Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кривобок Олександр Павлович. Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Формування громадянського суспільства, багатопартійної політичної системи є однією з провідних тенденцій сучасного розвитку української держави. Тому закономірним є пожвавлення інтересу як учених-істориків, так і пересічних громадян до політико-партійної проблематики в цілому і, зокрема, до періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. Цей період в історії українських земель характеризувався першим досвідом становлення багатопартійності в умовах модернізації всіх сфер суспільного життя, наростання змін і потрясінь у суспільстві. Крім загальних проблем розвитку партійної системи актуальним є дослідження ролі регіональних особливостей у сучасному політичному, релігійному, культурному житті нашої держави. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність детального вивчення діяльності місцевих партійних осередків у контексті суспільного життя окремих регіонів.

Потреба дослідження півночі Лівобережної України обумовлена, по-перше, історичним розвитком регіону, як північної половини колишньої Гетьманщини з її самобутніми соціальними, господарськими особливостями; по-друге, етнічною розмаїтістю її національно змішаного населення; нарешті, політико-територіальними особливостями, що вплинули на формування майбутнього прикордонного регіону і розподіл його території у 1918-1926 рр. між УСРР, БСРР та РСФРР.

Отже, науковий аналіз обраної теми відповідає сучасним завданням розвитку української історичної науки в цілому, політичної історії та історичної регіоналістики. Розгляд її здійснюється в загальному руслі вивчення соціально-політичної історії України.

Зв’язок роботи з науковими темами, програмами, планами. Дисертація виконана в рамках наукового напряму «Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти», що розробляється в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, та відповідно до науково-дослідницької тематики кафедри історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки «Державницьке, суспільно-політичне життя та освіта в Україні ХХ-ХХІ ст.». Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 31 січня 2006 р., протокол № 6.

Метою роботи є комплексний аналіз особливостей діяльності загальноросійських і національних політичних партій та організацій різних ідеологічних напрямів у регіоні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Зазначена мета конкретизується у таких завданнях:

проаналізувати стан і ступінь дослідження проблеми, визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;

простежити процеси зародження регіональних відділів різних політичних сил та їхньої організаційної розбудови;

з’ясувати особливості розгортання інформаційно-пропагандистської роботи політичних партій і груп у різні історичні періоди;

висвітлити взаємовідносини політичних партій між собою, із владними органами, органами місцевого самоврядування;

окреслити процес залучення до політичних партій населення; визначити його реакцію на лозунги, програми й дії партій, а також ступінь впливу політичних партій та організацій на участь населення в політичному житті;

висвітлити ставлення проводу місцевих відділів політичних партій та організацій до українського питання.

Об’єктом дослідження є суспільно-політичне життя, становлення та розвиток соціально-політичних інститутів в Україні.

Предмет наукового пошуку – діяльність місцевих осередків загальноросійських і національних політичних партій та організацій різних ідеологічних напрямів на півночі Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Хронологічні рамки роботи обіймають другу половину 90-х рр. ХІХ ст. – 1914 р. Нижня межа обумовлена виникненням перших ліворадикальних політичних партій у Російській імперії (1897 р. виник Бунд, 1898 р. – РСДРП), які незабаром почали діяти й на Лівобережжі України. Верхня межа означена початком Першої світової війни, яка змінила умови існування політичних партій та організацій у державі в цілому й регіоні зокрема.

Територіальні межі дослідження охоплюють північну частину регіону Лівобережної України, колишньої Гетьманщини, яка від початку ХІХ ст. в адміністративному плані збігалась із межами Чернігівської губернії за адміністративно-територіальним поділом Російської імперії. За сучасним адміністративно-територіальним поділом сюди відносяться Чернігівська область, північна частина Сумської, північно-східна частина Київської областей України та західна половина Брянської області Російської Федерації.

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, об’єктивності, системності. При написанні роботи автор користувався комплексом методів пізнання, а саме: історико-генетичним (у послідовному висвітленні виникнення й розвитку партійних організацій), проблемно-хронологічним (у визначенні структури роботи), методами проблемного аналізу (під час розгляду функціонування політичних об’єднань відповідно до визначених завдань дослідження) та порівняльного аналізу (для співставлення результатів діяльності окремих політичних течій у регіоні, а також аналогічних організацій у суміжних регіонах); синтетичним методом (в об’єднанні результатів дослідження в єдину наукову картину реконструкції історичної дійсності).

Наукова новизна дослідження. У дисертації вперше проведено порівняльний аналіз інформаційно-пропагандистської діяльності місцевих осередків політичних партій та організацій на півночі Лівобережжя України. Уточнено час і обставини виникнення партійних організацій, висвітлено регіональні особливості їх організаційної розбудови. У роботі всебічно розглянуто особливості взаємодії політичних партій і груп із населенням регіону, місцевою владою та між собою. Проаналізовано ставлення місцевих організацій загальноросійських і єврейських політичних партій до українського питання. Вперше здійснено спробу висвітлити маловідомі сторінки діяльності політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України. Це, зокрема, історія діяльності анархістів у краї в 1906-1910 рр.; історія поміркованих єврейських партій та організацій у регіоні, а також ідейних течій, що входили до сіоністського руху; діяльність російських консервативно-монархічних, націоналістичних об’єднань та політичних сил ліберального напряму в міжреволюційний період, частково також російських та українських есерів. У роботі вперше реалізовано спробу системного висвітлення участі в політичному житті регіону всіх діючих на його території політичних сил.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її теоретичні положення, висновки та фактичний матеріал можуть бути використані в процесі підготовки колективних праць та індивідуальних монографій з історії України і її окремих регіонів (зокрема при проведенні порівняльного аналізу), розробки нормативних та спеціальних курсів з політичної історії України й історії політичних партій, а також у курсах історичного краєзнавства.

Апробація результатів роботи відбувалась у формі виступів на ІІІ Міжнародній науковій конференції «Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії» (Ніжин, квітень 2007 р.), ХІ Запорізьких єврейських читаннях (Запоріжжя, травень 2007 р.), ХІІ Запорізьких єврейських читаннях (Запоріжжя, травень 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы» (Брянськ, вересень 2008 р.), ІІІ Міжнародній науковій конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України» (Вінниця, жовтень 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 8 статтях, із яких 6 – у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України в галузі “історичні науки”.

Структура дисертації зумовлена її метою та завданнями. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (13 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (420 позицій), шести додатків. Загальний обсяг дисертації – 242 сторінки, з них 192 сторінки основного тексту, список використаних джерел та літератури займає 40 сторінок, 10 сторінок займають додатки.

Подобные работы
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.
Мармазова Ольга Іванівна
Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)
Біла Наталія Михайлівна
Діяльність українських політичних партій серед селянства Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
Тимошенко Оксана Павлівна
Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст.
Хрящевська Людмила Михайлівна
Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець ХУІІІ - початок ХХ ст.)
Горенко Леся Михайлівна
Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця ХVIII - початку ХХ ст. (на матеріалах Кам'янського маєтку Давидових)
Муляр Анатолій Миколайович
Сільське населення Правобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.: чисельність, станова стратифікація та економічне становище
Десятніков Іван Валерійович
Наймана праця у сільському господарстві України в кінці XIX - на початку XX ст.
Кульчицька Олена Василівна
Громадські та політичні організації Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
Шевчук Жанна Анатоліївна
Мовна політика в Україні (кінець 50-х- початок 90-х рр. XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net