Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Лісовська Ольга Василівна. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Проголошення незалежності України, проведення радикальних реформ у політичній та економічній сферах призвели до значного зацікавлення широкого кола громадськості питаннями вітчизняної історії. Вивчення і аналіз досвіду минулого може значно полегшити вирішення багатьох питань сьогодення, в тому числі проблем, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням села.

Аналіз позитивного і негативного досвіду в сільському господарстві України в 60–80-х роках ХХ ст. допоможе усвідомити всю складність аграрно-економічних відносин. Без об’єктивного розуміння становища в аграрному секторі, зокрема негативних явищ, причин їх виникнення, не можна правильно орієнтуватися у сучасній ситуації і зрозуміти, що заважає поступу вперед, від чого необхідно відмовитися, щоб не повторити вже допущених помилок.

В аграрній історії України питання про шляхи розвитку матеріально-технічної бази села займає одне з головних місць. Вирішення завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності агропромислового комплексу, неможливе без потужної індустріальної бази, створеної на основі досягнень науки та техніки.

Під матеріально-технічною базою сільського господарства слід розуміти всю сукупність засобів праці, які людина застосовує в процесі виробництва продукції. Зміцнення матеріально-технічної бази означає вирішення питань комплексної механізації і повної електрифікації, підвищення ролі хімізації та меліорації, впровадження передової технології і наукової організації праці й виробництва.

Актуальність теми дисертації підсилюється нагальною потребою вивчення та систематизації всього комплексу проблем, які визначають стан матеріально-технічної бази аграрного виробництва, що дозволяє не тільки віддзеркалити загальні процеси минулого й сьогодення в цій галузі, але й детальніше з’ясувати його місцеву локальну специфіку.

Це дає змогу виявити тенденції і шляхи розвитку технічного забезпечення сільського господарства, охарактеризувати практику індустріалізації колгоспів і радгоспів, показати роль держави у вирішенні завдань інтенсифікації виробництва, виявити регіональні особливості та загальні закономірності процесів модернізації на селі. Об’єктивне висвітлення проблем минулого українського села, попередніх спроб подолання його технічної та соціальної відсталості допоможе зрозуміти сучасну кризу аграрного сектору, віднайти оптимальні шляхи виходу з неї.

У зв’язку з цим дослідження розвитку матеріально-технічної бази села, всебічна об’єктивна оцінка його наслідків – важливе завдання сучасної історичної науки. Його актуальність підсилена ще і тим, що сьогодні сільське господарство перебуває на стадії проведення однієї з найбільш кардинальних змін не лише сільськогосподарського виробництва, але і самого способу життя.

Отже, обрана для вивчення тема має наукове, практичне, суспільно-політичне значення, чим і зумовлена її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно наукової проблематики кафедри новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Вона органічно пов’язана з науковою проблематикою Науково-дослідного інституту селянства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького „Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства” (номер державної реєстрації 0102U006796).

Об’єктом дослідження є аграрна політика радянського керівництва в сфері матеріально-технічного постачання українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.

Предмет дослідження – спроби модернізації матеріально-технічної бази, досягнення та невдачі, їхній вплив на соціально-економічний розвиток села.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1960 – 1980-ті роки – період, коли соціально-економічний та культурний розвиток села було оголошено пріоритетною справою партії. Вибір нижньої межі обумовлений необхідністю з’ясування стану матеріально-технічного забезпечення села на 1964 р., коли відбулася зміна партійного керівництва та розпочалося швидке прискорення темпів інтенсифікації в аграрному секторі. Верхня межа збігається в часі з максимальною інтенсифікацією цих процесів та втратою їх пріоритетного значення.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються адміністративних кордонів УРСР в окреслений хронологічний період.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі виявленого комплексу джерел, досягнень історіографії дослідити шляхи розвитку матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст., її роль у розвитку виробничих сил та вплив на характер виробничих відносин.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань:

з’ясувати стан наукового вивчення теми, визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення, методологію наукового пошуку;

проаналізувати причини деформацій у політичному та соціально-економічному житті країни в період, що досліджується, та охарактеризувати прояви цього на селі;

висвітлити реальну радянську політику 60-х – 80-х років ХХ ст. у сфері матеріально-технічного забезпечення сільського господарства;

виявити значення та роль індустріальної основи сільського господарства УРСР, стан його технічного забезпечення, напрям, темпи і особливості розвитку інтенсифікації аграрного виробництва республіки на середину 1960-х років;

розкрити вплив інтенсифікації аграрного виробництва на соціальну перебудову села;

простежити ефективність заходів щодо подальших спроб модернізації матеріального забезпечення сільського господарства протягом 1960–1980-х рр.;

проаналізувати зміни, які сталися в основних засобах виробництва, технічному оснащенні аграрного сектору;

виявити й охарактеризувати причини появи негативних факторів у розвитку матеріально-технічної бази села;

об’єктивно висвітлити питання умов життя трудівників села та організації праці в сільському господарстві.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

на основі досягнень історіографії, залучення до наукового обігу нових архівних матеріалів розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60 – 80-ті роки ХХ ст. розглянуто як об’єкт спеціального наукового вивчення на дисертаційному рівні;

показано вплив адміністративно командної системи на управління та організацію сільськогосподарського виробництва;

з’ясовано сутність радянської політики у забезпеченні сільського господарства матеріально-технічними засобами;

встановлено, що за умов домінування командно-адміністративної системи загалом позитивні починання щодо модернізації аграрного виробництва не давали відповідного результату;

розкрито механізм наростання негативних явищ під час нарощення технічної оснащеності сільського господарства;

виявлено динаміку змін у матеріально-технічному постачанні аграрного сектору протягом 1960–1980-х рр.;

проаналізовано соціальну політику радянської влади на селі, встановлено, що умови життєдіяльності селян відставали від аналогічних показників жителів міст;

вивчено спроби та шляхи радянського керівництва у подоланні ряду соціально-економічних кризових явищ, що виникли внаслідок прорахунків в аграрній політиці.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладений матеріал дозволяє заповнити прогалини з аграрної історії України стосовно шляхів розвитку технічного забезпечення сільського господарства, практики індустріалізації колгоспів і радгоспів, ролі держави у вирішені завдань інтенсифікації виробництва. Накопичені у процесі дослідження різноманітні фактологічні та статистичні матеріали, методологічні положення, висновки та узагальнення будуть корисними при вивченні широкого кола проблем з історії України, в науково-дослідній та викладацькій роботі, при підготовці загальних лекційних курсів із проблем новітньої історії, спецкурсів, присвячених історії українського селянства та сільського господарства, у вищих навчальних закладах аграрного профілю, написанні монографій та методичних посібників.

Результати дослідження можуть бути використані в подальших розробках пріоритетних напрямків розвитку наукових досліджень із найважливіших проблем аграрного сектору народного господарства України.

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях кафедри новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Ради Наукового товариства істориків-аграрників. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення в доповідях і повідомленнях на ІІI Міжнародних Гуржіївських історичних читаннях (Черкаси, 2007), ХVIІ Науковій сесії осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах (Черкаси, 2007), Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку” (Луганськ, 2007), VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених „Шевченківська весна” (Київ, 2008), ІІ Всеукраїнських Драгоманівських читаннях молодих вчених „Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії в контексті Європейського цивілізаційного простору” (Київ, 2008), VІІ Міжнародному симпозіуму з проблем аграрної історії (Черкаси, 2008).

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 10 наукових статей, 5 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 4 друковані аркуші.

Подобные работы
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Ліберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.).
Ботушанський Олег Васильович
Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Мельник Катерина Миколаївна
Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.
Рябокобила Олена Олександрівна
Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки ХХ ст.
Сучкова Олена Юріївна
Євреї в Донбасі (20-30-ті роки XX ст.)
Стремецька Вікторія Олександрівна
Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Лаврут Ольга Олександрівна
Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net