Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Нормальна анатомія

Диссертационная работа:

Лященко Ольга Ігорівна. Морфологічні прояви компенсаційних процесів у нормальному та полікістозно зміненому яєчнику після односторонньої оваріектомії в умовах алкогольної інтоксикації та її корекції поліфенолами винограду (експериментальне дослідження). : Дис... канд. наук: 14.03.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Порушення в окремих ланках системи репродукції незмінно супроводжуються загальним розбалансуванням, що призводить до тяжких гінекологічних захворювань (О.М. Віхляєва, 2006; О.М. Носенко, 2008). Тому реалізація компенсаторних механізмів різних рівнів з метою відновлення репродуктивного гомеостазу виявляє високу цікавість у фахівців.

Однобічна оваріектомія (ООЕ), як право-, так і лівобічна, на тлі різної патології органів відноситься до поширених хірургічних втручань і виконується в усі вікові періоди, включаючи розквіт репродуктивної функції (Д.И. Бенедиктов, М.В. Сапир, 1991). Компенсаторні можливості збереженого яєчника мають різнобічні аспекти, але експериментально вивчені недостатньо (Т. М. Сіліна та ін., 2005).

В основі ендокринної безплідності провідне місце належить хронічній ановуляції. Її нозологічною формою частіше є синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) (Е.А. Богданова и др., 2006; R. Aziz, 2003). В останні роки спостерігається значне збільшення частоти СПКЯ в структурі порушень менструальної та генеративної функцій жінок фертильного віку. За даними В.П. Смєтнік (2005), І.Б. Вовк (2006), B. Roldan (2004), G. Jones (2007), частота СПКЯ в популяції становить від 4 до 15%. Однак репаративні потенції полікістозно зміненого яєчника вивчені недостатньо, а їх реакція на однобічну оваріектомію взагалі не досліджувалася.

Проблему репродуктивного здоров'я ускладнює зростаючий жіночий алкоголізм. Особливу стурбованість викликає рання алкоголізація дівчат-підлітків, що в поєднанні зі збільшенням частоти патології гаметопродукуючих систем становить загрозу здоров’ю нації і є актуальною проблемою (П.В. Волошин и др., 2003; И.К. Сосин, Ю.Ф. Чув, 2005). У спеціальній літературі більше уваги приділяється біохімічним процесам алкоголізму, а не питанням компенсації порушених функцій та їх корекції в морфологічно зміненому яєчнику.

Концентрат сумарних поліфенолів винограду "Еноант", технологія виробництва якого розроблена в інституті винограду і вина "Магарач", має комплексну біологічну активність, яка підтверджена на рівні доклінічних та клінічних випробувань (Ю.А. Огай, 2000; А.А. Бабанин, Н.Н. Богданов, 2003). Він являє собою групу біологічно активних речовин винограду, які представлені, головним чином, поліфенольними сполуками. Проте їхній вплив на будову яєчника не вивчений.

Отже, в літературі відсутні відомості щодо будови нормального і полікістозно зміненого яєчника, збереженого після однобічної оваріектомії, зокрема, й за умов хронічної алкогольної інтоксикації та її корекції концентратом поліфенолів винограду.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського і є фрагментом науково-дослідної роботи «Пластичність і реактивність тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу (Стан гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки та печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду)» (№ держреєстрації 0103U004052, шифр теми 02/17). Автор безпосередньо виконувала фрагмент науково-дослідної роботи, який стосувався компенсаторних процесів у яєчниках в умовах зміненого гомеостазу.

Мета дослідження: визначити морфологічні зміни нормальних і полікістозно змінених яєчників після однобічної оваріектомії в умовах алкогольної інтоксикації та її корекції.

Завдання дослідження:

1. Визначити динаміку й характер репаративних процесів у збереженому яєчнику після експериментальної однобічної оваріектомії в умовах норми.

2. Вивчити компенсаторні реакції збереженого яєчника після однобічної оваріектомії в умовах експериментальної моделі синдрому полікістозних яєчників.

3. Оцінити динаміку й характер морфологічних змін у нормальному та полікістозно зміненому яєчнику після однобічної оваріектомії з корекцією концентратом поліфенолів винограду.

4. Встановити характер і ступінь захисного впливу концентрату поліфенолів винограду на нормальний і полікістозно змінений яєчник після однобічної оваріектомії в умовах алкогольної інтоксикації.

5. Систематизувати та узагальнити особливості компенсаторно-адаптаційних можливостей яєчників експериментальних тварин.

Об'єкт дослідження: закономірності морфогенезу жіночої репродуктивної системи в умовах зміненого гомеостазу.

Предмет дослідження: компенсаторно-відновлювальні процеси в яєчниках при однобічній оваріектомії і полікістозі в умовах корегованої та некорегованої алкогольної інтоксикації.

Методи дослідження: макроскопічні – для визначення структури яєчників на органному рівні; мікроскопічні – для вивчення морфологічних критеріїв компенсаторно-пристосовних реакцій яєчників на різних рівнях структурної організації; морфометричні – для визначення особливостей фолікулогенезу та аналізу співвідношення строма-паренхіма в яєчниках; математико-статистичні – для визначення вірогідності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Експериментально виявлено наявність морфофункціональної асиметрії як в інтактних, так і в змінених яєчниках самок щурів з домінуванням правої залози.

За допомогою сучасних методів гістологічного дослідження (трансмісійна електронна мікроскопія, морфометрія з використанням оптичного аналізатора зображень) на експериментальному матеріалі отримано нові дані про характер компенсаторно-пристосувальних змін, що настають у нормальних яєчниках, збережених після однобічної оваріектомії, на різних етапах постнатального онтогенезу, виділено стадії компенсаторних процесів у яєчниках.

Вперше на експериментальному матеріалі вивчено морфологічну перебудову полікістозно змінених яєчників у разі видалення протилежного органа. Встановлено, що в збереженому яєчнику спостерігається активізація процесу фолікулогенезу.

Вперше запропонований та отримав морфологічне обґрунтування засіб корекції концентратом поліфенолів винограду наслідків хронічної алкогольної інтоксикації яєчників (як нормальних, так і полікістозно змінених) самок щурів лінії Вістар, що перенесли однобічну оваріектомію.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати мають важливе значення для розуміння динаміки і спрямованості компенсаторно-відновлювальних процесів при порушенні синхронності в роботі яєчників, що варто враховувати при хірургічних втручаннях на парних органах.

Проведене експериментальне дослідження відкриває перспективи стосовно точного та обґрунтованого прогнозування показників фертильного здоров'я жінок за умов однобічної оваріектомії.

Материали дисертації є морфологічною основою для обґрунтування застосування концентрату поліфенолів винограду з метою фармакологічної корекції змін у нормальних та полікістозно змінених яєчниках після однобічної оваріектомії, а також можуть бути використані для розробки комплексних лікувальних і реабілітаційних заходів при хронічних алкогольних інтоксикаціях у жінок фертильного віку.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес та науково-дослідну роботу кафедр медичної біології, нормальній анатомії, топографічної анатомії з курсом оперативної хірургії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського; кафедра загальної хірургії, оперативної хірургії та топографічної анатомії Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри медичної біології, паразитології і генетики Луганського державного медичного університету; кафедр анатомії людини і гістології, цитології та ембріології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором самостійно. Здобувачем визначено актуальність та ступінь вивчення проблеми, проведено інформаційно-патентний пошук, визначено мету і завдання дослідження, обґрунтовано вибір методів, необхідних для вирішення поставлених завдань, відповідно до яких здійснені експериментальні дослідження. Автором самостійно реалізована модель синдрому полікістозних яєчників, проведені оперативні втручання на експериментальних тваринах, світлооптичне та електронномікроскопічне дослідження, а також морфометрія з наступною математико-статистичною обробкою одержаних даних. На підставі проведеного дослідження сформульовані висновки і запропоновані практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднені та обговорені на: 76-78 науково-практичних конференціях молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (Сімферополь, 2004-2006); XI Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Полтава, 2006); 60-й і 61-й Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених „Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ, 2006, 2007); Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених (Донецьк, 2007, 2008); VI та VII Міжнародних конгресах медичних наук (Софія, 2007, 2008); 18-й міжнародній конференції (Берлін, 2007); Науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (Одеса, 2007); 7-му Міжнародному медичному саміті (Загреб, 2007); XII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2008); Симпозіумі «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів» (Сімферополь-Алушта, 2008).

Публікації. Основні результати дисертації висвітлені у 18 наукових працях, з них 4 статті у наукових фахових виданнях України (одноосібних – 2), 1 стаття – в закордонному медичному журналі; 13 праць у вигляді тез у матеріалах наукових форумів.

Подобные работы
Біловицький Олег Всеволодович
Морфо-функціональна оцінка яєчників в умовах алкогольних інтоксикацій (експериментальне і секційно-морфологічне дослідження
Пастух Михайло Богданович
Морфологічні зміни в сім"яниках білих щурів при інтоксикації етанолом та відновні процеси в них при корекції кровопостачання
Смеречанський Роман Романович
Морфофункціональні зміни респіраторного відділу легень і активності сурфактанту при синдромі кислої аспірації та в процесі його лікування метилпреднізолоном
Талаш Валентин Васильович
Морфологічні особливості перебігу раневого процесу в оперованих матці та її придатках при застосуванні шовного матеріалу біофілу (анатомо- експериментальне дослідження)
Діголь Людмила Геннадіївна
Морфофукціональний стан трубчастих кісток у процесі репаративної регенерації під впливом поліетиленгліколів та їхніх похідних (анатомо-експериментальне дослідження).
Кризина Павло Степанович
Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процесу при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження)
Сіліна Тетяна Миколаївна
Вікові морфофункціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті
Калібберденко Віталій Борисович
Морфо-функціональна оцінка сіднічного нерва в умовах алкогольних інтоксикацій (експериментальне і секційне-морфологічне дослідження).
ЗАХАРОВА Ганна Миколаївна
Експериментально–морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції.
Білоцерковський Віктор Павлович
Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю (анатомо-експериментальне дослідження)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net