уявлень про позитивні та негативні наслідки ідейного та ідеологічного впливу «обраних» на український народ. Дисертантом залучено до наукового обігу нові архівні матеріали, які можуть бути використані у подальшому при вивченні різних аспектів українського національного руху.

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її основних положень та висновків при викладенні курсу з історії України у навчальних закладах, при розробці спецкурсів з проблем елітаризму та окремих тем соціальної історії. Матеріали мають практичне значення для підвищення знань населення про особливості виникнення та формування еліти в Україні. Зміст наукової роботи також може стати у нагоді особам розумової праці, які своєю діяльністю претендують зайняти почесні нечисленні місця у лавах сучасної еліти. На основі накопиченого у минулому досвіді, зокрема його позитивних важелів, існує можливість врахування останнього у виховному процесі молоді.

Апробація основних положень дисертації. Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри всесвітньої історії та науково-методичному семінарі у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Окремі аспекти дослідження пройшли апробацію на наукових конференціях: Друга Міжвузівська наукова конференція з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки (Луганськ, 28 жовтня 2006 р.); Третя Міжвузівська наукова конференція з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки (Луганськ, 27-28 вересня 2007 р.); Шоста Міжвузівська наукова конференція з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки (Луганськ, 25 листопада 2008 р.).

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження викладені у 6 публікаціях у наукових збірниках, що затверджені ВАК України як фахові з історичних наук (без співавторів).

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків (175 сторінок – основний текст), посилань, списку використаних джерел та літератури (285 найменувань на 28 сторінках). Загальний обсяг роботи становить
230 сторінок.

Подобные работы
Войтенко Юрій Миколайович
Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793–1832 рр.).
Чумак Михайло Михайлович
Купецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної України (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.)
Поташнікова Галина Валеріївна
Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.)
Гончарук Тетяна Вікторівна
Виборчий рух галицьких українців наприкінці XIX ст.- 1914 р.
Осташева Наталія Вікторівна
Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога (1914-поч. 30-х рр. ХХ ст.)
Струкевич Олексій Карпович
Провідні політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини
Морозова Софія Анатоліївна
Екологічний вимір землеробства в Україні (60-80-і рр. ХХ ст.)
Тодоров Ігор Ярославович
Європейська та євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.)
Грідіна Ірина Миколаївна
Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945рр.: людський вимір
Гурик Мирослава Іванівна
Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net