Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кудінов Дмитро Валерійович. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905 - 1907 pp. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації зумовлена метою і логікою розкриття теми. Її загальний обсяг – 241 стор. Вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (47 стор., 441 позиція) та 4 додатків на 4 сторінках.

Вступ. Актуальність теми дослідження. Комплексне вивчення історії України та історії її регіонів може бути об’єктивним за умови дослідження селянського руху, в тому числі на території Лівобережної України, що пов’язано з потребами переосмислення ролі селянства у суспільно-політичних процесах в Україні на зламі ХІХ – ХХ ст., під час радикальних суспільно-політичних зрушень, значною мірою зумовлених революційними подіями 1905 – 1907 pp.

У ході боротьби за соціально-політичне та економічне реформування суспільства відбулася масштабна політизація селянства, становлення його суспільно-політичних ідеалів і специфічного бачення розв’язання аграрного питання. В ці роки у селянському середовищі були випробувані різноманітні форми самоврядування і самозахисту, набуто досвід організованої боротьби і взаємодії з політичними партіями та організаціями. Cелянський рух характеризувався масштабністю, масовістю, територіальною поширеністю, залученням всіх категорій селянства.

Вивчення даної проблеми набуває актуального значення в умовах реформування місцевого самоврядування і творення засад громадянського суспільства в сучасній Україні, активізації участі селян у суспільно-політичному житті, пошуку найбільш оптимальної моделі соціального співробітництва між різними групами сільського населення.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної теми історичного факультету ”Історія української державності нової та новітньої доби” (державний реєстраційний номер 06БФ046-01), яка є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”Наукові проблеми сталого державного розвитку України”.

Об’єктом дослідження є селянство, селянські організації і політичні організації, що діяли у Лівобережній Україні в 1905 – 1907 рр.

Предметом дисертаційного дослідження є політична, соціальна і збройна діяльність українського селянства Лівобережної України, її зміст, напрямки і форми як важливі складові революційного процесу.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від січня 1905 р., початку революції, до літа 1907 р., коли припиняються масові революційні виступи на селі.

Географічні межі дисертації охоплюють Лівобережну Україну у складі Полтавської, Чернігівської і Харківської губерній Російської імперії.

Метою дослідження є об’єктивне висвітлення причин, змісту, цілей, характеру, напрямків селянського руху в Лівобережній Україні, з’ясування його специфіки, головних результатів, обґрунтування ролі в боротьбі за встановлення демократичного ладу і демократичного розв’язання аграрного питання в ході революції 1905-1907 рр.

Для реалізації поставленої мети дисертант ставить перед собою такі наукові завдання:

- проаналізувати стан наукової розробки теми у вітчизняній, дореволюційній російській і радянській історіографії, визначити етапи її вивчення за останнє століття, відстежити нові тенденції в розробці проблеми на зламі ХХ –
ХХІ ст.;

- висвітлити економічні й соціально-правові причини визрівання передумов селянського руху Лівобережної України;

- дослідити зміну соціальної напруги в українському селі, етапність селянського руху, його особливості на кожній сходинці революції;

- вивчити характер селянського стихійного руху, результативність мирних і насильницьких форм боротьби, їх регіональну специфіку;

- показати роль общини в організації спротиву селянства владі, проаналізувати ступінь соціальної самоорганізації селянства в революції, вищим проявом якої стали ”селянські республіки” й діяльність Всеросійської селянської спілки в регіоні;

- охарактеризувати роль найбільш впливових політичних партій в організації політичного руху селянства;

- визначити роль і значення селянського руху Лівобережної України в загальному революційному процесі, окреслити головні його результати.

Методологічною основою дослідження є принцип історизму, діалектичного погляду на історичний процес, наукової та об’єктивної оцінки діяльності різних соціальних верств, громадських організацій, політичних партій у боротьбі селянства. Специфіка досліджуваної проблеми зумовила використання методів: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, ретроспективний, системно-структурний, порівняльний, логічного аналізу.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у комплексному розгляді різних аспектів селянського руху Лівобережжя 1905-1907 рр. Поглиблено знання про соціально-економічний розвиток пореформеного села. Встановлено, що наростання революційної ситуації в країні пов’язане із глобальною кризою селянського господарства початку ХХ ст., втягнутого у світовий ринок.

По-новому досліджується роль мирних і насильницьких форм боротьби селянства; оцінюються їхня ефективність, вплив на політичну свідомість населення. Розглядається організація єврейських погромів, які здійснювалися селянами.

По-новому висвітлюється проблема політизації селянського руху. Селянство оцінюється як самостійна соціальна сила, яка має зворотній вплив на політичні організації. Детально досліджена діяльність політичних партій на селі, проаналізовано аграрні програми, виявлена специфіка організаційно-політичної роботи. Окрема увага приділяється функціонуванню Всеросійської селянської спілки.

Вперше введено до наукового обігу низку архівних документів і опублікованих матеріалів.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у ході наукової розробки питань історії України початку ХХ ст., підготовці узагальнюючих праць з політичної та аграрної історії України, розробці навчальних курсів і спецкурсів з історії соціальних і політичних рухів. Матеріали, висновки і узагальнення дослідження можуть бути використані для вироблення сучасної державної аграрної політики.

Наукова апробація дисертації. Результати дослідження оприлюднені у доповідях на Міжнародних науково-практичних конференціях ”Аграрний форум-2006” (Суми, 2006), ”Шевченківська весна” (Київ, 2007), VII Сумській науковій історико-краєзнавчої конференції (Суми, 2007), на науково-методичних семінарах кафедри української історії та етнополітики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006, 2007), та кафедри українознавства Сумського національного аграрного університету.

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображено у п’яти статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях та матеріалах наукових конференцій.

Подобные работы
Федака Сергій Дмитрович
Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття)
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Мардаренко Олена Вікторівна
Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху України (1989-1998 рр.)
Овсієнко Станіслав Леонідович
Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 - 2002 рр.)
Кузьміна Сніжана Вячеславівна
Шахтарський страйковий рух України в 1989-1999 роках
Тиский Михайло Григорович
Народний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80-90-х років
Козирев Олег Сергійович
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.
Жиленкова Ірина Миколаївна
Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)
Петрук Наталія Павлівна
Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно- політичному русі України у другій половині ХІХ століття
Головко Микола Леонтійович
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net