Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Нормальна анатомія

Диссертационная работа:

Савенкова Олена Олександрівна. Формоутворення внутрішнього рель-єфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі : Дис... канд. наук: 14.03.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Розуміння процесів формування уроджених вад серця, які стосуються внутрішнього рельєфу камер серця, потребує більш повного уявлення про джерела та механізм утворення м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн протягом пренатального періоду онтогенезу. Питання, пов’язане з закладкою, формуванням та гістогенетичними перетвореннями структурних компонентів стінки серця, його клапанного апарату, займає одне з центральних місць у сучасній медицині і біології (V. Sans-Coma et al., 1995; Р.И. Асфандияров, Б.Т. Куртусунов, 1993; R.H. Anderson et al., 2000; Н.В. Антипов с соавт., 2006; Л.А. Бокерия, И.И. Беришвили, 2006; Ю.Т. Ахтемійчук, 2008; А.А. Горбунов, И.В. Твердохлеб, 2008). Розширення уявлень про джерела, механізм і терміни розвитку окремих структур серця, його внутрішнього рельєфу є основою для розуміння теоретичних і прикладних аспектів кардіогенезу. Знання етапів цього процесу пояснює походження можливих уроджених вад серця, знання джерел і механізмів формування сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів є основою для розуміння походження додаткових та несправжніх сухожилкових струн серця (A. Wessel et al., 1985; M. Beattie et al., 1986; A.K. Abdulla et al., 1990; О.Б. Стелура зі співавт.,1997; В.Г. Дзяк, 2000; А.А. Тер-Галстян с соавт., 2003).

Внутрішній рельєф камер серця забезпечується особливостями топографії і розташування м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн, які мають значення у процесі гемодинаміки серця і організму у цілому (A.L. Basset et al., 1976; В.А. Кузнєцов зі співавт., 1989; С.Л. Дземешкевич зі співавт., 2000; В.Т. Селиваненко, 2001). Не зважаючи на значну кількість науково-дослідницьких робіт (Т.М. Домницкая с соавт., 1997; M. Kanani et al., 2005; Л.Я. Федонюк, В.П. Захарова, 2006; B.P. Kruithof et al., 2006), що з’явились останнім часом, зазначене питання не стало менш цікавим для дослідників, тому що зростаючий рівень захворюваності серцево-судинної системи висуває підвищені вимоги до розробки ефективних методів корекції різноманітних патологічних станів серця (О.С. Зозуля 2007; Н.Н. Кочетов, 1987; В.С. Пикалюк, А.Ю. Османов, 2007; О.Ю. Потоцька, 2008). Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених вивченню проблем розвитку серця, поодинокими є дослідження, в яких встановлюють етапи кардіогенезу. Дані, які зустрічаються у літературі, у ряді випадків складно зіставити. Це можна пояснити тим, що в дослідженнях не приділялась увага раннім стадіям розвитку серця. Однак, основною причиною слід визнати відсутність чітко встановлених термінів та критичних періодів кардіогенезу, формування внутрішнього рельєфу серця. У доступній нам літературі зустрічається велика кількість робіт, присвячених окремо вивченню морфометричних показників серця, динаміці їх змін в онтогенезі, і лише незначна кількість робіт останніх років, що стосуються ембріогенезу серця (V. Sans-Coma et al., 1995; Г.Г. Павлов 1990; О.С. Хрущева, 2000; В.О. Козлов, В.Г. Дзяк, 2006; А.А. Горбунов, И.В. Твердохлеб, 2008).

Все викладене свідчить про необхідність вивчення морфогенетичних закономірностей ембріонального розвитку серця та його структурних компонентів. Існують поодинокі роботи, в яких вивчався розвиток та становлення внутрішнього рельєфу камер серця у пренатальному періоді онтогенезу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планових наукових робіт кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії «Розвиток та становлення серця, його судин, папілярно-трабекулярного і клапанного апарату в онто- і філогенезі» (номер державної реєстрації 0101U000777) та «Морфогенез серця та судин після експериментальних втручань» (номер державної реєстрації 0106U012193). В межах даних тем автором вивчено закономірності формоутворення та розвитку структурних компонентів камер серця, які створюють внутрішній рельєф, протягом пренатального періоду онтогенезу.

Мета дослідження виявити терміни, джерела і механізм формування внутрішнього рельєфу серця людей на етапах ембріогенезу та у плідному періоді.

Завдання дослідження:

1. Дослідити етапи розвитку внутрішнього рельєфу серця в ембріогенезі людини.

2. Провести морфологічний аналіз етапів розвитку внутрішнього рельєфу серця плодів.

3. Виявити закономірності розвитку внутрішнього рельєфу серця протягом пренатального періоду онтогенезу.

4. Встановити варіанти формування архітектоніки папілярно-трабекуляр-ного апарату серця людини.

Об’єкт дослідження: морфогенез внутрішнього рельєфу серця.

Предмет дослідження: серце ембріонів і плодів людини, внутрішній рельєф шлуночків серця (папілярно-трабекулярний апарат, соскоподібні м’язи, сухожилкові струни).

Методи дослідження: макроскопічний – для вивчення серця у цілому, різних структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків серця, виявлення варіантів розташування цих компонентів, визначення форми, розмірів, що дозволяє отримати вікові анатомічні мінливості будови камер серця; гістологічній – для вивчення клітинного складу структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків, а також з метою простеження змін, які відбуваються протягом пренатального періоду онтогенезу; імуногістохімічній – для вивчення процесів диференціації клітин структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків; статистичний та математичний – для встановлення динаміки параметрів, достовірності одержаних даних, встановлення кількісних взаємодій між параметрами.

Наукова новизна одержаних результатів. За допомогою макро-мікроско-пічних методів дослідження, методів статистичного і математичного аналізу встановлено нові факти щодо формоутворення компонентів папілярно-трабекулярного апарату шлуночків серця людини у пренатальному періоду онтогенезу. Доведений механізм формоутворення, становлення архітектоніки м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн. Вперше вивчено морфологічні основи формоутворення додаткових і аномально розташованих сухожилкових струн. Визначено періоди можливого виникнення уроджених вад компонентів папілярно-трабекулярного апарату, етапи розвитку внутрішнього рельєфу серця людини на ранніх етапах кардіогенезу. Вперше виявлено критичні періоди розвитку компонентів внутрішнього рельєфу шлуночків серця.

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження, по-перше, доповнює відомості про становлення папілярно-трабекулярного апарату серця протягом онтогенезу, його топографічних та вікових особливостей, по-друге, має практичне значення у плані з’ясування морфологічних передумов виникнення уроджених вад. Встановлені періоди інтенсивного та повільного розвитку окремих структур, які формують внутрішній рельєф камер серця, можуть бути використані при проведенні ультразвукового дослідження плодів у клініці. Дані, одержані при виконанні дослідження, дозволять лікарям індивідуально підходити до визначення параметрів нормального розвитку серця. Одержані результати дослідження використані при написанні монографії Н.И. Николаева, В.А. Козлова, Т.В. Кулемзиной «Пренатальная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца»

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес на кафедрах анатомії вищих медичних закладів України: Запорізького державного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім М.І. Пирогова, Івано-Франківського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Луганського державного медичного університету, Ужгородського національного університету, Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Одержані клінічні дані використовуються у пологових домах м. Дніпропетровська.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено всі морфологічні дослідження, забір матеріалу з подальшою його обробкою та виготовленням гістологічних та імуногістохімічних препаратів, статистичний та математичний аналіз даних дослідження. Сформульовані усі положення та висновки роботи. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем проводився набір матеріалу та його обробка, аналіз одержаних результатів.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень і основні положення дисертації були викладені на засіданнях Дніпропетровського товариства АГЕТ (2005, 2008); на першій всеукраїнській науковій конференції «Карповські читання» (Дніпропетровськ, 2004); науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії» (Чернівці, 2004); ІV Національному конгресі анатомів, гiстологiв, ембрiологiв України (Сімферополь, 2006); науково-практичній конференції (Тернопіль, 2007); науково-практичній конференції (Сімферополь, 2008).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 5 - статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 праці у вигляді статей у збірниках, 2 – у вигляді тез конференцій.

Подобные работы
Черняк Олександр Володимирович
Розвиток міжшлуночкової перегородки в зв"язку з перетворенням шлуночків серця людини і щура на етапах онтогенеза
Довгаль Геннадій Володимирович
Особливості розвитку і будови папіллярно-трабекулярного апарату серця людини в онтогенезі
Довгаль Геннадій Володимирович
Шляхи відтоку крові від серця людини в постнатальному онтогенезі
Кривецький Віктор Васильович
Розвиток та становлення топографії ділянки колінного суглоба в ранньому онтогенезі людини
Решетілова Наталія Борисівна
Розвиток та становлення топографії третього шлуночка головного мозку в ранньому періоді онтогенезу людини
Павлюк Оксана Віталіївна
Розвиток і становлення топографії бічних шлуночків головного мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини
Кочмарь Михайло Юрійович
Розвиток та становлення топографії нижньої порожнистої вени в пренатальному періоді онтогенезу людини
Кривецька Інна Іванівна
Розвиток та становлення топографії грудного відділу симпатичного стовбура в пренатальному періоді онтогенезу людини
Антонюк Ольга Петрівна
Розвиток, формування та становлення пазух твердої мозкової оболони у ранньому періоді онтогенезу людини
Коган Олександр Володимирович
Розвиток та становлення топографії кульшового суглоба в ранньому онтогенезі людини

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net