Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка та управління народним господарством

Диссертационная работа:

Степура Максим Олександрович. Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан аграрного сектора безпосередньо залежить від розвитку підприємницької діяльності, що ґрунтується на приватній власності на землю та інші засоби виробництва. Але не в усіх регіонах України аграрне підприємництво розвивається рівномірно. Це обумовлено специфікою аграрного сектора, хаотичністю процесів формування підприємницьких структур на селі, а також недостатнім використанням важелів державної регіональної політики розвитку підприємництва у сільському господарстві. Нині нагальною є потреба у вирішенні проблем, пов’язаних з мотивацією підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону, а також аналізі стану підприємництва та визначенні чинників, що негативно впливають на підприємницький клімат в аграрному секторі регіону. Необхідністю формування механізму мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивних сільських територій зумовлено вибір теми даного дисертаційного дослідження, визначено його мету, завдання та структуру.

Значний внесок у дослідження проблем аграрного підприємництва в Україні зробили В.Андрійчук, П.Гайдуцький, Ю.Губені, А.Даниленко, В.Зіновчук, В.Криворучко, Ю.Лупенко, Л.Мельник, В.Месель-Веселяк, Л.Романова, Г.Черевко, В.Юрчишин та ін. Мотиваційні аспекти підприємницької діяльності в аграрному секторі викладені в працях відомих вітчизняних учених-економістів О.Бугуцького, М.Маліка, В.Парсяка, П.Саблука та ін. Проблемам депресивних сільських територій, як специфічного стану підприємницького середовища та його впливу на розвиток аграрного сектора присвячені праці І.Прокопи, Л.Шепотько та ін. Разом з тим, ряд положень, що мають важливе наукове і практичне значення для розвитку підприємницької діяльності, потребують поглиблення на регіональному рівні. Особливо важливим є дослідження питання формування механізму мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі з урахуванням умов депресивного стану території. Це зумовило необхідність проведення окремого дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського національного агроекологічного університету за темою “Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети пореформеного розвитку аграрного сектора Північно-Західного регіону України” (номер державної реєстрації 0104U008697). У межах даної теми автором розроблено механізм мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивних сільських територій.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування та опрацювання методологічних, практичних положень мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі регіону, формування механізму цієї мотивації.

Поставлена у дисертаційному дослідженні мета зумовила вирішення таких завдань:

узагальнити теоретичні положення мотивації підприємницької діяльності та її особливостей в аграрному секторі;

дослідити особливості розвитку аграрного підприємництва в регіоні дослідження;

обґрунтувати напрями удосконалення підприємницького середовища в аграрному секторі депресивних сільських територій та стимулювання процесу самомотивації підприємницьких структур;

систематизувати існуючі підходи до оцінки ефективності регуляторної політики держави щодо аграрного виробництва;

обґрунтувати необхідність використання заходів щодо стимулювання розвитку депресивних сільських територій, як додаткових важелів механізму мотивації підприємницької діяльності;

розробити механізм мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону.

Об’єктом дослідження є процес мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивних сільських територій. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і практичних аспектів, пов’язаних з розвитком мотиваційних засад підприємництва в аграрному секторі.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки стосовно розвитку підприємництва в аграрному секторі.

За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії та співставлення, індукції й дедукції, уточнено поняття “мотивація підприємницької діяльності”, а також сформульовано загальні висновки та висновки до розділів. Для визначення проблем, що стримують розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону, та окреслення шляхів їх подолання застосовано метод аналізу і синтезу. При аналізі сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-правових форм підприємництва в аграрному секторі використано статистико-економічний метод, зокрема його прийоми – графічний, порівняння, індексний тощо.

З використанням методу кореляційно-регресійного аналізу та методу статистичних рівнянь залежностей з використанням прикладних комп’ютерних програм статистичної обробки інформації здійснено аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах депресивних районів Житомирської області. Монографічний метод застосовано для економічного обґрунтування необхідності стимулювання розвитку окремих сільських районів області.

Інформаційними джерелами дослідження слугували Закони України, Укази Президента України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, оперативна інформація Міністерства аграрної політики України, Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, періодичні видання, праці вітчизняних і зарубіжних учених-аграрників та фахівців з проблеми дослідження, а також інформаційні ресурси світової комп’ютерної інформаційної мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

запропоновано методологічний підхід до формування механізму мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивних сільських територій, заснований на синергетичній дії таких важелів, як внутрішні мотиви сільських жителів до підприємництва, державні регуляторні інструменти та цільові програми подолання депресивного стану сільських територій;

удосконалено:

трактування сутності поняття „мотивація підприємницької діяльності”, що, на відміну від існуючих визначень, повніше характеризує її як економічні відносини щодо пошуку необхідних ресурсів для започаткування підприємницької діяльності та її здійснення, вибору шляхів мінімізації підприємницьких ризиків, а також узгодження цілей підприємця (максимізація прибутку) та найманого працівника (максимізація розміру винагороди за працю);

класифікацію мотивів підприємницької діяльності, яка ґрунтується на ширшому, порівняно з існуючим, підході, зокрема передбачає поділ мотивів за сферами їх дії: мікрорівень (психологічні, економічні та соціальні), метарівень (організаційні, корпоративні та регіональні) та макрорівень (політичні, суспільно-історичні та адміністративні);

методичний підхід до оцінки ефективності регуляторної політики держави щодо аграрного підприємництва, зокрема запропоновано систему показників виміру економічного, інституційного та соціального ефектів виконання регіональних програм розвитку аграрного підприємництва;

дістали подальшого розвитку:

обґрунтування напрямів розвитку підприємницького середовища в аграрному секторі депресивних сільських територій у частині удосконалення системи дорадництва та забезпечення сільської місцевості необхідними кадровими, фінансовими, виробничими та соціальними ресурсами;

пропозиції щодо спрямування засобів державної підтримки суб’єктів господарювання депресивних сільських територій на розвиток фермерських та особистих селянських господарств товарного типу, формування за їх участі обслуговуючих кооперативів при сільських громадах та розвитку інших місцевих ініціатив, спрямованих на виведення сільської території із депресивного стану;

методика ідентифікації депресивних територій, що передбачає перехід аналізу критеріїв депресивності від рівня адміністративних районів до сільських населених пунктів.

Практичне значення одержаних результатів. Рекомендації автора стосовно ідентифікації депресивних сільських районів Житомирської області використані Головним управлінням агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації (довідка № 1834/3 від 29.07.2008 р.). Основні положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження використано Житомирською асоціацією науковців та бізнес-консультантів під час реалізації проекту „Сприяння створенню та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в пілотних районах Житомирської області” (довідка № 32 від 15.10.2007 р.). Наукові розробки щодо формування механізму мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону використовувалися у Приватному вищому навчальному закладі “Інститут підприємництва та сучасних технологій” при викладанні дисциплін “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка”, “Основи економічної теорії” для підготовки студентів з економічних спеціальностей (довідка № 819 від 18.12.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною роботою автора. Результати наукових досліджень, що наведені у дисертації, є особистими розробками автора. Наукові статті є результатом особистих досліджень здобувача і відображають зміст дисертаційного дослідження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати, викладені в дисертації, доповідались на 5-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції „Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління” (м. Харків, 2004 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції „Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці” (м. Житомир, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні” (м. Житомир, 2005 р.); міжфакультетській науково-практичній конференції молодих учених Державного агроекологічного університету „Формування стратегії регіонального АПК” (м. Житомир, 2005 р.); 3-й регіональній науково-практичній конференції „Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери (у контексті вступу України до СОТ)” (м. Вінниця, 2006 р.); першій міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом” (м. Житомир, 2007 р.), другій міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом” (м. Житомир, 2008 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 11 наукових працях загальним обсягом 3,27 д. а., у т. ч. 4 одноосібних статтях у фахових виданнях обсягом 1,65 д. а.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Робота викладена на 170 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (146 найменувань), містить 22 таблиці, 27 рисунків і 5 додатків.

Подобные работы
Клокар Олег Олександрович
Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств
Пирог Ольга Володимирівна
Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону
Ключник Альона Володимирівна
Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки регіону
Буднік Ольга Миколаївна
Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону
Чикуркова Алла Дмитрівна
Формування ринку робочої сили та її ціни в аграрному секторі регіону
Мартинов Сергій Вікторович
Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону
Бобко Валентин Володимирович
Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону
Янишин Ярослав Степанович
Оптимізація напрямів ринкової трансформації аграрного сектора економіки регіону
Мазур Наталія Анатоліївна
Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону
Ярова Любов Григорівна
Організація та регулювання ефективного використання трудового потенціалу аграрного сектору економіки регіону

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net