Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гуменюк Оксана Володимирівна. Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В історії України ХХ ст. важливе місце належить подіям, що розгорнулися на початку Другої світової війни. У рамках Української РСР відбулася фактична консолідація усіх українських земель. Важливим кроком на цьому шляху було приєднання до УРСР тих історично українських територій, які впродовж міжвоєнного періоду перебували в складі польської держави та Румунії, а саме – Східної Галичини, Західної Волині, Буковини, які дістали в історіографії збірну назву Західної України та Північної Буковини. Приєднання стало результатом складної політичної та дипломатичної гри Й. Сталіна і А. Гітлера на початку Другої світової війни.

Необхідність глибокого вивчення даної проблеми диктується тим, що протягом десятиліть радянської влади в наукових дослідженнях тенденційно висвітлювались події та явища, які відбувалися в Західній Україні та Північній Буковині у той час. У публікаціях спостерігався відхід від наукових принципів, перекручення фактів. Тому особливо актуальною є потреба глибокого переосмислення історії встановлення і функціонування радянської влади в Західній Україні та Північній Буковині на основі нових фактів і документів.

У сучасний період означена проблематика становить предмет зацікавленості представників різних суспільних наук, оскільки значна частина питань, пов’язаних із встановленням і функціонуванням радянського режиму в Західній Україні та Північній Буковині у 1939-1941 рр., ще залишається малодослідженою. Актуальність даного дослідження великою мірою також зумовлюється тим впливом, який мають наслідки подій 1939-1941 рр. на сучасний процес державного будівництва в Україні. Здійснене у той час об’єднання українських земель геополітично підготувало незалежність України і посилило взаємовпливи східних і західних українців.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності до програми історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету по вивченню регіональної історії України, зокрема, за напрямом роботи кафедри історії України по темі: «Поглиблене дослідження історії західноукраїнського регіону в контексті західноукраїнської історії та взаємин України з сусідніми державами».

Об’єктом дослідження є соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в Західній Україні та Північній Буковині після приєднання їх до СРСР у 1939-1941 рр.

Предметом дослідження стали форми і методи запровадження радянського режиму, соціальні та суспільно-політичні наслідки перетворень, ставлення до нововведень місцевого населення.

Мета дисертації полягає у тому, щоб проаналізувати найважливіші напрями і форми радянізації західноукраїнських земель та визначити ставлення населення до цього процесу.

Завдання підпорядковані поставленій меті. Передбачено:

- проаналізувати обставини зайняття Західної України радянськими військами у 1939 р. та Північної Буковини у 1940 р. як вирішальної передумови встановлення в регіоні радянського режиму;

- дослідити методи, за допомогою яких у Західній Україні та Північній Буковині було впроваджено державний режим тоталітарного зразка;

- визначити особливості формування нової влади в умовах радянського режиму в Західній Україні та Північній Буковині;

- проаналізувати процес впровадження радянської моделі в соціально-побутовій та культурній сферах та його вплив на життєвий рівень населення;

- охарактеризувати реакцію західноукраїнської спільноти на соціальні, культурні та економічні перетворення, здійснювані новим режимом у регіоні;

- осмислити психологічні наслідки радянізації західноукраїнського краю у зазначений період.

- визначити масштаби репресивних акцій щодо населення Західної України та Північної Буковини.

Методи дослідження ґрунтуються на принципах історизму, об’єктивності, комплексності і системності, розвитку і плюралізму. Під час виконання дисертаційного дослідження використані такі методи: конкретно-історичний, логічно-аналітичний, описовий, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, статистичний та метод кількісного аналізу. Для більш глибокого вивчення явищ було насамперед використано порівняльно-історичний метод, який дозволив виявити в процесі порівняння головних напрямів діяльності нових органів влади як у західноукраїнському масштабі, так і на місцевому рівні. Статистичний метод дозволив проаналізувати рівень впровадження нової системи влади на місцях у різних її напрямках, зокрема адміністративному, соціально-побутовому, економічному. Для аналізу одержаної з різних джерел інформації було використано описовий і проблемно-історичний методи, дотримуючись при цьому принципу критичного підходу і зіставляючи дані з різних джерел. Логічно-аналітичний метод дозволив подати матеріал у чіткій послідовності та логічній завершеності.

Авторка врахувала праці відомих вчених у галузі історичних узагальнень, застосувала також методи хронології, періодизації,

класифікації. Перевага при цьому надавалася науковому опрацюванню та осмисленню документальних, насамперед маловідомих фактів. І в загальному все це стало важливим механізмом для розкриття поставленої у роботі мети. Огляд наукової літератури з досліджуваної проблеми здійснювався за хронологічним і структурно-тематичним принципами історіографії.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні окремих питань проблеми, які до цього часу були малодосліджені:

- комплексно проаналізовано процеси радянізації в 1939-1941 рр. на західноукраїнських землях як цілісне соціально-економічне і суспільно-політичне явище;

- проаналізовані основні форми, методи та напрямки перетворень у соціально-побутовій сфері життя західноукраїнської спільноти на початку Другої світової війни;

- окреслена реакція населення стосовно даного процесу, його економічний, соціальний та психологічний наслідки;

- на основі сучасної методології дослідження здійснено аналіз суспільно-політичного і соціально-економічного становища, в якому перебувало населення західноукраїнських земель у досліджуваний період;

- до наукового обігу введено матеріали низки обласних державних архівів, Центрального державного архіву України, спогади очевидців досліджуваних подій.

Хронологічні межі роботи охоплюють період з серпня-вересня 1939 по червень 1941 років і зумовлені тим, що у цей період в соціально-економічному житті західноукраїнської спільноти відбулися події, які мали вагомий вплив на подальшу долю регіону і наслідки яких даються взнаки й до сьогодні.

Нижня межа періоду визначається пактом Молотова-Ріббентропа і початком Другої світової війни, що поклало початок приєднанню Західної України і Північної Буковини до Радянського Союзу і процесам радянізації. Верхня межа обумовлена початком німецько-радянської війни і тимчасовим припиненням процесів радянізації на західноукраїнських землях.

Географічні межі охоплюють Західну Україну, Північну Буковину і Хотинський повіт. Це шість теперішніх областей України: Волинська, Івано-Франківська (до 1962 р. – Станіславська), Львівська (з 1959 р. у її складі перебувають території колишньої Дрогобицької області), Рівненська, Тернопільська та Чернівецька. Викликано це тим, що історичний розвиток вказаних областей протягом 20-ти років до входження у склад УРСР мав спільні риси, що й зумовило ідентичність змісту і характеру здійснюваних тут перетворень.

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що проблеми, розглядувані в роботі, мають сучасне звучання. Матеріали та висновки можуть використовуватися для написання узагальнюючих праць, комплексних досліджень з історії України, насамперед її західного регіону, для видання збірок, документів і матеріалів стосовно соціального життя краю у розглядуваний період. Робота буде корисною при проведенні семінарських занять у вищих закладах освіти, для розробки спеціальних курсів з новітньої історії України, для виховної роботи і факультативних занять у шкільному курсі історії України. Зібраний авторкою фактологічний матеріал та зроблені узагальнення стануть у нагоді при подальшому дослідженні ряду питань з даної теми.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Особистий внесок здобувача у цю роботу полягає в дослідженні історичних передумов і причин приєднання західноукраїнських земель до СРСР (50%).

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на засіданнях кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрі історії України Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Окремі положення дослідження апробовувалися у доповідях, виголошених на Міжнародній науковій конференції «Західний регіон України у другій світовій війні 1939-1945 рр.» (Луцьк,6-7 травня 2005), Міжнародній науково-теоретичній конференції «Національні рухи опору в східній і центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років» (Київ, 12-13 травня 2005), V Буковинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (Чернівці, 29 вересня 2005), Міжвузівській науковій конференції «Християнство в контексті духовної культури українського народу (До 1020-річчя хрещення Русі-України)» (Рівне, 15 жовтня 2008), Міжнародній науковій конференції ««Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування)» (Тернопіль, 8 грудня 2008), І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів, магістрантів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Рівне, 10 грудня 2008).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 15 наукових публікаціях, у тому числі 7 із них – у фахових виданнях.

Структура дисертації визначається змістом проблеми, поставленою метою і завданням дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків (175 сторінок), списку використаних джерел та літератури (363 позиції). Загальний обсяг роботи складає 205 сторінок.

Подобные работы
Сивирин Микола Анатолійович
Депортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.
Сивирин Микола Анатолійович
Депортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.
Бачинська Олена Анатоліївна
Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII - початок XX ст.
Сивирин Микола Анатолійович
Депортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.
Вегерчук Сергій Максимович
Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI - перша половина XIII ст.)
Півоварчук Віталій Миколайович
Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939- червень 1941 років)
Вісин Валентин Васильович
Радянський режим у Волинській області (вересень 1939-червень 1941 рр.)
Лучаківська Іванна Львівна
Інтелігенція західних областей України у суспільнополітичному житті (вересень 1939- червень 1941 рр.)
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
Бобровський Артем Сергійович
Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у 1943 – середині 1960-х років.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net