Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

Тимашова Ліана Анатоліївна. 1. Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств : Дис... д-ра наук: 05.13.06 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Глобалізація світової економіки, яка характеризується різким посилюванням конкуренції, швидким старінням унікальних продуктів та технологій, виявляє все більший вплив на функціонування сучасних підприємств України. Ці тенденції змушують їх здійснювати перебудову своєї діяльності, інтенсивно розвиватися та впроваджувати нові інформаційні технології. Проникнення комунікаційних технологій створюють світ глобальної конкуренції, де швидкі зміни відбуваються постійно, а інновації стають більш важливими ніж масові продукти. Процеси, які відбуваються в суспільстві, стимулюють зародження нової економіки, де будуть панувати сукупні знання та обмін ними. В цих умовах конкурентоспроможність та життєздатність підприємства буде залежати не стільки від наявності матеріальних ресурсів, скільки від ефективності їх організації та управління, використання та присутності розвинутих засобів комунікації та кооперації з клієнтами та партнерами, наявності технологій обміну знаннями. Зрозуміло, що для підприємств стійка ієрархічна організаційна структура, яку вони нині мають, не дає можливості гнучкої адаптації до зміни кон’юнктури ринку. Особливо гостро стоїть ця задача перед великими промисловими підприємствами, які постійно шукають шляхи нового розвитку та оптимізації своєї діяльності за різноманітними критеріями. Але вони, не завжди спроможні виграти у конкурентній боротьбі, яка потребує неординарних рішень та організаційних змін. Таким чином висока динамічність сучасного бізнесу й вимоги швидкої адаптації до потреб ринку диктують управлінцям нову проблему. Сутність її полягає у розробці ідей та методик організації таких підприємств та їх систем управління, які у реальному часі можуть змінювати свою організаційну структуру та функціонувати в залежності від швидко змінюваних цілей та ресурсів. Така потреба особливо гостро виникає при створенні складної наукоємної продукції світового рівня, яка потребує спільних зусиль цілого ряду фірм, неспроможних на одинці організувати таке виробництво. Такими можливостями швидкої реорганізації відповідають підприємства нового покоління – віртуальні підприємства (ВП). ВП як науковий та практичний напрямок потребують створення нових понять, наукових ідей та інструментів. Іноземні і вітчизняні вчені досліджували проблеми оптимального управління виробничими підприємствами, й потрібно віддати належне результатам, які були отримані В.М. Глушковим, В.С. Михалевічем, В.І. Скуріхіним, І.В. Сергієнко, Л.В. Канторовичем, В. Лєонтьєвим, Н.З. Шором, О.О. Бакаєвим, В.І. Гриценко, В.Л. Волковічем, Г.П. Донцем, Т.П. Подчасовой, В.В. Павловим, В.В. Танаєвим, О.О. Морозовим, В.В. Шкурбою, О.І. Ларічевим, І.М. Ляшенко, Н.З. Шором, В.О. Іріковим, Ю.М. Єрмольєвим та іншими для автоматизованих систем управління. Результати, як базові, залишаються актуальними й для ВП. Створені підходи й методи, безумовно, дозволять розвивати ВП. Але методологічні аспекти розвитку і реалізації нових організаційних форм управління підприємствами в існуючих системних дослідженнях розроблені недостатньо.

Стан систем управління підприємствами, орієнтований на існуючі організаційні структури, загострює проблему забезпечення економічної ефективності функціонування, підсилює відповідальність при прийнятті високовартісних управлінських рішень. Завжди існує фактичний розрив науково-технічних і спільних управлінських зв'язків з підприємствами-суміжниками. При створенні нової продукції неякісний менеджмент взаємодії між розроблювачами інноваційних компонентів, виробниками і постачальниками ускладнюють функціонування організації у сучасному навколишньому економічному середовищі.

Таким чином, існує об'єктивне протиріччя між високими вимогами до ефективності діючих підприємств та існуючою практикою створення й забезпечення їхнього ефективного функціонування, а саме – можливостями організаційних форм, моделей та інформаційних технологій управління, які використовуються. Для вирішення цього протиріччя, з метою забезпечення ефективного функціонування існуючих підприємств і оптимізації процесу створювання конкурентоздатних фірм, необхідні системні науково-технічні дослідження та розробки нових організаційних форм управління, адаптації існуючих і створення нових моделей та інформаційних технологій для них. Потрібно також отримання оптимізаційних алгоритмів, програмного забезпечення і механізмів їхнього практичного впровадження. У тому числі необхідно вирішення сукупності унікальних взаємозалежних задач по формуванню і прийняттю обґрунтованих рішень, спрямованих на прибутковість і конкурентоздатність підприємств. Створення нових організаційних форм управління підприємством, з більш гнучким менеджментом і механізмом конкурентоздатності, є новою і мало дослідженою проблемою вітчизняних і закордонних фахівців. Це і визначає актуальність даного наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні наукові дослідження виконані за період 1975–2008 рік відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт уряду, міністерств, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, МННЦІТіС та при виконанні проектів і госпдоговірних тем:

„АСУ ЗЕМ” – відповідальний виконавець. Розроблено концепцію, комплекс моделей та систему планування інструментальним виробництвом, а також інформаційне і програмне забезпечення (1975–1978 р.); „АСУ ПО ім. Корольова” – відповідальний розроблювач. Розроблено концепцію техніко-економічного планування; оптимізаційну балансову модель планування фінансових, матеріальних і виробничих ресурсів об'єднання; моделі й алгоритми вибору оптимальної виробничої програми по обліку багатокритеріальності показників. Розроблено методи прогнозування стратегічних показників підприємства і комплекс інформаційного забезпечення (1976 – 1981 р.); Госпдоговір „Автоматизована система управління цехами основного виробництва. (АСУ ЦЕХ) „Радіоприлад ім. С.П. Корольова” – науковий керівник. Розроблено концепцію, моделі і методи для систем управління механоскладальним цехом підприємства (1985–1987р.); Тема за завданням КП НТП СЕВ – „Система 11.4” – заступник наукового керівника теми. Виконано економіко-математичне моделювання процесів виробництва та фінансових процесів (1987 р.); Госпдоговір „Інтегрована автоматизована система управління науково-виробничим комплексом „Центр застосування мікроелектроніки й автоматизації в машинобудуванні” ІАСУ Ульяновський центр мікроелектроніки – науковий керівник. Розроблено концепцію інтегрованої системи управління Центром мікроелектроніки (1988 р.); Госпдоговір „Інтегрована автоматизована система управління машинобудівним об'єднанням Ново-Краматорський машинобудівний завод (НКМЗ)” – науковий керівник. Розроблено концепцію інтегрованої системи, наукові принципи й економіко-математичні моделі інтеграції процесів автоматизованого проектування і управління в цехах основного виробництва (1988 р.); Госпдоговір „Інтегрована система управління ковальсько-пресовим цехом НКМЗ”– науковий керівник. Розроблено моделі, алгоритми і методики інтеграції для управління процесами виробництва (1988 р.); Госпдоговір „Інтегрована система управління механоскладальним цехом НКМЗ” – науковий керівник. Розроблено основні принципи інтеграції системи автоматизованого проектування із системою управління механоскладальним цехом (1988 р.); Госпдоговір „Інтегрована автоматизована система управління Вільнюським заводом обчислювальних машин” – науковий керівник. Розроблено концепцію системи та комплекс економіко-математичних моделей оперативного управління (1989 р.); Науково-дослідна робота – тема „Розробка наукових основ технології функціонування автоматичних і автоматизованих систем управління, що мають широкі інтелектуальні можливості” – науковий керівник. Розроблено наукові основи створення технологій функціонування автоматичних і автоматизованих систем управління, які мають широкі інтелектуальні можливості (1991–1995 р.); Науково-дослідна робота – тема „Інтелектуальні системи автоматизації управління виробничими комплексами і технологіями” – розроблені інтелектуальні технології управління виробничими комплексами і моделями (1992 р.); Науково-дослідна робота – тема „Розробка і впровадження системи управління, що інтегрує маркетинг, виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства з метою оптимізації прибутку і гнучкості їхнє функціонування в умовах ринку” – науковий керівник. Розроблено концепцію системи, економіко-математичні моделі і методи інтегрованого управління економічними, виробничими, фінансовими і маркетинговими процесами (1992–1996 р.); Госпдоговір „Промислове впровадження системи „АСУ-ЦЕХ” ЗАТ „Ново-Краматорський машинобудівний завод” – науковий керівник. Реалізовано впровадження системи у виробництво (1992 р.); Госпдоговір „Проектування архітектури системи управління Біличанською меблевою фабрикою і розробка концепції її функціонування в умовах комп'ютеризації” – науковий керівник, розроблена концепція системи і її архітектура (1994 р.); Науково-дослідна робота – тема „Розробити і ввести в дію інтегровану систему управління підприємством з елементами гнучко переналагоджуваного виробництва, що забезпечує рішення задач планування, обліку і контролю виробництва на всіх рівнях управління” – науковий керівник. Розроблено моделі управління підприємством з елементами гнучкого переналагоджуваного виробництва. Розроблено нові моделі і технології оперативного управління для гнучкого механоскладального цеху (1990–1995 р.); Науково-дослідна робота – тема „Розробка наукових основ і методів оптимального управління запасами і виробництвом в умовах ризику і невизначеності” – науковий керівник. Розроблено моделі управління діяльністю концернів у цілому й окремих підрозділів (включаючи машинобудівні, переробні підприємства) із застосуванням оптимізаційних методів, що реалізуються сучасними інформаційними розподіленими технологіями; комплекс моделювання варіантів рішень в економіці і виробництві продукції з урахуванням гнучкої стратегії управління підприємством в умовах ринку; моделі і методи, що прогнозують основні тенденції і наслідки ринкових інтеграційних процесів управління, що використовують експертні й інтелектуальні інструментарії реалізації; інструментарій створення баз даних і знань, створення діалогових засобів взаємодії користувача із системою; технології управління транспортно-складськими комплексами, як складової частини системи матеріально-технічного забезпечення підприємства, з обліком різних типологій складових частин комплексу і специфіки ресурсів; технології управління сучасним підприємством, яке функціонує в умовах невизначеності і ризику (1996–2000 р.); Науково-дослідна робота – тема „Моделі ВП у середовищі інтелектуальних інформаційних технологій” – науковий керівник. Розроблено концепцію, математичні моделі організації ВП, як оптимізаційні задачі вибору з множини варіантів партнерства оптимального партнера; математичну модель інтеграції і функціонування складних неоднорідних компонентів ВП, зокрема (логістичні процеси і виробництво); інформаційну систему стратегічного і тактичного планування для управління ланцюжками постачань і системи логістики збуту. Апробація ефективності зазначених методів і технологій проведена на прикладі інформаційної логістичної та виробничої систем (2001–2004 р.); Науково-дослідна робота – тема „Розробка моделей і інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття рішень для ВП ”. Розроблено концепцію системи й інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень для ВП ( 2005–2007 р.).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – наукове обґрунтування та розробка теоретико-методологічних основ, концептуальних положень, математичних моделей і оптимізаційних алгоритмів, а також інформаційних технологій для комплексного аналізу та управління процесами створення виробничих ВП і їхнього функціонування в середовищі сучасного динамічного ринку.

Вказана мета зумовила необхідність розв’язання наступних наукових задач:

– здійснити аналіз досвіду існуючих ВП, узагальнити особливості управління ними і забезпечення їхньої працездатності на всіх стадіях життєвого циклу;

– дослідити методологічні та методичні підходи до організаційних структур управління ВП, а також підходи до їхнього моделювання;

– провести аналіз різних стадій життєвого циклу ВП із метою визначення особливостей кожної стадії відповідно до типових підприємств і досліджуваних бізнес-процесів;

– адаптувати оптимізаційні математичні моделі й алгоритми, що дозволять якісно покращити можливості існуючих методів системного аналізу при рішенні наступних задач:

аналіз і оптимальний синтез ВП на стадії створення з огляду на багатокритеріальність, специфіку і вимоги до такого роду індустріальних підприємств;

оптимальне комплектування різнотипних за бізнес-процесами партнерів при створенні ВП;

оптимальне планування функціонування ВП при реалізації інноваційних проектів;

– на основі аналізу джерел інноваційних можливостей партнерів розробити оптимізаційні моделі, алгоритми мінімізації втрат і оптимізації якісних показників функціонування створеного ВП;

– розробити: проблемні інтерфейси для комплексування різноманітних математичних і алгоритмічних моделей управління ВП; сценарії взаємодії з особою, що приймає рішення, архітектуру системи підтримки прийняття рішень (СППР) для вирішення ключових задач забезпечення ефективного функціонування віртуальних корпорацій, формування погоджених проектних і управлінських рішень на різних стадіях функціонування ВП;

– здійснити апробацію і впровадження результатів теоретичних досліджень у практику автоматизованого проектування, створення та забезпечення оптимального функціонування ВП.

Об'єкт дослідження – процеси організації й функціонування ВП при випуску інноваційних продуктів, а також процеси підготовки і прийняття управлінських рішень під час їхньої діяльності.

Предмет дослідження – комплекси оптимізаційних моделей і алгоритмів, структурне, математичне та програмне забезпечення СППР, нові інформаційні технології для обґрунтування відповідальних управлінських і проектних бізнес-рішень з метою одержання прибутку.

Методи дослідження – у роботі використовувалися методи і принципи системного аналізу, моделі та методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень, теорії оптимізації, інформаційні технології створення інформаційно-аналітичних систем і СППР. А також, виходячи з особливостей різних предметних областей і поставлених задач, використовувалися методи структуризації проблемних задач, формалізації й адаптації математичних моделей і розробці оптимізаційних алгоритмів.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі за допомогою методів системного аналізу, теорії сучасного менеджменту, нових ідей організації підприємств у вигляді віртуальних, заснованих на принципах інтеграції інтересів різнорідних підприємств-партнерів та їхніх систем управління в інформаційному просторі комунікаційних мережевих технологій, сучасної теорії управління, нової парадигми й інструментів управління, що відрізняються гнучкістю і новими орієнтаціями

вперше:

– розроблено новий підхід до рішення складних проблем управління ВП, зокрема:

– розроблено теоретичні основи, математичні моделі й оригінальні алгоритми для створення та управління процесами ВП;

– вирішено системну задачу управління множиною неоднорідних процесів зі змінною структурою об'єкта;

– розроблено метод інтеграції різнорідних ресурсів учасників-партнерів, що дозволяє погодити процеси прийняття рішень;

– вирішено цілий ряд відкритих проблем, зв'язаних з розробкою моделей оптимізації пошуку партнерів, вибору стратегії підприємства, вибору постачальників і їхньої оптимізації, фінансової діагностики, моделей логістики, моделей виробничого управління;

– розроблено методи й інформаційні технології для організації та функціонування процесів ВП як єдиної системи в умовах сучасних корпоративних мереж.

Одержали подальший розвиток:

– методи аналізу досвіду існуючих ВП і узагальнені особливості управління ними в умовах забезпечення працездатності на всіх стадіях життєвого циклу;

– системний аналіз процесів створення ВП як складної динамічної системи;

– розробка бізнес-процесів ВП з урахуванням різних стадій життєвого циклу і визначені їх характеристики;

– розробка класифікації ВП;

– розробка наукових та інформаційних основ моделювання процесів створення ВП у концепції виробничо-логістичних мереж;

– конкретизація принципів системного аналізу для математичних моделей і оптимізаційних алгоритмів для ефективного функціонування ВП;

– розробка архітектури і схеми взаємодії елементів системи підтримки прийняття рішень для управління процесами ВП;

– розробка наукових основ проектування ВП як корпоративної системи;

– розробка процесного підходу до управління і бізнес-процесів ВП;

– розробка моделей, методів, алгоритмів рішення задач організації ВП для прийняття рішень;

– розробка інформаційних технологій пошуку партнера ВП;

– розробка моделей і інформаційних технологій управління процесами функціонування ВП, включаючи інформаційні технології для прийняття рішень по управлінню виробничими, фінансовими і логістичними процесами;

– проведення апробації і впровадження результатів теоретичних досліджень у практику автоматизованого проектування, створення і забезпечення оптимального функціонування ВП.

Обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації обґрунтовані коректним використанням математичного апарату, успішною алгоритмічною реалізацією й ефективним практичним впровадженням результатів дисертаційних досліджень для ВП, що представляють виробничо-логістичні мережі. Впровадження продемонструвало збіг теоретичних положень з реальними спостереженнями.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені теоретичні положення, математичні моделі, методи й алгоритми, а також інформаційні технології, що базуються на конкретному аналізі процесів організації і функціонуванні ВП, дозволяють значно поліпшити рішення складних проблем сучасного управління, забезпечують гнучкість ВП. Усі математичні моделі й оптимізаційні задачі, які представлені в роботі, мають чіткі виробничі критерії, доведені до алгоритмічного забезпечення і мають практичну спрямованість. Розроблені моделі, механізми і методи є універсальними і можуть застосовуватися в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємствах будь-якої галузі. Основні наукові та практичні результати, виконані в рамках вище перерахованих тем, прийняті міжвідомчими комісіями Академії наук України.

Результати дисертації впроваджені у виробництво:

Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) ім. Морозова - Завод Малишева, м. Харків; Ново-Краматорський завод важкого машинобудування; ТОВ „Корифей”, виробництво комп'ютерних систем; Ульяновський центр мікроелектроніки; Вільнюський завод ЕОМ.

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові і практичні результати дисертаційної роботи, що подані до захисту, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дослідженні використані тільки ті матеріали, що належать авторові особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати, сформульовані в дисертації, пройшли апробацію у наукових центрах і університетах, доповідались на міжнародних конференціях та семінарах:

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Моделювання інтелектуальних процесів проектування і виробництва (CAD/CAM/*98)” (Мінськ, Республіка Білорусь, 1998 р.); Міжнародна конференція AFCEA Europe „The Information Technology Contribution of a Safe Regional Environment”, с. (Kiev, 1999 р.); 1-й міжнародний радіоелектронний форум „Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку” (МРФ–2002), (Харків, 2002 р.); нарада-семінар „Інформаційна модель розвитку української економіки”, (Київ, 2002 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми впровадження інформаційних технологій у менеджменті” (Ірпінь, 2004 р.); ХІІ Міжнародна конференція по автоматичному керуванню „Автоматика 2005”, (Харків, 2005 р.); ХІІІ Міжнародна конференція по автоматичному керуванню „Автоматика 2006” (Вінниця, 2006 р.); VI Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми впровадження інформаційних технологій у менеджменті ” (Ірпінь, 2007 р.); ХІ Міжнародна конференція по автоматичному керуванню „Автоматика 2007” (Севастополь, 2007 р.); семінар кафедри теорії Автоматизованих систем Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1996–-2001 рр.); семінар кафедри Математичних методів еколого-економічних досліджень Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2003– 2008 р.р.); International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2008) (Kyiv–-Rivne, 2008 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 42 наукові праці, в тому числі 3 монографії, 29 статей у спеціальних наукових виданнях України.

Подобные работы
Шевченко Марія Валеріївна
Моделі та інфораційна технологія розвитку та реінжинірингу просторово-розподіленої комп'ютерної мережі організації
Чепцов Олексій Олексійович
Системна організація та алгоритми функціонування моделюючого сервісного центру (для вугільної промисловості)
Шелестов Андрій Юрійович
Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі
Пелешенко Дмитро Сергійович
Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу
Євланов Максим Вікторович
Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог
Ясенова Ірина Сергіївна
Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі
Чалий Сергій Федорович
Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи, технології)
Радельчук Галина Іванівна
Засоби, моделі та технологія автоматизованого групового навчання
Кузьменко Сергій Вікторович
Моделі та інформаційна технологія контролю в розподілених організаційно-технологичних системах
Кузьомін Олександр Якович
Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net