Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Литвин Ірина Валеріївна. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Процес національно-духовного відродження в Україні зумовив зростання інтересу до соціально-економічної та культурно-просвітницької ролі церкви в суспільстві. Це поставило на порядок денний питання про світське осмислення всіх сторін діяльності православних монастирів. Переживаючи складну еволюцію становлення та розвитку, обителі упродовж тривалого часу відігравали важливу роль у політичному, економічному та духовному розвитку суспільства, формуванні культурного потенціалу та громадської думки, істотно впливаючи на хід історичних подій.

Один з найстаріших та найвпливовіших монастирів України – Михайлівський Золотоверхий – упродовж тривалого періоду відігравав визначальну роль в історичному розвитку як Київщини, так і всієї України. Михайлівська обитель була не тільки оплотом православ’я, але й займалася активною діяльністю в усіх сферах суспільства. Саме це потребує ґрунтовного дослідження, що сприятиме подальшому православно-церковному та національному відродженню України. Тому питання про роль церкви в історії України, її місце в суспільно-політичному житті держави в наш час набуває особливого значення.

Слід зазначити, що історія православної церкви впродовж останніх десятиліть була об’єктом вивчення багатьох дослідників, які у своїх публікаціях намагалися всебічно показати її місце і роль в житті українського народу. Проте Михайлівський Золотоверхий монастир у XVII–XVIII ст. не став предметом спеціального і комплексного висвітлення в сучасній історичній літературі. Тому виникає необхідність ґрунтовно з’ясувати соціально-економічні та духовно-освітні аспекти діяльності обителі у XVII–XVIII ст., що донині залишалися поза увагою історичних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася у руслі наукової тематики кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Актуальні проблеми історії України». Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 30 березня 2006 р., протокол № 10.

Мета роботи – проаналізувати значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620–1786 рр. Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:

з’ясувати стан наукової розробки проблеми та джерельної бази дослідження;

проаналізувати основні передумови стрімкого економічного розвитку обителі у досліджуваний період. Визначити основні причини та шляхи набуття монастирем нерухомої власності й окреслити межі володінь обителі;

розкрити основні засади господарювання православної святині у XVII–XVIII ст.;

показати зміни у соціально-економічному становищі підданих Михайлівського Золотоверхого монастиря, охарактеризувати основні форми залежності селян;

визначити вплив діяльності настоятелів Михайлівського монастиря на розвиток святині, суспільно-політичні й духовно-освітні процеси в країні;

з’ясувати особливості формування архітектурного ансамблю обителі, виявити значення монастиря у творенні нового напряму в українській культурі XVII–XVIII ст.

Об’єкт дослідження – православна церква в Україні у XVII–XVIII ст.

Предметом дослідження є Михайлівський Золотоверхий монастир у XVII–XVIII ст.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію, на яку поширювався різноманітний вплив Михайлівського Золотоверхого монастиря в досліджуваний період.

Хронологічні рамки дослідження визначаються внутрішньою логікою подій і обмежуються 1620–1786 рр. Нижній хронологічний рубіж обумовлений часом відновлення української православної митрополії в Києві, з резиденцією митрополита у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Верхня межа дослідження пов’язана із секуляризаційною реформою в Україні, яка призвела до втрати економічної та адміністративної незалежності православної обителі. З метою більш ґрунтовного дослідження передумов та наслідків означених історичних подій в дисертації залучаються відповідні матеріали у дещо ширших хронологічних межах.

Методи дослідження ґрунтуються на основі принципів історизму, об’єктивності та комплексному підході до вивчення соціально-економічних, культурних та релігійних явищ. При написанні роботи використано як загальнонаукові методи: логічного аналізу, класифікації та систематизації, теоретичного узагальнення, так і спеціальні: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, емпіричний, а також метод статистичного обстеження та аналізу кількості населення в маєтностях Михайлівського Золотоверхого монастиря.

За допомогою загальнонаукових методів нам вдалося проаналізувати стан Михайлівського Золотоверхого монастиря на тлі суспільно-політичних, культурних та економічних процесів в Україні. У дисертації широко використовувався проблемно-хронологічний метод дослідження, що забезпечив комплексний аналіз питання. Для виявлення закономірностей та особливостей розвитку православної святині мав значення порівняльно-історичний метод.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що зазначена проблема в такому ракурсі не розроблялася сучасними дослідниками. На основі широкого масиву джерел обґрунтовано тезу про те, що відновлення української православної митрополії у 1620 р. та Національно-визвольна війна другої половини XVII ст. зумовили активізацію соціально-економічного та духовного розвитку обителі. Уперше чітко визначено межі володінь Михайлівського Золотоверхого монастиря. Новими є і оцінки характеру сільськогосподарського та промислового виробництва обителі. Проаналізовано еволюцію соціально-економічного стану монастирських підданих від часткової повинності на підставі звичаєвого права до повного закріпачення селян імператорським наказом.

Михайлівський Золотоверхий монастир як великий землевласник виступав стримуючим фактором у формуванні прогресивних соціальних відносин, які почали зароджуватися в українському суспільстві. Водночас його діяльність сприяла творенню нових економічних реалій та розвитку культури.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх ідеї, теоретичні положення, висновки та багатий фактичний матеріал можуть бути корисними при написанні узагальнюючих праць з історії України чи монографічних досліджень з церковно-релігійної тематики, у процесі викладання нормативних та спеціальних курсів, семінарських занять з історії та релігієзнавства, у виховній роботі з учнями та студентами. Результати дослідження сприятимуть збагаченню досвіду при розбудові незалежної Української держави та підвищенню авторитету церкви в суспільстві.

Апробація результатів дисертації здійснювалася у формі виступів на VIII та Х Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (Київ, 2005, 2007 рр.). З тематики дисертації робилися доповіді на звітній науково-практичній конференції НПУ імені М. П. Драгоманова у 2008 р. та на Других всеукраїнських драгоманівських читаннях молодих істориків «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» (Київ, 2008 р.). Зміст дисертації обговорювався на кафедрі історії України Інституту історичної освіти
НПУ імені М.П. Драгоманова.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в шести одноосібних наукових статтях, які опубліковано у спеціалізованих фахових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України.

Структура дисертації обумовлена логікою розкриття теми, специфікою поставлених мети і завдань та характером досліджуваної теми. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (11 підрозділів), висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, в тому числі основний текст – 188 сторінок, список використаних джерел та літератури – 37 сторінок (358 найменувань).

Подобные работы
Абдуллаєва Маріанна Абдуллаевна
Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець XVIII - 30-і роки ХХ ст.)
Абдуллаєва Маріанна Абдуллаєвна
Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець ХVІІІ - 30-і роки ХХ ст.)
Логвіна Валентина Львівна
Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя - початок 60-х рр. XX ст.)
Іванисько Світлана Іванівна
Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.)
Дідух Людмила Валентинівна
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.)
Опанасенко Віталій Володимирович
Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно- освітньому житті України 1785-1860 рр.
Рекрут Валерій Пилипович
Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-політичному житті України (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.).
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Бардаш Ольга Дмитрівна
Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917рр.)
Омельчук Володимир Васильович
Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net