Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Внутрішні хвороби

Диссертационная работа:

Гольдіс Ігор Володимирович. Особливості структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на цукровий діабет 2 типу із діабетичною нефропатією та шляхи їх корекції : Дис... канд. наук: 14.01.02 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Серед всіх випадків цукрового діабету (ЦД) його 2 тип становить біля 90-95%. Він характеризується високою поширеністю й неухильним ростом. Сьогодні число хворих на ЦД у Світі перевищує 300 млн. осіб. За станом на 1 січня 2008 року в Україні зареєстровано 1.094.126 хворих на ЦД. Різке прогресуюче збільшення числа хворих на ЦД 2 типу розглядається як неінфекційна епідемія й представляє серйозну медичну та соціально-економічну проблему (Дорогой А.П., 2007; Rossi M.C.E. et al., 2008; Zhou J. et al., 2008).

ЦД 2 типу властивий широкий спектр кардіоваскулярних ускладнень, що включають ішемічну хворобу серця з її ускладненнями (гострий коронарний синдром, серйозні порушення ритму, раптова коронарна смерть), хронічну серцеву недостатність, інсульти, ураження периферичних артерій (Kindermann M., 2008; Marre M., 2007; Schleicher E., 2007).

Гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), що розглядається як показник перед клінічного залучення серця в патологічний процес, є найчастішим органним ураженням при ЦД 2 типу. Сьогодні однозначно визнається, що ГЛШ представляє серйозний патологічний стан, який характеризується високим ризиком розвитку грізних кардіоваскулярних ускладнень, що включають стенокардію, інфаркт міокарду, діастолічну й систолічну дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) серця, хронічну серцеву недостатність, раптову кардіальну смерть і цереброваскулярні катастрофи (Barrios V. et al., 2007; Hong-Wei T. et al., 2008; Sesti G. et al., 2007).

У світлі даних про поширеність і прогноз ГЛШ, представляється глибоко аргументованою точка зору, що ідентифікація ГЛШ є важливою як у стратифікації кардіоваскулярного ризику, так і у виборі лікувальних підходів (Jennings J., McMullen J., 2007). Більше того, ідентифікація різних геометричних варіантів ГЛШ поліпшує стратифікацію кардіоваскулярного ризику (Tsioufis C. et al., 2002).

На жаль, вивченню різних аспектів ГЛШ у хворих на ЦД 2 типу приділяється невиправдано мало уваги. Залишаються маловивченими механізми розвитку ГЛШ, дані про її частоту й геометричні варіанти. Також обмежені відомості про можливості попередження розвитку ГЛШ, уповільнення її прогресування або регресії (Сіренко Ю.М. та ін., 2005). Крім того, одиничні дослідження присвячені вивченню діастолічної функції ЛШ при ЦД 2 типу, а результати їх неоднозначні.

Діабетична нефропатія (ДН), що розвивається в 40-45% хворих на ЦД 2 типу, є одним із найсерйозніших його ускладнень і характеризується розвитком ниркової недостатності й неухильним її прогресуванням у термінальну стадію, що вимагає проведення терапії, яка заміщає функцію нирок.

Результати досліджень, присвячених вивченню кардіо- та ренопротекторній ефективності інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту (ІАПФ), антагоністів рецепторів ангіотензина ІІ (АРАII) і блокаторів кальцієвих каналів (БКК) у хворих на ЦД 2 типу неоднозначні (Шестакова М.В., 2007; Маньковський Б.М. та ін., 2006). Вимагають подальшого вивчення питання оптимальних дозувань препаратів цих класів і цільових рівнів артеріального тиску (АТ), ефективності й переносності їх високих дозувань і комбінацій (Карпов Ю.А., Шубіна А.Т., 2007; Coughlan M.T. et al., 2007; Giles T.D., Sander G.E., 2004; Hollenberg N.K. et al., 2007).

Високий ризик розвитку важких кардіоваскулярних і ниркових уражень у хворих на ЦД 2 типу вимагає пошуків оптимальних лікувальних режимів, здатних не тільки попередити розвиток структурних змін у серці (зокрема ГЛШ) і мікроальбумінурії (МАУ)/протеїнурії й сповільнювати їх прогресування, але й здатних здійснювати їх регресію (Коломієць В.В., Грона Н.В., 2006; Лапчинська І.І. та ін., 2004; Лібов І.А., Уразовська І.Л., 2005).

Сказане вище аргументує необхідність подальшого вивчення частоти й механізмів розвитку порушень структури й функції ЛШ серця, їх особливостей, а також пошуків оптимальних режимів, що здійснюють ефективну кардіо- і ренопротекцію.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики - сімейної медицини факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України «Вивчити стан нирок і серцево-судинної системи у хворих діабетичною й недіабетичною нефропатіями та обґрунтувати лікувальні підходи залежно від виявлених порушень», № держреєстрації 0104U010567. Автор є співвиконавцем даної теми.

Мета дослідження: поліпшення діагностики й прогнозування порушень структури та функції ЛШ серця, а також діабетичного ураження нирок у хворих на ЦД 2 типу і їх корекція під впливом тривалої монотерапії ІАПФ – еналапрілом, АРАII – лосартаном або БКК – ділтіаземом.

Завдання дослідження: У хворих на ЦД 2 типу із ДН:

1. За даними трансторакального ехокардіографічного дослідження, встановити частоту розвитку ГЛШ серця, її тяжкість й геометричні варіанти, а також оцінити показники центральної гемодинаміки.

2. Вивчити особливості патогенетичних механізмів розвитку ГЛШ і її різних геометричних варіантів, а також характер систолічного міокардіального стресу при них.

3. На підставі факторних ознак з використанням методу побудови множинних регресійних моделей визначити найбільш значущі незалежні фактори ризику розвитку ГЛШ і розробити математичну модель прогнозування її розвитку.

4. Встановити частоту розвитку діастолічної дисфункції ЛШ та її варіанти.

5. Визначити динаміку структури й функції ЛШ серця під впливом тривалої монотерапії ІАПФ – еналапрілом, АРА II – лосартаном і БКК – ділтіаземом; встановити вплив цих препаратів на мікроальбумінурію й протеїнурію.

Об'єкт дослідження: хворі на ЦД 2 типу із ДН на мікроальбумінурічній та протеїнурічній стадіях.

Предмет дослідження: клінічні та ехокардіографічні особливості хворих на ЦД 2 типу із ДН, динаміка показників, що характеризують структуру та функцію ЛШ, а також рівнів МАУ та протеїнурії під впливом тривалої монотерапії еналапрілом, лосартаном, ділтіаземом.

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, радіоімунні, визначення об’ємів циркулюючої крові та плазми (розведення барвника синій Еванс Т1824), інструментальні (трансторакальна ехокардіографія та доплерехокардіографія), статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. У хворих на ЦД 2 типу із ДН вперше встановлено характер порушень структури та функції ЛШ серця – особливості ГЛШ та її геометричні варіанти. Вперше показано, що при концентричній ГЛШ, на відміну від ексцентричної, мало місце істотне підвищення систолічного міокардіального стресу. Вперше на підставі факторних ознак з використанням методу побудови множинних регресійних моделей, встановлено найбільш значущі фактори ризику розвитку ГЛШ. Встановлено здатність тривалої монотерапії ІАПФ або АРА II, або БКК поліпшувати діастолічну функцію ЛШ і знижувати частоту МАУ та протеїнурії. При цьому встановлена відносно однакова рено- і кардіопротекторна ефективність цих трьох класів препаратів.

Практична значущість отриманих результатів. Аргументовано необхідність ехокардіографічного дослідження серця з метою виявлення порушень структури та функції ЛШ у хворих на ЦД 2 типу із ДН. Доведено необхідність виявлення факторів ризику розвитку ГЛШ та її геометричних варіантів з метою підвищення якості кардіопротекторних підходів у хворих на ЦД 2 типу із ДН. Встановлена висока частота розвитку діастолічної дисфункції ЛШ аргументує необхідність її вивчення в осіб із ЦД 2 типу з ДН. Показано здатність тривалої монотерапії ІАПФ – еналапрілом, АРА II – лосартаном і БКК ділтіаземом оказувати помітні кардіо- і ренопротекторні ефекти.

Отримані результати впроваджені в практику роботи нефрологічного та терапевтичного відділень центральної міської клінічної лікарні № 1 (м. Донецьк), кардіологічного відділення центральної міської клінічної лікарні № 3 (м. Донецьк), ендокринологічного відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (м. Донецьк), ДУ «Інституту нефрології АМН України» (м. Київ), нефрологічного відділення Дніпропетровської обласної лікарні ім. І.І.Мечнікова (м. Дніпропетровськ), нефрологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні (м. Луганськ), відділення ендокринології Харківської обласної клінічної лікарні (м. Харків), що підтверджено актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Представлені в роботі наукові матеріали є особистим внеском дисертанта в розроблювальну тему. Автором проведений патентно-інформаційний пошук, аналіз літератури з даної теми, відбір, обстеження й спостереження за хворими на ЦД 2 типу із ДН. Автором особисто проводилася оцінка й трактування даних клініко-лабораторних, ехокардіографічних і радіоімунних досліджень. Здобувач самостійно створив комп'ютерну базу обстежених хворих, виконав біостатистичний аналіз отриманих даних, сформулював основні положення дисертації, висновки та практичні рекомендації, а також здійснив впровадження отриманих результатів у практику. Автором самостійно оформлені дисертаційна робота й автореферат. У публікаціях, як у самостійних, так і в співавторстві, автор забезпечував відбір і обстеження пацієнтів, проводив інструментальні дослідження, статистичну обробку отриманих результатів, брав участь у літературному оформленні статей. Автором не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені на всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів і молодих учених (Донецьк, 2004; Донецьк, 2005); всеукраїнській науково-практичній конференції «Прогресуючі нефропатії й ремоделювання серцево-судинної системи – сучасні уявлення про механізми розвитку, нове в діагностиці, лікуванні та профілактиці» (Харків, 2003); VI науково-практичній конференції з кардіології «Актуальні проблеми захворювань серцево-судинної системи» (Донецьк, 2005); VI науково-практичній конференції «Фундаментальні питання профілактики і лікування атеротромбозу» (Донецьк, 2006); виїзній школі-семінарі «Атеротромбоз та артеріальні гіпертензії в сучасній клінічній практиці» (Слов'янськ, 2006); науково-практичній конференції «Нові діагностичні та лікувальні підходи при системних захворюваннях сполучної тканини» (Донецьк, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць: з них 6 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України (у тому числі 4 самостійних), 1 глава в монографії «Хронічна серцева недостатність у сучасній клінічній практиці», 8 тез у матеріалах конференцій.

Подобные работы
Бачук-Понич Наталія Володимирівна
Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медикаментозної корекції
Власенко Олена Володимирівна
Діагностичне та прогностичне значення порушення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам'яний холецистит із супутньою гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції
Власенко Олена Володимирівна
Діагностичне та практичне значення порушення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам`яний холецистит із супутньою гіпертонычною хворобою та шляхи їх корекції
Кендзерська Тетяна Бернардівна
Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця
Арич Галина Іванівна
Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції
Шуть Світлана Володимирівна
Клініко- гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця з супутнім хронічним обструктивним бронхітом та шляхи корекції виявлених порушень
Левон Марія Михайлівна
Особливості порушень функціонально-морфологічного стану гепатобіліарної системи та кишечнику у хворих на остеоартроз та шляхи їх корекції.
Корсак Юрій В'ячеславович
"Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії"

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net