Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Геолого-мінералогічні науки
Літологія

Диссертационная работа:

Бобко Артем Олександрович. Особливості літологічного складу сучасних донних осадків проточних поверхневих водойм гірничо-видобувних регіонів (на прикладі Кривбасу). : Дис... канд. наук: 04.00.21 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Антропогенне навантаження Північного Причорномор’я стрімко зростає протягом останніх десятиріч, при цьому найважливішу роль відіграють гірничо-видобувні регіони. Тому проблема наслідків антропогенного навантаження на гідросистему типу: «рівнинна річка – відкритий лиман» та прилеглої території викликає інтерес сучасних дослідників.

Ідентифікація антропогенної й, зокрема, техногенної складової в сучасних донних осадках річок Північного Причорномор’я, закономірності мобілізації твердого стоку та літологічні особливості сучасних донних осадків у гідросистемі «рівнинні річки-відкритий лиман» певною мірою дозволять виявити вплив гірничо-видобувних робіт на стан геологічного середовища цих районів.

Розробка методики еколого-геологічного обґрунтування місць відбору проб та визначення літологічних властивостей донних осадків закладають основи залучення такого компоненту екосистем як донні осадки до інформативної складової моніторингу геологічного середовища.

Особливої актуальності набувають спостереження й виявлення закономірностей змін кількісних характеристик техногенезу та динаміки проявів техногенних та техноплагенних процесів у донних осадках, які можна співставити із геологічною історією техногенезу.

Донні осадки як невід`ємна частина водойми - є однією з її головних інформативних складових, що віддзеркалює всю сукупність фізичних, хімічних та біологічних процесів, які відбуваються у водоймах. Вони представляють собою складну динамічну систему, що активно впливає на кругообіг речовин і в яких здійснюється взаємозв'язок процесів надходження, мобілізації та накопичення природних і техногенних компонентів. У зв'язку із цим не викликає сумніву необхідність поглибленого і комплексного дослідження літологічного складу донних осадків у рівнинних проточних водоймах, що проходять через техногенно навантаженні регіони, типовим представником яких є найбільша права притока Дніпра – річка Інгулець.

На тлі слабкої вивченості техногенної складової сучасних субаквальних осадків проточних водойм гірничо-видобувних регіонів виникла необхідність у розробці методичної бази вибору місць відбору проб та визначення комплексу літологічних характеристик сучасних донних осадків.

Не менш актуальною є проблема вивчення літологічного складу субаквальних осадків водойм типу: „рівнинні річки – відкритий лиман”. Аналіз цієї проблеми дасть можливість визначити особливості формування основних компонентів донних осадків під впливом природних та техногенних факторів в різних умовах осадконакопичення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводились в рамках державних бюджетних наукових тем Відділення морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України (2001-2008 рр.), що впроваджені в цій установі. Робота виконана на базі Криворізького відділу проблем екологічної геології та розробки рудних родовищ в рамках наступних науково-дослідних робіт:

- НДР № 0101 U 004730 «Геоекологія Криворіжжя й Азово-Чорноморського узбережжя: розробка складових стратегій ресурсозбереження, що забезпечує відновлення екологічної ємності гірничо-видобувного регіону» (ВМГОР ННПМ НАНУ, 2001-2005 рр.);

- НДР № 0106 U 004729 «Прогноз розвитку техногенезу у геологічному середовищі Кривбасу та його вплив на еколого-геологічний стан екосистем Північного Причорномор’я» (ВМГОР ННПМ НАНУ, 2006-2008 рр.).

Мета дослідження. Визначити особливості формування та літологічний склад сучасних донних осадків гідросистеми: «рівнинна річка - відкритий лиман», що були сформовані в умовах активного техногенезу обумовленого гірничо-видобувними роботами в Кривбасі.

Задачі дослідження:

1. Розробити методику вибору місць відбору проб та визначення комплексу літологічних характеристик сучасних донних осадків.

2. Визначити літологічні особливості сучасних донних осадків гідросистеми «рівнинні річки – відкритий лиман» залежно від вмісту природної та техногенної складової.

3. Встановити закономірності мобілізації та просторового розподілу твердої техногенної компоненти сучасних донних осадків у межах водозбірної площі р. Інгулець.

Об`єкт дослідження – сучасні донні осадки р. Інгулець, пониззя Дніпра та Дніпровсько-Бузького лиману.

Предмет дослідження – літолого-мінералогічні характеристики сучасних донних осадків.

Фактичний матеріал та методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено результати аналізів 228 проб донних осадків р. Інгулець, нижнього Дніпра та прибережної смуги Кінбурнської коси Дніпровсько-Бузького лиману, відібраних під час польових досліджень Криворізького відділу проблем екологічної геології та розробки рудних родовищ (м. Кривий Ріг) ВМГОР ННПМ НАН України у 2000, 2005-2008 рр.

Донні осадки досліджували комплексно, використовуючи наступні методи: гранулометричний аналіз (ситовий метод з відмучуванням); визначення питомої щільності (кількісний гідростатичний метод); загальної вологоємності (кількісний термостатний метод); вмісту магнітного продукту; загального вмісту водорозчинних солей (термостатний метод); мінералогічні дослідження магнітної і немагнітної фракцій під бінокуляром, поляризаційним і рудним мікроскопами. Визначили кількісним емісійним спектральним аналізом валовий вміст 16-и елементів (Be, Cd, As, Hg, Ti, Mn, Zn, Ni, Nb, Cr, Co, Mo, Cu, Pb, Ag, Sr). Отримані дані оброблені методами математичної статистики, складані та побудовані карти, схеми, графіки, діаграми, таблиці, геологічні розрізи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше для р. Інгулець з`ясовано літолого-мінералогічні характеристики сучасних донних осадків; проведено районування об’єкту дослідження; виявлено закономірності просторового розподілу природних та техногенних компонентів у донних осадках; встановлено особливості мобілізації твердої речовини у гірничо-видобувних регіонах та локалізацію техногенної складової осадку; досліджено взаємозв`язки між окремими фізико-механічними показниками, що характеризують склад і властивості донних осадків.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення полягає у можливості, на основі даних наукових розробок та розробленої методики, проводити моніторинг впливу техногенних компонентів на літологічні особливості донних осадків та стан гідросистем. Деякі літологічні характеристики донних осадків р. Інгулець (гранулометрія, питома щільність, вологоємність, мінеральний склад) увійшли до складу проекту «Дослідження гідрологічного та гідрогеологічного режиму та визначення джерел забруднення р. Інгулець в районі діяльності гірничорудних підприємств Кривбасу у Дніпропетровській області», Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгоспу».

Також встановлені літологічні особливості сучасних субаквальних осадків, які базується на комплексному підході вибору місць відбору проб та визначені набору фізико-механічних показників, із детальним аналізом ключових факторів літогенезу, які впливають, або зможуть у майбутньому впливати на природний стан басейнів гідросистем: «рівнинні річки – відкритий лиман». Це в свою чергу складає основу для вибору найбільш прийнятних підходів стосовно розв’язання питань раціонального використання водойм і закладає підвалини моніторингу донних осадків.

Опубліковані результати проведених досліджень використані авторами наукових монографій: 1) «Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення» (С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, І.Д. Андрієвський, М.М. Курило, О.Т. Кізілова, Н.Г. Люта, І.М. Малахов, В.О. Сляднєв, О.С. Аксьом, Н.В. Захарій, С.С. Корінь, 2007 р.); 2) «Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну» (І.М. Малахов, М.Є. Агаджанов, А.О. Бобко, Т.М. Альохіна, В.В. Іванченко, 2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно окреслені етапи дослідження, здійснено планування польових експедицій, підбір адекватних методів дослідження. В основу дисертації покладені матеріали, зібрані за безпосередньої участі автора під час комплексних еколого-геологічних експедицій. Здобувачем розроблена методика вибору місць відбору проб. В основу роботи покладені результати аналітичних досліджень 228 проб донних осадків річок та прибережних відкладів відкритого Дніпровсько-Бузького лиману. Особисто автором виконувались фізико-механічні дослідження донних осадків: гранулометричний склад, питома щільність, вологоємність, вміст магнітного продукту. Вивчено взаємозв`язки між окремими літологічними показниками; проведено системно-статистичну обробку аналітичних даних, побудовані геологічні розрізи через річище Інгульця.

Теоретичне осмислення отриманих результатів дозволило визначити особливості літології сучасних донних осадків водойм, які знаходяться під техногенним впливом, що в свою чергу дало змогу запропонувати індикатори техногенної складової сучасних донних осадків.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та матеріали результатів досліджень доповідались та обговорювались на VІ Міжнародній науково-практичній конференції з проблем екології та екологічної освіти (м. Кривий Ріг, Педагогічний університет, 2006 р.); ІV Міжнародному Водному форумі «Аква-Україна 2006» (м. Київ, 2006 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Від геології до біосферології (до 70-річчя від дня народження проф. С.А. Мороза)» (м. Київ, КНУ ім. Шевченка, 2007 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Мониторинг природных и техногенных сред» (Симферополь, Крым, Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2008 г.).

Результати наукових досліджень автора також обговорювались на засіданні Вченої ради Відділення морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України (м. Київ, 2005, 2006, 2007 рр.), на розширеній технічній нараді Державного регіонального проектно-дослідного інституту «Дніпродіпроводгосп» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.).

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлені у 11-ти друкованих працях: 2 колективних монографіях, 5 статтях, 4 матеріалах і тезах наукових конференцій та симпозіумів. З них 5 у фахових виданнях ВАК (2 – колективні монографії, 3 - статті).

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку літератури і додатків. Робота викладена на 142 друкованих сторінках, містить 21 таблицю, 47 рисунків, додатки на 2 сторінках. Бібліографія містить 178 джерел вітчизняної та іноземної літератури на 16 сторінках.

Дисертація виконана у Відділенні морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України. Науковий керівник академік НАН України, доктор геол.-мін. наук, професор, Шнюков Євген Федорович, якому автор висловлює щиру подяку.

Автор глибоко вдячний також кандидату техн. наук І.М. Малахову за постійну увагу та консультації під час написання та оформлення дисертації. Автор щиро вдячний кандидату геол.-мін. наук В.В. Іванченко, кандидату біологічних наук Т.М. Альохіні, за консультації під час написання окремих розділів дисертаційної роботи.

Особлива подяка працівникам Криворізького відділу проблем екологічної геології та розробки рудних родовищ за всебічну підтримку та допомогу на різних етапах виконання роботи.

Подобные работы
Костенко Наталія Валентинівна
Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита)
Азімов Олександр Тельманович
Дослідження диз'юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України)
Євграшкіна Галина Петрівна
Закономірності зміни гідрогеологічних умов у гірничовидобувних регіонах (на прикладі Західного Донбасу)
Єсипович Станіслав Михайлович
Циклічність геологічних процесів в формуванні земної кори (на прикладі нафтогазоносних регіонів України)
Височанський Іларіон Володимирович
Структури-пастки нафти і газу платформових регіонів (на прикладі Дніпровсько- Донецької западини)
Прокопів Володимир Йосипович
Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід- колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та Північного Донбасу)
Тітенко Ганна Валеріївна
Особливості функціонування та геоекологічна роль міських грунтів (на прикладі м.Харкова)
Павлюк Тетяна Олександрівна
Особливості генезису та термобарогеохімічні критерії золотого зруднення (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла)
Паньків Роман Павлович
Літолого-геохімічні особливості і умовини утворення родовищ сірки північно- західної частини Передкарпатського сірконосного басейну (на прикладі Язівського родовища)
Дубей Наталія Володимирівна
Геолого- промислові особливості створення підземних газосховищ у виснажених газових родовищах, пов'язаних з неоднорідними колекторами (на прикладі ПСГ Прикарпаття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net