Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Замуруйцев Олексій Вікторович. Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми тісно пов’язана з багатьма важливими проблемами розбудови сучасної української держави. Одним зі складників цього процесу є подальше вдосконалення і розвиток міжнаціональних відносин, що актуально для багатонаціональної України. Будувати майбутнє неможливо без чіткого усвідомлення нашого минулого в усіх його проявах. Історія кожного народу, який населяє сучасну Україну, є невіддільною частиною загальної української історії. Грунтовне і всебічне її вивчення дає змогу краще зрозуміти сьогодення й бачити його перспективи.

Серед багатьох народів, які населяють нашу країну, чільне місце належить німцям, історія яких в Україні своїм корінням сягає доби раннього нового часу. Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. унаслідок широкомасштабної іноземної колонізації малозаселених регіонів Російської імперії у багатьох районах сучасного Півдня України виникли численні німецькі колонії. Німці, разом із іншою німецькомовною групою населення – менонітами, відіграли значну роль в економічному розвитку цього краю, його сільського господарства й регіональної промисловості. Їхнє землеволодіння поступово перетворилося на впливову економічну силу всього південного регіону. Досягнення німців в економічній сфері значно сприяли прискореному розвитку капіталістичних відносин і загальному економічному піднесенню Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Культура, побут, духовне життя німецьких колоній Півдня України впливали на духовно-культурне життя українського населення, інтегрувались в український культурний простір, ставши невід’ємним його компонентом. Усі ці процеси вимагають ретельного вивчення.

За сучасних умов як в Україні, так і за кордоном (насамперед у Німеччині) посилився інтерес науковців до дослідження історії німців. Це зумовило появу численних наукових статей, монографій, присвячених різноманітним аспектам життя цього етносу. Водночас, незважаючи на це, існує чимало «білих плям» в історії німецьких колоній, зокрема Півдня України.

Отже, обрана нами для вивчення тема має наукове та суспільно-політичне значення, чим і зумовлена її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації тісно пов’язана із загальним напрямком дослідження „Український національний рух новітньої доби”, що розробляється кафедрою історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету (ухвалено Вченою Радою КНЛУ, протоколи №3 від 29.10.2001 р. та №2 від 27.09.2004 р.).

Об’єктом дослідження є німецькомовні поселення на Півдні України у період з 1861 до 1914 рр.

Предметом дослідження є соціально-економічне і внутрішнє життя німецькомовних колоній Півдня України в окреслений період.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1861 – 1914 рр. Вибір нижньої хронологічної межі зумовлено ліквідацією кріпацтва в Російській імперії, становленням капіталістичних відносин, суб’єктом яких стали і німецькі колонії Півдня України; верхньої (1914 р.) – початком Першої світової війни, в результаті якої соціально-економічне та внутрішнє життя німецьких колоній Півдня України зазнало докорінних змін.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються території Таврійської, Катеринославської, частково Херсонської губерній, де на той час розміщувалася значна кількість німецьких і менонітських поселень. Щодо сучасного адміністративного поділу, територіальні межі дисертації охоплюють відповідно територію Дніпропетровської, Запорізької, частину Донецької, Луганської, Херсонської областей України, а також Автономну Республіку Крим.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу історіографії, джерельної бази вивчити соціально-економічний розвиток німецькомовних поселень на території Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких наукових завдань:

- з’ясувати стан наукового вивчення теми, репрезентативність її джерельної бази;

- вивчити причини внутрішньої німецької колонізації Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.;

- проаналізувати аграрні відносини й особливості соціального розшарування в колоністському середовищі;

- визначити основні напрямки й загальний рівень розвитку німецьких господарств, їхню внутрішню структуру;

- з’ясувати адміністративно-територіальний устрій німецьких колоній;

- розкрити роль освіти в духовному житті німецького етносу та його освітній рівень у порівнянні з іншими групами населення Півдня України;

- дослідити історію розвитку видавничої діяльності в німецьких поселеннях і визначити її рівень;

- дослідити релігійне життя німецьких колоністів у цей час.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що воно є одним із перших комплексних наукових робіт, в якому на дисертаційному рівні:

- з’ясовано політику царського уряду стосовно німецької колонізації Півдня України;

- вивчено передумови та загальні риси німецької внутрішньої колонізації у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.;

- досліджено розвиток колоністського землеволодіння у пореформений період;

- розкрито основні напрямки розвитку промислового виробництва та сільського господарства німецьких колоній Півдня України в окреслений період;

- показано духовний розвиток населення німецьких колоній Півдня України.

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її положень, висновків, матеріалів при подальшому вивченні загальної історії німецької меншини в Україні, при підготовці інших наукових праць і посібників із історії малих етносів нашої країни та історії Німеччини, регіональної історії Півдня України, для розвитку українсько-німецьких зв’язків.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на Міжнародній конференції “Історична наука: проблеми розвитку” (Луганськ, 2002), Міжнародній конференції “Німці Приазов’я та Причорномор’я. Історія і сучасність” (Донецьк, 2003), Міжнародній конференції, присвяченій молочанським менонітам ( Запоріжжя, 2004).

Публікації. Основні положення й висновки дисертації автором викладено в 9 публікаціях, з яких 6 – у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 3,1 друкованих аркуші.

Подобные работы
Шевченко Андрій Михайлович
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Тучинський Віталій Анатолійович
Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Жиленкова Ірина Миколаївна
Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)
Місостов Тотраз Юрійович
Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Москалюк Микола Миколайович
Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Донік Олександр Миколайович
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
Додонова Ганна Василівна
Соціокультурна характеристика науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
Суровцева Ірина Юріївна
Меценатство в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net