Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Луговий Богдан Васильович. Військові поселення на Правобережній Україні (1836–1866) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Активна зовнішня політика Російської імперії в першій половині ХІХ ст. змушувала приділяти значну увагу проблемам війська – модернізації зброї і техніки, питанням стратегії, організації армії. В цьому контексті значний інтерес істориків привертає практика запровадження військових поселень в окреслений період. Така система відповідала тогочасним потребам російського уряду в надійній прикордонній та водночас дешевій армії. Схожі формування були відомими в цей час у Європі, а тому вивчення їх російської специфіки має важливе практичне значення. Тим більше, що наприкінці ХVІІІ ст. царизм відмовився від схожої моделі утримання армії – українського козацтва, що з політичних мотивів вважалося неблагонадійним.

Важливість теми не вичерпується винятково військовими аспектами, а й полягає у значенні ролі поселень у послабленні польського впливу в краї, поширенні православ‘я, християнізації євреїв, встановленні контролю над господарською системою та продовженні русифікації на українських землях. Актуальність теми також зумовлюється зростаючим інтересом до проблем прикордоння.

Військово-поселенська система у Київській та Подільській губерніях не була об’єктом окремого історичного дослідження хоча порівняно з аналогічними формуваннями вона вирізнялася специфікою створення та особливостями функціонування. Вивчення невідомих граней подій, пов’язаних з військовими поселеннями, що залишили помітний слід в історії краю, дозволить цілісно охарактеризувати цей суспільно-політичний і військовий феномен.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках наукової проблематики, що розробляє колектив кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, та в контексті науково-дослідної теми “Українські землі в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.: управління, соціально-економічне становище, видатні постаті” (№ державної реєстрації 0106U012430).

Об’єктом дослідження є військово-поселенська система у контексті внутрішньої політики Російської імперії на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

Предметом дослідження є процес створення, адміністративний поділ, структура управління, соціально-господарський розвиток, хід ліквідації військових поселень у Київській та Подільській губерніях.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1836–1866 рр. Нижня дата зумовлена передачею у Військове міністерство у 1836 р. конфіскованих маєтків учасників польського повстання 1830–1831 рр. у Київській та Подільській губерніях, а верхня – остаточною ліквідацією в 1866 р. поселень на території, що досліджується.

Територіальні межі дослідження визначенні розташуванням військових поселень у Київській та Подільській губерніях. Однак територія цього формування не була суцільною, а складалася з окремих ділянок.

Метою роботи є соціально-історичний аналіз військово-поселенської системи на території Київської та Подільської губерній і визначення її регіональної специфіки.

Для досягнення поставленої мети автор намагався виконати такі завдання:

висвітлити основні причини та особливості створення військових поселень у Київській і Подільській губерніях;

встановити етапи процесу формування нової військової системи;

охарактеризувати особливості, специфіку адміністративного поділу та структури управління поселень;

дати цілісну оцінку господарського розвитку військових поселень в Київській та Подільській губерніях, а також порівняти їх з аналогічними формуваннями в інших регіонах Російської імперії;

простежити процес створення та накопичення грошових та майнових резервів поселень;

показати розвиток і функціонування систем освіти, охорони здоров’я та їх забезпечення;

проаналізувати причини та хід ліквідації поселень у Київській та Подільській губерніях.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше життєдіяльність військових поселень у Київській і Подільській губерніях проаналізована в контексті внутрішньої політики уряду Російської імперії.

Узагальнено військово-поселенську систему в Правобережній Україні, розкрито особливості та закономірності її розвитку, встановлено періодизацію існування та процес ліквідації військових поселень, проаналізовано зміни в адміністративно-управлінському поділі, відтворено побут поселенців.

Теоретико-методологічну основу дисертації становить єдність принципів і методів пізнання, що дозволяє всебічно вивчити та висвітлити процес утворення, функціонування та ліквідації військових поселень у Київській та Подільських губерніях. Основним підґрунтям дослідження стали принципи науковості, об’єктивності, плюралізму, історизму, системності, розвитку та комплексності. У ході дослідження використовувались порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, описовий, статистичний методи наукового аналізу.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали розширюють знання з адміністративної, політичної, військової, правової та соціальної історії досліджуваного регіону в другій третині ХІХ ст. Вони можуть бути використані для підготовки узагальнюючих і спеціальних праць, курсів лекцій як з історії України, так і її окремих країв. Доробок дослідження може бути доречним у викладанні відповідних спецкурсів у вищих навчальних закладах гуманітарного спрямування.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, пройшли апробацію на третій Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації” (Тернопіль, 2007), четвертій Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Простір і час сучасної науки” (Київ, 2008), четвертій Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Українська наука ХХІ ст.” (Київ, 2008), четвертій Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток наукових досліджень 2008” (Полтава, 2008).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 8 наукових статей, з них 4 – у фахових виданнях, визначених у переліку ВАК України.

Структура дисертації зумовлена метою, дослідницькими завданнями, проблемно-хронологічним принципом дослідження. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (314 позицій), додатків (10 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, з них 166 основного тексту.

Подобные работы
Збарський Василь Кузьмич
1.Становлення та розвиток малих форм формотенціал промислового садівництва господарювання сільських поселень України
Збарський Василь Кузьмич
Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень України
Круль Володимир Петрович
Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України
Дмитренко Андрій Юрійович
Принципи функціонально-планувальної організації малих сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net