Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Соціальна педагогіка

Диссертационная работа:

Косовець Василь Іванович. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села. : Дис... канд. наук: 13.00.05 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Суспільний розвиток держави відбиває будь-які зміни в історії нації, що неодмінно породжує нові концепції, підходи до осмислення соціальних процесів, розвитку особистості, інновації в системі освіти та виховання. Разом з цим простежуються зміни і в шляхах та механізмах вирішення означених питань, налагодженні продуктивних відносин у новому форматі соціокультурного середовища. В цьому плані для соціально-педагогічної науки актуальним виступає питання виявлення всіх можливих педагогічних факторів, які можуть забезпечити необхідні соціально-виховні умови для розвитку особистості.

Привертає увагу і той факт, що економічні катаклізми у суспільстві посилили несприятливі тенденції розвитку соціального середовища на селі та загострили питання допомоги молоді в сучасних умовах. Причому це стосується, перш за все, активізації молодих людей як активних учасників соціальних і духовних перетворень на селі, переорієнтації їх ідеалів, життєдіяльності, позицій.

Осмислення перспектив розвитку соціальної активності молоді села приводить до висновку про необхідність забезпечення ефективних соціально-педагогічних впливів на процеси взаємодії різних соціальних інститутів. Це дозволить оптимізувати як процеси становлення молоді, так і її суб’єктивацію у соціально-виховних процесах.

Враховуючи означене та вирішуючи численні проблеми жителів села, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях (людей похилого віку, інвалідів, хворих, багатодітних сімей, кризових сімей тощо), прогресивні сили села усвідомлюють необхідність застосування різноманітних соціальних і соціально-педагогічних технологій. Вони сприятимуть молоді села не виживати у складних ситуаціях, а й ставати здатними самим змінювати соціум, а також зміст і характер соціокультурного середовища села, в якому вони поступово стають головними дійовими особами.

Питання закономірностей соціальної взаємодії, які детермінують роль соціального середовища у процесі соціального розвитку особистості, взаємозв’язок універсальної загальнолюдської впливу соціокультурного середовища розкрито у працях філософів і соціологів В. Афанасьєва, І. Бестужева-Лади, І. Кона, О. Семашка, А. Шатохіна та ін.

В останні роки помітно посилився інтерес дослідників до феномена „середовище” як до соціально-виховного чинника у зв’язку з проблемами соціалізації та адаптації молоді (Б. Вітаєв, А. Капська, М. Лукашевич, А. Мудрик, О. Сухомлинський, В. Шадриков та ін.). Аналізуючи соціокультурне середовище з різних наукових позицій (В. Андрущенко, Б. Бітінас, О. Єлісеєв, І. Катерний та ін.), нами виявлено, що нова філософська концепція розглядає середовище як суспільство, в якому функціонує закон: „не люди заради суспільства, а суспільство заради людей”.

На особливу увагу заслуговують праці В. Бочарової, Л. Буєвої, О. Валуйського, І. Катерного, В. Семенова, О. Сусської, О. Сухомлинського, С. Шевченко та ін., в яких розкриваються проблеми соціокультурного виховання та впливу соціального середовища на людину.

Водночас, аналіз реальних змін соціально-економічних і культурно-побутових умов життя сільської молоді дозволив виявити суперечності, що досить виразно проявляються в соціокультурному середовищі, однак не були окремим предметом вивчення. Зокрема, суперечності між:

зростанням вимог рівня та якості соціального виховання в освітніх закладах різного типу та обмеженістю соціально-педагогічних умов виховання в соціокультурному середовищі села;

необхідністю варіативної організації та розвитку соціальної активності сільської молоді на основі відродження та відтворення духовності та культури села, почуття господаря свого села та спрямованістю на уніфікацію культурно-освітнього простору й обмеженням поля дії соціокультурного середовища, яке могло б стати оптимальною моделлю для сільського соціуму при адекватній підтримці державних інституцій;

потребою соціокультурного середовища в демократизації, гуманізації мікросоціумів, що може сприяти достойному життю молоді, та стратегічно не вивіреною і не реалізованою соціальною, освітньою та культурною політикою на селі.

Означене вище та ґрунтовний аналіз наукових праць дозволив констатувати, що оптимізація соціокультурного середовища села все більше потребує надання активної соціально-педагогічної підтримки роботі з сільською молоддю. При цьому недостатність вивчення та розкриття особливостей порушеної проблеми, її актуальність у вітчизняній соціально-педагогічній науці обумовили формулювання теми дисертаційного дослідження Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села”.

Зв’язок роботи з науковим програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом наукових досліджень Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за напрямом “Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти”.

Тема дисертації затверджена Вченою радою університету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №7 від 31 січня 2008 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 5 від 2 вересня 2008 р.).

Мета дослідження: розробити і теоретично обґрунтувати модель розвитку соціальної активності молоді та експериментально перевірити оптимальність соціально-педагогічних умов соціокультурного середовища у розвитку соціальної активності молоді в сучасному селі.

Відповідно до окресленої мети нами були визначені такі завдання дослідження:

  1. Розкрити суть соціальної активності та соціокультурного середовища та обґрунтувати педагогічний потенціал і можливості його використання у соціальному вихованні сільської молоді в сучасних умовах.

  2. Розробити й експериментально перевірити модель сучасного соціокультурного середовища як передумови розвитку соціальної активності молоді.

  3. Розробити критерії, показники і виявити рівні розвитку в молоді соціальної активності.

  4. Виявити соціально-педагогічні умови та механізми педагогізації соціокультурного середовища як важливі чинники стимулювання соціальної активності молоді.

  5. Розробити науково-методичне забезпечення процесу розвитку соціальної активності молоді на селі: концепцію, методичні рекомендації, програми діяльності різних соціальних інституцій.

Об’єкт дослідження: процес соціального виховання молоді у сучасному селі.

Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови ефективного впливу на розвиток соціально активної молоді у процесі її життєдіяльності в соціокультурному середовищі села.

Методологічною та теоретичною основою дослідження є: основні Закони України „Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 рр.”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; філософські положення про взаємодію основних соціальних факторів виховання; соціально-філософські підходи до вивчення і розкриття суті „середовище та моделі соціуму”; концепції соціального виховання та особистісно орієнтованого розвитку особистості; загальні теоретичні положення соціальної педагогіки (Р. Вайнола, М. Євтух, А. Мудрик, А. Капська, В. Поліщук, В. Сластьонін та ін.); концептуальні положення про комплексний підхід до вивчення проблеми формування особистості, розвитку її соціальної активності: психолого-педагогічні теорії соціального середовища (А. Макаренко, А. Маслоу, Б. Паригін, В. Сухомлинський, С. Шацький та ін.); психолого-педагогічні теорії розвитку соціальної активності особистості (Ш. Амонашвілі, Л. Божович, Я. Корчак, В. Сухомлинський та ін.).

Вирішення окреслених завдань дослідження потребувало використання таких методів: теоретичні (аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної, соціально-педагогічної літератури та її систематизація) з метою обґрунтування вихідних положень дослідження, виявлення науково-методологічних засад організації життєдіяльності молоді в соціокультурному середовищі села; розкриття суті соціокультурного середовища як інтегрованого ефективного чинника впливу на особистість; емпіричні (анкетування, спостереження, співбесіда, інтерв’ювання учасників соціально-виховного процесу) з метою виявлення соціально-педагогічних механізмів впливу на процес педагогізації середовища та розвитку соціальної активності молоді; визначення показників сформованості соціальної активності сільської молоді; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з метою перевірки ефективності функціонування моделі розвитку соціальної активності, дії запропонованих механізмів та соціально-педагогічних умов у соціокультурному середовищі села та визначення рівня сформованості соціальної активності; прогностичні (моделювання, прогнозування, метод незалежних оцінок) з метою розробки, впровадження та апробації авторських навчально-методичних матеріалів, що сприяють забезпеченню оптимізації процесу розвитку соціальної активності молоді.

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна робота здійснювалась на базі сіл Мартусівка та Ревне Бориспільського району Київської області, де функціонують соціальні інститути, що охоплюють молодь віком від 15 до 35 років. Дослідженням було охоплено 587 респондентів (із них 303 – ЕГ, 284 – КГ), 18 вчителів, 22 керівники різних соціальних інституцій.

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:

вперше обґрунтовано та доведено необхідність розвитку соціальної активності молоді в умовах функціонування моделі соціокультурного середовища та розкрито вплив соціальних інститутів на основі інтегрування їх принципів, функцій і технологій; розроблено критерії та показники ефективності дії моделі розвитку соціальної активності особистості в соціокультурному середовищі села та рівні сформованості соціальної активності молоді; розроблено концепція розвитку соціальної активності сільської молоді, розрахована на поетапну роботу з даною категорією молоді села; виявлено соціально-педагогічні умови розвитку соціально активної особистості у сільському соціумі на основі педагогізації середовища;

уточнено і розширено сутність понять «соціальна активність» молодої людини сільського соціуму, «соціокультурне середовище» як інтегративного соціально-педагогічного феномена комплексного виховного впливу на особистість, «соціальні інститути» як окремі соціальні агенти, «педагогізація середовища» як умова оптимізації впливу на особистість соціокультурного середовища;

подальшого розвитку набуло питання змістово-технологічного забезпечення процесу соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села.

Практичне значення дослідження: обґрунтовано й апробовано умови інтеграції соціальних інститутів села, які формують сприятливе середовище для прояву молоддю соціальної активності (родина, школа, громада, місцеві центри, клуби різної спрямованості – художньо-естетичного плану, фізкультурно-оздоровчого, соціально-реабілітаційного, громадські організації, культурно-просвітницькі заклади, медичні, психологічні консультпункти, центри за інтересами). Створено програми „Особистість і її партнери на шляху до активної дії у суспільстві”, „Соціальне партнерство на селі та демократизація співпраці”; „Партнерство школи та громади села”; розроблено план організації роботи місцевої виконавчої влади, спрямованої на активізацію всіх соціальних інститутів села у плані здійснення виховної роботи серед молоді.

Положення, висновки й рекомендації, сформульовані на основі узагальнення дослідницьких матеріалів, впроваджено у соціально-педагогічний процес організації молоді с. Мартусівка та с. Ревне Бориспільського району Київської області (довідка № 207 від 11.11.2008 р.); Центральної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 121/14 від 23.01.2008 р.); відділу освіти Бориспільської районної ради Київської області (довідка № 49 від 14.11.2008 р.); Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (довідка № 07–10/2446 від 15.12.2008 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження знайшли відображення в окремих статтях, а також у доповідях і виступах на наукових і науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародній - „Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті” (Київ, 2007 р.), всеукраїнських - „Вища школа України: поступ у майбутнє” (Черкаси, 2007 р.), „Актуальні проблеми соціальної педагогіки” (Чернігів, 2007 р.), „Виховання в сім’ї” (Чернігів, 2008 р.); щорічних звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 8 одноосібних наукових працях. Серед них: 7 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 матеріали доповідей на конференції.

Загальний обсяг особистого доробку становить 4,5 друкованих аркушів.

Подобные работы
Мирошніченко Наталія Олександрівна
Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище
Анненков Віктор Петрович
Психолого- педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово- економічного коледжу
Лактіонова Галина Михайлівна
Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста.
Стрелковська Анна Леонідівна
Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами
Гавеля Оксана Миколаївна
Педагогічні умови художньо- творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час
Терницька Світлана Вікторівна
Соціально-педагогічні умови взаємодії державних та громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді.
Джексон Олена Володимирівна
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net