Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти)

Диссертационная работа:

Гнатюк Оксана Володимирівна. Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі : Дис... канд. наук: 13.00.02 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальнiсть дослiдження. Тенденцiї демократизацiї знаходять своє втiлення й в освiтнiх процесах, оскiльки школа – модель суспiльства, в якiй вiдображено всi аспекти проблем щодо прав людини, рiвностi i свободи кожної особистостi, її права на отримання та вiльний доступ до якiсної освiти. Вiдмова вiд авторитарного стилю викладання, орiєнтацiя на демократизацiю та гуманiзацiю освiти, зокрема, загальної фiзичної у бiльшостi високорозвинених країнах свiту вiдзначалися багатьма дослiдниками ще на кiнець 80-х рокiв (С.У. Гончаренко, В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов та iн.) – початок 90-х рокiв (О.I. Бугайов, Є.В. Коршак, О.I. Ляшенко, М.Т. Мартинюк та iн.). Результати численних дослiджень учених-методистiв (П.С. Атаманчука, С.П. Величка, В.П. Вовкотруба, А.А. Давиденка, О.I. Iваницького, М.I. Садового, В.Д. Шарко та iн.) свiдчать, що використання в навчальному процесi iнновацiйних технологiй є передумовою переходу вiд знаннєво-просвiтительської парадигми фiзичної освiти до парадигми продуктивного навчання, коли учнi засвоюють не готовий досвiд дослiджень в галузi фiзики, а беруть активну участь у самостiйному вивченнi та дослiдженнi навколишнього свiту методами фiзичної науки.

Вирiшення завдань, якi особливо гостро постали перед освiтянами сучасної української школи, потребує перегляду ряду фундаментальних понять, положень, принципiв, теорiй, моделей i технологiй навчання, якi визначають психолого-педагогiчнi умови органiзацiї навчального процесу. Однiєю з таких категорiй є навчальна дiяльнiсть – складний за структурою утвiр, що вiдображає рiзновид людської дiяльностi.

Спектр проблем, пов'язаний iз навчальною дiяльнiстю дослiджувався психологами, дидактами i методистами.

Так, психологiчнi аспекти навчальної дiяльностi висвiтлювалися у працях Д.Н. Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперiна, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконiна, В.I. Занкова, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Н.О. Менчинської, С.Д. Максименка, Н.Ф. Тализiної. Питання дидактики в навчальнiй дiяльностi дослiджували Н.М. Бiбiк, С.П. Бондар, В.О. Онищук, О.Я. Савченко, С.Д. Смирнов, О.В. Хуторський та iн. У теорiї i методицi навчання фiзики питання органiзацiї навчальної дiяльностi вивчали П.С. Атаманчук, О.I. Бугайов, О.I. Ляшенко, М.Т. Мартинюк, А.I. Павленко, В.Ф. Савченко, О.В. Сергеєв, А.В. Усова та iн.

Про складнiсть означених проблем свiдчить полiфонiя поглядiв вчених-дослiдникiв на ознаки поняття навчальної дiяльностi. Так, однi дослiдники притримувалися положення про те, що найiстотнiшими у змiстi цього поняття є взаємодiя двох дiяльностей – вчителя i учнiв С.П. Бондар, Г.С. Костюк, В.О. Онищук. Натомiсть В.В. Давидов, Д.Б. Ельконiн, Н.Ф. Тализiна вважали головним, що характеризує навчальну дiяльнiсть, способи досягнення мети, тобто iснування так званих навчальних дiй, без яких дiяльнiсть не можна назвати навчальною. О.М. Кабанова-Меллєр серед головних ознак видiляла прийоми навчальної роботи. Методи i форми органiзацiї навчальної дiяльностi вiдзначають як iстотну рису В.I. Бондар, В.О. Онищук, О.Я. Савченко. Водночас, I.С. Якиманська та iн. серед головних чинникiв виокремлювали оволодiння знаннями i способами навчальної роботи.

Не має одностайностi серед вчених щодо змiсту самого поняття. В.В. Давидов, Д.Б. Ельконiн навчальну дiяльнiсть розумiють лише як дiяльнiсть учня. I.С. Якиманська, Г.I. Щукiна – як спiльну дiяльнiсть учителя та учнiв. Бiльшiсть авторiв у змiстi навчальної дiяльностi виокремлюють такi характернi ознаки: активнiсть, спрямованiсть на об’єкт засвоєння, орiєнтацiю в дiйсностi, соцiалiзацiю особистостi (П.С. Атаманчук, В.I. Бондар, В.В. Давидов, О.I. Ляшенко, Н.Ф. Тализiна, А.В. Усова, та iн.).

За результатами бесiд з учителями фiзики i опитування учнiв 7–х класiв на предмет оцiнки рiвня сформованостi вмiнь вирiшувати проблеми, пов’язанi iз пошуком нової iнформацiї, розмiрковувати над тим, де можуть застосувати новi знання у повсякденному життi, встановлено, що учнi не використовують набутi знання для отримання нової iнформацiї.

У цiлому результати констатувального експерименту свiдчать про недостатнiй рiвень знань i умiнь учнiв застосовувати набутi знання. Потребує кореляцiї i пiдготовленiсть бiльшостi учнiв не лише застосувати знання для вiднаходження необхiдної iнформацiї, а й висловлювати власнi думки щодо вивченого, самостiйно проводити дослiдження, творчо розв’язувати поставленi завдання.

Отже, iснує невiдповiднiсть мiж необхiдним науково-методичним рiвнем систематичного вивчення фiзики на початковому етапi, який потрiбно забезпечити на сучасному етапi розвитку фiзичної освiти i науки, та рiвнем, який забезпечується чинною методикою навчання фiзики в основнiй школi. На нашу думку, вказана невiдповiднiсть зумовлена тим, що традицiйна методична система несповна забезпечує i формування понять на пропедевтичному рiвнi пiд час вивчення природознавства, i не дає змогу трансформувати навчальну дiяльнiсть до рiвня продуктивної дiяльностi учнiв запровадженням суб’єкт-об’єктного пiдходу у навчаннi; розвиток в учнiв самостiйностi мислення та здатностi оцiнювати необхiднiсть здобуття нових знань в iнформацiйному суспiльствi.

З метою розв’язання зазначених суперечностей у 2001 роцi нами було розпочато дослiдно-експериментальну роботу, спрямовану на створення цiлiсної методичної системи з органiзацiї навчальної дiяльностi на початковому етапi систематичного вивчення фiзики, що обумовило вибiр теми дисертацiйного дослiдження: «Органiзацiя навчальної дiяльностi учнiв на початковому етапi систематичного вивчення фiзики в загальноосвiтнiй школi».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйне дослiдження виконано згiдно тематичного плану держбюджетних тем: «Науково-методичнi засади формування змiсту базової фiзичної освiти на основi новiтнiх наукових i технологiчних досягнень», державний реєстрацiйний №0102U00733, «Науково-методичнi засади впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання фiзики i астрономiї в умовах переходу школи на новi стандарти та 12-рiчний термiн навчання», державний реєстрацiйний №0106U12336; лабораторiї «Проблеми дидактики фiзики в основнiй школi», створеної на базi фiзико-математичного факультету Уманського державного педагогiчного унiверситету iменi Павла Тичини.

Тему дисертацiйного дослiдження затверджено на засiданнi вченої ради Уманського державного педагогiчного унiверситету iменi Павла Тичини (протокол №6 вiд 29 сiчня 2007 р.) та узгоджено в Радi з координацiї наукових дослiджень в галузi педагогiки та психологiї в Українi (протокол №3 вiд 20 березня 2007 р.)

Об’єкт дослiдження: навчальний процес з фiзики в основнiй школi.

Предмет дослiдження: змiст та органiзацiя навчальної дiяльностi учнiв упродовж першого року систематичного вивчення фiзики в основнiй школi.

Мета дослiдження: обґрунтувати методику органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв на початковому етапi систематичного вивчення фiзики в основнiй школi в аспектi компетентнiсного пiдходу.

Гiпотеза дослiдження. Рiвень навчальних досягнень семикласникiв з фiзики буде значно вищим, якщо:

провiдною функцiєю початкового етапу систематичного вивчення фiзики вважати не лише розвиток загальних природничо-наукових та формування спецiально-предметних знань, а й узагальнення i систематизацiю знань, набутих на пропедевтичному етапi вивчення фiзики, ознайомлення учнiв з методологiєю пiзнання природи засобами фiзики, формування узагальнених способiв навчальної дiяльностi з фiзики;

розвиток загальнонаукових та формування спецiально-предметних знань з фiзики, що складають основу змiсту окремих тем («Починаємо вивчати фiзику», «Будова речовини», «Свiтловi явища»), органiзувати у вiдповiдностi з теорiєю поетапного формування знань, умiнь i навичок та принципами суб’єкт-об’єктного навчання;

органiзацiю навчальної дiяльностi учнiв у процесi вивчення теми «Свiтловi явища» буде здiйснено вiдповiдно з принципом єдностi змiстової i процесуальної сторiн навчання за провiдної ролi змiстової компоненти, тобто на основi «явищного пiдходу»;

За цих обставин формування навчальної дiяльностi здiйснюватиметься на основi комплексного використання традицiйних i новiтнiх педагогiчних технологiй.

Джерела iнформацiї: фiлософська, соцiологiчна, психолого-педагогiчна, науково-методична лiтература з проблеми дослiдження; дисертацiйнi роботи, що стосуються предмета дослiдження; нормативно-правовi документи, що регулюють дiяльнiсть освiтнiх закладiв України; програми та навчальнi плани для загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

Реалiзацiя поставленої мети гiпотези передбачили виконання таких завдань дослiдження:

1. З’ясувати науковi основи формування фiзичних понять в основнiй школi на сучасному етапi розвитку фiзичної освiти (у зв’язку з переходом школи на новi структуру, змiст та 12-рiчний термiн навчання).

2. Обґрунтувати модель органiзацiї навчального матерiалу (системи основоположних природничо-наукових i спецiально-предметних понять) та виявити методичнi особливостi формування навчальних компентенцiй учнiв на уроках фiзики в 7 класi.

3. Розробити методику органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв у процесi вивчення нового курсу фiзики в 7 класi, що включає роздiли: «Починаємо вивчати фiзику», «Будова речовини», «Свiтловi явища».

4. Перевiрити ефективнiсть пропонованої методичної системи органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв у процесi вивчення фiзики в умовах педагогiчного експерименту.

Методологiчною основою дослiдження є теорiя пiзнання, що опирається на принципи дiалектичної логiки як засобу наукового пiзнання, принципи дидактики; взаємозалежнiсть мiж розвитком особистостi й органiзацiєю її навчальної дiяльностi; концептуальнi положення Закону України «Про освiту», Нацiональна доктрина розвитку освiти України у ХХI столiттi, концепцiя «Про розвиток загальної середньої освiти», концепцiя 12-рiчної загальноосвiтньої школи, принципи та положення теорiї поетапного формування розумових дiй, принципи та основнi положення теорiї навчальної дiяльностi, педагогiчних вимiрювань, концептуальнi положення розбудови сучасної загальної фiзичної освiти, основи теорiї навчання фiзики в загальноосвiтнiй школi.

Експериментальна база дослiдження: Уманська мiська гiмназiя Уманської мiської ради, загальноосвiтнi школи мiста Уманi (№ 9, 14) та Уманського регiону (Дмитрушська ЗОШ I – III ступенiв, Собкiвська ЗОШ I – III ступенiв). Педагогiчним експериментом був охоплений 501 учень 7-8 класiв: 251 учень експериментальних i 250 - контрольних класiв.

Вiдповiдно до завдань дослiдження застосовувалися такi методи дослiдження: теоретичний аналiз, класифiкацiя та систематизацiя психолого-педагогiчної та методичної лiтератури з проблеми дослiдження; вивчення та узагальнення роботи досвiдчених учителiв фiзики; аналiз вiтчизняних i зарубiжних навчальних програм, пiдручникiв та навчальних посiбникiв з фiзики для виявлення особливостей формування дидактичних засад органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв та оцiнки методики вивчення перших роздiлiв фiзики у 7 класi; метод системно-структурного пiдходу до органiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв у процесi систематичного вивчення фiзики в основнiй школi; проектно-прогностичний пiдхiд до розробки методики викладання перших роздiлiв курсу фiзики основної школи; теоретичне моделювання навчального процесу на етапi пiдготовки матерiалiв та планування педагогiчного експерименту у 7 класах; проведення педагогiчного експерименту та аналiз i узагальнення його результатiв, оброблення яких здiйснювалося з використанням методiв математичної статистики.

Наукова новизна дослiдження полягає в тому, що на основi науково-методичного аналiзу i педагогiчного експерименту:

обґрунтовано доцiльнiсть виокремлення початкового етапу систематичного вивчення фiзики в основнiй школi як вiдносно специфiчного (за цiлями навчання) перiоду вивчення нового змiсту фiзичної освiти в школах України. Дiстав подальшого розвитку поетапний пiдхiд до побудови змiсту i структури шкiльного курсу фiзики, а, отже, й методики навчання фiзики;

вперше створено i реалiзовано через засоби сучасних педагогiчних технологiй новий варiант методичної системи органiзацiї продуктивної навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв на початковому етапi систематичного вивчення курсу фiзики в основнiй школi;

удосконалено структуру i змiст роздiлiв курсу фiзики 7 класу, якi реалiзують функцiї навчання фiзики вiдповiдно до забезпечення належного рiвня науковостi викладання, розвитку логiчного i креативного мислення та формування фiзичного стилю мислення семикласникiв;

удосконалено методику формування здатностi учнiв до самостiйностi мислення через застосування технологiй кооперативного навчання;

дiстали подальшого розвитку форми реалiзацiї дидактичних принципiв науковостi, наступностi i доступностi навчання на початковому етапi систематичного навчання фiзики через визначення рiзнорiвневої iєрархiї структурних взаємозв’язкiв мiж окремими елементами навчального матерiалу вiдповiдно до логiки побудови базового курсу фiзики в цiлому.

Теоретична значущiсть дослiдження полягає:

у доповненнi теоретичних основ розвитку природничо-наукових понять на етапi переходу вiд вивчення iнтегрованих природознавчих навчальних курсiв до систематичного вивчення фiзики в основнiй школi;

в уточненнi функцiй навчання фiзики на початковому етапi систематичного вивчення фiзики;

у з’ясуваннi змiсту «продуктивна навчальна дiяльнiсть» з фiзики на початковому етапi її систематичного вивчення в основнiй школi;

в удосконаленнi теорiї i методики навчання фiзики на початковому етапi систематичного вивчення вступних роздiлiв курсу фiзики в основнiй школi вiдповiдно до Державного стандарту базової i повної середньої освiти.

Практичну значущiсть дослiдження становить пропонована методика органiзацiї продуктивної навчальної дiяльностi учнiв на початковому етапi систематичного вивчення фiзики у 7 класi та вiдповiднi методичнi матерiали, методичнi вказiвки для вчителiв.

Особистий внесок автора полягає у:

проведеннi аналiзу основних науково-методичних положень тем «Починаємо вивчати фiзику», «Будова речовини» i роздiлу «Свiтловi явища»;

обгрунтованнi iдеї цiлеспрямованого формування навчальних компентенцiй учнiв на перших уроках вивчення фiзики в школi;

розробцi методики комплексного поєднання «реального» та «вiртуального» експериментiв;

створеннi навчально-методичних матерiалiв для органiзацiї i забезпечення активiзацiї навчальної дiяльностi учнiв на початковому етапi систематичного вивчення фiзики в основнiй школi в умовах переходу на новi структуру i змiст та 12-рiчний термiн навчання;

впровадженнi результатiв дисертацiйного дослiдження через опублiкування дисертацiйних матерiалiв у науково-методичних статтях, участь в науково-методичних конференцiях та запровадження їх у процесi викладання фiзики.

Упровадження результатiв дослiдження здiйснено в загальноосвiтнiх навчальних закладах м. Уманi та Уманського району: Уманська мiська гiмназiя Уманської мiської ради (довiдка № 187 вiд 11 листопада 2008 р.), загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 9 (довiдка № 205 вiд 22 вересня 2008 р.), загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 14 (довiдка № 408 вiд 22 вересня 2008 р.), Собкiвська ЗОШ

I–III ступенiв (довiдка № 56 вiд 10 вересня 2008 р.), Дмитрушська ЗОШ I–III ступенiв (довiдка № 128 вiд 22 вересня 2008 р.)

Вiрогiднiсть результатiв дослiдження забезпечена теоретичною зумовленiстю побудови вихiдних позицiй, застосуванням комплексу методiв, адекватних об’єкту, предмету, метi i завданням дослiдження, опорою на сучаснi психолого-педагогiчнi теорiї змiсту i процесу навчання, значним обсягом опрацьованих наукових праць з проблеми дослiдження та перевiркою розроблених положень у педагогiчнiй практицi (включаючи й власний досвiд експериментально-педагогiчної роботи в школi на посадi вчителя фiзики).

Апробацiя i впровадження результатiв дослiдження здiйснювалися шляхом оприлюднення їх на Мiжнародних науково-практичних конференцiях «Проблеми дидактики фiзики i астрономiї в основнiй школi» (Умань, 2004), «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання» (Умань, 2008), II-й Мiжнароднiй iнтернет-конференцiї «Iнновацiї в навчаннi фiзицi та дисциплiн технологiчної освiтньої галузi: мiжнародний та вiтчизняний досвiд» (Кам’янець-Подiльський, 2008); Всеукраїнських науково-практичних конференцiях «Проблеми дидактики фiзики в загальноосвiтнiй школi» (Умань, 2001, 2006), результати дослiдження обговорювалися на засiданнях лабораторiї «Проблеми дидактики фiзики в основнiй школi», створенiй на базi фiзико-математичного факультету Уманського державного педагогiчного унiверситету iменi Павла Тичини (2001, 2003, 2004); науково-практичному семiнарi «Сучаснi проблеми дидактики фiзики» (Кiровоград, 2008); щорiчних методичних семiнарах з проблем вивчення шкiльної фiзики вчителiв м. Уманi та Уманського району (2001-2008) та у процесi роботи на посадi вчителя фiзики в Собкiвськiй середнiй школi I-III ступенiв, загальноосвiтнiй школi № 14 м. Уманi.

Публiкацiї. Основний змiст i результати дослiдження висвiтлено в 7 наукових публiкацiях автора, серед яких 7 у наукових виданнях, затверджених ВАК України, iз них 4 одноосiбнi.

Структура дисертацiї зумовлена логiкою дослiдження. Вона складається з перелiку умовних скорочень, вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (215 найменувань), додаткiв обсягом 46 сторiнок. Текст дисертацiї викладено на 188 сторiнках i мiстить 35 рисункiв, 9 таблиць.

Подобные работы
Галатюк Юрій Михайлович
Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи
Пелагейченко Микола Леонідович
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації проектної діяльності учнів основної школи
Блажко Олег Анатолійович
Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні хімії
Покась Лілія Антонівна
Методика організації групової форми діяльності учнів основної школи на уроках географії
Федорчук Вікторія Вікторівна
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи
Ящук Сергій Миколайович
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
Жмурський Семен Іванович
Формування інтересу учнів до вивчення фізики в багатопрофільних школах- ліцеях
Войтович Ігор Станіславович
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
Гуляєва Людмила Володимирівна
Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі
Муляр Вадим Петрович
Засоби інформаційних технологій у вивченні питань квантової фізики в середній школі

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net