Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Латишева Олександра Володимирівна. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань сучасної історичної науки є всебічне вивчення політичного, соціально-економічного і духовного життя ранньосередньовічної Візантії. У зв'язку з цим увагу дослідників привертають питання, що стосуються історії християнської Церкви і релігійного життя ромеїв. Процес християнізації населення Візантійської імперії, у тому числі і населення Таврики, зіграв багато в чому вирішальну роль у формуванні системи духовних цінностей візантійського суспільства.

Як найважливіший оплот візантійського впливу в Тавриці впродовж всього середньовіччя, Херсон випробував на собі всі етапи політики християнізації Північного Причорномор’я. Тому на його прикладі стає можливим вивчення процесів, які відбувалися в провінційних містах імперії і привели до формування зовнішності середньовічного міста з його релігійними традиціями.

Багато в чому актуальність цієї теми визначається ступенем наукової розробки, оскільки, не дивлячись на досить значну кількість різних історичних джерел і майже двохсотрічний період накопичення матеріалів, вона не отримала належного освітлення в науковій літературі.

Об'єктом дослідження є християнська Церква візантійського Херсона VI - X ст.

Предметом вивчення є релігійне життя міста, його християнські традиції та обряди.

Хронологічно дана робота охоплює період раннього середньовіччя з другої половини VI ст. до Х ст. Нижня межа дослідження обумовлена початком активної політики християнізації, запровадженої імператором Юстиніаном I і його найближчими наступниками Юстином II, Тиверієм Костянтином і Маврикієм Тиверієм, що в Херсоні виявилося, перш за все, в масовому храмовому будівництві. До середини Х ст. в результаті еволюції християнської Церкви як релігійно-політичного інституту Візантійської імперії остаточно оформилася система православного богослужіння і релігійних традицій, що зумовило верхню хронологічну межу дослідження.

Метою дослідження є аналіз основних рис ранньосередньовічної християнської Церкви в Херсоні і релігійного життя херсонітів в умовах становлення християнської Церкви як релігійної організації в ранньосередньовічний період. Для її досягнення слід вирішити ряд науково-дослідних завдань:

охарактеризувати історіографічну ситуацію, що склалася у вивченні даної теми, і намітити проблеми, що вимагають подальшого дослідження;

виділити і проаналізувати основні типи джерел, що містять відомості про різні аспекти церковної історії Херсона;

визначити місце Херсонської єпархії в структурі християнської Церкви

описати архітектурні пам'ятники християнського Херсонеса, визначивши особливості архітектури і інтер'єру, які дозволяють виявити характерні риси богослужіння у херсонських храмах;

розглянути процес реконструкції основних типів херсонських культових споруд на прикладі базиліки № 7, хрестоподібного храму № 19 і одноапсидного храму 1958 р.;

виявити архітектурні традиції, що вплинули на формування зовнішнього вигляду херсонських ранньосередньовічних храмів;

розглянути ранньовізантійське літургійне богослужіння в храмі і просто неба, враховуючи літургійні особливості храмів і дані письмових і археологічних джерел Херсона;

дослідити культи святих мощів, вторинних реліквій і святих мучеників в Херсоні і співставити відомості письмових джерел з конкретними топографічними об'єктами;

охарактеризувати основні риси меморіального і мартиріального культів, і виділити їх відмінності на прикладі херсонських матеріалів;

показати особливості релігійних обрядів Херсона на прикладі таїнств хрещення, миропомазання, водосвяття, освячення елею і чину поховання;

визначити склад і приблизну чисельність херсонського духівництва в раннє середньовіччя;

встановити основні риси функціонування херсонських монастирів.

Наукову новизну одержаних результатів визначають вибір і розробка теми дисертації. Вона є першим комплексним дослідженням з історії християнської Церкви та релігійного життя у ранньосередньовічному Херсоні. На основі аналізу різних груп джерел і поглядів дослідників створено концепцію розвитку християнської церковної організації в Херсоні впродовж VI-X ст. Проаналізовано особливості процесу християнізації Херсона та пов’язані з цим певні риси діяльності Херсонської кафедри протягом VI – X ст. Запропоновано хронологію перебування на своєму посту херсонських архієреїв з середини IV до Х ст. Визначено приблизну чисельність і склад херсонського духівництва в період раннього середньовіччя. На основі детального розгляду херсонської культової архітектури і традицій візантійського церковного будівництва запропоновано найвірогідніші варіанти реконструкції основних типів херсонських храмів. Охарактеризовані особливості реконструкції основних типів херсонських культових споруд на прикладі базиліки № 7, хрестоподібного храму № 19 і одноапсидного храму 1958 р. Вперше на основі комплексного аналізу різних груп джерел розглядаються питання про службу в храмах Херсона і просто неба. Підчас розгляду ранньосередньовічного херсонського богослужіння було вироблено періодизацію його розвитку. Комплексно розглянуто коло питань, пов’язаних з культом християнських реліквій в Херсоні. Простежено особливості релігійних обрядів Херсона на прикладі таїнств хрещення, миропомазання, водосвятія, освячення елею і поховання. Розглянуто питання про міські і позаміські монастирі Херсона та їх функціонування. Створено концепцію розвитку християнської церковної організації в Херсоні впродовж VI-X ст.

Методологічною основою роботи є принципи історизму, системності і об'єктивності. Вони дозволяють досліджувати релігійне життя ранньосередньовічного Херсона в розвитку і зробити об'єктивні висновки.

Для вирішення поставлених в роботі завдань застосовувалися як загальнонаукові методи пізнання, так і спеціальні, необхідні для адекватного вирішення проблеми. Метод критичного аналізу і порівняльний метод використовувалися при розгляді різних груп джерел. Порівняльно-історичний метод і структурно-функціональний аналіз фактів та явищ, відомості про яких отримані з різних джерел, дозволяють встановити їх взаємозв'язки і особливості функціонування християнської Церкви у зазначений період. Метод моделювання допоміг отримати уявлення про зовнішній вигляд і інтер'єр херсонських ранньосередньовічних храмів. За допомогою методу архітектурно-типологічного співставлення можна дослідити генезис херсонського богослужіння в ранньовізантійський період. При реконструкції ранньосередньовічного богослужіння використовувався метод ретроспекції.

Вказані методи дозволили розглянути питання, що вивчалися, в динаміці, встановити їх причинно-наслідкові зв'язки. Вони дали можливість комплексного аналізу багатогранного процесу християнізації населення Херсона та його релігійного життя в раннє середньовіччя.

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі історії стародавнього світу і середніх століть Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в рамках наукової теми «Історія і археологія Причорномор’я і Середземномор'я в античну і середньовічну епохи» № 79010965.

Науково-теоретичне і практичне значення роботи полягає в можливості використання її результатів для написання узагальнюючих наукових і популярних робіт з історії ранньосередньовічного Херсона, загальних і спеціальних курсів, підготовці тематичних експозицій відповідних музеїв і створення сайтів в мережі Internet, присвячених історії Візантії і її провінцій, а також історії православ'я і християнської Церкви.

Апробація результатів наукового дослідження. Основні положення і висновки дисертації обговорювалися на засіданнях вченої ради історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (січень 2007 р.), кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, а також були представлені доповідями, повідомленнями, матеріалами і тезами на дев'яти міжнародних наукових семінарах і конференціях (2004 - 2008 рр.). Основні положення дисертації викладено у 18 наукових працях, у тому числі чотирьох статтях, опублікованих у фахових виданнях.

Структура дисертації зумовлена змістом проблеми, що вивчається, предметом і методами дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (793 назви), списку скорочень і п’яти додатків. Загальний обсяг роботи 280 сторінки, з них 202 сторінки основного тексту, 75 сторінки - список використаних джерел і літератури.

Подобные работы
Довбищенко Михайло Володимирович
Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця ХVІ- першої половини ХVІІ ст. (на матеріалах Волинського воєводства)
Зваричук Едуард Олександрович
Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII - початку XX ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти
Головата Наталія Анатоліївна
Землеволодіння та економічна діяльність православної церкви в другій половині XVI - першій половині XVII ст. на Правобережній Україні
Фенич Володимир Іванович
Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867)
Андрощук Федір Олександрович
Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX-середина X ст.)
Шостак Віктор Михайлович
Найдавніші вірування на території України в їх історичному розвитку від епохи палеоліту до X ст. н.е. (етико-світоглядний аспект)
Голик Роман Йосипович
Уявлення при надприродне в українській культурі X-XVIII ст.
Петрович Валентина Василівна
Історична топографія Володимира X-XVIII ст.
Копитко Андрій Дмитрович
Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.)
Слободян Василь Михайлович
Церкви Холмської єпархії XIII-XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net