Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Машини і процеси поліграфічного виробництва

Диссертационная работа:

Чепурна Катерина Олександрівна. Удосконалення технологічного процесу експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин : Дис... канд. наук: 05.05.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Плоский офсетний друк є потужним складником поліграфічної галузі, високомеханізованим та високоавтоматизованим комплексом виробництва найрізноманітнішої продукції від навчальних підручників до газет і рекламних плакатів. Економічність способу при накладах від двох тисяч до декількох мільйонів відбитків визначається раціональним веденням технологічного процесу друкування, дотриманням нормативних вимог.

Сучасна тенденція збільшення числа видань з одночасним скороченням їх накладів підвищує інтенсивність експлуатації фарбових апаратів друкарських машин. Насичення ринку новими витратними матеріалами без всебічного їх випробовування у виробничих умовах призводить до стохастичності виробництва і зменшення якості продукції, унеможливлює її прогнозування. Все це знижує ефективність офсетного друку, його продуктивність і стабільність.

Вплив умов експлуатації фарбових валиків на зміни їх фізико-хімічних властивостей, що призводять до порушення фарбоперенесення і зниження оптичної густини відбитків, недостатньо вивчені. Практично відсутні дані про вплив частоти і тривалості взаємодії валиків зі змивними і очищувальними засобами на коливання оптичної густини
у площині відбитка при друкуванні.

Комплексне дослідження друкарсько-технічних властивостей фарбових валиків з метою встановлення закономірностей впливу параметрів експлуатації на живлення фарби фарбовими валиками для стабілізації друкарського процесу плоского офсетного друку та прогнозування ресурсу роботоздатності фарбових валиків –– є актуальним науковим завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає Концепції національної інформаційної політики України, Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» № 433-ІV від 16 січня 2003 р. та Основним напрямам науково-технічного розвитку книговидання і преси до 2010 р., затвердженим Наказом Держкомтелерадіо № 180 від 21 липня 2003 р. Робота виконувалась згідно з планів наукових досліджень за бюджетною темою НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ «КПІ» № 2653 «Створення нових очищувальних технологічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування» (01.01.2003–31.12.2005), в якій здобувачкою виконано патентний пошук; проведено оцінку впливу агресивності змивних засобів залежно від їх розведення водогінною водою на властивості фарбових валиків та статистичну обробку отриманих результатів, побудовано графічні залежності; запропоновано
і досліджено вплив сірчанокислого алюмінію, гліцерину для зменшення впливу водогінної води на ступінь набрякання валиків у нових очищувальних засобах.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи –– встановлення закономірностей впливу параметрів експлуатації на живлення фарбою фарбовими валиками залежно від їх спрацювання для стабілізації друкарського процесу плоского офсетного друку та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо їх раціональної експлуатації.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

– провести аналіз сучасного стану та визначити тенденції розвитку фарбових апаратів машин плоского офсетного друку;

– розробити математичну модель прогнозування живлення фарби
і процесу контролю за експлуатацією фарбових валиків;

– дослідити технологічні параметри експлуатації фарбових валиків, їх вплив на перенесення фарби у фарбовому апараті і якість відбитків впродовж друкування;

– розробити змивні засоби для обробки поверхні, які б сприяли збільшенню ресурсу експлуатації фарбових валиків;

– розробити заходи по удосконаленню технологічного процесу експлуатації фарбових валиків.

Об’єктом дослідження є друкарський процес плоского офсетного друку.

Предмет дослідження –– друкарсько-технічні властивості фарбових валиків, їх зміна під впливом умов експлуатації, а також оптичні властивості відбитків залежно від ступеня спрацювання валиків.

Методи дослідження. Визначення твердості, набрякання фарбових валиків у змивних засобах; хімічний аналіз; титрометрія; спектрофотометрія. Моделювання друкарського контакту у лабораторному прободрукарському пристрої ЛП-2, лабораторному стенді тертя; виробничі випробування на машинах плоского офсетного друку Аdast Romayor 314 і Romayor 315. Статистичну обробку результатів дослідження, регресійний аналіз експериментальних даних здійснювали у пакетах Microsoft Excel 7.0, MS Visual C ++ 2005.

Наукова новизна одержаних результатів. 1. Вперше встановлено закономірності зміни оптичної густини відбитків залежно від підвищення твердості та ступеня набрякання фарбових валиків і зміни поверхневих властивостей у змивних засобах під впливом параметрів експлуатації фарбового апарата офсетних друкарських машин.

2. Розроблено і обгрунтовано математичну модель живлення фарбою у вигляді регресійного рівняння впливу властивостей фарбових валиків і їх експлуатації на оптичну густину відбитків, що дозволяє прогнозувати перебіг технологічного процесу друкування.

3. Вперше встановлено інтенсифікацію набрякання фарбових валиків залежно від ступеня їх спрацювання і властивостей води, яка застосовується для виготовлення і розбавлення змивних засобів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика комплексного контролю за експлуатацією та станом покриття фарбових валиків, яка сприяє нормалізації процесу експлуатації фарбових валиків, зменшенню собівартості продукції на поліграфічних підприємствах.

Розроблено змивні засоби для видалення друкарської фарби, на які отримано патенти України, та рекомендації щодо коректного застосування водогінної води для розбавлення існуючих змивних засобів та вибору відповідних змивних засобів з метою зменшення ступеня набрякання валиків; раціонального застосування розчинників та змивних засобів для поліпшення друкарсько-технічних властивостей контактувальних пар, що підтверджено актами випробування
і впровадження на підприємствах галузі: ТОВ «Десса», ДП «Друкарня Державного управління справами».

Розроблено технологічну інструкцію контролю за фарбовими валиками на підприємствах, яка включає оперативні методики визначення твердості покриття фарбових валиків, періодичного контролю якості друкування за розробленим тестом і регламентує періодичність контролю та умови і методи проведення випробувань.

Основні положення роботи впроваджені у навчальний процес підготовки фахівців за напрямом 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» за кваліфікаційно-освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр у лекційному курсі та лабораторних і практичних завданнях кредитних модулів дисциплін «Управління і оптимізація технологічних процесів», «Проектування технологічних процесів», «Проектування
і розрахунок технологічних процесів.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та основні ідеї, які виносяться на захист: пошук, узагальнення та систематизація інформації, розроблення та апробація оперативної методики контролю спрацювання фарбових валиків, систематизація методів діагностики друкарських машин, розроблення і апробація тест-форми, технологічна інструкція контролю за валиками розроблені й отримані здобувачкою самостійно. У публікаціях у співавторстві здобувачці належать: [9–12] –– пропозиції уведення до складу змивних засобів сірчанокислого алюмінію, гліцерину, метилового ефіру ріпакової олії; їх дослідження і встановлення впливу на друкарсько-технічні властивості валиків; [2, 4] –– експериментальні дослідження, аналіз та розрахунок даних, висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні результати оприлюднені на першій науково-практичній конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Квалілогія книги» (Львов, 2006); на четвертій міжнародній конференції «Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи –– Друкотехн-2002» (Львів, 2002); на дев’ятому та десятому міжнародних молодіжних форумах «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.» (Харьків, 2005, 2006); I–VII науково-технічних конференціях студентів і аспірантів «Друкарство молоде» ВПІ НТУУ «КПІ» (Київ, 2001–2007 рр.); на засіданнях кафедри технології поліграфічного-виробництва ВПІ НТУУ «КПІ». За результатами роботи отримано першу премію у номінації «Технологія поліграфічного виробництва» Всеукраїнського конкурсу «Друкарство молоде», організованого ВАТ «УкрНДІСВД» та редакцією часопису «Друкарство» (2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць,
з них 8 у фахових виданнях та 4 патенти України.

Подобные работы
Палюх Олександр Олександрович
Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин
Мельников Олександр Валерійович
Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
Маїк Людмила Ярославівна
Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції
Рудник Любов Василівна
Удосконалення формних процесів тамподруку
Базилюк Ксенія Федорівна
Удосконалення технологічних процесів одержання фотополімерних друкарських форм
Кравчук Ігор Миколайович
Удосконалення засобів та процесу установки декеля на офсетному циліндрі
Гончаук Ганна Натоліївна
Удосконалення процесу обробки зерна в комбінованих мийних машинах
Андрющенко Вадим Олександрович
Удосконалення процесів експлуатації вагонних парків з урахуванням особливостей їх обліку і використання
Швед Сергій Віталійович
Удосконалення машин для сортування металургійної шихти на базі створення неоднорідних тимчасових коливань
Пімонов Ігор Георгійович
Підвищення ефективності експлуатації гідроагрегатів будівельних і дорожніх машин удосконаленням бортового діагностування .

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net