Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Диссертационная работа:

Бутенко Євген Володимирович. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах : Дис... канд. наук: 08.00.06 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Раціональне використання та охорона природних ресурсів є важливим фактором соціально-економічного розвитку країни. Екологічні проблеми виникають тоді, коли недоцільно використовують природні ресурси, господарську діяльність здійснюють без впровадження безпечних технологій виробництва. Гостра екологічна криза в багатьох регіонах поглиблюється й охоплює все більші території, а у майбутньому може перерости в загальну екологічну й економічну катастрофу.

Унаслідок домінування екстенсивної системи використання ресурсного потенціалу землі та ведення господарства порушилося екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних ценозів, лісових і водних ресурсів. Розвиток сталого землекористування – надзвичайно важлива проблема, що постала у результаті реформування земельних відносин в Україні.

Стале землекористування є комплексом екологічних, економічних та соціальних факторів, які гармонійно взаємодіють. Завдяки цьому утворюються сталі відносини і форми господарювання у сільськогосподарській сфері економіки держави.

Особливість сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що його ефективність може зрости лише тоді, коли землевпорядкування здійснюють на науковій основі. Комплексні пропозиції стосовно доцільності заходів щодо організації виробництва й території втілюють у життя з довгостроковим орієнтиром їхньої екологічної та економічної ефективності.

Загальноприйнято економічне оцінювання ефективності формування сталого землекористування треба проводити з урахуванням багатьох факторів, основним з яких є приріст врожаю з одиниці площі на певному проміжку часу. Але особливість такого оцінювання – недосконалість вираження екологічного ефекту від формування сталого землекористування.

Дослідженню оптимізації землекористувань і землеволодінь, їхнього раціонального використання присвячено праці таких учених, як: С.Ю. Булигін, С.Н. Волков, Д.С. Добряк, О.П. Канаш, В.М. Кривов, А.Г. Мартин, М.В. Медведєв, Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, А.М. Третяк та ін. Проте поряд з уже висвітленими аспектами постають нові, що потребують ґрунтовніших наукових досліджень і обґрунтувань.

Щоб оцінити рівень ефективності використання земельних ресурсів, використовують інтегральний критерій, при оцінці у сільському господарстві – це врожайність сільськогосподарських культур за певний період, виражена величиною чистого доходу в конкретному сільгосппідприємстві. Водночас залишається багато питань, які необхідно детальніше вивчити й проаналізувати у ринкових умовах. Це і визначає актуальність дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до напряму наукових досліджень ДП „Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань” „Проведення наукових досліджень та розробка рекомендацій з удосконалення формувань системи землеволодінь і землекористувань для забезпечення конкурентоспроможності реформованих суб’єктів сільськогоспо-дарського виробництва з урахуванням регіональних особливостей” (номер державної реєстрації 0105U005683), в межах якого автором розроблені пропозиції щодо розв’язання проблем раціоналізації природокористування у контексті сталого розвитку та вдосконалення системи землеволодінь і землекористувань для забезпечення конкурентоспроможності реформованих суб’єктів сільськогосподарського виробництва.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні наукових підходів до формування екологобезпечного землекористування та його екологічного й економічного оцінювання.

Згідно із поставленою метою завданнями дисертаційної роботи було:

поглибити теоретико-методологічні засади еколого-економічної оцінки ефективності формування сталого землекористування;

удосконалити науково-методичні підходи до формування раціонального природокористування у процесі створення сталих землеволодінь і земле-користувань;

розробити механізм еколого-економічної стабілізації структури угідь природно-сільськогосподарських районів;

обґрунтувати еколого-економічне вдосконалення придатності земельних угідь;

удосконалити екологічну структуру агроландшафтів землекористувань і землеволодінь, використовуючи оптимальне поєднання екологічних показників;

визначити особливості екологічного та економічного вдосконалення структури земельних угідь Лісостепової Лівобережної провінції України відповідно до природно-сільськогосподарського районування.

Об’єкт дослідження – процес удосконалення формування сталого землеволодіння й землекористування та принципи іхнього економічного оцінювання в ринкових умовах. Для апробації результатів дослідження вибрані землекористування Лісостепової Лівобережної провінції України, де набуло значного поширення нераціональне використання земель у сільсько-господарських підприємствах і значне антропогенне навантаження на довкілля.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних положень і напрямів удосконалення оптимізації землекористувань та землеволодінь у ринкових умовах.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є: діалектичний метод пізнання, при якому процеси розглядаються в постійній динаміці й взаємозв’язку; системний підхід до вивчення економічних законів і явищ; основні положення економічної теорії, наукові праці та теоретичні розробки вчених із проблем раціонального й екологобезпечного використання земельних ресурсів.

У процесі наукового дослідження були використані такі методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення науково обґрунтованих підходів формування землеволодінь на засадах сталого розвитку та формування висновків); статистичний (групування середніх величин у результаті аналізу сучасного стану використання та охорони змельних ресурсів, а також екологічних показників по відповідних природно-сільськогосподарських одиницях); монографічний (аналіз сучасних умов використання сільсько-господарських земель); розрахунково-конструктивний (еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань ринкового типу), а також метод комплексного аналізу, який дав змогу оцінити ефективність удоско-налених підходів до формування сталих землекористувань ринкового типу.

Висновки, зроблені в результаті наукового пошуку, одержані шляхом поєднання різних методик і ґрунтуються на експериментальному проектуванні із застосуванням математичного моделювання.

Інформаційною базою дослідження були законодавчі й нормативно-правові акти нашої держави, статистичні дані Державного комітету статистики України та інші інформаційні матеріали державного земельного кадастру, а також спеціалізовані видання, довідкова й періодична література з теми дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Одержані результати дисертаційного дослідження, що винесені на захист, є новими. Вони визначають сукупність теоретичних, методичних і прикладних положень та висновків щодо формування сталого сільськогосподарського землеволодіння й землекористування у ринкових умовах і його еколого-економічної оцінки, а саме:

вперше:

сформульовано основні напрями подальшого вдосконалення еколого-економічної оцінки сільськогосподарських землекористувань з використанням екологічного показника перевищення розораності ґрунту та диференціального значення індексу збереження ґрунтів (ІЗГ) на основі природно-сільськогосподарського районування території;

розроблено механізм еколого-економічної стабілізації структури земельних угідь природно-сільськогосподарських районів на основі ерозійного районування з використанням індексу збереження ґрунтів;

удосконалено:

науково-методичні підходи до оцінки сучасного використання земельного фонду із застосуванням агроекологічних чинників сталості та ерозійної небезпеки території;

еколого-економічні підходи до раціонального використання й охорони земель, спрямовані на збереження природної родючості ґрунтів;

екологічну структуру агроландшафтів природно-сільськогосподарських районів шляхом застосування оптимальних показників, що забезпечують екологобезпечне господарювання новостворених агроформувань;

набули подальшого розвитку:

теоретичні засади екологічного та економічного оцінювання ефективності формування сталого землекористування, в основу яких покладено принцип придатності ґрунтів;

механізми трансформації структури угідь, що базуються на принципах екологобезпечного землекористування.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення. Зокрема, вдосконалено теоретичні засади економічної оцінки ефективності формування сталого землекористу-вання з використанням показника ІЗГ; розроблено шляхи розв’язання проблеми раціоналізації природокористування у контексті сталого землекористування; визначено методичні підходи до формування екологічно сталих моделей землекористування з екологічно стійкими показниками; оцінено ступінь ерозійної небезпеки сучасного використання земельного фонду в Лісостеповій Лівобережній природно-сільськогосподарській провінції України.

Одержані наукові висновки використовуються при розробці документації із землеустрою ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (довідка від 19.10.2007 р. № 55.1-527), ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (довідка від 17.10. 2007 р. № 70101-2752 ), Головним обласним управлінням земельних ресурсів Сумської області при розробці державної програми охорони земель, обласної схеми землеустрою і при розробці заходів щодо раціонального використання й охорони земель Сумського регіону (довідка від 31.10.2007 р. № 469/06-04).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом запропоновано методику екологічного та економічного оцінювання сільськогосподарських земле-користувань ринкового типу на основі природно-сільськогосподарського районування й даних про втрати ґумусового горизонту ґрунту внаслідок розвитку ерозійних процесів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукових досліджень і висновки дисертації, їхнє практичне застосування доповідалися та обговорювалися на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку” (м. Київ, 2005 р.), "Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний ґрунтогенез і ноосферна – перспектива інформаційного суспільства" (м. Харків, 2006 р.), “Розвиток земельних відносин в Україні: здобутки, стан та перспективи" (м. Київ, 2006 р.), “Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів” (м. Львів, 2007 р.), "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" (м. Харків, 2007 р.), “Раціональне використання, організація управління та моніторинг земельного і лісового ресурсних потенціалів” (м. Харків, 2008 р.), “Управління використанням й охороною земельних ресурсів на засадах сталого землекористування та євроінтеграційних процесів України” (м. Київ, 2008 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у восьми наукових працях, із них сім одноосібно. Загальний обсяг публікацій становить 2,8 друк. арк.

Подобные работы
Бабміндра Дмитро Іванович
Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах
Розумний Іван Андрійович
Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських угідь та проблеми організації екологобезпечного землекористування
Мосійчук Юрій Автономович
Інституціональні засади раціонального землекористування в умовах формування ринку міських земель
Кузін Наталія Василівна
Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-економічна та соціальна ефективність
Євтушевський Володимир Андрійович
Еколого-економічний потенціал України: відтворення в умовах формування ринкових відносин
Ксенофонтова Марина Миколаївна
Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного використання земель
Гунько Людмила Анатоліївна
Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах
Шаповал Анжеліка Миколаївна
Еколого-економічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах здійснення земельної реформи (на прикладі Житомирської області)
Шаповал Анжеліка Миколаївна
Еколого-економічне обгрунтування оптимізації агроландшафтів Поліської зони в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Житомирської області)
Нілова Наталія Марківна
Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної діяльності в сучасних умовах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net