Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Соціальна медицина

Диссертационная работа:

Подоляка Валентина Леонідівна. Наукове обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги у великому промисловому місті : Дис... д-ра наук: 14.02.03 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Сучасний соціально-економічний розвиток України супроводжується кризовими явищами в економіці, розшаруванням суспільства за рівнем життя, соціальною нестабільністю, несприятливою екологічною ситуацією, що призвело до погіршення здоров’я населення (Пономаренко В.М., 2004; Агарков В.І., 2005; Гойда Н.Г., 2006). В таких умовах Державний бюджет неспроможний задовольнити потреби медичної практики і забезпечити її необхідними ресурсами, які до того ж використовуються недостатньо раціонально і ефективно (МОЗ, 2004, 2005). Як результат, значна частка, медичної допомоги, зокрема стаціонарної, стає для населення високооплатною, що негативно впливає на її доступність (Москаленко В.Ф., 2002). При цьому у найбільш складному становищі опинилися найуразливіші категорії населення: діти, люди похилого віку, хронічні хворі, інваліди (Голубчиков М.В., 2005; Сердюк А.М., 2006), що свідчить про необхідність здійснення заходів щодо забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою (Дорогой А.П., 2006; Корнацький В.М., 2007).

Слід також враховувати, що згідно чинного законодавства останнім часом територіальні системи охорони здоров’я фінансуються з розрахунку на одного жителя, а медичні заклади, які в своїй більшості залишаються у прямому підпорядкуванні органів управління охороною здоров’я, продовжують отримувати кошти за розподільчим принципом, позитивний потенціал якого вже вичерпаний (Ціборовський О.М., 2002; Голяченко О.М., 2003).

Стаціонари фінансуються за кошторисом витрат ліжкового фонду, що в минулому становило основу його екстенсивного розвитку, а на сучасному етапі є головною причиною збереження деформованої структури медичної допомоги (Лехан В.М., 2003), що призводить до зростання числа необґрунтованих госпіталізацій. Як результат, і без того обмежені кошти спрямовуються на утримання «роздутого» ліжкового фонду замість повноцінного ресурсного забезпечення кожного випадку медичної допомоги (Карамушка Л.І., 2006; Шевченко М.В., 2007).

Слід наголосити, що раціональність використання ресурсів системи охорони здоров’я є актуальною не тільки для України, але і для інших держав (Мостипан О.В., 2003; Слабкий Г.О., 2004), та відзначається недостатністю як медико-соціальної, так і економічної ефективності, що призводить до ще більшого загострення проблем доступності і своєчасності медичної допомоги та її якості (ВООЗ, 2002).

Світовий досвід свідчить, що структурну перебудову медичної допомоги слід проводити з використанням не тільки адміністративних, але і економічних методів управління. При цьому складність перетворень, особливо в ринкових умовах та виникненні непередбачуваних ситуацій, потребує розробки чіткої програми дій та їх поетапного здійснення (Москаленко В.Ф., 2000; Лехан В.М., 2002; Вороненко Ю.В., 2004) з метою більш ефективного використання ресурсів, зокрема стаціонарного сектору великого промислового міста, та підвищення медичної іа соціальної ефективності його діяльності (Слабкий Г.О., 2003; Волошин В.О., 2003).

Відсутність наукового обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги промислового регіону та необхідність її наявності в умовах реформування галузі охорони здоров’я і обумовило актуальність дослідження, визначило його мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідницької роботи «Удосконалення медичної допомоги населенню з особливими потребами промислового регіону» згідно з планом Донецького національного медичного університету імені М. Горького, номер державної реєстрації 0103U007883. Дослідження здійснювалось у відповідності до Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2002 р. № 14 та спрямованої на виконання Указу Президента України від 06.12.2005 р. «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення».

Мета дослідження: наукове обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги в закладах другого рівня у великому промисловому місті.

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали:

проведення порівняльного аналізу особливостей стаціонарної допомоги в Україні та інших країнах;

вивчення основних показників діяльності та раціональності і обґрунтованості використання ліжкового фонду стаціонарного сектору охорони здоров’я великого промислового міста;

виявлення особливостей бюджетного фінансування та залучення і використання позабюджетних коштів охорони здоров’я;

проведення аналізу рівня медичної та соціальної ефективності діяльності стаціонарного сектору великого промислового міста;

здійснення медико-соціологічного дослідження серед лікарів та пацієнтів щодо шляхів підвищення ефективності надання стаціонарної медичної допомоги;

аналіз застосування інформаційних технологій в управлінні ефективністю використання ресурсів стаціонарного сектору охорони здоров’я;

наукове обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги в закладах другого рівня у промисловому місті та визначення її медичної, соціальної та економічної ефективності.

Дослідження проводилося на базі закладів охорони здоров’я м. Донецька, які надають вторинну стаціонарну медичну допомогу.

Об’єкт дослідження — система охорони здоров’я промислового регіону.

Предмет дослідження — заклади стаціонарної медичної допомоги, статистичні звіти, історії хвороби.

Методи дослідження. Методологія дослідження базувалась на системному підході, а основними його методами стали: медико-статистичний, бібліосемантичний, соціологічний, експертних оцінок, контент-аналізу, моделювання і графічного зображення результатів аналізу даних, економічний.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в Україні:

проаналізовано стан організації стаціонарної допомоги населенню промислового регіону в закладах охорони здоров’я другого рівня;

запропонована нова методика вивчення раціонального використання ліжкового фонду в стаціонарних закладах другого рівня та обґрунтовані принципи формування їх мережі;

визначені напрямки підвищення соціальної ефективності стаціонарного сектору охорони здоров’я промислового міста;

розроблена корпоративна система інформаційного забезпечення управління ефективністю використання ресурсів стаціонарного сектору охорони здоров’я;

науково обґрунтована та розроблена модель оптимізації стаціонарної допомоги в закладах другого рівня у промисловому регіоні та визначена її ефективність;

обґрунтована оптимізована система підготовки молодших медичних сестер для стаціонарних закладів.

Теоретичне значення дослідження полягає у суттєвому доповненні теорії соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині удосконалення стаціонарної допомоги міському населенню в сучасних умовах.

Практичне значення результатів:

стали підставою для: формування у промисловому місті оптимізованої системи мережі стаціонарних закладів;

впровадження в практику охорони здоров’я —

а) методичних рекомендацій з оцінки ефективності діяльності закладів;

б) методики вивчення раціонального використання ліжкового фонду;

в) оптимізованої системи підготовки молодших медичних працівників;

розробки —

а) типової форми угоди між закладом охорони здоров’я та пацієнтом щодо умов надання стаціонарної допомоги;

б) моделі інформування населення з питань надання стаціонарної допомоги;

в) методичних рекомендацій з організації роботи денних стаціонарів акушерсько-гінекологічного профілю, раціонального використання ліжкового фонду в лікувально-профілактичних закладах області, підготовки молодших медичних сестер у лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я;

заснування науково-практичного журналу для управлінців охорони здоров’я «Управління закладом охорони здоров’я» (Київ, 2007).

Впровадження результатів в практику здійснено на рівнях:

I. Державному —

- в пропозиціях до Проекту Закону України «Про медичну діяльність та заклади охорони здоров’я», а також Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на 2007–2011 роки, розробленого на виконання Указу Президента України від 06.12.2005 р. «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» та затвердженого Постановою КМУ від 13.06.2007 р. № 815.

II. Галузевому —

- при підготовці методичних рекомендацій і нововведень: «Методичні рекомендації з оцінки ефективності діяльності закладів охорони здоров’я» (Київ, 2005) та «Організація роботи денних стаціонарів акушерсько-гінекологічного профілю» (Київ, 2004), «Термальная защита новорожденных» (Київ, 2004);

- моделі інформування населення з питань розвитку охорони здоров’я на регіональному рівні та організацію стаціонарної допомоги, моделі інформаційного забезпечення управління стаціонарною допомогою другого рівня у великому місті, моделі організації стаціонарної допомоги другого рівня у великому місті;

- наказу МОЗ України від 31.01.2007 р. № 443 «Про затвердження медичних паспортів міст»;

- впровадження наукових розробок в практичну діяльність в 11 областях України: Донецькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Львівській, Запорізькій, Волинській.

III. Регіональному —

- методичні рекомендації «Забезпечення раціонального використання ліжкового фонду в лікувально-профілактичних закладах області», Донецьк, 2004 (наказ Донецького міського управління охорони здоров’я від 05.10.2004 р. № 274), «Підготовка молодших медичних сестер у лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я», Донецьк, 2004 (наказ Донецького міського управління охорони здоров’я від 05.10.2004 р. № 273).

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначена мета і завдання дослідження, розроблена програма дослідження, обраний методичний апарат вирішення поставлених завдань, здійснено збір та викопіювання первинної документації, розроблені карти, анкети соціологічних досліджень, проведено статистичне опрацювання матеріалу, узагальнено отриманні результати, здійснена оцінка запропонованих і впроваджених результатів, обґрунтовані висновки.

Апробація результатів. Результати досліджень, викладені в дисертації, оприлюднені:

1) на міжнародному рівні — Х Конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці-Київ-Чикаго, 2004) та конференціях: «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (Харків, 2003); «Сучасні технології вищої освіти» (Одеса, 2004); «Наука і освіта 2005» (Дніпропетровськ 2005); «Наукові дослідження — теорія та експеримент 2005» (Полтава, 2005); II Міжнародніа школа-семінар «Телемедицина: досвід та перспективи» (Донецьк, 2006).

2) на державному рівні —

- з’їздах: ХIV з’їзді гігієністів України (Дніпропетровськ, 2004); Ювілейному з’їзді ВУЛТ (Івано-Франківськ, 2005); II з’їзді лікарів загальної (сімейної) практики України (Харків, 2005);

- конференціях: «Вопросы медицинской помощи городскому населению» (Донецк, 1999); «Здорова мати — здорова дитина» (Донецьк, 2002); «Актуальні проблеми сучасної здоровоохорони» (Київ, 2003); «Проблеми охорони здоров’я України» (Київ, 2003); «Медицина сьогодні і завтра» (Київ, 2003); «Наука і практика — сімейній медицині» (Харків, 2003); «Медичні проблеми промислового регіону» (Київ, 2003); «Медичні проблеми великого міста», (Київ, 2003); «Деякі аспекти реформування системи охорони здоров’я» (Київ, 2003); «Актуальні проблеми організації медичної допомоги новонародженим» (Київ, 2003); «Актуальні питання післядипломної освіти в Україні» (Харків, 2003); «Актуальні проблеми реформування охорони здоров’я» (Донецьк, 2003); «Охорона здоров’я: проблеми та перспективи» (Донецьк, 2004); «Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я в Україні: нові законодавчі ініціативи» (Київ, 2004); «Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти» (Ялта, 2004); «Охорона здоров’я великого промислового регіону: організаційні підходи до удосконалення» (Донецьк, 2004); «Актуальні питання охорони здоров’я Донбасу» (Донецьк, 2004); «Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці» (Київ, 2004); «Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині» (Одеса, 2004).

Публiкацiї. Результати дисертації висвітлені в 66 наукових працях, в т.ч. одній одноосібній монографії, розділі монографії, в 27 статтях у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (в одноосібному авторстві — 10), 32 публікаціях в інших виданнях, видано 5 методичних рекомендацій.

Подобные работы
Піщиков Валерій Анатолійович
Оптимізація управління службою швидкої медичної допомоги в містах з середньою чисельністю населення
Ковальчук Ростислав Євгенович
Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання.
Федчишин Ніна Євгенівна
Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості
Сміянов Владислав Анатолійович
Оптимізація моделі системи медичної допомоги міському населенню в умовах перебудови галузі
Захарова Надія Миколаївна
Медико-соціальні закономірності виникнення гострих отруєнь у дітей та організація медичної допомоги в умовах великого міста
Слабкий Геннадій Олексійович
Обгрунтування і розробка системи спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню великого промислового міста
Некрасова Любов Сергіївна
Наукове обгрунтування перспективного розвитку спеціалізованої медичної допомоги на основі вивчення стану здоров'я населення міста Києва
Волянський Петро Борисович
Організація системи екстреної медичної допомоги постраждалому населенню при катастрофічному затопленні території великого міста
Чопчик Віталій Дмитрович
Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України
Мельниченко Михайло Григорович
Обґрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров'я населення великого промислового міста

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net