Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Ентомологія

Диссертационная работа:

Сергєєв Максим Евгенович. Земляні блішки (Coleoptera, Chrtsomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія). : Дис... канд. наук: 03.00.24 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Земляні блішки (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) – є однією з найчисельних та найпоширених у світі підродин твердокрилих. У межах Палеарктики видовий склад підродини нараховує більше ніж 1000 видів з 59 родів [Konstantinov, Vandenberg, 1996]. Підродина містить велику, найбільшу серед усієї родини Chrysomelidae, кількість видів-шкідників.

До сьогодні єдиною найбільш повною працею, що присвячена дослідженню видового складу та екології підродини Alticinae степової та лісостепової зони України, була дисертація Д.С. Шапіро (1954). У подальшому дослідження підродини у межах України, та зокрема у її південно-східній частині майже не проводилися. У данний момент аналіз видового складу та особливостей зоогеографії та екології Alticinae України можливий лише за умови використання сучасних ревізій найбільш систематично складних та найчисельних у Палеарктиці родів блішок, наприклад: Longitarsus, Aphthona, Psylliodes, Dibolia, Crepidodera, Epitrix та ін., які було опубліковано у останні десятиріччя [Надеин, 2007; Doberl, 2000; Gruev, 1991, 1995; Konstantinov, 1995, 1998; Mohr, 1981; Warchalowski, 1995, 1996 та ін.].

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідницька робота дисертації виконана згідно з плановою темою ”Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія)” та затверджена для очної аспірантури на кафедрі зоології Донецького національного універсітету (ДонНУ). Робота є частиною держбюджетної теми кафедри зоології ДонНУ ”Аспекты биоразнообразия животных юго-востока Украины” Г 01/1, НДР 0101U0005707, а також ”Экологические особенности почвенных, водных и наземных животных естественных и техногенных экосистем левобережной Украины” Г 063/3, НДР 0106U003345.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – вивчання видового складу, екологічних та зоогеографічних особливостей населення підродини Alticinae південного сходу України.

Завдання дослідження:

встановити видовий склад Alticinae південного сходу України;

провести порівняльний аналіз видового складу Alticinae південного сходу України та суміжних регіонів степової зони Cхідноєвропейської рівнини;

провести аналіз розподілу видового складу Alticinae на території південного сходу України;

провести зоогеографічний аналіз регіональної фауни Alticinae;

з`ясувати особливості біотопічного розподілу, фенології та трофічної спеціалізації земляних блішок регіональної фауни;

встановити механізми, що дозволяють уникати трофічної конкуренції угрупованню видів, пов’язаних із спільною кормовою рослиною.

Об`єкт досліджень – жуки-листоїди підродини Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) південного сходу України.

Предмет досліджень – таксономічна, екологічна та географічна структура фауни, особливості екології модельних видів.

Методи досліджень. Збір та камеральна обробка матеріалу здійснювалась згідно з традиційними методиками на базі кафедри зоології ДонНУ.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексний огляд Alticinae південного сходу України за недостатньо вивченими (видовий склад) та майже не дослідженими до сьогодні питаннями (подібність фаун, зоогеографічна характеристика, біотопічний розподіл, фенологія, трофічна спеціалізація). Уперше встановлено сучасний склад підродини Alticinae південного сходу України – 166 видів з 19 родів. Для фауни досліджуваного регіону вперше відзначено 5 родів і 49 видів. Серед них, вперше для фауни України – 5 видів, для фауни степової зони України – 7 і для Лівобережної України – 10 видів. Уточнено ареали 49 видів.

В результаті інвентаризації встановлено видовий склад блішок у заповідниках південного сходу України: в Українському природному степовому заповіднику НАН України (далі УПСЗ), у Луганському природному заповіднику НАН України (ЛПЗ) та регіональних ландшафтних парках “Донецький Кряж”, “Меотіда”, “Краматорський”.

Вперше проведено аналіз розподілу населення Alticinae відповідно до розподілу рослинності у межах ботаніко-географічних округів південного сходу України.

Виконано порівняльний аналіз таксономічного складу населення блішок південного сходу із суміжними регіонами степової зони у межах Східноєвропейської рівнини.

Проведено огляд видів роду Altica Geoffr. у межах території України.

Проаналізовано зоогеографічну структуру фауни блішок південного сходу України.

Вивчено особливості біотопічного розподілу, фенології та трофичної спеціалізації блішок досліджуваного регіону.

З`ясовано механізми, за допомогою яких уникають трофічної конкуренції блішки, що пов`язано зі спільною кормовою рослиною.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. У результаті дослідження створена колекція Alticinae південного сходу України. Робота виконана на основі аналізу великого фактичного матеріалу, що становить цінність для подальших наукових розробок. Отримані дані можуть бути використані у розробці практичних заходів щодо захисту сільскогосподарських рослин. Відомості про видовий склад та біологію блішок – агентів біологічного контролю бур`янів на дослідженій території – можуть лягти в основу комплексних заходів боротьби з бур`янами. Матеріали дисертації використовуються під час викладанні на кафедрі зоології ДонНУ курсів “Зоологія безхребетних”, “Загальна ентомологія”, “Сільскогосподарська ентомологія”, “Заповідна справа”, “Місцева фауна”, а також під час проходження студентами навчальних польових практик з зоології безхребетних.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням, яке здійснив автор у 1998-2008 роках. Дисертантом зібрана більша частина фактичного матеріалу (більше 10 тис. екз.) й оброблено понад 1,5 тис. екз. із колекційних фондів Інституту зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена, Ніженського педагогичного університету ім. Н.В. Гоголя, Харьківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Музею природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Державного природничого музею НАН України (м. Львів), Бєлгородського державного університету (Росія, м. Бєлгород), а також досліджувались екземпляри особистих колекцій (близько 1 тис. екз.). Для подальшого визначення видів виготовлено понад 2,5 тис. препаратів геніталій самців блішок. Здобувачем здійснено збір і узагальнено відомості щодо фенології і трофічних зв`язків блішок досліджуваного регіону; встановлено особливості біотопічного розподілу видового складу та зоогеографічний аналіз.

Апробація результатів дисертації. Головні наукові положення дисертації були представлені на науковій конференції Донецького національного університету (ДонНУ) за підсумками науково-дослідницької роботи за період 1999-2000 рр. (м. Донецьк, 2001), на Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Біорозмаїття природних та техногенних біотопів України” (м. Донецьк, 2001), Всеукраїнській конференції молодих вчених “Актуальні питання сучасного природознавства – 2003” (м. Сімферополь, 2003), науковій ентомологічній конференції, присвяченій пам`яті члена-корр. НАН України, д-ра. біол. наук, проф. В.Г. Доліна (м. Львів, 2005), міжнародній науковій конференції “Інтродукція і захист рослин у ботанічних садах і дендропарках” (м. Донецьк, 2006), на IX міжнародній науково-практичній екологічній конференції “Сучасні проблеми популяційної екології” (м. Бєлгород, 2006), на VI і VII з`їздах Українського ентомологічного товариства (м. Біла Церква, 2003; м. Ніжин, 2007), на XIII з`їзді Російського ентомологічного товариства (м. Краснодар, 2007), а також на наукових семинарах професорсько-викладацького складу та наукових конференціях ДонНУ (1999-2004 рр.).

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 16 друкованих працях, серед яких 5 – у фахових виданнях ВАК України, 9 публікацій – у матеріалах і тезах конференцій та з`їздів, 1 замітка у фаховому науковому журналі, 1 стаття у збірнику наукових праць.

Подобные работы
Веріжнікова Ія Володимирівна
Особливості екології капустянки звичайної (Gryllotalpa Gryllotalpa L.) та методи обмеження її шкідливості в Лісостепу та Степу України
Трач В'ячеслав Анатолійович
Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія).
Каражбей Галина Миколаївна
Біологічні особливості основних шкідників цукрових буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України
Старостенко Олена Валентинівна
Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій Південного Сходу України: фауна та екологія
Прокопенко Олена Василівна
"Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія)".
АНІСТРАТЕНКО Віталій В'ячеславович
Рецентні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово-чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекти еволюції та екологія)
Аністратенко Віталій Вячеславович
Рецептні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово- Чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекты еволіції та екологія)
Сарабєєв Володимир Леонідович
Паразити піленгаса та місцевих видів риб у північно-західній частині Азовського моря (фауна, екологія)
Бондаренко-Борисова Ірина Вікторівна.
Колемболи (Collembola, Entognatha) лісів у степу південного сходу України: фауна, екологія

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net