Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Акунін Олександр Сергійович. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Одним з найбільш трагічних періодів історії українського селянства є 1920-1930-ті роки. За першу третину ХХ століття селянам випало пережити голодні 1921-1923 та 1928-29 рр., насильницьку суцільну колективізацію, голодомор 1932-1933 рр., матеріальні втрати та психологічну шкоду від розкуркулення та примусових депортацій корінного населення, політичний, економічний та ідеологічний тиск. Становлення суверенної, демократичної, правової, соціально-орієнтованої української держави проходить на фоні складних, суперечливих явищ і процесів громадсько-політичного та соціально-економічного життя суспільства. Період кардинальних змін переживає й сільське господарство України. Вони носять глибоко об’єктивний і в цілому невідворотний характер. Актуальним є висвітлення впливу на село адміністративно-командної системи, яка заклала в сфері організації сільськогосподарського виробництва цілий ряд органічних недоліків. Вони стали суттєвою перешкодою на шляху розвитку аграрного сектору економіки.

Актуальність науково-дослідної роботи в галузі теоретичного узагальнення теми визначається вивченням з точки зору регіональної історії проблеми соціально-економічного становища південноукраїнських селян та їх ставлення до політики влади на селі, що має велике наукове і практичне значення, оскільки дає змогу розкрити загальні тенденції, простежити місцеві особливості, притаманні кожному окремо взятому регіону, ввести в науковий обіг і оприлюднити раніше закриті для дослідників документи політичного керівництва, вищих органів державної влади та державного управління, відкрити широкі можливості для наукового вивчення і узагальнення проблем функціонування та діяльності українського селянства. Необхідно враховувати уроки негативного і позитивного досвіду розвитку соціально-економічних відносин в українському селі у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Без об’єктивного аналізу цих процесів важко створити дійсно цивілізовані економічні відносини в сільському господарстві, впровадити в життя гідну соціальну політику, яка б повноцінно захищала права населення, піднімаючись на якісно новий рівень бюджетної сфери чи дрібного підприємництва.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної роботи напрямку ”Актуальні проблеми української історії ХХ століття”, яка проводиться кафедрою історії України Інституту історії та права Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Тема дисертації затверджена вченою радою Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (протокол № 8 від 01.03.2004 р.) та уточнена (протокол № 2 від 17.09.2008 р.), зареєстрована в УкрІНТЕІ (реєстраційний № 0105 U 000243 від 10.01.2005 року).

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі, узагальненні та критичному переосмисленні архівних і опублікованих джерел, наукових праць, статистичних матеріалів та періодики, спогадів сучасників того часу і створенні узагальнюючої картини соціально-економічного становища південноукраїнського селянства кінця 20-х – першої половини 30-х рр. ХХ ст.

Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких дослідницьких завдань:

проаналізувати стан наукової розробки проблеми та охарактеризувати джерельну базу дослідження;

висвітлити особливості соціально-економічного становища селянства південного регіону України в кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., його ставлення до політики, яку проводила держава на селі;

розкрити питання державної допомоги селянству під час голоду 1928-29 рр.;

показати становище селян та атмосферу на селі в період проведення державою політики суцільної колективізації та розкуркулювання (1929-1933 рр.) в регіоні;

виявити прямі та непрямі (опосередковані) наслідки насильницької колективізації, розселянювання в регіоні, демографічні втрати внаслідок голодомору 1932-1933 рр.;

розкрити пасивні і активні форми опору українських селян владі, антинародній аграрній та податковій політиці.

Об’єктом дослідження є українське селянство України в період формування тоталітарного режиму в СРСР.

Предметом дослідження є зміни у соціально-економічному становищі південноукраїнського селянства та його ставленні до політики держави у кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1927-1935 років. Нижня межа дещо виходить за хронологічні рамки дослідження і визначається постановою Політбюро ЦК від 16 вересня 1926 р. ”Про зниження роздрібних цін на промтовари”, у якій засуджувалось будь-яке підвищення відпускних цін промисловості в сільській місцевості. Верхня межа дослідження визначається 1935 р., коли на лютневому ІІ Всесоюзному з’їзді колгоспників-ударників схвалено статут сільськогосподарської артілі і селянство було остаточно прив’язано до колгоспів.

Територіальні рамки роботи охоплюють південний регіон України, представлений в даному дослідженні територіями сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Специфіка Північного Причорномор’я полягає в тому, що через морські порти, розгалужену мережу залізничних шляхів із елеваторами, сховищами для зерна державі можна досить легко вивозити зерно та інші продукти сільського господарства за межі регіону в будь-яку точку України, а також за кордон. Даний регіон як предмет дослідження відзначається спільністю, що пов’язана з особливостями історичного розвитку, соціально-економічними та культурними традиціями Північного Причорномор’я, перебуванням більшості районів означених областей у межах однієї Херсонської губернії, згодом в межах Одеської губернії (до 1925 р.), а пізніше й Одеської області (з 1932 р. по 1937 р.).

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно є першою у вітчизняній історіографії спробою проаналізувати та узагальнити історію південноукраїнського селянства з точки зору соціально-економічного розвитку та з’ясування специфіки морально-психологічного стану різних верств українського селянства в одному з регіонів України в кінці 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. Вперше на дисертаційному рівні в рамках загальної теми дослідження висвітлюються та аналізуються основні питання, пов’язанні з державною допомогою селянству в період голоду 1928-1929 рр. у Південній Україні. Велика увага приділяється дослідженню методів, принципів та характеру державної допомоги південноукраїнському селянству під час трагедії, від якої найбільше постраждала саме територія сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Виявлені наслідки насильницької колективізації, розселянювання в регіоні, демографічні втрати внаслідок голодомору 1932-1933 рр. Розкриті форми опору південноукраїнських селян антинародній аграрній політиці радянської влади.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його основні положення, висновки, введені в науковий обіг документи і матеріали можуть бути використані при подальшій розробці теми, написанні узагальнюючих праць, посібників з історії українського селянства, історичного краєзнавства, при викладанні вузівських курсів з історії України.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці наукової проблеми й самостійному комплексному її вирішенні, що дає змогу більш глибоко зрозуміти соціально-економічні та морально-політичні процеси, які відбувалися у південноукраїнському селі в кінці 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення на наступних конференціях: Всеукраїнська наукова конференція ”Селянство Півдня України: Історія і Сучасність” (Миколаїв, 28 листопада 2003 р.); ”Наукові і практичні аспекти розвитку Інституту історії та права в умовах Болонського процесу” (Миколаїв, 15 грудня 2006 р.); VII та VIII Всеукраїнські науково-практичні конференції ”Гуманітарно-економічні дослідження” (Миколаїв-Одеса, 27 травня 2006 р, 25 травня 2007 р.); V Всеросійська наукова конференція ”Проблеми історії масових політичних репресій в СРСР” (Краснодар, 2008); Обласна науково-практична конференція ”Голодомор 1932-1933 рр. на території Миколаївщини” (Миколаїв, 6 листопада 2008 р.). Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри історії України Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (протокол № 3 від 15 жовтня 2008 року).

Структура дисертаційної роботи відповідає поставленій меті та виконанню основних завдань дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які складаються з 6 підрозділів, списку джерел і літератури (44 с.) – 376 найменувань, 147 з яких архівні джерела. Додатки (120 с.) вміщують 170 таблиць і 1 схему. Повний обсяг роботи становить 337 сторінок (основна частина – 173 сторінки).

Подобные работы
Зінченко Алла Григорівна
Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х - першій половині 30років ХХ століття
Матвєєв Андрій Юрійович
Колективізація і розкуркулення селян Поділля та Південно-Східної Волині (друга половина 20-х - середина 30років ХХ ст.).
Кравченко Павло Миколайович
Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х - 30-ті рр. ХХ ст.)
Паращевіна Ольга Степанівна
Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х - першій половині 30-х рр. XX ст. в Україні
Панов Ален Володимирович
Томаш Масарик і його ставлення до проблем Закарпаття в 2030роках ХХ століття
Доценко Віктор Олегович
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)
Гончарова Ольга Сергіївна
Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30років ХХ століття)
Щукін Володимир Володимирович
Становище єврейського населення в Херсонській губернії в XIX - на початку ХХ століття
Лехан Лариса Борисівна
Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках
Присяжнюк Юрій Петрович
Соціальне становище українського селянства Правобережної України в 60- 90 рр. ХIХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net