Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Германські мови

Диссертационная работа:

Мосейчук Олександр Михайлович. Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу). : Дис... канд. наук: 10.02.04 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Реферована дисертація присвячена дослідженню форми, змісту та функцій однослівних ідіом сучасної англійської мови, що визначаються як похідні лексичні одиниці, значення яких утворюється шляхом концептуалізаційних зрушень у семантиці твірної основи/основ. Здійснений у роботі комплексний аналіз цього прошарку лексикону надає підстави для його визначення як мікросистеми у складі підсистеми ідіоматичних одиниць англійської мови.

У роботах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів термін “ідіома” традиційно застосовується до словосполучень, що характеризуються конвенціональною стійкістю, ступінь якої може варіюватися, та переносним значенням принаймні одного з компонентів (О.В. Кунін, В.М. Телія, А.Н. Баранов, Д.О. Добровольський, Т.З. Черданцева, U. Weinreich, C. Fernando та ін.). Таке тлумачення поняття ідіоми передбачає віднесення ідіоматики до сфери компетенції фразеології.

Кардинальні зміни, яких лінгвістика зазнала під впливом загальної тенденції до антропологізації сучасних гуманітарних наук, зумовили зсув фокусу уваги дослідників зі структурно-формальних особливостей мовних одиниць на їх змістові властивості. У світлі цих змін на перший план при вивченні ідіом висуваються такі їх ознаки, як образність, експресивність, оцінність тощо. Ці ознаки, однак, притаманні не лише словосполученням, але й однослівним номінаціям.

До розгляду однослівних експресивно-образних номінацій лінгвісти зверталися неодноразово (О.В. Кунін, В.М. Телія, О.М. Вольф, О.А. Юріна, В.М. Савицький та ін.), але увага дослідників зосереджувалася переважно на стилістичних властивостях цих одиниць. Результати наукових розвідок останніх п’ятнадцяти років (Д.І. Квеселевич, Ю.А. Зацний Д.О. Добровольський, О.К. Бирих, С.С. Волков, Н.М. Кабанова, В.Є. Блінова, О.А. Юріна, В.М. Савицький) свідчать про те, що вивчення особливостей однослівних ідіом як мовних знаків є перспективним напрямком розвитку теорії ідіоматики. Місце цих одиниць у системі мови залишається сьогодні у багатьох аспектах відкритим питанням. Зокрема, нечітко визначено об’єктивно існуючі зв’язки між експресивно-образними словами і словосполученнями, відсутні роботи, в яких надається всебічна характеристика однослівних ідіом як мовних знаків.

Актуальність дисертаційного дослідження визначається його належністю до сучасної функціональної парадигми лінгвістичного знання, в межах якої інтенсивно розвиваються когнітивно-семантичний та комунікативно-прагматичний напрями. Комплексний аналіз однослівних ідіом сучасної англійської мови, що висвітлює їх системні та функціональні характеристики, здатний посилити пояснювальний потенціал теорії ідіоматики на сучасному етапі її розвитку. Науковим запитам сьогодення відповідає й отримання нових відомостей про регулярні процеси збагачення мовних номінативних засобів при дотриманні принципу мовної економії.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах комплексної наукової теми Міністерства освіти і науки України “Когнітивно-комунікативний аспект вивчення лексичного складу англійської мови”, що розробляється кафедрою англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені І. Я. Франка. Тему затверджено вченою радою зазначеного університету 3 березня 2002 р., протокол № 7.

Метою дослідження є комплексне вивчення системних та функціональних властивостей однослівних ідіом сучасної англійської мови.

Поставлена мета досягається розв’язанням таких основних завдань:

уточнити зміст термінів “ідіома” й “ідіоматичність”, з’ясувати співвідношення фразеології й ідіоматики та на цьому теоретичному підґрунті виокремити категоріальні ознаки лексичних ідіоматичних одиниць;

класифікувати однослівні ідіоми сучасної англійської мови за формально-структурним критерієм та виявити основні словотворчі моделі цих одиниць;

розкрити семантичні особливості однослівних ідіом та з’ясувати когнітивні механізми формування їх значення;

систематизувати лексичні ідіоматичні одиниці за тематико-ідеографічним принципом;

виявити ознаки, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу, та висвітлити специфіку дискурсної реалізації однослівних ідіом;

розкрити стильові особливості досліджуваних одиниць.

Об’єктом дослідження є однослівні ідіоматичні одиниці сучасної англійської мови.

Предметом аналізу є структурні, семантичні, словотворчі, тематико-ідеографічні, прагматичні та стильові характеристики однослівних ідіом, а також особливості їх функціонування в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі.

Матеріалом дослідження служили 815 однослівних ідіоматичних одиниць сучасної англійської мови, отриманих методом суцільної вибірки із 35 лексикографічних джерел, а також 3425 текстових фрагментів, відібраних із 23 англомовних періодичних видань 2000-2008 рр.

Загальнонауковим методологічним підґрунтям роботи є принцип антропоцентризму, відповідно до якого визначальну роль в усіх сферах діяльності людини відіграє суб’єктний чинник. Конкретно-науковою базою є функціональний підхід до вивчення мовних об’єктів, який дозволяє органічно поєднати постулати структурної та формально-логічної лінгвістики з когнітивними та комунікативними принципами при дослідженні однослівних ідіом. Згідно з настановами цього підходу, функціональне призначення мовної одиниці впливає на процеси формування її форми та значення. Важливе місце в описі однослівних ідіом сучасної англійської мови посідає принцип системності.

Дослідницькі завдання дисертації розв’язуються шляхом використання сукупності методів. На всіх етапах роботи послідовно застосовано індуктивний метод, відповідно до якого дослідження здійснено у напрямку “від аналізу конкретного матеріалу – до узагальнень та висновків”, а теоретичні положення ретельно обґрунтовано та проілюстровано мовними даними. Методи дериваційного аналізу і словотворчого моделювання служили інструментами виявлення шляхів утворення однослівних ідіом та упорядкування корпусу останніх за структурним принципом. Метод словникових дефініцій та пов’язаний з ним метод компонентного аналізу використано при встановленні словникового значення однослівних ідіом. Аналіз мовного матеріалу, здійснений у термінах концептуальних метафор (G. Lakoff, M.Johnson) і метонімій (Z. Kvesces, G. Radden, K.-U. Panther), а також застосування методу концептуального моделювання актуального значення ідіом (А.Н. Баранов, Д.О. Добровольський) скеровано на виявлення когнітивних механізмів формування значення досліджуваних одиниць. До систематизації отриманих у такий спосіб даних застосовано метод фреймового моделювання. Використання методу контекстуального аналізу спрямоване на виявлення смислових обертонів, що однослівні ідіоми здатні актуалізувати в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Інтерпретаційний метод використано при тлумаченні змісту аналізованих одиниць у повноті їх дискурсних зв’язків та відношень.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній лінгвістиці визначено поняття однослівної ідіоми та з’ясовано її місце у підсистемі ідіоматики сучасної англійської мови; розроблено класифікації аналізованих одиниць за структурним, тематико-ідеографічним та стильовим критеріями; висвітлено особливості семантичної структури однослівних ідіом та розкрито когнітивні механізми формування їх значення; встановлено функціонально-прагматичні властивості цих одиниць у публіцистичному дискурсі. Наукова новизна дисертації увиразнюється тим, що однослівні ідіоми сучасної англійської мови не були дотепер об’єктом комплексного розгляду.

Наукова новизна одержаних результатів узагальнена у положеннях, що виносяться на захист:

  1. Ідіоматика як підсистема лексикону охоплює всі види вторинних експресивних номінацій і представлена різними структурними типами мовних одиниць, у тому числі – і словом. Диференціація корпусу ідіом сучасної англійської мови на підставі критеріїв формального, семантичного і функціонального плану надає підстави для виокремлення прошарку однослівних ідіом, які за формою наближаються до слова, а за змістом і функцією – до ідіом-фразеологізмів.

  2. Однослівна ідіома – це одно- або багатоосновна лексична одиниця, що характеризується структурно-семантичною цільнооформленістю, узуальною стійкістю, переосмисленим значенням, образністю, експресивністю, емотивною оцінністю та є продуктом креативної рефлексивно-номінативної діяльності носіїв мови, спрямованої на посилення регулятивного потенціалу мовного знака шляхом вторинної номінації.

  1. Основними структурними різновидами однослівних ідіом сучасної англійської мови є односкладні та двоскладні іменники, прикметники й дієслова. Значна варіативність їх словотворчих моделей зумовлена такими процесами, як словоскладання, конверсія, афіксація, інкорпорація (універбація) та редуплікація. Утворення однослівних ідіом різних структурних типів та підтипів може бути результатом одного процесу або їх комбінування.

  2. До формування значення англомовних однослівних ідіом залучаються когнітивні механізми метафоричного та метонімічного переносу, які можуть діяти разом, утворюючи сутність синкретичної природи – метафтонімію. Концептуалізаційні зсуви відбуваються у межах особливо значущих для життєдіяльності сучасної людини царин, таких як “Людина та її ознаки”, “Політика”, “Економіка та фінанси”, “Закон”, “Навчання” тощо.

4.1. Основними напрямками метафоричного перенесення при утворенні значення однослівних ідіом є такі: ПРЕДМЕТПРЕДМЕТ; ПРЕДМЕТ/РЕЧОВИНА ЛЮДИНА; ПРЕДМЕТ/ТВАРИНА/РОСЛИНАОЗНАКА ЛЮДИНИ/ПРЕДМЕТА; ЛЮДИНА ЛЮДИНА; ТВАРИНАЛЮДИНА; РОСЛИНАЛЮДИНА. Результатом процесу метафоричного мапування є образна метафора, гіпербола або літота.

4.2. При метонімічному мапуванні відбувається взаємодія між розумовими сутностями в межах однієї концептуальної царини за такими напрямками: ЧАСТИНАЦІЛЕ; ЕФЕКТ ДІЇСУБ’ЄКТ ДІЇ; ЗАЛУЧЕНИЙ ДО ДІЇ ОБ’ЄКТДІЯ; ЗАЛУЧЕНИЙ ДО ДІЇ ОБ’ЄКТСУБ’ЄКТ ДІЇ; ІНІЦІЮЮЧА ДІЯРЕЗУЛЬТУЮЧИЙ СТАН; СПОСІБ ДІЇДІЯ; ДІЯСПОСІБ ДІЇ; РЕЗУЛЬТАТ-ЕФЕКТОБ’ЄКТ/ПОДІЯ/ЯВИЩЕ/ ОЗНАКА. Результатом процесу метонімічного мапування є такі різновиди образної метонімії, як синекдоха та металепсис.

4.3. Базовими структурами оформлення знань, закріплених за однослівними ідіомами, є посесивний та компаративний фрейми, співвідносні з концептуальною метонімією та метафорою відповідно.

5. Найбільш адекватним для дослідження однослівних ідіом є контекст публіцистичного дискурсу, оскільки останній характеризується широкими інтертекстуальними зв’язками та швидко реагує на зміни, що відбуваються у мові. У публіцистичному дискурсі однослівні ідіоми здатні виконувати низку різноманітних функцій, але провідною серед них є експресивна функція, що відіграє визначальну роль у процесі регуляції поведінки членів мовного колективу. Однослівні ідіоми є потужним засобом здійснення ідеологічного, психологічного, культурного та релігійного впливу при формуванні й зміні оцінок, думок, переконань та поведінки членів мовного колективу. Ці одиниці виступають у дискурсі як маркери іллокуції й інтенціональності та як засоби прагматичної когерентності дискурсу.

6. Стильове розшарування однослівних ідіом відбувається у трьох площинах: часовій (застарілі ідіоми або притаманні сучасному мовленню), власне стилістичній/реєстровій (“високе”, “нейтральне”, “значуща відсутність позначки”, “знижене”, “брутальне”, “непристойне”, “нецензурне”) та дискурсивній (родові позначки за варіантами англійської мови “американське”, “британське”, “австралійське”, “новозеландське”, “канадське” та видові позначки “книжне”, “журналізм” або “жаргонізм”). Основними реєстрами однослівних ідіом є фамільярно-розмовне і знижене розмовне мовлення.

Теоретичне значення дисертаційної роботи зумовлене тим, що комплексний розгляд однослівних ідіом сучасної англійської мови є внеском у розв’язання низки актуальних проблем антропологічно зорієнтованої лінгвістики, а результати багатоаспектного аналізу однослівних ідіом поглиблюють підвалини теорії ідіоматики сучасної англійської мови. Виявлення особливостей семантичної структури однослівних ідіом та тематико-ідеографічний розподіл їх корпусу розширюють наукові уявлення у сфері лінгвістичної семантики. Метафоричне та фреймове моделювання змісту аналізованих одиниць сприяє розбудові когнітивного підходу до мови. Виявлення словотворчих та структурних моделей однослівних ідіом збагачує наукове знання про формальну систему англійської мови. Висвітлення функціональних характеристик, прагматичних та стильових властивостей однослівних ідіом у публіцистичному дискурсі є внеском у дискурсологію, лінгвопрагматику та стилістику англійської мови.

Практична цінність роботи полягає в тому, що її теоретичні положення та емпіричні результати можуть знайти застосування у лексикографічний практиці, курсах лексикології (розділи “Фразеологія та ідіоматика”, “Лексична семантика”) та стилістики (розділи “Лексичні стилістичні засоби”, “Функціональні стилі”), спецкурсах із лінгвопрагматики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики та дискурсології, практиці викладання англійської мови та перекладу, а також у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.

Апробація роботи. Основні положення дисертації було обговорено на відкритому засіданні кафедри англійської філології Житомирського державного університету імені І. Я. Франка (Житомир, 2008) та на 7 наукових конференціях: Всеукраїнській науковій конференції “Слов’янська та германська лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи” (Житомир, 2004); Міжнародній науковій конференції “Слов’янська та германська лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи” (Житомир, 2005); Наукових читаннях, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (Житомир, 2006, 2007); Другому всеукраїнському науковому форумі “Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст” (Харків, 2007); Всеукраїнській науковій конференції “Мовні і концептуальні картини світу” (Київ, 2007); Всеукраїнській науковій конференції “Слов’янська та германська лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи” (Житомир, 2008).

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено у семи статтях у фахових виданнях ВАК України (з них 3 одноосібні статті загальним обсягом 1,32 др. арк. та 4 – у співавторстві (2,32 др. арк.), а також одних тезах Всеукраїнської наукової конференції (0,1 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 3,74 др. арк.

Подобные работы
Семенюк Анатоніна Афанасіївна
Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови)
Вострова Світлана Володимирівна
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)
Кузенко Галина Миколаївна
Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості емотивних висловлювань негативної оцінки (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
Коваль Наталія Євгенівна
Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів)
Кузнєцова Ганна Валеріївна
Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ-ХХI століть)
Шукало Ірина Миронівна
Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній).
Франко Оксана Богданівна
Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)
П'ятничка Тетяна Василівна
Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів XIX-XX століть)
Пироженко Ольга Григорівна
Когнітивні та комунікативні аспекти вербалізації концепту неправди у діалогічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови)
Гніздечко Оксана Миколаївна
Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net