Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Психологічні науки
Педагогічна та вікова психологія

Диссертационная работа:

Беженар Георгій Дмитрович. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку Української держави є система освіти, в якій ключова роль належить учителю. Саме від його професіоналізму і компетентності, позиції та досвіду, педагогічної майстерності залежить успіх освітянської справи. Так, прийнята у березні 2002 року Кабінетом Міністрів України та схвалена Президентом України Державна програма «Вчитель» зазначає, що саме через діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини українського суспільства.

Проте, розглядаючи таку важливу соціально-значущу діяльність, не можна не враховувати той факт, що вона належить до складних, стресогенних, психологічно напружених видів діяльності. Наслідком такої праці, за даними різних дослідників, у багатьох учителів постають підвищення рівня тривожності, фрустрованості, дратівливості, втоми, часті головні болі, виникнення безсоння, ознаки «синдрому емоційного вигорання». Значна частина педагогів страждає хворобами, що спричинені стресом – численними соматичними і нервово-психічними розладами; у третини з них показник міри соціальної адаптації є нижчим, ніж у хворих на неврози.

Враховуючи те, що оптимальна організація умов діяльності, поряд з іншими чинниками, сприяє збереженню фізичного i психічного здоров’я педагогічних працівників та вирішальну роль у їх створенні керівника навчального закладу (НЗ), однією з актуальних проблем сучасної науки постає розвиток професійної компетентності керівника в аспекті оптимальної організації предметно-просторового середовища (ППС) навчального закладу взагалі та забезпеченні сприятливих умов діяльності педагогічних працівників зокрема.

Вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчило, що проблему компетентності та окремих її видів вивчали В. Баркасі, О. Волобуєва, Л. Карпова. С. Козак, А. Онкович, Ю. Півчук, Л. Шевчук, Т. Щербакова, І. Ящук та ін. Але проблема розвитку професійної компетентності керівника НЗ щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників не була предметом наукового дослідження.

Таким чином, соціальна значущість, практична необхідність та недостатня наукова розробленість зазначених вище питань зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до перспективного плану проведення наукових досліджень у Державній прикордонній службі України
у 2000-2007 рр. та у межах науково-дослідної роботи «Формування соціально-психологічної компетентності молодих військових керівників» (Шифр № 203-0001 І «Компетенція»). Тема узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 3 від 25.03.2008 р.).

Мета дослідження – виявити та емпірично перевірити психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу.

Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

  1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити сутність і структуру професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників.

  2. Виявити суб’єктивні та об’єктивні фактори розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу.

  3. Визначити та експериментально перевірити основні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливого ППС для діяльності педагогічних працівників.

Об’єкт дослідження – професійна компетентність керівника навчального закладу.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу.

Методи дослідження. Для розв’язання сформульованих у дослідженні завдань були застосовані такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація нормативно-правової бази та психолого-педагогічної літератури з питань, пов’язаних з проблемою професійної компетентності сучасного керівника навчального закладу; емпіричні – експертні оцінки (для виявлення елементів та характеристик ППС, які зумовлюють оптимальність діяльності педагогічних працівників; оцінки рівня організації ППС навчального закладу; вивчення загальної навченості керівників навчальних закладів), опитування (для емпіричного обґрунтування структури і сутності професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників; виявлення особливостей керівників в залежності від їх участі в організації ППС навчального закладу; емпіричної перевірки факторів та умов розвитку професійної компетентності керівника щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників), тестування (для оцінки функціональних станів педагогічних працівників; виявлення ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів); математичні методи обробки експериментальних даних – кореляційний (для перевірки взаємозв’язку та достовірності відмінностей у досліджуваних показниках) та факторний аналіз.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження:

уперше на основі системного підходу здійснений теоретичний аналіз професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників, визначені її показники; розкрито зміст діяльності керівника з організації ППС закладу освіти;

удосконалено сутність поняття «професійна компетентність керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників» та уточнено умови та фактори її розвитку;

дістала подальшого розвитку організація керівника ППС в навчальному закладі, що забезпечується відповідним рівнем розвитку його професійної компетентності.

Практична значимість отриманих результатів дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані під час діагностики рівня розвитку професійної компетентності керівника НЗ щодо створення сприятливих умов підлеглих; розробки типових і індивідуальних програм підготовки керівників НЗ до діяльності з організації в них ППС; навчально-методичних матеріалів з педагогічного менеджменту; безпосередньої практичної діяльності керівників НЗ.

Результати дослідження впроваджено у практичну діяльність навчальних закладів: Слов’янської гімназії міста Києва (акт впровадження Управління освіти Дарницького району у місті Києві Державної адміністрації від 6.06.2007 р. № 88); Краматорського економіко-гуманітарного інституту (акт впровадження від 9.09.2008 р.); Природничо-економічного ліцею с. Вузлове Радехівського р-ну Львівської обл. (акт впровадження від 16.9.2008 р. № 276).

Особистий внесок здобувача. У статті «Компетентність як категорія психолого-педагогічного аналізу», написаній у співавторстві з Н. Мась, особистий внесок здобувача полягає у розкритті педагогічної складової семантичного навантаження поняття «компетентність». У статті «Компетентність керівника та її вплив на умови діяльності персоналу», яка написана у співавторстві з Н. Мась, особистий внесок здобувача полягає у розкритті психолого-педагогічного змісту впливу керівника навчального закладу на умови діяльності його педагогічного колективу.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на: Міжнародному конгресі з психотерапії «Проблеми і тенденції в сучасній вітчизняній психотерапії» (Артек, 2008); Науково-практичній конференції «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (Харків, 2007).

Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження опубліковано у 6 наукових публікаціях, з них дві у співавторстві – у виданнях, що визначені ВАК України як фахові у галузі психології.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 4 додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 149 сторінок і містить 8 рисунків та 27 таблиць. Список використаних джерел налічує 198 найменувань.

Подобные работы
Козачук Світлана Анатоліївна
Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови
Скиба Катерина Миколаївна
Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів
Шмаргун Віталій Миколайович
Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи)
Макаренко Стефанія Стефанівна
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності учителя
Тимофієва Марина Пилипівна
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря
Серкіс Жанна Василівна
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи
Брюховецька Олександра Вікторівна
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування
Видолоб Наталія Олексіївна
Психолого-педагогічні умови формування української ментальності учнів основної школи (на матеріалі уроків української літератури)
Савицька Світлана Олексіївна
Психолого- педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Слободяник Наталія Володимирівна
Психолого-педагогічні умови формування гуманних взаємин підлітків (на заняттях аматорського музичного колективу)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net