Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Вєтрова Ганна Володимирівна. Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У сучасних умовах пошуку в Україні оптимальної моделі соціально-економічного й політичного розвитку важливого значення набуває історичний досвід минулих поколінь. У другій половині ХІХ ст. українське суспільство переживало складні процеси трансформацій, а економічна модернізація була пов’язана із модернізацією соціальною. Актуальним завданням історичної науки є вивчення соціальних змін у складі населення пореформеної доби, що сприятиме безболісному становленню сучасного українського суспільства та усвідомленню себе українцями як нації.

В історичній науці існує необхідність наукового дослідження окремих регіонів. Це пояснюється тим, що регіональні інтереси пронизують всі сфери економічного і суспільно-політичного життя України. Однією із складових сучасної регіоналістики є вивчення історії формування соціальної структури населення. У пореформений період на Півдні України у зв’язку з інтенсивним розвитком капіталістичних відносин мала місце трансформація станової структури суспільства, відбувалося формування основних верств суспільства притаманних капіталістичному ладу. Однак проблеми соціальної мобілізації в південному регіоні досі не стали предметом окремого дослідження науковців.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно наукової проблематики кафедри історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету у межах теми “Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України” (державна реєстрація 0108U003293).

Хронологічні межі дослідження охоплюють пореформену добу від 1861 р. до 1900 р. Внаслідок ліквідації кріпацтва були створені передумови для розвитку капіталістичних відносин в економіці Південної України та пов’язаного з цим процесу формування нових соціальних типів. Кінець пореформеного періоду дослідники пов’язують з початком світової економічної кризи 1900-1903 рр.

Територіальні межі роботи охоплюють територію Херсонської та Катеринославської губерній Російської імперії у кордонах сучасної України. Соціальні зміни у складі населення особливо інтенсивно відбувалися у розвинених губерніях України. Херсонська та Катеринославська губернії характеризувалися наявністю великих покладів корисних копалин, значних торговельних центрів, портів, активним будівництвом шляхів сполучення, великою кількістю вільних земель, що сприяло швидкому розвитку ринкових відносин та становленню основних соціальних верств суспільства.

Мета дослідження – з'ясувати зміни, які відбулися у соціальній структурі населення Півдня України у пореформену добу.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:

проаналізувати джерельну базу та з’ясувати стан наукової розробки теми дослідження;

висвітлити особливості соціальних змін на Півдні України;

простежити процес соціальної диференціації селянства;

– розглянути особливості селянського землеволодіння та землекористування;

охарактеризувати правові умови формування буржуазії;

дослідити особливості процесу становлення основних верств буржуазії;

висвітлити регіональні особливості у формуванні робітництва;

розглянути правове та соціально-економічне становище робітників.

Об’єктом дисертаційного дослідження є селянство, буржуазія, робітництво, зокрема місце цих верств населення в тогочасній соціальній структурі суспільства.

Предметом дисертаційної роботи є соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.: формування буржуазії та робітництва, питання соціальної диференціації селянства.

Методологічну основу дослідження складають загальновизнані принципи наукового пізнання: історизму, об’єктивності, системності, багатофакторності. З метою вирішення поставлених завдань було використано такі методи дослідження: порівняльно-історичний, історико-генетичний, проблемно-хронологічний, типологічні методи (класифікації та періодизації), аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше здійснено спробу комплексно дослідити процес формування у межах традиційної станової структури населення нових верств суспільства на тлі капіталістичної модернізації економіки. У результаті дослідження було охарактеризовано становище селянства Півдня України (місце колишніх колоністів у соціально-економічній структурі селянства; збільшення землеволодіння селянства за рахунок продажу землі дворянським станом; особливості соціальної диференціації селянства), особливості становлення буржуазії (умови формування основних верств буржуазії; місце підприємців іноземного походження, колишніх колоністів у складі буржуазії; діяльність акціонерних товариств; соціальний склад торговельно-промислової буржуазії), особливості формування робітничого класу (зміни у кількісному складі промислового робітництва; питома вага прийшлого робітництва; процеси концентрації робітництва та формування кваліфікованих кадрів).

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання при написанні узагальнюючих праць з історії розвитку промисловості та сільського господарства, демографічних процесів, етносоціального складу населення у пореформену добу; при читанні загальних курсів з історії України у навчальних закладах; при дослідженні сучасних соціально-економічних проблем.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були апробовані на V Буковинській історико-краєзнавчій конференції (Чернівці, 2005 р.), міжнародних науково-практичних конференціях “Актуальні проблеми сучасної науки” (Ізмаїл, 2006 р.), “Стратегические вопросы мировой науки – 2007” (Дніпропетровськ, 2007 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано вісім праць обсягом 3,8 друкованих аркушів, з них 6 у фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, який налічує 355 найменувань, додатків (37 таблиць). Обсяг основного тексту 190 сторінок.

Подобные работы
Захарків Максим Романович
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.
Солошенко Олена Михайлівна
Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.
Тарасов Андрій Валерійович
Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Марченко Олег Миколайович
Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.
Шевченко Андрій Михайлович
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Тучинський Віталій Анатолійович
Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток
Замуруйцев Олексій Вікторович
Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст.
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Бобкова Оксана Михайлівна
Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. XIX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net