Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Крижановська Наталя Євгенівна. Історія хорового мистецтва Миколаївщини кінця ХVІІІ - початку ХХІ століття : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В процесі розбудови сучасної української держави значно зростає інтерес до питань вітчизняної культури, вагомою складовою якої є хорове мистецтво.

Процеси розвитку національної музичної культури у регіональній специфіці останнім часом неодноразово перебували в полі зору науковців. Південний регіон викликає наукове зацікавлення завдяки специфічності історичного розвитку. Хорове мистецтво Миколаївщини у контексті регіональної музичної культури є історико-культурною цінністю, що становить частину загальноукраїнського культурного процесу. Важливим постає дослідження хорового мистецтва регіону з позицій процесуальності історико-культурного розвитку, враховуючи специфічні риси, притаманні регіону. Актуальність теми обумовлена вагомим внеском представників хорового мистецтва Миколаївщини до національної та світової скарбниці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної програми „Актуальні питання історії Нижнього Подніпров’я та Побужжя”, яка виконується на кафедрі історії України Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського (реєстраційний № 0100U003788).

Мета дослідження – наукове відтворення етапів розвитку музично-хорового мистецтва Миколаївщини кінця XVIII – початку XXI ст.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

проаналізувати рівень дослідження означеної проблеми;

висвітлити історичні передумови формування хорового мистецтва на Миколаївщині в кінці XVIII – першій половині XIX ст.;

простежити процес становлення музично-хорового мистецтва регіону у другій половині ХІХ ст.;

визначити загальні музично-культурні тенденції на території Миколаївщини XX ст.;

виявити особливості функціонування та розвитку хорового мистецтва регіону в контексті художньої культури кінця XX – початку XXI ст.

Об’єктом дослідження є історія музичного мистецтва Миколаївщини.

Предметом дослідження є зародження, формування та розвиток хорового мистецтва на території сучасної Миколаївщини.

Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах науковості, об’єктивності, історизму. Для їх реалізації використано загально-історичний, конкретно-історичний та порівняльно-історичний методи. Застосування загально-логічного та аналітичного методу дозволило прослідкувати особливості розвитку хорового мистецтва Миколаївщини у динаміці історичних змін. Системний підхід сприяв виявленню структурно-типологічних особливостей культурно-історичних форм хорового мистецтва регіону.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють історичний період від 1789 р. – заснування міста Миколаєва – до 2008 р.

Територіальні рамки дослідження охоплюють одну з областей Південного регіону України – Миколаївщину, нинішня територія якої до 1920 р. була частиною Херсонської, потім – Одеської губерній, з 1937 р. – Миколаївська область. Миколаївське військове губернаторство (1805 – 1895 рр.) становило самостійну адміністративну одиницю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- вперше проаналізовано, узагальнено та систематизовано історіогра- фічний доробок з досліджуваної теми. До наукового обігу вводиться значна кількість неопублікованих раніше архівних матеріалів;

- розкрито основні напрямки, форми і тенденції еволюційних процесів у галузі музично-хорового мистецтва регіону;

запропоновано періодизацію (етапність) історії хорового руху в регіоні у динаміці історичних змін;

з’ясовано роль представників військово-морського відомства, місцевих хормейстерів-аматорів та професіональних хорових диригентів у формуванні хорового мистецтва регіону;

узагальнено відомості про численні хорові колективи Миколаївщини;

проаналізовано зв'язок між ранніми проявами організації хорової діяльності (кінця ХVІІІ ст.), умовами і формами її подальшого розвит-ку в ХІХ – ХХ ст. та утворенням сучасних творчо-потужних колективів, що вийшли на світовий рівень;

поповнено документальний фонд історії регіонального хорового мистецтва як складової загальнонаціональної культури шляхом пошуково-дослідницької роботи;

визначено внесок Миколаївщини в історію української хорової культури і мистецтва.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та висновки роботи, введені у науковий обіг документи і матеріали можуть використовуватись при написанні узагальнюючих праць, посібників з історії української культури, українського хорового мистецтва, історичного краєзнавства, при викладанні вузівських курсів з історії України, культурології, історії української музики, історії виконавського мистецтва, музичної педагогіки. Положення роботи можуть слугувати базою для створення відповідних спецкурсів та удосконалення музейних експозицій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дослідження апробовані у формі наукових доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку” (Миколаїв-Одеса, 1999 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур” (Київ, 2006 р.); на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів Київського національного університету культури і мистецтв „Дні науки КНУКіМ” (Київ, 2006 р.); на науково-практичній конференції „Гуманітарно-економічні дослідження” (Миколаїв-Одеса, 2008 р.).

Публікації. Концептуальні положення дисертаційного дослідження викладено у восьми публікаціях автора, п’ять з яких у фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації складає 242 сторінки, основного тексту – 170 сторінок, список використаних джерел – 526 найменувань.

Подобные работы
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Ясіновський Андрій Юрійович
"Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько- українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Федорчук Оксана Олександрівна
Православя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття
Пальченкова Вікторія Михайлівна
Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ- на початку ХХ століття
Бурдуланюк Василь Миколайович
Культурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть
Морозова Ольга Станіславівна
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття
Цибуленко Лариса Олександрівна
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net