Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Костенко Василь Андрійович. Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Важливою складовою процесу реформування правоохоронних органів України, до яких належить і Державна кримінально-виконавча служба (ДКВС), є підбір і підготовка висококваліфікованих фахівців, на яких сьогодні покладаються складні завдання щодо виправлення та ресоціалізації засуджених. Ефективність їх виконання визначається виключно високими вимогами до професіоналізму, морально-етичних якостей персоналу пенітенціарних установ, тобто їх професійною компетентністю.

У зв’язку зі змінами в характері майбутньої професії фахівця з нагляду та безпеки кримінально-виконавчої установи (КВУ), які викликані реформуванням ДКВС та необхідністю засвоєння слухачами широкого спектру професійних знань, умінь та навичок, підвищується значення його фахової підготовки. Особливо важливою в системі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої системи (КВС), є первинна (початкова) підготовка, яка полягає в здобутті професійно-спеціальної освіти особами, котрі вперше прийняті на службу в органи та установи ДКВС на посади рядового і молодшого начальницького складу та забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Дослідженню проблеми формування професійної компетентності завжди приділялась належна увага, зокрема, таким її аспектам у підготовці фахівців: компетентнісний підхід (І. Агапов, Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун); професійна компетентність (В. Адольф, Т. Браже, Е. Зеєр, І. Зязюн, С.Калаур, А. Лігоцький, А. Маркова); особливості формування професійної компетентності (В. Баркасі, О. Губарєва, Л. Волошко, Л. Карпова, І. Міщенко); структура професійної компетентності (Н. Гришина, С. Демченко, І. Єрмаков, В. Журавльов, В. Калінін В. Радул); становлення та розвиток відомчої пенітенціарної освіти в Україні (О. Беца, М. Клімов, Г. Радов, В. Синьов).

Результати аналізу наукової літератури та стану підготовки майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ свідчать, що проблема практичної підготовки не знайшла належного висвітлення в працях науковців, хоч практична підготовка є важливим компонентом формування професійної компетентності. На сьогодні не існує загальної концепції практичної підготовки молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки. Не знайшли достатнього відображення в сучасних науково-педагогічних дослідженнях і питання змісту практичної підготовки фахівців з даного напрямку. Але питання формування професійної компетентності молодшого начальницького складу КВУ не було предметом окремого дослідження. Це призвело до виникнення суперечностей між: потребою у висококваліфікованих фахівцях з нагляду та безпеки КВУ й рівнем їх практичної готовності до професійної діяльності; підвищенням вимог до співробітників установ виконання покарань та можливістю вирішення питання забезпечення пенітенціарних установ кваліфікованими кадрами; необхідністю постійного вдосконалення, пошуку та використання сучасної інформації з фахової підготовки, інноваційних технологій у підготовці фахівців та відсутністю наукових розробок із досліджуваного напрямку. Це сприяло актуалізації даної проблеми й обумовило важливість пошуку шляхів вирішення питання формування професійної компетентності персоналу ДКВС України.

Актуальність проблеми, викликана вище зазначеними суперечностями, необхідність посилення уваги до формування професійної компетентності як пенітенціарного персоналу загалом, так і молодшого начальницького складу зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою науково-дослідної програми Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за напрямком “Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти”, затверджена вченою радою університету (протокол № 5 від 21.12.2001 р.).

Тема дисертації затверджена вченою радою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 31.05.2007 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 25.09.2007 р.).

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ.

Завдання дослідження:

1. Визначити та дослідити сутність і структуру поняття “професійна компетентність молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ”.

2. Вивчити та проаналізувати особливості професійної діяльності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ.

3. Виявити критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ у процесі фахової підготовки.

4. Розробити педагогічні умови та модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ у процесі фахової підготовки й експериментально перевірити їх дієвість.

Об’єкт дослідження – первинна професійна підготовка молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ, як компоненти фахової підготовки.

Відповідно до визначених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення, моделювання – з метою визначення стану розробленості проблеми в теорії й практиці; емпіричні – педагогічне спостереження, тестування, анкетування, бесіди, експертна оцінка, педагогічний експеримент, вивчення результатів діяльності слухачів, самооцінка – для констатації практичного стану предмета дослідження та виявлення динаміки змін у рівнях сформованості професійної компетентності слухачів у процесі фахової підготовки; математичні – для аналізу й інтерпретації отриманих результатів експерименту.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалась на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДКВС України (м. Біла Церква), Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу ДКВС України. Загалом в експерименті взяли участь 859 слухачів – молодших інспекторів відділів нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ.

Наукова новизна одержаних результатів:

Уперше:

визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов (забезпечення формування достатнього переліку фахових компетентностей; виконання установок та принципів “динамічної безпеки”; впровадження елементів модульно-рейтингової системи навчання в процесі фахової підготовки; використання індивідуальної форми обліку рівня досягнення стандартів фахової компетентності слухачів) та розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ, які сприяють підвищенню ефективності формування їх професійної компетентності;

виявлено критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки;

обґрунтовано поняття та структуру професійної компетентності молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки.

Конкретизовано особливості професійної діяльності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ.

Дістали подальшого розвитку зміст та методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ у процесі фахової підготовки.

Практичне значення результатів полягає в тому, що розроблена модель формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ впроваджена у практику роботи та є дієвим інструментарієм для підвищення рівня професійної підготовки пенітенціарного персоналу. Створено спецкурс з фахової підготовки молодшого начальницького складу КВУ і методичне забезпечення процесу його реалізації. Матеріали дослідження можуть використовуватися в училищах професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з метою організації навчально-виховного процесу під час курсового навчання з первинної підготовки та підвищення кваліфікації молодшого начальницького складу КВУ.

Основні положення та результати дослідження впроваджено у систему професійної підготовки слухачів Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДКВС України (акт про впровадження № 1 від 27.06.2008 р.), Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу ДКВС України (акт про впровадження № 1 від 06.02.2008 р.), Чернігівського юридичного коледжу ДКВС України (акт впровадження від 13.03.2008 р.) та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/403 від 22.02.08 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження обговорювалися та отримали схвалення на міжнародній науково-теоретичній конференції: “Соціокультурна інтеграція в контексті викликів ХХІ століття” (Київ, 2007); всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми юридичної психології” (Київ, 2006), “Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи” (Суми, 2007), “Актуальні проблеми соціальної педагогіки: теорія і практика” (Чернігів, 2007), а також на навчально-методичному семінарі “Реалізація кадрової політики в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби”
(Київ, 2006).

Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження висвітлені у 8 наукових публікаціях, з яких 7 статей надруковані у виданнях, що визначені ВАК України як фахові у галузі педагогіки.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, 15 додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 177 сторінки і містить 5 рисунків та 33 таблиці. Список використаних літературних джерел налічує 274 найменування.

Подобные работы
Завальнюк Олена Олексіївна
Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець XIX - початок XX ст.)
Падафет Юлія Геннадіївна
Механізм формування іміджу державної установи
Галай Андрій Олександрович
Організайіно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання
Галай Андрій Олександрович
Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання
Стадник Юліанна Андріївна
Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ
Гончарук Наталія Трохимівна
Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України
Бойко Людмила Павлівна
Формування у школярів загальнолюдських цінностей в умовах функціонування соціально- педагогічної системи "сім'я - школа - установи культури"
Ши Цзюнь-бо
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Шехавцова Світлана Олександрівна
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльності університету

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net