Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Дошкільна педагогіка

Диссертационная работа:

Врочинська Людмила Ігорівна. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Гуманістичне виховання підростаючого покоління є однією з актуальних проблем сьогодення. Необхідність створення у суспільстві моральної атмосфери, яка сприяла б утвердженню в усіх ланках суспільного життя гуманного ставлення до людини, вимогливості до себе й інших, чесності, довір’я, поєднаного з високою відповідальністю, посилює роль означеної проблеми.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає головне завдання дошкільної освіти – допомогти дитині в оволодінні наукою життя. Оскільки суспільству необхідні життєздатні, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, то пріоритетним з перших років життя є ціннісний, соціально-моральний розвиток особистості.

Гуманізм – одна з фундаментальних характеристик суспільного буття і свідомості, сутність якого полягає у ставленні до людини як вищої цінності. Він виявляється в альтруїзмі, бажанні творити добро, допомагати людям, милосерді, співчутті. У вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практиці загальновизнаним є положення про те, що розвитку особистості сприяє створення емоційного благополуччя. Під кутом зору сучасної педагогіки, це означає задоволення потреби у спілкуванні з дорослими (батьками, вихователями), розвиток доброзичливих взаємин дітей, їхніх гуманних почуттів, сформованість дитячого товариства та ін. Навчити дитину „бачити й відчувати” людей, взаємодіяти з ними – одне з важливих і складних завдань виховання.

На думку І. Беха, Л. Коваль, О. Кононко, О. Сухомлинської, сучасна ситуація характеризується тим, що чітку впевненість у тому, що таке „добро” і „зло”, змінила тривожна невизначеність. Серед проблем реформування освіти у теоретико-методологічному аспекті вони виділяють як актуальну проблему нормативність і цінність освіти й виховання. З одного боку, це зумовлюється формалізацією, стандартизацією, створенням освітніх стандартів, а з іншого, – браком виразного уявлення про норми-ідеали, норми-зразки, норми-цінності. Як підкреслює І. Бех, розв’язання цих проблем вимагає особливого підходу до виховання гуманної поведінки дітей, що ґрунтується на постійному творенні загальнозначущих гуманних вчинків як практичному втіленні відповідних норм гуманності.

Значна частина наукових досліджень присвячена проблемі гуманності як однієї з характеристик особистості дитини-дошкільника. Результати досліджень Л. Артемової, Л. Божович, О. Запорожця, С. Карпової, В. Котирло, М. Лісіної, Є. Субботського, Т. Поніманської, Л. Почеревіної, Т. Фасолько, С. Якобсон засвідчили, що на етапі дошкільного дитинства моральні норми є мотивами поведінки. Тому гуманну поведінку особистості можна починати формувати у процесі ознайомлення дитини з відповідними нормами гуманності, які вимагають конкретизації у певній життєвій ситуації. У дослідженнях педагогів і психологів проблема виховання гуманної поведінки представлена такими проявами, як милосердя (І. Княжева), чуйність (М. Воробйова, Т. Пономаренко), співчуття, співпереживання (Г. Кошелєва, Л. Стрелкова), гуманні взаємини (Л. Артемова, А. Гончаренко, В. Котирло, В. Павленчик), турботливість (І. Дьоміна, М. Тимошенко), взаємодопомога (А. Виноградова, Л. Пеньєвська, Т. Поніманська, Т. Репіна). Формуванню досвіду гуманної поведінки старших дошкільників присвячене дослідження Н. Цуканової.

У працях Я. А. Коменського, Я. Корчака, П. Лесгафта, Й.-Г. Песталоцці, С. Русової, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського обґрунтовується положення щодо провідної ролі сім’ї у розвитку дитини, залученні її до загальнолюдських цінностей.

Дослідники дошкільного дитинства Л. Артемова, А. Богуш, Р. Буре, О. Запорожець, О. Кононко, В. Котирло, О. Усова наголошують, що родина і дошкільний навчальний заклад, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-дошкільника. Психолого-педагогічні дослідження Т. Алексєєнко, В. Безлюдної, Л. Божович, В. Постового доводять, що у дошкільному навчальному закладі повинні бути створені умови для спільної роботи сім’ї і педагогічного колективу у формуванні моральних якостей особистості дитини.

Педагогічні засади спільної роботи освітніх закладів із сім’єю розроблені І. Гребенніковим (етико-педагогічні вимоги до взаємин із дітьми та їхніми батьками), Л. Загік, Т. Марковою (принципи взаємодії дитячого садка і сім’ї), Л. Островською (зміст і методи педагогічної освіти батьків) та ін. Питання морального виховання 6-річних дітей у процесі спільної діяльності школи і сім’ї досліджене Ф. Нанай; взаємодія школи і сім’ї у формуванні моральних основ поведінки молодших школярів – О. Докукіною; педагогічні умови ефективної взаємодії дитячого садка і сім’ї в екологічному вихованні старших дошкільників – Н. Кот; співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю щодо виховання дошкільників у дусі миру – Т. Пагутою; виховання турботливого ставлення до оточуючих у 6-річок у сім’ї та дитячому садку – І. Хомяковою.

Актуальність проблеми виховання гуманності в дошкільному віці, а також наявні суперечності між соціально-економічними змінами у суспільстві та необхідністю гуманізації взаємин людей, між досягненнями вітчизняної науки у галузі морального виховання і сучасним станом роботи дошкільного навчального закладу з означеного питання, між готовністю батьків і педагогів до співпраці та їхньою недостатньою підготовкою до її здійснення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою держбюджетної теми науково-дослідної лабораторії гуманізації дошкільної освіти Рівненського державного гуманітарного університету „Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі” (державний реєстраційний номер 0106U00316). Тема затверджена Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 4 від 26.11.1999 р.) та Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 10 від 24.12.2002 р.).

Мета дослідження: науково обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

Гіпотеза дослідження: основними педагогічними умовами, які сприяють ефективному вихованню гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю, є:

організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних засадах гуманістичного виховання;

оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання гуманної поведінки у дітей;

збагачення досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх до активної участі в організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на основі їхніх інтересів і потреб дитини.

Відповідно до мети і гіпотези визначено завдання дослідження:

  1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практиці роботи дошкільних навчальних закладів.

  2. На основі аналізу та узагальнення філософської, психолого-педагогічної літератури уточнити сутність і структуру поняття “гуманна поведінка дітей дошкільного віку”.

  3. Визначити критерії та показники, виявити рівні сформованості гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку.

  4. Розробити й експериментально перевірити педагогічні умови і модель виховання гуманної поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

  Об’єкт дослідження: процес виховання у старших дошкільників гуманної поведінки.

  Предмет дослідження: педагогічні умови виховання гуманної поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного закладу та сім’ї.

  Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження:

  теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення наукових джерел дали змогу сформувати уявлення про актуальність проблеми, ступінь її дослідження, сприяли визначенню його концептуальних засад й сутності феномену “гуманна поведінка дітей дошкільного віку” та педагогічних умов її формування;

  емпіричні: бесіди, анкетування, спостереження, діагностичні методики, аналіз планів навчально-виховної роботи дали змогу з’ясувати особливості прояву гуманної поведінки старших дошкільників і стан їхнього виховання у ДНЗ і сім’ї; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) був застосований для перевірки ефективності розроблених педагогічних умов і моделі виховання гуманної поведінки старших дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і сім’ї.

  статистичні: методи математичної статистики були використані для обробки експериментальних даних і аналізу динаміки досліджуваних явищ.

  Теоретичну основу дослідження складають: культурно-історична теорія розвитку особистості; концепція особистісно-орієнтованого виховання; положення філософської і психолого-педагогічної науки про сутність гуманізму і гуманізацію виховання; про дошкільний вік як сенситивний період для формування моральних основ особистості (І. Бех, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Кононко); про закономірності морального розвитку особистості в дошкільному віці (Л. Артемова, Р. Буре, В. Кузьменко, В. Нечаєва, Ю. Приходько), виховний вплив сім’ї (Т. Алексєєнко, А. Макаренко, В. Постовий, С. Русова, М. Стельмахович, В. Сухомлинський та ін.), співробітництво освітніх закладів і родини у вихованні (Ш. Амонашвілі, О. Докукіна, Л. Островська, В. Петровський).

  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі дошкільних навчальних закладів № № 2, 3, 5 м. Кременця, „Сонечко” м. Шумська Тернопільської області, № № 14, 21 м. Тернополя, № 5, 6 смт. Крижопіль і № 4 с. Городківка Вінницької обл. На різних етапах у дослідженні брали участь 320 дітей старшого дошкільного віку, 280 батьків і 24 педагоги ДНЗ.

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

  вперше теоретично обґрунтовано, розроблено і експериментально перевірено педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї та модель їх ефективної взаємодії; визначено структурні компоненти, критерії, показники та виявлено рівні гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку;

  уточнено і теоретично обґрунтовано сутність і структуру поняття „гуманна поведінка дошкільників”, етапи взаємодії дошкільного закладу і сім’ї; розвинуто теоретичні положення, які у сукупності є цілісною системою ефективного виховання гуманної поведінки у старших дошкільників;

  набули подальшого розвитку положення про моральне виховання дітей дошкільного віку, необхідність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні, педагогічну просвіту батьків.

  Практична значущість дослідження полягає у розробці методики вивчення особливостей гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку і поетапного виховання гуманної поведінки дітей у процесі організованого спілкування дітей, вихователів і батьків. Методичні матеріали, розроблені автором, впроваджено у масову практику роботи дошкільних закладів.

  Результати дослідження можуть застосовуватися у процесі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів під час вивчення розділів „Моральне виховання”, „Робота ДНЗ з родинами вихованців” курсу „Дошкільна педагогіка” та „Методика спільної роботи ДНЗ із сім’єю” курсу „Організація дошкільної освіти”.

  Впровадження результатів дослідження здійснювалось у дошкільних навчальних закладах № 2, № 3, № 5 м. Кременця (довідка № 1089/2–12 від 24.12. 2007 р.), ДНЗ „Сонечко” м. Шумська (довідка № 07/2166 від 14.12. 2007 р.), № 5, № 6 смт. Крижопіль та № 4 с. Городківка Вінницької області (довідка № 216 від 21.03.2008 р.), на лекціях, семінарах автора для студентів педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 1091/ 212 від 20.12.2007 р.), Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (довідка № 1089 від 24.12.2007 р.), на курсах підвищення кваліфікації вихователів дошкільних закладів Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01/759 від 29.12.2007 р.).

  Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертаційної роботи доповідались автором і обговорювалися на міждержавних науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми дошкільного виховання” (Рівне, 1997), „Дошкільна освіта: історія і перспективи розвитку” (Рівне, 2002), „Актуальні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти” (Кременець, 2004), „Педагогіка і психологія дошкільного дитинства” (Рівне, 2005), „Дошкільна освіта: традиції та перспективи” (Київ-Москва-Луганськ, 2006), „Л.С. Виготський: культурно-історична концепція розвитку психіки” (Рівне, 2007); всеукраїнських науково-практичних конференціях „Розвиток інтелекту і творчості у дітей дошкільного віку” (Кременець, 1995), „Національна школа України: закономірності становлення і розвитку” (Тернопіль, 1996); „Педагогічна наука – сучасній школі” (Кременець, 1999), „Актуальні проблеми формування особистості нового типу” (Кременець, 2002), „В.О. Сухомлинський і сучасність: до 90-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського” (Одеса, 2008); Всеукраїнських педагогічних читаннях „Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині Софії Русової” (Чернігів, 1996); звітних конференціях Рівненського державного гуманітарного університету (2000–2006 рр.) і Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (Кременець, 2005–2007); педагогічних радах експериментальних ДНЗ.

  Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у 18 одноосібних наукових і науково-методичних публікаціях автора, з них 9 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (всього 322 найменування, з них 13 – іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 233 сторінки, основний зміст – 180 сторінок. Дисертація ілюстрована 10 таблицями, 1 рисунком, 3 гістограмами. Обсяг додатків – 26 сторінок.

Подобные работы
Фасолько Тетяна Степанівна
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
Мустафаєва Зюре Ісмаилівна
Виховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарських сім'ях
Олійник Лія Миколаївна
Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку
Маршицька Вікторія В'ячеславівна
Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
Лохвицька Любов Василівна
Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі
Денисюк Олена Миколаївна
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
Фасолько Тетяна Степанівна
Виховання відповідальної повідінки у дітей старшого дошкільного віку
Роганова Марина Вікторовна
Формування у дітей старшго дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв
Зайцева Лариса Іванівна
Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку
Маршицька Вікторія Вячеславівна
Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net