Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Горохов Сергій Вікторович. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації 248 стор. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури (30 стор., 342 позиції) та 3 додатків на 18 сторінках.

Вступ. Актуальність теми дослідження. Комплексне вивчення історії України та історії окремих її регіонів наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. може бути об’єктивним за умови дослідження роботи земств, у тому числі Харківської та Чернігівської губерній. Майже за півстоліття діяльності ці організації накопичили унікальний досвід щодо створення системи соціально-економічної допомоги найменш захищеним верствам населення, пошуку шляхів подолання бідності, просвітницької роботи та пропаганди передового аграрно-технічного досвіду. Земства брали безпосередню участь в реалізації масштабної державної програми з переселення селян до Сибіру і Далекого Сходу, сприяючи облаштуванню життя десятків тисяч українських селян на нових землях.

Здобутий досвід роботи земств як органів місцевого самоврядування набуває особливо актуального значення в умовах важливих змін в організації селянського господарювання та пошуку найбільш ефективної моделі самоорганізації сільського населення в умовах незалежної України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми “Історія української державності нової та новітньої доби” (державний реєстраційний номер 06БФ046-01), яка включена до Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми сталого державного розвитку України”.

Об’єкт дисертаційного дослідження – земські установи Харківської та Чернігівської губерній.

Предметом дослідження є соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній, спрямована на розв’язання головних проблем українського селянства наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють кінець ХІХ початок ХХ ст.: від часу залучення земств до соціально-економічної допомоги селянам в умовах економічної кризи в Російській імперії і до початку Першої світової війни 1914 р., внаслідок чого ця діяльність була згорнута.

Географічні межі дисертації охоплюють Лівобережну Україну в межах Харківської та Чернігівської губерній, де відбулося зародження земської соціально-економічної допомоги українському селянству та створено системну підтримку переселенському руху.

Мета дослідження полягає в тому, щоб об’єктивно розкрити зміст, форми і методи соціально-економічної діяльності земських установ Харківської та Чернігівської губерній, з’ясувати специфіку її здійснення та головні результати, визначити роль земств у реалізації масштабних програм модернізації аграрного сектору наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких конкретних наукових завдань:

вивчити стан розробки проблеми соціально-економічної діяльності земств в історіографії, встановити етапи її вивчення, визначити та проаналізувати джерельну базу дослідження;

розкрити передумови залучення земств до соціально-економічної допомоги селянам;

проаналізувати розвиток соціально-економічної діяльності земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття;

з’ясувати особливості соціально-економічної діяльності земських організацій Харківської та Чернігівської губерній під час проведення столипінської аграрної реформи;

визначити умови, в яких земства розпочали участь у допомозі переселенцям;

дослідити роботу переселенських органів земств Харківської та Чернігівської губерній.

Методологічна база дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на методологічних принципах історизму, об’єктивності та системності, положенні про діалектичний взаємозв’язок явищ у суспільстві. При написанні роботи широко використовувалися такі методи дослідження, як проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, системно-структурний та метод порівняльного і логічного аналізу.

Наукова новизна дисертації полягає у комплексному розгляді соціально-економічної та переселенської діяльності земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. Більш детально вивчається структура фінансових взаємовідносин губернських та повітових земств у сфері економічної діяльності. По-новому розглядаються форми і методи роботи земських організацій цих губерній. Висвітлюється недостатньо вивчена проблема матеріально-технічної допомоги з боку земських організацій. При аналізі проблеми фінансового забезпечення селянських господарств акцентується увага на малодослідженому питанні підтримки кредитних і сільськогосподарських товариств. Встановлено характерні особливості соціально-економічної діяльності земських установ Харківської та Чернігівської губерній в період столипінської аграрної реформи.

Досліджується результативність урядової переселенської політики, передумови залучення земств до її здійснення та специфічність мети, яку переслідували ці організації. Вперше розкриваються форми і методи організаторської діяльності земств щодо переселення селян на початку ХХ століття. Детально аналізується структура земських переселенських органів, умови і форми роботи земських агентів, головні здобутки їх діяльності.

Вперше залучено до наукового обігу низку архівних документів, опублікованих матеріалів і періодичної преси.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у ході подальшої наукової розробки питань історії України кінця ХІХ початку ХХ ст., при написанні праць з історії українського селянства та місцевого самоврядування, викладанні навчальних курсів і спецкурсів з історії земської діяльності. Матеріали, висновки і узагальнення дослідження можуть бути використані при виробленні сучасної державної політики щодо формування та функціонування органів місцевого самоврядування.

Наукова апробація дисертації. Результати дослідження оприлюднені у доповідях на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях: “VI Сумська наукова історико-краєзнавча конференція (Суми, 2005), “Шевченківська весна” (Київ, 2007), “Научное пространство Европы 2007” (Дніпропетровськ, 2007), “Наука і вища освіта” (Запоріжжя, 2007), на науково-методичних семінарах кафедри української історії та етнополітики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 2006, 2007) та кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2004, 2005).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображено у чотирьох статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях, та у матеріалах наукових конференцій.

Подобные работы
Кузовова Наталя Миколаївна
Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ - початок ХХ століття)
Глушкова Людмила Валеріївна
Соціал-демократичні партії України наприкінці XX- початку XXI століть
Половинчак Юлія Миколаївна
Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
Третяк Кирило Олегович
Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть
Вовк Світлана Олександрівна
Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття)
Бондаренко Сергій Васильович
Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття
Дзісяк Ярослав Ігорович
Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття
Ступак Федір Якович
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття
Симчишин Олександр Сергійович
Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні на початку ХХ століття
Котова Наталія Олегівна
Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ - на початку ХХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net